http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  07-02-2008 | 15:01
data ostatniej modyfikacji:  07-02-2008 | 15:01
Protokół Nr 12/2007 z XII Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.12.2008r. 07.02.2008

P R O T O K Ó Ł  Nr 12/2007

z przebiegu obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 28 grudnia 2007r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.      Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008r.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Krzeszów.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. – projekt uchwały przedstawi pani Stanisława Straub.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ( drogi ).

9.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ( oświata ).

10.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy i Miasta Ulanów.

11.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Usług Komunalnych w Ulanowie.

12.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

13.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

14.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ulanowie.

15.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów oraz za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania.

16.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie.

17.  Sprawozdanie z działania Komisji Rady Miejskiej za rok 2007.

18.  Podsumowanie pracy Rady Miejskiej za rok 2007.

19.  Wolne wnioski i zapytania.

20.  Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

            Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła XII Sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pana Burmistrza, panią Sekretarz, panią Skarbnik, pracowników Gminy i Miasta Ulanów, Sołtysów, Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, Radnych oraz wszystkich obecnych.

            Przewodniczący Rady stwierdziła quorum.

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek sesji. Poinformowała radnych, że wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Ulanów do przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „ Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów – wschód ” oraz wykreślenie z porządku obrad pkt 6 – „Przedyskutowanie projektu i uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Krzeszów” oraz pkt 8 – „Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań (drogi)”.

Innych wniosków nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 2

            Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 3

Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk złożył informację o pracy w okresie między sesjami. Mówił między innymi o:

- spotkaniu w Warszawie w sprawie pozyskiwania środków unijnych;

- konwencie wójtów, burmistrzów, którego tematem było założenie Internetu szerokopasmowego;

- zakończonych pracach przy projekcie „Błękitny San”;

- dalszych pracach przy Domach Ludowych w Wólce Bielińskiej i Bukowinie;

- sprzedaży działki w Kurzynie Średniej;

- podpisanej umowie z PFRON  - „Uczeń na wsi”

- otrzymanym gimbusie;

- rozmowach z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

 

Ad. 4

            Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów panu Julianowi Ozimkowi przedstawił pan Andrzej Bąk.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XII/63/2007). 

 

Ad. 5

            Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008r. i poddała pod głosowanie. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008r.została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XII/64/2007).

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. przedstawiła pani Stanisława Straub.

            Pan Stanisław Garbacz przedstawił opinię Komisji Budżetowej.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XII/65/2007).            

 

Ad. 7

            Przewodniczący Rady poprosiła panią Dyrektor ZEAS-u Halinę Skibę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na oświatę.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XII/66/2007). 

           

Ad. 8

            Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy i Miasta Ulanów i poddała pod głosowanie. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy i Miasta Ulanów została podjęta większością głosów ( za - 11, wstrzymujących się – 3) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XII/67/2007).

 

Ad. 9

Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Usług Komunalnych w Ulanowie przedstawiła pani Stanisława Straub.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na podstawie zawartych umów z Zakładem Usług Komunalnych  w Ulanowie została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XII/68/2007).         

 

Ad. 10

            Pani Zofia Bronkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XII/69/2007).

                       

Ad. 11

            Przed podjęciem uchwał Radny Stanisław Garbacz – przewodniczący Komisji Finansów przedstawił opinie do projektów uchwał, i tak:

1) w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego – opinia pozytywna;

2) w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej – komisja nie wydała opinii, nie została rozstrzygnięta;

3) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ulanowie – opinia pozytywna;

4) w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów oraz za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania – opinia pozytywna.

 

Radny Józef Gancarz zaproponował, aby całkiem zrezygnować z pobierania diet.

Radca Prawny odpowiedział, że w ustawie jest zapisane, że radny otrzymuje dietę, nie jest podana wysokość.

            Radny Mirosław Wołoszyn zapytał, skąd będą środki finansowe na podwyżki?

Pani Stanisława Straub odpowiedziała, że zaplanowane środki wystarczą na 3 kwartały a później można dołożyć z rezerwy.

            Radny Roman Pokora poinformował, że na Komisji Finansów wystąpił o ustalenie diety dla wiceprzewodniczących w wysokości 600 zł, rozstrzygnięcia nie było. Uważam, że praca radnych w Radzie była aktywna i należą się im podwyżki.

Postawił wniosek o przegłosowanie propozycji 400zł, 500 zł, 600 zł. 

Radny Stanisław Garbacz zapytał, jakie stawki diet zostały przyjęte w projekcie budżetu.

Pani Skarbnik poinformowała, że diety obowiązujące.

Radny Stanisław Garbacz złożył wniosek, aby zostać przy starych stawkach, tj. ryczałt dla przewodniczącego, diety dla radnych i sołtysów – nie podnosić.

 

Przewodnicząca Rady poddała wniosek radnego Romana Pokory pod głosowanie.

I propozycja – 600 zł : za – 0 głosów

II propozycja – 500 zł : za – 5, wstrzymujących się – 9

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Stanisława Garbacza: za - 7, przeciw – 3, wstrzymujących się – 4.

Odstąpiono od przedyskutowania projektów uchwał w sprawie:

1)      ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;

2)      ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ulanowie;

3)      ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów oraz za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania.

Wysokość ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz wysokość diet dla radnych i Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów oraz za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania zostają bez zmian.

 

Ad. 12

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Ulanów do przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „ Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów – wschód ” omówił pan Andrzej Kołodziej. Informacja na temat tego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Ulanów do przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „ Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów – wschód ” została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XII/70/2007).

 

Ad. 13

Sprawozdanie z działania Komisji Rady Miejskiej za rok 2007 przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji.

 

Ad. 14

Przewodniczący Rady Miejskiej podsumowała pracę Rady Miejskiej za rok 2007. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Radny Roman Pokora podziękował radnym za pracę.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że następna sesja odbędzie się 31 stycznia 2008r. tj. czwartek o godz. 10.00.

Przewodnicząca Rady przywitała, pana Juliana Ozimka. Następnie odczytała i wręczyła podjętą uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów.

Pan Julian Ozimek podziękował za nadane obywatelstwo.

Na zakończenie pan Burmistrz złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

 

Ad.16

            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

Sprawozdanie_z_pracy_Rady_2007.doc (26.50 Kb) 

Protokółował:

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji

Anna Mizińska

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska