http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  01-12-2008 | 11:18
data ostatniej modyfikacji:  01-12-2008 | 11:18
Protokół Nr 20/2008 z XX Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 28.10.2008r. 01.12.2008

P R O T O K Ó Ł  Nr 20/2008

z przebiegu obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 28 października 2008r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

1.        Otwarcie obrad sesji.

2.        Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.        Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.        Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2007 – informację przedstawią Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Gminy i Miasta.

5.        Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.  - projekt uchwały przedstawi pani Stanisława Straub.

6.        Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu  dla członka ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

7.        Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/256/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 11 maja 2006r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ulanowie  – projekt uchwały przedstawi pani Leokadia Kopyto.

8.        Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Ulanów a miastem partnerskim na Ukrainie oraz upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do podpisania stosownego porozumienia.

9.        Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek w Hucie Deręgowskiej.

10.     Wolne wnioski i zapytania.

11.     Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Ad. 1

                Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła XX sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, radnych powiatu niżańskiego, radnego województwa podkarpackiego, dyrektorów i kierowników z terenu  gminy, radnych oraz wszystkich zebranych.

Przewodniczący Rady stwierdziła quorum i przedstawiła porządek sesji.

Poinformowała radnych, że ze względu na brak podziału działek w Hucie Deręgowskiej pkt 9 porządku obrad Sesji zostanie wycofany. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 2

                Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 3

Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

- pracach na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół w Ulanowie;

- przetargu na przepompownię ścieków w Wólce Tanewskiej;

- przetargu na budowę Domu Ludowego w Bielińcu;

- przetargu – budowa drogi w Hucie Deręgowskiej;

- przetargu na sprzedaż działki w Bukowinie ( pod sklep);

- zakończonych pracach na przejeździe kolejowym w Kurzynie;

- wykonanym chodniku przy Domu Ludowym w Wólce Bielińskiej;

- pracach melioracyjnych w Bielińcu;

- czyszczeniu drogi wojewódzkiej w Wólce Tanewskiej i Dąbrowicy;

- wykonaniu 3 stron ogrodzenia szkoły w Dąbrówce;

- pracach na terenie ośrodka „Błękitny San”;

- pracach melioracyjnych w Dąbrówce;

- przeprowadzanej kontroli umów na wywóz śmieci w Hucie Deręgowskiej.

 

Ad. 4

Informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2007 przedstawili Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Gminy i Miasta.

 

Ad. 5

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. omówiła pani Stanisława Straub.

Przewodniczący Rady poprosiła o przedstawienie opinii do projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w dniu 24 października 2008r. odbyło się posiedzenie Komisji na którym pani Skarbnik zapoznała członków z projektem uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Radny Józef Gaik zapytał, dlaczego zabierane są środki finansowe z wysypiska śmieci?

Pan Burmistrz odpowiedział, że wysypisko najprawdopodobniej zostanie rekultywowane bezpłatnie.     

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XX/119/2008). 

 

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym przedstawiła Przewodnicząca Rady i poddała pod głosowanie. Uchwała w sprawie ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XX/120/2008). 

 

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/256/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 11 maja 2006r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ulanowie omówiła pani Leokadia Kopyto.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/256/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 11 maja 2006r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ulanowie została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XX/121/2008). 

 

Ad. 8

                Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Ulanów a miastem Drohobycz na Ukrainie oraz upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do podpisania stosownego porozumienia omówił pan Burmistrz.              

                Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Ulanów a miastem Drohobycz na Ukrainie oraz upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do podpisania stosownego porozumienia została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XX/122/2008).        

 

Ad. 9

                Radny Józef Gaik zwrócił się z prośbą o naprawę przystanku autobusowego w Wólce Tanewskiej.

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie obiecuje naprawy w bieżącym roku.

                Radna Małgorzata Grzybowska zapytała, do kogo zwracać się o utworzenie przystanku na żądanie, do PKS czy za pośrednictwem Urzędu?

Pan Burmistrz odpowiedział, że należy zgłosić do Urzędu.

                Pan Bogusław Garbacz – sołtys Bukowiny – prosił o postawienie znaków zakazów wjazdu TIR-ów do Bukowiny.

Radny Mirosław Wołoszyn zapytał, gdzie mają rolnicy zgłaszać zniszczenia które powodują bobry?

Pan Burmistrz odpowiedział, że do Nadleśnictwa Rudnik. Zgłosił propozycję zaproszenia na Komisję Rolnictwa przedstawicieli Koła „Knieja” i Nadleśnictwa Rudnik.

                Radny Mirosław Wołoszyn zapytał, od kiedy będzie obowiązywał ekwiwalent za pożary.

                Radny Kazimierz Modrzewski – obok cmentarza brakuje miejsca do parkowania. Zaproponował aby na teren zielony nawieźć tłucznia i zrobić parking.

                Radny Józef Hasiak zwrócił uwagę na oświetlenie uliczne w nocy. Zmienił się czas, więc należy również zmienić godziny oświetlenia ulicznego.

                Pan Bogusław Tofilski poinformował radnych o wieloletnim planie inwestycyjnym dla województwa podkarpackiego do roku 2012.

                Pan Jurek Bryła – zapytał w projekcie budżetu na 2009r. będą zaplanowane środki na działalność statutową rady sołeckiej.

Pan Burmistrz odpowiedział, że jeżeli wejdzie taka ustawa to środki finansowe zostaną zabezpieczone w budżecie.   

 

Ad. 10

                Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady XX sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska