http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  11-04-2008 | 11:38
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2008 | 11:38
Protokół Nr 14/2008 z XIV Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29.02.2008r. 11.04.2008

P R O T O K Ó Ł  Nr 14/2008

z przebiegu obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 29 lutego 2008r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.      Analiza stanu ładu i porządku publicznego w 2007 roku na terenie Gminy i Miasta Ulanów – przedstawi Kierownik Posterunku Policji w Ulanowie.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008r. – przedstawi pani Agnieszka Szabat.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów na 2008r. – przedstawi pani Agnieszka Szabat.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. – przedstawi pani Stanisława Straub.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ulanowie – przedstawi pani Elżbieta Kapuścińska.

9.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami – przedstawi pan Szczepan Wójcik.

10.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kurzynie Średniej w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż trzy lata.

11.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

12.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ulanowie.

13.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów oraz za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania.

14.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie.

15.  Wolne wnioski i zapytania.

16.  Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

            Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła XIV sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pana Burmistrza, pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, radnych powiatu niżańskiego, radnego województwa podkarpackiego, dyrektorów i kierowników z terenu gminy, radnych oraz wszystkich zebranych.

Przewodniczący Rady stwierdziła quorum i przedstawiła porządek sesji. Poinformowała radnych, że wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Bukowinie oraz wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Innych wniosków nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 13 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 2

            Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 13 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 3

            Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

- pracach wykończeniowych na terenie ośrodka „Błękitny San”;

- ogłoszonych przetargach na drogi;

- złożonym wniosku na boisko „Orlik”;

- koncepcji budowy drogi wojewódzkiej;

- spotkaniu z Prezydentem Stalowej Woli na temat budowy terminalu;

- budowie zbiornika na rzece Tanew.

 

Ad. 4

Analizę stanu ładu i porządku publicznego w 2007 roku na terenie Gminy i Miasta Ulanów przedstawił Kierownik Posterunku Policji w Alanowie Pan Wiesław Grzywacz.

Pani Teresa Pracownik prosiła o szczególną ochronę dzieci, młodzieży na meczach.

Pan Grzywacz odpowiedział, że Policja pełni służbę narogach dojazdowych na stadiony. Na terenie obiektów sportowych za ład i porządek odpowiada organizator imprezy.

 

Ad. 5

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008r. omówiła pani Agnieszka Szabat.

 Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIV/78/2008).

 

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008r. omówiła pani Agnieszka Szabat.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów na 2008r.została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIV/79/2008).

 

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. przedstawił pan Burmistrza Gminy i Miasta.

            Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIV/80/2008). 

 

Ad. 8

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. przedstawiła pani Stanisława Straub.

            Pan Stanisław Garbacz przedstawił opinię Komisji Budżetowej.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIV/81/2008). 

 

 

Ad. 9

            Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ulanowie omówiła pani Elżbieta Kapuścińska.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ulanowie została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIV/82/2008).      

 

Ad. 10

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami omówił pan Burmistrz.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIV/83/2008). 

 

Ad. 11

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kurzynie Średniej w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż trzy lata omówił pan Burmistrz.

Opinia Rad Sołeckich – pozytywna.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kurzynie Średniej w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż trzy lata została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIV/84/2008). 

 

Ad. 12

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Radny Stanisław Garbacz – przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił stanowisko Komisji, aby wysokość diet została podniesiona o 25 %.

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wykreślenie z projektu uchwały słów „ dla Przewodniczącego Rady”.

Radny Stanisław Garbacz zgłosił wniosek Komisji Budżetowej.

Pan Burmistrz zgłosił wniosek utrzymania propozycji które są w projektach uchwał.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek zgłoszony przez Burmistrza pod głosowanie. Za wnioskiem głosowało – 5 radnych, przeciw – 9, wstrzymujących się – 1 radny.

Następnie poddała wniosek Komisji pod głosowanie. Za głosowało 6 radnych, przeciw – 5 radnych, wstrzymujących się – 4 radnych.

            Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej została podjęta większością głosów przy obecności 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIV/85/2008).

 

Ad. 13

            Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ulanowie i poddała pod głosowanie.

            Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ulanowie została podjęta większością głosów ( za – 10, przeciw – 3, wstrzymujących się – 2) przy obecności 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała                  Nr XIV/86/2008).

 

Ad. 14

            Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów oraz za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania i poddała pod głosowanie.

            Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów oraz za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania została podjęta większością głosów ( za – 10, przeciw – 1, wstrzymujących się – 4) przy obecności 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIV/87/2008).

 

Ad. 15

            Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie i poddała pod głosowanie.

            Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie została podjęta większością głosów ( za – 11, przeciw – 2, wstrzymujących się – 2) przy obecności 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIV/88/2008).

 

Ad. 16

            Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Bukowinie omówił pan Burmistrz.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Bukowinie została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIV/89/2008).          

 

Ad. 17

Przewodniczący Rady poinformowała radnych, że wpłynęło:

-  pismo Pani Anny Trznadel – Mozul w sprawie współfinansowanie remontu Ośrodka Zdrowia w Ulanowie.

    Radny Stanisław Garbacz poinformował radnych, że na posiedzenie Komisji Budżetowej była zaproszona pani Mozul. Prosiła o wydzierżawienie Ośrodka Zdrowia. Opinia Komisji była pozytywna. Zadeklarowała, że wszystkie remonty będzie przeprowadzać we własnym zakresie. Odbyło się przekazanie budynku. Został sporządzony protokół, w którym określono co należy wyremontować. Komisja podtrzymuje swoje stanowisko, aby nie dopłacać do remontu tego budynku. Podobna sytuacja będzie z panią Dubiel w Kurzynie. Pani Dubiel zobowiązała się, że wszystkie remonty będzie przeprowadzać we własnym zakresie. 

Radni zdecydowali jednogłośnie, ( 15 za) aby nie współfinansować remontu Ośrodka zdrowia w Ulanowie.

 

- 2 pisma pana Nicałka ( w sprawie przeciągającej się sprawy sprzedaży budynku za Ośrodkiem Zdrowia oraz wyjaśnień Komisji Rewizyjnej związanej z kontrolą w ZUK w Ulanowie).

Pan Burmistrz wyjaśnił, że sprawa sprzedaży budynku za Ośrodkiem Zdrowia nie jest taka prosta. Nie można wydzielić działki, ponieważ odległość od okien musi wynosić 4 m. Trudno będzie sprzedać budynek, jeżeli zrobimy parking dla sądu. Zastanawiam się nad przeznaczeniem tego budynku na mieszkania komunalne.

Odnośnie kontroli w ZUK, Komisja Rewizyjna odpowie na nieudzielone pytania.

 

Pan Burmistrz poruszył sprawę dzierżawy autobusu. Odbyły się dwa przetargi.

Radny Roman Pokora stwierdził, że autobus jest przeznaczony do przewozu dzieci. Szkoła mogłaby go wykorzystać na wyjazdy na basen.

Radny Kazimierz Modrzewski stwierdził, że jeden autobus nie załatwi sprawy dowozu dzieci do szkół. Najlepszym rozwiązaniem byłoby go wydzierżawić.

Rady Mirosław Wołoszyn również stwierdził, że nikt nie jest zainteresowany tym autobusem.

Radny Witold Zawrotniak zgłosił wniosek, aby wydzierżawić autobus.

Za wnioskiem głosowało 14 radnych obecnych na sesji.

 

Pan Burmistrz poruszył również sprawę zbiornika retencyjnego na rzece Tanew.

Radny Stanisław Przemykalski stwierdził, że należy czynić starania, aby powstał ten zbiornik.

Radny Kazimierz Modrzewski stwierdził, że ten zbiornik ma służyć również jako zbiornik przeciwpowodziowy.

Pan Burmistrz poinformował, że jest on ujęty w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego.

Pan Burmistrz zapytał, kto jest za wykupieniem działek przeznaczonych pod zbiornik. Radni większością głosów ( 14 za, 1 wstrzymujący się) zadecydowali, aby czynić dalsze starania w związku z budową zbiornika na rzece Tanew.

 

            Radny Mirosław Wołoszyn prosił o łatanie dziur na drogach.

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to droga powiatowa, ale będzie prowadzić rozmowy z panem Lachem w tej sprawie.

Radny Mirosław Wołoszyn poruszył problem bezpieczeństwa dowozu dzieci ze szkoły o godz. 14.00 do Glinianki. Dzieci dojeżdżają do domu autobusem kursowym.

            Pan Józef Wójtowicz – sołtys Bielin – poruszył sprawę dzikich wysypisk, które znajdują się w Bielinach ( droga do przewozu, pastwisko, las).

Pan Burmistrz odpowiedział, że na likwidowanie dzikich wysypisk są zabezpieczone środki finansowe z Funduszu Ochrony Środowiska.

            Radny Roman Pokora poruszył sprawę budowy ścieżek rowerowych.

Radna Krystyna Otto interweniowała w sprawie naprawy mostu w Dąbrowicy.

            Rady Stanisław Przemykalski zwrócił się z prośbą do pana Łabęckiego o przepłukanie hydrantów na terenie gminy.

Pan Łabęcki odpowiedział, że pracownicy wykonali płukanie hydrantu w Kurzynie. Stwierdził, że woda się znacznie poprawiła. Zostały wymienione złoża.

            Radny Roman Pokora poinformował radnych, że 15 -16 marca bieżącego roku odbędzie się impreza na którą radni otrzymają indywidualne zaproszenia.

 

Ad. 18

            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji

Anna Mizińska

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska