http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 5/2007 z dnia 29.01.2007 w spr.wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolen 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 5/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 29 stycznia 2007r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

 

 = = = = = = = =

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art.7 ust.3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006r. Nr 5, poz.33)

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

I. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest:

1)   Dysponować bazą techniczną wyposażoną w:
a) miejsce postojowe dla pojazdów,
b) miejsce do magazynowania pojemników/worków,
c) miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników.

2)   Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny, który zapewnia możliwość realizacji systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3)   Dysponować rezerwowymi specjalistycznymi środkami transportu, w celu zapewnienia ciągłości usługi w przypadku awarii.

4)   Dysponować odpowiednią ilością pojemników i worków w celu dostarczenia właścicielom nieruchomości urządzeń do gromadzenia odpadów, określonych Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

5)   Prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego wykonywania usług. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

6)   Przedłożyć aktualną decyzję na transport odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach.

7)   Przedłożyć aktualną umowę lub pisemne zapewnienie umożliwiające przekazanie odpadów do dalszego odzysku lub unieszkodliwiania, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art.9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach oraz w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

8)   Oznakować w sposób trwały i widoczny nazwą firmy specjalistyczny tabor samochodowy do odbierania odpadów stałych.

9)   Zapewnić gotowość zawarcia umowy  na odbiór odpadów komunalnych dla każdej nieruchomości położonej na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

10)  Miejscem unieszkodliwiania odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy i Miasta Ulanów będą obiekty wskazane w wojewódzkim i gminnym planie gospodarki odpadami.

11)  Przedsiębiorca, który uzyskał  zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Ulanów:

a) wyposaża właścicieli nieruchomości w odpowiednie pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych bądź zapewnia możliwość ich zakupu lub dzierżawy;
b) zobowiązany jest do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów.

c) zobowiązany jest potwierdzić pisemnie wykonanie usługi wystawiając dla zleceniodawcy fakturę lub rachunek określający datę oraz rodzaj i ilość odebranych odpadów komunalnych;

d) zobowiązany jest w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać prezydentowi miasta wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości;

e) zobowiązany jest do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy do sporządzania i  przekazywania Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów miasta informacji dotyczącej:

- masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Ulanów,

- sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania,

 

II. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zobowiązany jest:

1)   Dysponować bazą techniczną wyposażoną w:
a) miejsce postojowe dla pojazdów,
b) miejsce do mycia pojazdów.

2)   Posiadać pojazd asenizacyjny spełniający wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193 poz.1617).

3)   Dysponować rezerwowym pojazdem asenizacyjnym spełniającym wymagania zawarte w Rozporządzeniu, w celu zapewnienia ciągłości usługi w przypadku awarii.

4)   Prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego wykonywania usług. Zanieczyszczenia powstające w wyniku opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

5)   Przedłożyć aktualną umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

6)   Oznakować w sposób trwały i widoczny nazwą firmy specjalistyczny tabor samochodowy do odbierania nieczystości ciekłych.

7)   Zapewnić gotowość zawarcia umowy  na opróżnianie zbiorników bezodpływowych dla każdej nieruchomości położonej na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

8)   Przedsiębiorca, który uzyskał  zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na terenie Gminy i Miasta Ulanów:

a)    zobowiązany jest potwierdzić pisemnie wykonanie usługi wystawiając dla zleceniodawcy fakturę lub rachunek określający datę oraz rodzaj i ilość odebranych nieczystości ciekłych;

b)   zobowiązany jest w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisk lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości;

c)    zobowiązany jest do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy do sporządzania i  przekazywania Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów informacji dotyczącej:

- ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych  z terenu Gminy i Miasta Ulanów,
- sposobów zagospodarowania nieczystości ciekłych odebranych  z terenu Gminy i Miasta Ulanów.

 

III. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zobowiązany jest:

1.    Dysponować bazą techniczną wyposażoną w:
a) miejsce postojowe dla pojazdów,
b) miejsce do mycia pojazdów .

2.    Posiadać pojazd, w którym zapewni transport wyłapywanych zwierząt  spełniający wymagania zawarte  w art.24  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr106, poz.1002 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt (Dz.U z 2003r. Nr 185 poz.1809).

3.    Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie może stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998r. Nr 116 poz.753).

 

IV. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zobowiązany jest:

1.    Dysponować bazą techniczną wyposażoną w:
a) pomieszczenia (klatki) dla zwierząt,
b) pomieszczenia do przeprowadzenia kwarantanny bezdomnych zwierząt,
c) chłodnie przystosowane do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części,
d) urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
e) miejsce postojowe dla pojazdów,
f) miejsce do mycia pojazdów.

2.    Posiadać pojazd, w którym zapewni transport wyłapywanych zwierząt  spełniający wymagania zawarte  w art.24  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr106, poz.1002 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt (Dz.U.  z 2003r. Nr 185 poz.1809).

3.    Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie może stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998r. Nr 116 poz.753).

 

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Inwestycji, Kultury.

 

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

        

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska