http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  09-10-2008 | 11:27
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2008 | 11:27
Protokół Nr 18/2008 z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 26.08.2008r. 09.10.2008

P R O T O K Ó Ł  Nr 18/2008

z przebiegu obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 26 sierpnia 2008r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

1.        Otwarcie obrad sesji.

2.        Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.        Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami. 

4.        Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.  - projekt uchwały przedstawi pani Stanisława Straub.

5.        Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – projekt uchwały przedstawi pani Stanisława Straub.

6.        Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ulanów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

7.        Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działek w Ulanowie.

8.        Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Wólce Tanewskiej.  

9.        Wolne wnioski i zapytania.

10.     Zamknięcie obrad sesji.

 

Ad. 1

                Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła XVIII sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, radnego powiatu niżańskiego, kierowników z terenu  gminy, przewodniczącego Samorządu Mieszkańców, sołtysów, radnych oraz wszystkich zebranych.

Przewodniczący Rady stwierdziła quorum i przedstawiła porządek obrad sesji.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 2

                Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 3

Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

- spotkaniu z Prezydentem Stalowej Woli w sprawie budowy terminala przeładunkowego. Sprawa zaczyna się komplikować. Inwestorzy nie mają środków finansowych na budowę;

- spotkaniu z dyrektorem Tarnawskim w sprawie budowy drogi wojewódzkiej oraz chodnika na ul. 3 Maja w Ulanowie. Zostanie wyremontowana droga od końca gminy do Czekaja oraz w Ulanowie od skrzyżowania ul. Kościuszki do Ośrodka Wypoczynkowego oraz chodnik na ul. 3 Maja;

- spotkaniu z dyrektorem Jurem w sprawie złożonych wniosków. Wnioski przeszły przez I etap, są pewne poprawki.

- podpisanej umowie na 100.000 zł na budowę drogi

- spotkaniu w Lublinie z dyrektorem Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w sprawie dofinansowania budowy drogi. Oni mogą dofinansować, ale nie w tym roku, ponieważ nie mają zaplanowanych pieniędzy na ten cel w planach finansowych na 2008r. Pan Bednarz stwierdził, że droga Huta Deręgowska – Szyperki na którą otrzymamy dotację w tym roku musi być wykonana. Trudno będzie nam uzyskać środki finansowe z Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych. Na drugi rok droga będzie zrobiona. Zostanie postawiony znak ograniczenia tonażu. Nie będzie to droga mocna, będzie wykonana jedna warstwa. Największe zniszczenia dróg w naszej gminie powodują tiry które wywożą drewno z lasu

- grupie interwencyjnej pracującej na terenie naszej gminy która porządkowała Park w Bielinach, Ośrodek „Błękitny San”

- rozpoczętych pracach przy ogrodzeniu szkół. Zostało wykonane ogrodzenie w Bielinach, obecnie robione jest w Wólce Tanewskiej i Dąbrówce

- pracach przy przystankach

- remontach dróg: na Podbuk, Kurzyna - Zarowie, Kurzyna – Wymysłów, Dąbrówka – Bagno, Bieliny ul. Płończyska

- zakupionym samochodzie strażackim

- zamiarze przystąpienia do rekultywacji wysypiska śmieci

- spotkaniu z projektantami w sprawie budowy zbiornika retencyjnego. Projekt zostanie skończony około kwietnia. Obecnie odstąpiliśmy od wykupu gruntów ponieważ mogą wystąpić problemy z Naturą 2000.

- pracach remontowych na przejeździe kolejowym w Kurzynie

- ogłoszonym przetargu na sprzedaż Agronomówki w Bielinach

- spotkaniu w Niżańskim Centrum Rozwoju poświęconym programowi Lider. Z programu możemy otrzymać ok. 1 mln zł. Środki mają być przeznaczone na projekty tzw. małe granty oraz 1 duży – myślę, ze będą to ścieżki rowerowe.

Poinformował również, ze przez naszą gminę jest zaprojektowana międzywojewódzka ścieżka rowerowa Stalowa Wola – Pysznica – Zarzecze – Ulanów – Bieliny – Krzeszów.

  

 

Ad. 4

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. omówiła pani Stanisława Straub.

Przewodniczący Rady poprosiła o przedstawienie opinii do projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w dniu 22 sierpnia 2008r. odbyło się posiedzenie Komisji na którym pani Skarbnik zapoznała członków z projektem uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

                Radny Józef Gaik - § 2 jest 5.000 zł dotacji dla klubu Ulanów, czy jest to konkretna kwota na klub czy można ja przeznaczyć na coś innego?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to środki z Samorządu które były planowane przy budżecie na promocję w tym 5.000zł na sport.

                Radny Roman Pokora  - w ubiegłym roku radni głosowali aby przyjąć osobę na promocję gminy. Mija rok a tej osoby nie ma. Zapytał, dlaczego w okresie kiedy potrzebne są środki finansowe na wypromowanie                               i zorganizowanie Międzynarodowego Zjazdu Flisaków w 2009r. pieniądze z promocji przekazuje się dla klubu sportowego w Ulanowie.

Pan Burmistrz odpowiedział, że tak zadecydował Samorząd na swoim posiedzeniu.

Radny Roman Pokora poprosił o udostępnienie wniosków i uchwał z posiedzeń Samorządu Mieszkańców. Stwierdził, że na przystani nie ma osoby odpowiedzialnej za porządek. Zakomunikował, że jeżeli nie będą przeniesione środki na promocję on przekaże Cechmistrzowi Wtóremu organizację Międzynarodowego Zjazdu Flisaków w 2009r. Dzisiaj odbędzie się spotkanie Komitetu Organizacyjnego, zostaną podjęte decyzje jakie kwoty będą potrzebne do zorganizowania imprezy.

Robione są drogi a później są szukane środki, również są zmniejszenia na wykupie działek pod zbiornik.

Pan Burmistrz odpowiedział, że jeżeli zrobimy drogi to wszyscy się cieszą. Drogi są najbardziej potrzebne. Jako burmistrz postawiłem sobie takie zadanie, że do końca kadencji wszystkie drogi na terenie gminy zostaną wyremontowane.

                Radny Roman Pokora przedstawił wnioski jakie były składane przez radnych przy uchwalaniu budżetu na 2008r.

                Pan Burmistrz poinformował, że został złożony jeden wniosek na budowę dróg.                        

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. została podjęta większością głosów ( za – 14, wstrzymujących się – 1) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVIII/112/2008). 

 

Ad. 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne omówiła pani Stanisława Straub.

Opinia Komisji – pozytywna.                

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVIII/113/2008). 

 

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ulanów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” omówił pan Rafał Kumik.

LGD jest to grupa osób na rzecz działania dla rozwoju lokalnego. Działa na podstawie ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich oraz ustawie o stowarzyszeniach. LGD powinna być zarejestrowana w KRS. Będzie pisać projekty. Skupia się na 4 celach: zróżnicowanie działalności nierolniczej, odnowa i rozwój wsi, rozwój przedsiębiorstw, małe projekty - dofinansowanie do 25.000 zł. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, prawne, stowarzyszenia. LGD będzie pomagała w opracowaniu wniosków wszystkim chętnym.

Przewodniczący Rady zapytała czy Gmina – Urząd mają wstępne plany na wykorzystanie środków finansowych z LGD.

Pan Burmistrz odpowiedział, że większa część środków finansowych zostanie przeznaczona na ścieżki rowerowe, a pozostała na domy ludowe.

Radny Stanisław Przymykalski zapytał, czy wnioski będą składane do Stowarzyszenia i skąd będą pozyskiwane środki finansowe, jakie są kryteria?

Pan Kumik – Gmina opłaca składki a później otrzymuje środki finansowe. W czwartek o godz. 13.00 odbędą się konsultacje społeczne z LGD.

Radny Mirosław Wołoszyn zapytał, o plany odnowy wsi, czy te plany będą wykorzystywane do sporządzenia wniosków.

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest zaplanowanych  15% środków na tzw. małe granty. Miejscowości będą mogły występować o pieniądze np. na place zabaw.

Rady Roman Pokora – czy ścieżki rowerowe z Lidera będą pokrywać się z tymi wnioskami, czy będą to inne wnioski?

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie mamy map wysokościowych, na ścieżki musimy wybierać te tereny na które są już wykonane mapy. Zrobienie mapy jest bardzo kosztowne. Nie posiadamy mapy wysokościowej na odcinek między Wymysłowem a Dąbrówką. Składanie wniosków będzie pod koniec 2008r. jeżeli chodzi o Lidera, rozstrzygnięcie w połowie 2009r., a wykonanie inwestycji 2010. Ścieżki można robić do 2013 roku, w 2014 będzie rozliczany program.

Radny Roman Pokora – w programie Lider było ujęte boisko w każdej gminie, plac zabaw.

Pan Burmistrz – dostaniemy określoną pulę środków finansowych i sami musimy je rozdysponować. Uważam, ze najbardziej potrzebne byłyby ścieżki rowerowe ponieważ nasza gmina jest gminą turystyczną.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Ulanów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVIII/114/2008). 

 

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działek w Ulanowie omówił  pan Burmistrz.

                Radny Roman Pokora poinformował, że Samorząd Mieszkańców wyraził pozytywną opinię do sprzedaży działek. Zapytał w jaki sposób będzie odbywać się informacja o sprzedaży tych działek?

                Pan Burmistrz odpowiedział, że na tablicy ogłoszeń i ogłoszenie w prasie. 

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działek w Ulanowie została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVIII/115/2008). 

 

Ad. 8

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Wólce Tanewskiej omówił  pan Burmistrz.

Radca Prawny poinformował, że Rada upoważnia Burmistrza do sprzedaży działki, nie określa na jaki cel mają być przeznaczone środki finansowe.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Wólce Tanewskiej została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVIII/116/2008). 

 

Ad. 9

                Radny Kazimierz Modrzewski zapytał, w jaki sposób nasze informacje, wnioski są przekazywane do powiatu, ponieważ nie wiem gdzie utknęły wnioski Komisji Bezpieczeństwa odnośnie sytuacji na drogach. Było tam podkreślone zagrożenie dla dzieci chodzących do szkoły, gałęzie wchodzące w pas drogowy, do tej pory nie zostało to wykonane.

                Pan Burmistrz odpowiedział, że zgłaszał do pana Bajka – kierownika Dróg Wojewódzkich.

                Radny Roman Pokora poruszył sprawę dziury przy mostku.

                Pan Burmistrz odpowiedział, że rozmawiał z panem Lachem ma to być wykonane w najbliższym czasie. Zwracamy się do Dróg Powiatowych i Wojewódzkich, ale czasami zostawiają to bez echa.

                Sołtys Bielin zapytał, kiedy będzie dokończona kanalizacja w Bielinach. Czy jest szansa wykonania w przyszłym roku.

                Pan Burmistrz odpowiedział, że w chwili obecnej staramy się o pozwolenie na budowę. Uzyskanie pozwolenia trwa około 1 roku.

                Sołtys Bielin zapytał, co będzie robione na drodze między kościołem a przystankiem w Bielinach.

                Pan Burmistrz odpowiedział, że w tym roku tylko remont.

                Radny Mirosław Wołoszyn stwierdził, że przez całe wakacje wspólnie z Burmistrzem dzwonili do Dróg Powiatowych odnośnie koszenia poboczy. Zostały wykoszone dopiero w ubiegłym tygodniu. Dziury zostały połatane, pobocza wykoszone ok. 80 cm, ale rosną akacje.

Poinformował również, że jest już ustawa o ekwiwalencie za pożary.

                Pan Burmistrz poinformował, że w Zarządzie Dróg powiatowych pracuje 3 – 4 osoby które obsługują wszystkie drogi powiatowe.

                Radny Józef Hasiak zaproponował, aby na Sesję zaprosić Dyrektora Dróg Powiatowych.

                Radny Stanisław Przemykalski aby zaprosić również Starostę.

                Pan Bryła poinformował, że w październiku Samorząd Mieszkańców zawsze ustala projekt budżetu na następny rok. W październiku 2007r. nie został zgłoszony wniosek do budżetu aby zabezpieczyć środki finansowe na Międzynarodowe Dni Flisactwa. W budżecie był wniosek o zaplanowanie środków finansowych na Dni Ulanowa. 5.000 zł było zabezpieczone na sport. Mieliśmy przeznaczone środki na promocję i imprezy sportowe. Jeżeli nikt z samorządowców nie zgłosi wniosku o zabezpieczenie w projekcie na 2009r. środków finansowych na Międzynarodowe Dni Flisactwa to też ich nie będzie.

                Pan Burmistrz odpowiedział, że w 2008 roku nie można było zabezpieczyć środków finansowych na Zjazd który odbędzie się w przyszłym roku. Zabezpieczymy je w tym projekcie budżetu na 2009r. Jeżeli dobrze się postaramy, to na tej imprezie możemy dużo zarobić.

                Radny Roman Pokora odpowiedział, że chciałby wypromować całą gminę, każdą miejscowość.

                Radny Stanisław Garbacz poinformował, że na komisji Budżetowej była poruszana sprawa śmieci. Padła propozycja usunięcia pojemników na szkło i plastik.

                Radny Józef Gancarz stwierdził, że powinny być częściej opróżniane pojemniki.

                Pan Jacek Janiec – propozycja przeprowadzenia kontroli.

                Radna Małgorzata Grzybowska stwierdziła, że w Hucie Deręgowskiej została rozpoczęta kontrola ale w połowie wioski przerwana.

                Pan Burmistrz odpowiedział, że Komendant Policji obiecał, że od września zacznie się dalsza kontrola.

                Radny Wacław Piędel prosił, o zabranie pojemników z Bielińca.

                Radna Małgorzata Grzybowska stwierdziła, że do tych pojemników zostają wrzucane inne śmieci.

                Pan Burmistrz poinformował, że według ustawy każdy jest producentem śmieci i każdy musi posiadać podpisaną umowę.

                Sołtys Bielin zapytał, czy będzie robiona kładka na Sanie.

                Pan Burmistrz odpowiedział, że w chwili obecnej została wstrzymana budowa kładki ponieważ, projekt kładki kosztuje 900.000 zł, a kładka 13 mln zł.

                Radny Roman Pokora poinformował, że o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie Grupy Działania na temat organizacji Międzynarodowych Dni Flisactwa w 2009r.        

 

Ad. 10

                Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska