http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  06-03-2008 | 08:57
data ostatniej modyfikacji:  06-03-2008 | 08:57
Protokół Nr 13/2008 z XIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 31.01.2008r. 06.03.2008

P R O T O K Ó Ł  Nr 13/2008

z przebiegu obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 31 stycznia 2008r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2008r.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Ulanów a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bieliniec.

9.      Funkcjonowanie placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ulanów.

10.  Uchwalenie budżetu Gminy na 2008r.

       a) odczytanie projektu uchwały budżetowej:

           - projekt uchwały odczyta Skarbnik Gminy Pani Stanisława Straub

       b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

           - uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie odczyta Skarbnik Gminy Pani Stanisława Straub

       c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych

           - opinie odczytują Przewodniczący stałych Komisji Rady

       d) odczytanie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych

       e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

       f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

            Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła XIII sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pana Burmistrza, pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, radnych powiatu niżańskiego, radnego województwa podkarpackiego, dyrektorów i kierowników z terenu  gminy, radnych oraz wszystkich zebranych.

            Przewodniczący Rady stwierdziła quorum i przedstawiła porządek sesji.  Poinformowała radnych, że wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ulanów.

Innych wniosków nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

 

Ad. 2

            Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 3

            Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

- przygotowaniach do inwestycji, które będą realizowane w roku bieżącym;

- spotkaniu z przedstawicielami województwa i Ukrainy na temat budowy portu przeładunkowego w Borkach;

- spotkaniu wójtów, burmistrzów w Baranowie Sandomierskim;

- rozmowach w sprawie pozyskiwania funduszy na remont kościoła w Dąbrówce;

- rozmowach w Janowie Lubelskich na temat reelektryfikacji Wołoszynów;

- rozmowach z dyrektorem Surmą na temat możliwości wykonania konserwacji Jarugi;

- spotkaniu Lider + na temat ścieżek rowerowych, kładki na Sanie;

- wykonanym projekcie na drogi z Funduszu Europejskiego;

- zleconym na drogi studium wykonalności;

- remoncie przystanków autobusowych;

- przepuście w Borkach;

- remoncie drogi w Borkach.

 

Ad. 4

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2008r. omówiła Przewodniczący Rady Miejskiej.

Radny Mirosław Wołoszyn zaproponował, aby sesje odbywały się we wtorki o godz. 13.00.

 Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2008r.została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIII/71/2008).

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie planów pracy komisji.

Radny Roman Pokora prosił o informowanie go o posiedzeniach komisji.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej pod głosowanie. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIII/72/2008).

 

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Ulanów a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim omówiła pani Elżbieta Kapuścińska.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Ulanów, a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIII/73/2008).     

 

 

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody omówił pan Szczepan Wójcik.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIII/74/2008).          

 

Ad. 8

            Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bieliniec przedstawił radny Wacław Piędel.

Radna Małgorzata Grzybowska zapytała, czy zatwierdzenie tego planu nie będzie kolidowało z planami, które będą przygotowywać inne miejscowości.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bieliniec została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIII/75/2008).            

 

Ad. 9

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ulanów stołówek omówiła pani Halina Skiba.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ulanów została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIII/76/2008).

 

Ad. 10

Przewodniczący Rady poinformowała, że w poniedziałek odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, na którym omawiano temat funkcjonowania placówek oświatowych.

            Przewodnicząca Komisji Krystyna Otto przedstawiła stanowisko Komisji odnośnie omawianego tematu. Komisja wydała opinię, aby sieć i struktura szkół w roku szkolnym 2008/2009 pozostała bez zmian. Stanowisko komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pani Halina Skiba omówiła temat funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ulanów. Omawiane materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Burmistrz stwierdził, że sytuacja finansowa szkół jest bardzo trudna. W przyszłości optymalna sieć szkół to 3 szkoły – Ulanów, Bieliny, Kurzyna. Można byłoby zlikwidować szkoły, ale zostaliby nauczyciele, którzy nie mieliby pracy. Jest 10 osób, które mogłyby odejść na emeryturę. Do tej pory utrzymywaliśmy szkoły, ale należy się zastanowić, jak dalej ma wyglądać sieć szkół.

            Radny Kazimierz Modrzewski stwierdził, że o likwidacji szkoły należy wcześniej powiadomić rodziców.

            Burmistrz odpowiedział, że przed rozmową chce wiedzieć, czy Rada wyraża zgodę na likwidację szkół.

            Radca Prawny poinformował, że przed podjęciem uchwały o likwidacji szkoły musi być podjęta uchwała o zamiarze likwidacji. Taką uchwałę należy podjąć do końca lutego.

            Radny Stanisław Przemykalski stwierdził, że powinno odbyć się spotkanie burmistrza z dyrektorami, a następnie rozmowa z rodzicami o zamiarze likwidacji szkoły. Nie należy od razu likwidować wszystkich szkół, można w pierwszej kolejności szkoły filialne tj. Dąbrowica i Huta Deręgowska.

            Przewodniczący Rady stwierdziła, że wszyscy mają rację. Kierując się względami finansowymi – należałoby ograniczyć sieć szkół, zaś mając na uwadze rolę, jaką spełnia każda szkoła w swoim środowisku oraz bliską odległość najmniejszych dzieci do szkoły – należałoby dbać, by te placówki działały jak najdłużej.

Przewodniczący Rady poprosiła dyrektorów o przedstawienie swoich opinii. Pani Ewa Pityńska powiedziała, ze rodzice nie wyrażą zgody na likwidację szkoły filialnej. Również pani Barbara Tofilska stwierdziła, że mieszkańcy Dąbrowicy są przeciwni likwidacji szkoły.

            Pani Halina Skiba odpowiedziała, że na Komisji zaproponowano, aby pominąć likwidację szkół, a połączyć zajęcia również w klasach 4 – 6. Można zaoszczędzić od 4 do 4,5 etatu organizując w Kurzynie, Wólce Tanewskiej i w Dąbrówce łączenia na wszystkich zajęciach.

 

            Na zakończenie Przewodniczący Rady poprosiła radnych o wyrażenie swojej opinii w sprawie możliwości zlikwidowania szkół filialnych od nowego roku szkolnego.

Za głosowało – 7 radnych

Przeciw  głosowało – 7 radnych

Wstrzymujących się – 1 radny            

 

 

Ad. 11

Uchwalenie budżetu Gminy na 2008r.

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej.

    Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2008r. odczytała pani Stanisława Straub – Skarbnik Gminy.

 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Pani Stanisława Straub odczytała uchwałę RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rok 2008, informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach.

 

c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania przedstawił opinię Komisji Budżetu o projekcie budżetu Gminy i miasta na 2007 rok wypracowaną na podstawie opinii wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski radnych:

 

- założenie klasy sportowej w Ulanowie– 16.000 zł

- projekt budowy boiska szkolnego w Ulanowie – 30.000 zł

- kontynuacja budowy boiska sportowego w Dąbrowicy – 20.000 zł

- reelektryfikacja oświetlenia – przysiółek Buława – założenie 2 lamp

- likwidacja dzikich wysypisk w Dąbrowicy

- remont budynku byłej szkoły w Borkach: łazienka, kanalizacja, poprawa ogrodzenia

- ul. Rzeczna w Gliniance

- przystanek autobusowy w Gliniance

- możliwość nawracania autobusów koło kościoła w Bielinach

- ul. Zawiejska od kościoła do przystanku w Bielinach

- zabezpieczenie środków finansowych na wyznaczenie działki pod drogę obok szkoły do drogi powiatowej (około 300 m) w Dąbrówce

- zabezpieczenie finansowe na wykonanie drogi asfaltowej na Bagno

- wykonanie oświetlenia ulicznego na Podbuku

- wykonanie ogrodzenia szkoły w Dąbrówce

- założenie 2 lamp oświetleniowych – linia do cmentarza w Kurzynie

- zrobienie ścieżki rowerowej z oświetleniem między GOK a Ośrodkiem Wypoczynkowym w Ulanowie

- wykonanie chodnika w Hucie Deręgowskiej

- założenie 1 lampy obok przystanku w Hucie Deręgowskiej

- reelektryfikacja przy drodze na Pałki

- zabezpieczenie środków finansowych na ogrodzenie szkoły w Bielinach

- doprowadzenie wody do gabinetu lekarskiego w Bielinach

- reelektryfikacja w Wólce Tanewskiej

- remont OSP w Wólce Tanewskiej

- ogrodzenie szkoły w Wólce Tanewskiej

- malowanie sal lekcyjnych, cyklinowanie podłóg w Wólce Tanewskiej

- budowa chodnika w Wólce Tanewskiej

- droga na Wołoszyny

- droga nad Jarugą w Bielińcu

- droga na Zarowie

- droga na Wymysłów

- dokończenie boiska sportowego dla Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej z wykonaniem bieżni i doprowadzeniem mediów do szatni

- dokończenie remontu budynku szkoły w Kurzynie Wielkiej

- deptak i oświetlenie

- utrzymanie czystości na Dni Flisactwa

- parking na Dni Ulanowa ,

 

które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

d) odczytanie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych

Pan Burmistrz poinformował, że będzie się starał w miarę możliwości realizować wnioski radnych w tym roku i w latach przyszłych.

 

e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

Pan Burmistrz poinformował, że można składać wnioski na jedno boisko w każdej gminie. Będą zmiany w budżecie ponieważ jeszcze nie otrzymaliśmy subwencji oświatowej. Będą podwyżki dla nauczycieli. Mam zapewnienie od Rady, że środki finansowe na boisko zostaną wygospodarowane. W najgorszy wypadku zwiększymy deficyt.

 

f)  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2008r. została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XIII/77/2008). 

Pan Burmistrz podziękował za uchwalenie budżetu na 2008r.

 

 

Ad. 12

Przewodniczący Rady poinformowała radnych, że wpłynęło:

- podziękowanie od Parafii Rzymskokatolickiej w Ulanowie za środki finansowe z przeznaczeniem na remonty kościołów;

- prośba o wsparcie finansowe dla pani Piskorowskiej – radni jednogłośnie (14 za) poprali prośbę;

- prośba Zespołu Szkół w Ulanowie w sprawie utworzenia klasy sportowej – radni pozytywnie ustosunkowali się do utworzenia klasy sportowej ( 14 za)

            Burmistrz również poprosił radnych o wyrażenie opinii do pisma Starostwa o dofinansowanie budowy drogi przez Borki w latach 2009 – 2010. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na współfinansowanie inwestycji.

- prośba pani Dubiel o wydzierżawienie Ośrodka Zdrowia w Kurzynie Średniej.

  Radni stwierdzili, że powinna być opinia rad sołeckich - mieszkańcy muszą wyrazić zgodę na wydzierżawienie budynku.

- prośba sołtysów o podniesienie diet;

  Radny Roman Pokora poparł prośbę sołtysów.

  Radny Józef Hasiak stwierdził, że sołtysi powinni być do końca sesji.

 

            Radny Józef Gaik zapytał o gimbus.

Pan Burmistrz odpowiedział, że został ogłoszony przetarg na dzierżawę.

            Radny Kazimierz Modrzewski poinformował, że jest problem z hydrantami. Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to zadanie ZUK. 

 

Ad. 13

            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

Anna Mizińska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej Kimisji

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska