http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  13-11-2008 | 10:35
data ostatniej modyfikacji:  13-11-2008 | 10:35
Protokół Nr 19/2008 z XIX Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 30.09.2008r. 13.11.2008

P R O T O K Ó Ł  Nr 19/2008

z przebiegu obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 30 września 2008r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

1.        Otwarcie obrad sesji.

2.        Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.        Informacja Starosty Niżańskiego pana Władysława Praconia o planowanych do realizacji zadaniach inwestycyjnych na terenie Gminy    i Miasta Ulanów.

4.        Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

5.        Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.  - projekt uchwały przedstawi pani Stanisława Straub.

6.        Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Priorytetu IX. Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług  edukacyjnych” – projekt uchwały przedstawi pani Halina Skiba.

7.        Wolne wnioski i zapytania.

8.        Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Ad. 1

                Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła XIX sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, radnych powiatu niżańskiego, radnego województwa podkarpackiego, dyrektorów i kierowników z terenu  gminy, radnych oraz wszystkich zebranych.

Przewodniczący Rady stwierdziła quorum i przedstawiła porządek sesji.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 2

                Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

 

 

Ad. 3

Informacje o planowanych do realizacji zadaniach inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Ulanów przedstawił pan Władysław Pracoń – Starosta Niżański.

Mówił o najważniejszych zadaniach inwestycyjnych:

- został złożony wniosek który obejmuje znaczną część dróg na terenie gminy Ulanów (nawierzchnia i chodniki). Jesteśmy po analizie kwartalnej, wniosek został sporządzony poprawnie, czekamy na ocenę merytoryczną. Jeżeli w grudniu zapadnie decyzja, że dany projekt zostanie zakwalifikowany, dostaniemy 3 miesiące czasu na uzyskanie pozwolenia na budowę. Do chwili obecnej następowało to z chwilą zgłoszenia, teraz Unia wymaga aby było nowe. Będzie się z tym wiązać wykonanie oceny oddziaływania na środowisko.

- następnym głównym zadaniem jest rozbudowa szpitala. Stan surowy jest zamknięty. Do zakończenia remontu szpitala potrzebnych jest 15 mln zł. Chcemy składać wniosek o dofinansowanie szpitala. Jest możliwość pozyskania 5 mln zł, a środków własnych – 6 mln zł. Jeżeli do 2012 roku nie dostosujemy się do wymogów to przestanie być szpitalem a stanie się hospicjum.

Zadania zrealizowane w bieżącym roku:

- odcinek Kurzyna – Golce – wykonawca w najbliższym czasie powinien wejść na ten odcinek ( 450 mb).

- chodniki w trzech miejscowościach po 100 m w Bielinach, Bielińcu i Hucie Deręgowskiej. Zostały ogłoszone przetargi. 15 października otwarcie przetargu. Jeżeli oferta będzie niższa to jeden odcinek zostanie wydłużony.

 

Radny Stanisław Przemykalski zapytał, czy na odcinku Kurzyna – Golce będzie wykonywana nawierzchnia czy też i obrzeża.

Pan Starosta odpowiedział, że nawierzchnia.

 

Radny Kazimierz Modrzewski – planowany jest remont drogi od drogi wojewódzkiej do Dąbrówki, ale obecnie ta droga jest bardzo zarośnięta, gałęzie wchodzą w drogę. Następną taką drogą jest droga z Glinianki do Wólki Bielińskiej.

Pan Starosta – wspólnie z wszystkimi gminami zrobiliśmy 12 km dróg i 2,5 km chodników. W związku z tym koszenie zostało przesunięte w czasie.

 

Radny Mirosław Wołoszyn – odcinek Ulanów – Glinianka (ok. 1 km) do remontu. Na tej drodze znajduje się mostek na Strudze, nie jest zabezpieczony poręczami (głęboki rów). Również zaczyna pękać nawierzchnia Glinianka – Wólka Bielińska. W ciągu tej drogi na łuku są również 2 mostki. Te mostki należy poszerzyć ponieważ stwarzają niebezpieczeństwo.

Pan Starosta poinformował, że została położona nowa nawierzchnia na moście w Dąbrowicy.

 

Radny Mirosław Wołoszyn – oznaczenia miejscowości, znaki informacyjne przy drogach powiatowych.

 

Radna Małgorzata Grzybowska poinformowała, że w drodze w Hucie Deręgowskiej rośnie lipa. Zgłosiła również, że znajduje się bardzo ostry zakręt który jest zarośnięty i stwarza niebezpieczeństwo.

 

Radny Józef Gancarz poinformował, że na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku Dąbrówki znajduje się ostry zakręt na którym często są wypadki. Należy ściąć ten zakręt.

 

Radny Roman Pokora zapytał, dlaczego w Liceum został utworzony jeden oddział klasy pierwszej. We wstępnych rozmowach była mowa o utworzeniu dwóch oddziałów o różnych profilach.

Pan Starosta odpowiedział, że nie ma zamiaru likwidować liceum. Można utworzyć kilka kierunków tylko nie wiadomo ile uczniów zostanie w tych klasach. Nie stać nas na utworzenie klas 18-osobowych. Za mało jest uczniów aby utworzyć dwa oddziały.

 

Pan Burmistrz zwrócił się o pomoc w remontowaniu dróg, ponieważ w czerwcu 2009r. w Ulanowie odbędzie się Międzynarodowy Zjazd Flisaków. Chcielibyśmy aby droga od drogi wojewódzkiej w kierunku mostu oraz chodniki były zrobione. Będzie to świadczyć o estetyce Ulanowa. Muszą zobaczyć, ze u nas tak jak w Niemczech dba się o drogi.

 

Radna Krystyna Otto – potrzebny jest remont drogi na odcinku Kurzyna – Górka do Dąbrowicy.

 

Pan Burmistrz poinformował, że były środki finansowe na drogę do Bagna, do której Gmina się dokładała. Pieniążki które zostały, poszły do Jarocina, ponieważ brakowało środków do wniosku. Ostatnio, kiedy był pan u nas, było obiecane, że ta droga zostanie zrobiona przez powiat.

Poruszył również sprawę remontu odcinka drogi powiatowej od granicy naszej gminy do drogi lubelskiej. Będzie to wspólne zadanie z gminą Nisko. Ten odcinek nie był remontowany przez 20 lat.

 

Radny Stanisław Garbacz:

1)        droga Czekaj – Banachy – prosimy o ograniczenie tonażu i malowanie pasów;

2)        został zrobiony chodnik w Kurzynie, w chodniku nie ma wykonanych 3 studzienek;

3)        zarośnięta droga na odcinku Kurzyna – Czekaj, Kurzyna – Dąbrowica

Pan Starosta odpowiedział, że jeżeli chodzi o ograniczenia tonażu, to w tym roku została zatrudniona osoba która będzie się tym zajmować i systematycznie wykonywać schematy organizacyjne. Linie – nie stać nas na malowanie.

 

Pan Burmistrz poinformował radnych, że jest propozycja likwidacji 7 sądów powiatowych, w tym, sądów grodzkich. Powinniśmy podjąć akcję dotyczącą odmowy likwidacji.

Pan Starosta stwierdził, że należy skontaktować się z panem Lorysiem. Dużo środków finansowych ma być przekazanych do Stalowej Woli, ponieważ jest propozycja budowy dużego sądu i prokuratury. Sądy grodzkie mają być zlikwidowane.

 

Po wyczerpaniu pytań pani Przewodnicząca podziękowała panu Staroście za wyjaśnienia i przybycie na Sesję.    

 

Ad. 4

Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

- porządkowaniu terenu „Błękitny San”;

- wykonywanych ogrodzeniach przy szkołach;

- pracach na boisku „Orlik”

- przeprowadzonych rozmowach na temat chodnika przy drodze wojewódzkiej od Czekaja przez Wólkę Tanewską do mostu;

- rozpoczętej reelektryfikacji Wolka Tanewska – Zagóra;

- złożonych dwóch wnioskach (jeden na drogi, drugi na kanalizację Kurzyny i modernizację oczyszczalni ścieków);

- ogłoszonym II przetargu na budowę drogi Huta Deręgowska – Szyperki;

- przetargu na przepompownię ścieków w Wólce Tanewskiej;

- ogłoszonym i rozstrzygniętym przetargu na budowę Domu Ludowego w Bielińcu;

- ogłoszonym przetargu na sprzedaż Agronomówki w Bielinach;

- przetargu na sprzedaż działki pod budowę sklepu w Bukowinie;

- gmina uczestniczyła w przetargu, kupiliśmy dom obok Urzędu za kwotę 63.000 zł;

- otrzymaliśmy 12.000 zł na tzw. drogi transportu rolniczego;

- planujemy jeszcze w tym roku wykonanie dwóch dróg – Tobyłka i Dąbrowica;

- zostało umorzone 15 % pożyczki WFOŚr. w kwocie 63.000 zł;

- spotkania z Marszałkiem – rozmowy na temat Międzynarodowego Zjazdu Flisaków.

  

Ad. 5

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. omówiła pani Stanisława Straub.

Przewodniczący Rady poprosiła o przedstawienie opinii do projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w dniu 29 września 2008r. odbyło się posiedzenie Komisji na którym pani Skarbnik zapoznała członków z projektem uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

                     

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIX/117/2008). 

 

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Priorytetu IX. Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług  edukacyjnych” omówiła pani Halina Skiba – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Ulanowie oraz pani Ewa Pityńska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tanewskiej.

Pani Halina Skiba – jest to projekt na różnorodne zajęcia dodatkowe w szkole. Ta uchwała jest potrzebna do podpisania umowy.

Pani Ewa Pityńska – wniosek został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i zaopiniowany pozytywnie. Od 1 września powinien być realizowany. Chcemy z tych środków doposażyć szkołę. Jest 8 zajęć: zajęcia wyrównawcze, matematyczne, przyrodnicze, sportowe, języka angielskiego oraz zajęcia artystyczne. Wysokość kwoty – 224.490 zł. Nastawiamy się na pozyskanie materiałów dydaktycznych i materiałów dla uczniów (podręczniki do języka angielskiego, materiały na działania twórcze).

Przewodniczący Rady – w związku z tą uchwałą będą dodatkowe koszty z Gminy?

Pani Ewa Pityńska – całość środków jest finansowana z zewnątrz.

Radny Roman Pokora – ważne jest aby w Urzędzie była osoba która pisałaby wnioski.   

              

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie realizacji projektu w ramach Priorytetu IX. Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług  edukacyjnych” została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIX/118/2008).        

 

Ad. 7

                Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z pismem rodziców dzieci kl. „0” Przedszkola w Ulanowie.

                Pani Halina Skiba wyjaśniła, że zrobiło się zamieszanie w sprawie opłaty stałej za przedszkole. Te opłaty powinny wnosić wszystkie dzieci, pięciolatki jak i sześciolatki. W Ulanowie i Bielinach klasa „0” jest w przedszkolu. W pozostałych miejscowościach Wólka Tanewska, Huta Deręgowska, Dąbrówka, Kurzyna Średnia i Dąbrowica to przygotowanie przedszkolne odbywa się w szkołach. Jeżeli oddział przedszkolny jest przy szkole nie trzeba płacić, jeżeli w przedszkolu trzeba płacić. Szkoły są finansowane z subwencji oświatowej, natomiast przedszkola z budżetu gminy.

Ustawa o systemie oświaty art. 14 ust. 5 nadaje radzie gminy uprawnienia, z racji tego, że przedszkola są finansowane z budżetu gminy, że rada może ustalać opłaty za usługi świadczone przez przedszkola. Opłata stała nie jest przeznaczana na wynagrodzenie nauczycieli, sprzątaczek. Jest przeznaczona na opłaty kosztów związanych z przygotowaniem posiłków dla dzieci.

Przedstawiła jak się mają koszty do opłaty stałej :

Ulanów: - wynagrodzenie 2.5 etatu – 30.600 zł

                    - energia, gaz, woda – 4.000 zł

Koszt – 35.000 zł, opłaty stałej uzyskanej w tym okresie – 6.485 zł.

Bieliny: - opłata stała – 2.080 zł

                   - wynagrodzenie 1 osoby w kuchni – 12.000 zł

                   - węgiel, energia, gaz – 8.600 zł

 

Do tej pory obowiązywała uchwała z 2001r. Większość dzieci odbywała przygotowanie, ale nie było obowiązku szkolnego. Przed 3 laty zaniechano zbierania opłaty stałej.

 

W innych miejscowościach:

Nisko: - przyjęty odsetek najniższego wynagrodzenia

                 - za 1 dziecko – 112,60 zł

                 - za 2 dziecko – 90 zł

                 - za 3 i kolejne – zwolnione

Stalowa Wola:

1)       jeżeli dziecko nie korzysta z posiłków i przebywa w przedszkolu mniej niż 5 godzin – nie płaci opłaty

2)       jeżeli przebywa do 5 godzin i korzysta z posiłków – 55 zł

3)       pozostałe – 105 zł

 

Jest problem w przedszkolu w Bielinach z dziećmi z Bukowiny. Dzieci „0” dojeżdżają autobusem. Czy rodzice chcą , czy nie, dzieci przebywają w przedszkolu więcej niż 5 godzin. Rodzice muszą płacić więcej.

Ta uchwała była sprawdzana i opracowywana przez radcę prawnego.

 

Radny Józef Hasiak – dzieci miejscowe też są dowożone, a dzieci z Bukowiny mają dowóz zagwarantowany i opiekę. Uważam, że roszczeń odnośnie 20 zł nie powinno być. Pani Dyrektor uświadomiła ma skąd się biorą opłaty. Mam pytanie, czy były po pierwszych protestach rozmowy z tymi rodzicami ?

Pani Halina Skiba – nikt u mnie nie był, jedynie była delegacja u pana burmistrza: pan Hasiak, Sołtys z Bielin, Pani Maria Pachla.

 

Radny Roman Pokora – mam dzieci w przedszkolu. Na zerówki jest subwencja oświatowa? Gdyby były przy szkole byłaby również?

Pani Halina Skiba wyjaśniła, że na „0” które są przy szkole również gmina daje ze swojego budżetu na wynagrodzenie nauczycieli. Nie wołamy od rodziców tych dzieci za przygotowanie posiłków, ponieważ opłacane są panie kucharki ze szkoły. Jest również opłata za wyżywienie.

 

Przewodniczący Rady – dzieciom które chodzą do „0” przy szkole udaje się z tego względu, że kucharki gotują obiady dla szkoły.

 

Radny Stanisław Przemykalski – jeżeli rodzice nie chcą płacić, przenieść „0”  do szkoły i opłata stała zostanie zniesiona.

 

Radny Stanisław Przemykalski zapytał o lampy do cmentarza w Kurzynie.

Radny Kazimierz Modrzewski wyjaśnił, że proboszcz z Kurzyny zwrócił się z prośbą o zlikwidowanie licznika (odcięcie linii).

 

Radny Witold Zawrotniak zapytał co z łazienką w Borkach i wykonaniem drogi (rondo).

Pan Burmistrz odpowiedział, że łazienka zostanie wykonana.

 

Radny Mirosław Wołoszyn zapytał, odnośnie śmieci wielkogabarytowych.

Pan Burmistrz odpowiedział, że zadzwonimy do Krzeszowa i zorientujemy się.

 

Radny Roman Pokora zapytał o porządek na terenie obiektu „Błękitny San”.

Pan Burmistrz odpowiedział, że teren będzie porządkowany.

 

Radny Roman Pokora zapytał o zasady wynajmowania Sali w GCK.

Pan Mirosław Kus odpowiedział, że wynajem sali na wesela kosztuje 1.000 zł. jest osoba która chce organizować wesela w GCK.

Radny Roman Pokora zapytał, jakie kółka zainteresowań organizowane są  w GCK?

Pan Mirosław Kus odpowiedział, że kółko taneczne ( dzieci bezpłatnie, dorośli – 2 zł), muzyczne, teatralne, gry na pianinie i gitarze.

 

Pan Jurek Bryła zapytał o ogłoszenie dotyczące opracowywania uproszczonego planu urządzenia lasów niepaństwowych. Są wymienione obręby w Bielinach, Gliniance, Kurzynie Średniej, Małej i Wielkiej. To zlecenie daje Starostwo Powiatowe w Nisku. Czy można w tym zleceniu umieścić Ulanów, czy będzie to osobno robione?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że Ulanów będzie robiony osobno.

Pan Jurek Bryła – dlaczego Starostwo wybrało 4 miejscowości?

Pan Burmistrz odpowiedział, że tam są głównie lasy chłopskie.

Należy zastanowić się nad pasem drogowym drogi wojewódzkiej która przebiega przez las gminny, czy powoli nie wycinać tych drzew ponieważ oni przejmą ten teren.

 

Radny Kazimierz Modrzewski zapytał, czy w II etapie Błękitnego Sanu przewidziane są chodniki przy ul. Św. Barbary, Św. Jana i Tanewskiej?

Pan Burmistrz odpowiedział, że przy rewitalizacji Ulanowa.

 

Radny Mirosław Wołoszyn prosił o postawienie znaku (ulica ślepa) na końcu ulicy Rzecznej w Gliniance.

 

Pan Burmistrz przedstawił jakie drogi zostały wykonane do chwili obecnej:

- Ulanów – 1 Maja

- Dąbrówka – Podbuk

- Bieliny – Płończyska

- Bieliny do kościoła

- Ulanów – Wolaki

- Wołoszyny przez wieś

- Wólka Tanewska – Krótka

- Wólka Tanewska – Cegielniana

- Dąbrówka – Bagno

- Kurzyna – Wymysłów

- Kurzyna – Zarowie

- Bieliniec – Kępa Rudnicka

- modernizacja drogo rolniczej Kurzyna – Borusuczyny

- miasteczko ruchu drogowego

Uważamy, że należy robić drogi tam gdzie mieszka dużo ludzi. Chcemy robić chociaż po 500 m drogi w każdej miejscowości.          

 

Ad. 8

                Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska