http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  01-09-2008 | 13:27
data ostatniej modyfikacji:  01-09-2008 | 13:27
Protokół Nr 15/2008 z XV Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej w dniu 25.03.2008r. 01.09.2008

P R O T O K Ó Ł  Nr 15/2008

z przebiegu obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 25 marca 2008r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

1.       Otwarcie obrad sesji.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.       Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia na wykonanie zadania publicznego.

5.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 – przedstawi pan Szczepan Wójcik.

6.       Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego – przedstawi pani Halina Skiba.

7.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przyznawania niektórych składników wynagrodzenia za pracę dla pracowników Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Ulanowie – przedstawi pani Halina Skiba.

8.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przyznawania niektórych składników wynagrodzenia za pracę dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ulanów – przedstawi pani Halina Skiba.

9.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Kurzynie Średniej.

10.   Informacja Burmistrza na temat zagospodarowania i utrzymywania ośrodka „Błękitny San” w Ulanowie i parku w Bielinach.

11.   Wolne wnioski i zapytania.

12.   Zamknięcie obrad sesji.

 

Ad.1

            Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła XV sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, radnych powiatu niżańskiego, radnego województwa podkarpackiego, dyrektorów i kierowników z terenu  gminy, radnych oraz wszystkich zebranych.

Przewodniczący Rady stwierdziła quorum i przedstawiła porządek sesji. Ze względu na nieobecność burmistrza Przewodniczący rady postawiła wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt 3, 4 i 10 oraz wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/81/2008 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.

Innych wniosków nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 13 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 2

            Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 13 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 3

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Programu  współpracy  gminy  Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 omówił pan Szczepan Wójcik.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie przyjęcia  Programu  współpracy  gminy  Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 została podjęta większością głosów (za–13, przeciw–1) przy obecności 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XV/90/2008).

 

Ad. 4

Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego omówiła pani Halina Skiba.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego została podjęta większością głosów (za – 11, wstrzymujących się – 3) przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XV/91/2008).

 

Ad. 5

Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania i przyznawania niektórych składników wynagrodzenia za pracę dla pracowników Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Ulanowie przedstawiła pani Halina Skiba.

            Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zasad ustalania i przyznawania niektórych składników wynagrodzenia za pracę dla pracowników Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Ulanowie została podjęta większością głosów                 (za – 13, wstrzymujących się – 1) przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XV/92/2008). 

 

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania  i przyznawania niektórych składników wynagrodzenia za pracę dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ulanów przedstawiła pani Halina Skiba.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zasad ustalania  i przyznawania niektórych składników wynagrodzenia za pracę dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ulanów została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XV/93/2008). 

 

Ad. 7

            Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Kurzynie Średniej omówił pan Szczepan Wójcik.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Kurzynie Średniej została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XV/94/2008). 

 

Ad. 8

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/81/2008 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. omówiła pani Stanisława Straub.                

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/81/2008 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji  i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XV/95/2008).   

 

Ad. 9

 

            Radna Małgorzata Grzybowska zapytała kiedy zostanie wykonany chodnik w Hucie Deręgowskiej i jaka będzie jego długość.

            Pan Józef Owanek – sołtys wsi Wólka Tanewska interweniował w sprawie zniszczonego błonia przez motory.

            Pan Bogusław Garbacz – sołtys wsi Bukowina prosił o  postawienie znaków zakazujących jazdy TIR-ów po Bukowinie. Powiat nic nie zrobił w tym kierunku.

            Pan Czesław Kowalski – sołtys wsi Wólka Bielińska prosił o nawiezienie kamienia na drogę.

            Pan Józef Wójtowicz – sołtys wsi Bieliny prosił o wystosowanie pisma w sprawie wałęsających się psów.

            Radny Stanisław Przemykalski zgłosił wniosek aby zaprosić Starostę na następną sesję, który przedstawiłby plan działania związany z naszą gminą.

            Pan Jurek Bryła – prosił o interwencję na Policji w związku ze zniszczonym poszyciem w lesie.

            Pan Józef Wójtowicz – sołtys wsi Bieliny prosił o interwencję gminy do właściciela cegielni o posprzątanie terenu.

            Radny Roman Pokora przedstawił informację z przebiegu imprezy która odbyła się  15 -16 marca. Poinformował, że 15 maja jest wyjazd do Hiszpanii.           

 

Ad. 10

            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady XV sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji

Anna Mizińska

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska