http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na zadania zlecone z zakresu sportu w gminie Ulanów 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 3/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu
na zlecenie zadanie z zakresu sportu w Gminie Ulanów
.

 

= = = = = = = = =

 

         Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz § 4  uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/106/2004 z dnia 29 maja 2004 (Dz.U. Woj. Podka. Nr 82, poz. 860)

 

z a r z ą d z a m,  co następuje:

 

§ 1

Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie ogłasza konkurs ofert na zadanie własne z zakresu sportu do realizacji na terenie Gminy Ulanów.

 

§ 2

Na realizację zadania przeznacza z budżetu Gminy kwotę 70.000,- zł.

 

§ 3

Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadań Gminy i Miasta Ulanów powinna zawierać w szczególności:

1)      nazwę i siedzibę podmiotu, akt utworzenia lub statut podmiotu, aktualny wypis z sądu lub innego organu rejestrowego,

2)      szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania Gminy proponowanego do realizacji,

3)      informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania Gminy,

4)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania Gminy,

5)      wnioskowaną wysokość dotacji oraz udziału środków własnych

i z innych źródeł,

6)      termin i miejsce realizacji zadania Gminy.

 

§ 4

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie w terminie do dnia 25 lutego 2007 roku.

§ 5

Zasady dokonywania wyboru oferty:

1)      znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminy,

2)      zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu,

3)      wartość merytoryczną projektu,

4)  koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,

5)      staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat,

6)      dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą.

 

§ 6

Do czasu upływu terminu na składanie ofert, z szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznawać się i odbierać formularze oferty w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie pok. nr 5.

 

§ 7

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od dnia 25 lutego 2007r. tj. złożenia kopert z nazwą zadania.

 

§ 8

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

        

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska