http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 4/2007 z dnia 29.01.2007r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu GiM za 2006r. 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 4/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 29 stycznia 2007r.

w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2006 rok.

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./ oraz art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104/

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§ 1

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów i pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy i Miasta do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

 

§ 2

Informacja winna być sporządzona w formie pisemnej w zakresie:

 

-         dochodów według ważniejszych źródeł;

-         wydatków według klasyfikacji budżetowej w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem:

     - wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń

       i pochodnych od wynagrodzeń;

      - wydatków majątkowych.

 

Do informacji należy dołączyć krótką część opisową.

 

§ 3

Opracowaną informację należy złożyć do Skarbnika Gminy i Miasta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2007r.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska