http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  09-09-2008 | 16:18
data ostatniej modyfikacji:  09-09-2008 | 16:18
Protokół Nr 17/2008 z XVII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 1.07.2008r. 09.09.2008

P R O T O K Ó Ł  Nr 17/2008

z przebiegu obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 1 lipca 2008r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

1.       Otwarcie obrad sesji.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.       Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.      Sprawozdanie z dokonanego przeglądu obiektów szkolnych – przedstawi przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.

5.       Informacja na temat ochrony środowiska, stanu dróg i bezpieczeństwa na terenie gminy – przedstawi przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.

6.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.  - projekt uchwały przedstawi pani Stanisława Straub.

7.       Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w prowadzonych przez gminę Ulanów przedszkolach publicznych – projekt uchwały przedstawi pani Halina Skiba.

8.       Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (Agronomówka Bieliny).

9.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż w drodze przetargu dwóch lokali mieszkaniowych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej  związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów (Agronomówka Bieliny).

10.   Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Zamojskiego na ulicę Janowską w Ulanowie.

11.   Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Tanewska.

12.   Wolne wnioski i zapytania.

13.   Zamknięcie obrad sesji.

 

Ad.1

            Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła XVII sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, radnych powiatu niżańskiego, radnego województwa podkarpackiego, dyrektorów i kierowników z terenu  gminy, radnych oraz wszystkich zebranych.

Przewodniczący Rady stwierdziła quorum i przedstawiła porządek sesji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 11 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 2

            Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 11 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 3

Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

- porozumieniu ze Stalową Wolą – terminal przeładunkowy;

- spotkaniu u Starosty i rozmowach na temat dofinansowania szpitala;

- spotkaniu z dyr. Jurem – rozstrzygnięcie wniosków około listopada, grudnia;

- sprzedaży dwóch nieruchomości – szkoła w Kurzynie i działka w Bukowinie;

- umowie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na zbiornik – opinie są pozytywne;

- ogłoszonym przetargu na boisko sportowe „Orlik” przy ZS w Ulanowie;

- wykonanych drogach;

- odbytych przetargach na drogi;

- zorganizowanej imprezie w Kurzynie Średniej – Powiatowy Dzień Strażaka i otwarcie remizy;

- wyjeździe do Hiszpanii;

- Ogólnopolskich Dniach Flisactwa.

 

Ad. 4

      Sprawozdanie z dokonanego przeglądu obiektów szkolnych przedstawiła przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Pani Krystyna Otto ( załącznik nr 1).

 

Ad. 5

Informację na temat ochrony środowiska, stanu dróg i bezpieczeństwa na terenie gminy przedstawił członek Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska pan Witold Zawrotniak ( załącznik nr 2).

 

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. omówiła pani Stanisława Straub.                

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. została podjęta jednogłośnie przez 11 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVII/107/2008). 

 

 

 

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w prowadzonych przez gminę Ulanów przedszkolach publicznych omówiła pani Halina Skiba – Dyrektor ZEAS w Ulanowie.                

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w prowadzonych przez gminę Ulanów przedszkolach publicznych została podjęta jednogłośnie przez 11 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVII/108/2008). 

 

Ad. 8

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (Agronomówka Bieliny) omówił Burmistrz Gminy i Miasta. Opinia Komisji Budżetowej – nie udzielać bonifikaty.

  Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Radni (jednogłośnie) nie wyrazili zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 

Ad. 9

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż w drodze przetargu dwóch lokali mieszkaniowych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej  związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów (Agronomówka Bieliny) omówił pan Burmistrz Gminy i Miasta.                

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż w drodze przetargu dwóch lokali mieszkaniowych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej  związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów (Agronomówka Bieliny) została podjęta jednogłośnie przez 11 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVII/109/2008). 

 

Ad. 10

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Zamojskiego na ulicę Janowską w Ulanowie omówił Burmistrz.

 Przewodnicząca Rady poddała projekt pod głosowanie. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy Zamojskiego na ulicę Janowską w Ulanowie została podjęta większością głosów (przy 2 wstrzymujących się i 1 przeciwnym)  przez 11 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVII/110/2008). 

 

Ad. 11

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Tanewska omówił radny Józef Garbacz.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Tanewska  została podjęta jednogłośnie przez 11 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVII/111/2008).

 

Ad. 12

            Pani Paulina Maziarz – Sołtys Kurzyny Małej poruszyła sprawę przejazdu kolejowego w Kurzynie.

Burmistrz odpowiedział, że jest podpisana umowa z wykonawcą  i w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie w Szczebrzeszynie.

            Radna Małgorzata Grzybowska zapytała o drogę do Szperek.

Burmistrz odpowiedział, że Jarocin proponuje wykonanie 1 warstwy – nie zda  to egzaminu. Sprawa jest w toku.

            Pani Mieczysława Dziedzic – sołtys Dąbrowicy zapytała o światło na Buławę, boisko w Dąbrowicy i remont mostu, parking.

Burmistrz odpowiedział, że na boisko są zabezpieczone środki, ma być przywiezionych 6 samochodów gliny, a most będzie remontowany przez Starostwo.

Przewodnicząca Rady przypomniała o zgłaszanej już sprawie oświetlenia ulicznego na Podbuku.

Pan Jurek Bryła – przewodniczący Samorządu Mieszkańców Ulanowa zapoznał radnych z działalnością statutową Samorządu Mieszkańców, podejmowanymi uchwałami oraz wydatkami ze sprzedaży drewna opałowego i dłużycy.

Pan Bogusław Tofilski – radny sejmiku wojewódzkiego poinformował radnych o Programie Odnowa Wsi Polskiej, Współpracy Polsko – Ukraińskiej.

Pan Janusz Wołoszyn – sołtys Dąbrówki prosił o wyrównanie i utwardzenie terenu obok GS na którym znajdują się pojemniki na szkło.

Pani Barbara Sibiga poinformowała, że 7 czerwca odbył się w Bielinach piknik charytatywny dla małej Ani Puk. Zebrano ponad 6 tysięcy zł. Były zespoły zagraniczne, wydano kartki promujące Bieliny i piękną okolicę.

Radny Roman Pokora zapytał o boisko „Orlik”.

Pan Burmistrz poinformował radnych o wykonanym folderze „Błękitny San”. Przez 5 lat obiektem będzie opiekować się Urząd, a później zostanie przekazany Bractwu.

 

Ad. 13

            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

Protokółował:

 

Informacja_na_temat_ochrony_srodowiska.doc (26.00 Kb)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska