http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  01-09-2008 | 13:35
data ostatniej modyfikacji:  01-09-2008 | 13:35
Protokół Nr 16/2008 z XVI Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 22.04.2008r. 01.09.2008

P R O T O K Ó Ł  Nr 16/2008

z przebiegu obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 22 kwietnia 2008r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

1.       Otwarcie obrad sesji.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.       Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.       Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2007r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2007r. - pani Stanisława Straub

     b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2007r. – przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Józef Gancarz

       c) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu – pani Stanisława Straub

       d) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej 

     e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów. 

5.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia na wykonanie zadania publicznego.

6.       Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego.

7.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.  - projekt uchwały przedstawi pani Stanisława Straub.

8.       Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego na realizację zadania publicznego.

9.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka.

10.   Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinianka.

11.   Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 – 2013.

12.   Informacja Burmistrza na temat zagospodarowania i utrzymywania ośrodka „Błękitny San” w Ulanowie i parku w Bielinach.

13.   Wolne wnioski i zapytania.

14.   Zamknięcie obrad sesji.

 

Ad.1

            Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła XVI sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, radnych powiatu niżańskiego, radnego województwa podkarpackiego, dyrektorów i kierowników z terenu  gminy, radnych oraz wszystkich zebranych.

Przewodniczący Rady stwierdziła quorum i przedstawiła porządek sesji.  Poinformowała radnych, że wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzeszów na wspólną realizację zadania inwestycyjnego             na podstawie porozumienia oraz w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich.

Innych wniosków nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 2

            Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 3

Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

- wstępnym odbiorze ośrodka „Błękitny San”;

- pracach porządkowych w parku w Bielinach;

- zbliżających się uroczystościach w Kurzynie – poświęceniu sztandaru straży pożarnej i otwarciu Domu Strażaka;

- założonych 3 lampach w Wólce Tanewskiej;

- zakończonej budowie miasteczka ruchu drogowego w Ulanowie obok szkoły;

- przeprowadzonych przetargach na budowę dróg;

- wytypowaniu do sprzedaży działki i budynku starej szkoły w Kurzynie Średniej;

- spotkaniu ze Starostą na temat budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy: Huta Deręgowska, Bieliny, Bieliniec oraz droga Kurzyna – Golce;

- dalszym umacnianiu brzegu rzeki San;

- spotkaniu z powiatowym komendantem policji w Nisku na temat patroli na meczach i imprezach;

- budowie boiska „Orlik” przy ZS w Ulanowie;

- budowie zbiornika retencyjnego na rzece Tanew;

- pozytywnym wyniku kontroli NIK;

Poinformował radnych, że zwróciła się pani Puk z prośbą o pomoc finansową na leczenie chorej córeczki. Z rezerwy budżetowej zostanie przekazana kwota 10.000 zł.

 

Radny Józef Hasiak zapytał, dlaczego jest pominięty remont drogi do kościoła   w Bielinach. 

 

Ad. 4

       Przewodniczący Rady Miejskiej Pani Elżbieta Olszówka poprosiła Skarbnika Gminy i Miasta Panią Stanisławę Straub o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2007r.

W wyniku tego, że sprawozdanie było przedmiotem obrad wszystkich komisji Rady Miejskiej na których wątpliwości i niejasności zostały wyjaśnione nie podjęto dyskusji na ten temat.

       W związku z tym Przewodniczący Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2007r. i wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta.

       Następnie zostały odczytane Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczące sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej.

       Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

       Za wnioskiem o udzielenie absolutorium głosowało 15 radnych obecnych na sesji. Ustawowy skład Rady to 15 radnych.

       Przewodniczący stwierdziła, iż Rada Miejska w Ulanowie jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów za 2007r. Uchwała Nr XVI/97/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5

            Pani Przewodnicząca poprosiła pana Andrzeja Szlęzaka – prezydenta Stalowej Woli o zapoznanie obecnych na sesji z propozycją budowy terminalu przeładunkowego w Borkach.

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia na wykonanie zadania publicznego Przewodniczący Rady poddała pod głosowanie. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia na wykonanie zadania publicznego została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVI/98/2008). 

 

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego omówiła pani Stanisława Straub.                

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVI/99/2008). 

 

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzeszów na wspólną realizację zadania inwestycyjnego na podstawie porozumienia omówiła pani Stanisława Straub.                

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzeszów na wspólną realizację zadania inwestycyjnego na podstawie porozumienia została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVI/100/2008). 

 

Ad. 8

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. omówiła pani Stanisława Straub.                

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVI/101/2008). 

 

Ad. 9

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego na realizację zadania publicznego omówiła pani Stanisława Straub.                

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego na realizację zadania publicznego została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVI/102/2008). 

 

Ad. 10

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka omówiła Przewodnicząca Rady i poddała pod głosowanie. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVI/103/2008). 

 

Ad. 11

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinianka omówił radny Mirosław Wołoszyn.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinianka została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVI/104/2008).

 

Ad. 12

 

Projekt uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 – 2013 przedstawiła pani Elżbieta Sarna.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 – 2013 została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVI/105/2008). 

 

Ad. 13

            Projekt uchwały w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich omówił pan burmistrz Andrzej Bąk.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XVI/106/2008).           

 

Ad. 14

Informację na temat zagospodarowania i utrzymywania ośrodka „Błękitny San” w Ulanowie i parku w Bielinach złożył Burmistrz Andrzej Bąk. Poinformował radnych, że Ośrodek „Błękitny San” zostanie przekazany Zakładowi Usług Komunalnych. Patronat nad Parkiem w Bielinach obejmie Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach.

 

Ad. 15

Przewodnicząca Rady prosiła o oświetlenie na Podbuku.

            Radny Mirosław Wołoszyn prosił o załatanie dziur na drogach powiatowych Ulanów – Wólka Bielińska przez Gliniankę.

Radny poruszył sprawę konserwacji hydrantów przeciwpożarowych.

            Pan Łabęcki odpowiedział, że Zakład ma obowiązek konserwacji hydrantów. Jest założony zeszyt konserwacji.

Poinformował również radnych, że został zakończony kolejny etap Lider +. Można składać wnioski na m.in. na budowę ścieżek rowerowych.

            Radny Mirosław Wołoszyn zapytał, czy będzie robiona dalsza konserwacja rzeki Jaruga.

Pan Burmistrz odpowiedział, że po 1 km.   

 

Ad. 16

            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji

Anna Mizińska

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska