http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  07-02-2008 | 14:49
data ostatniej modyfikacji:  07-02-2008 | 14:49
Protokół Nr 11/2007 z XI Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27.11.2007r. 07.02.2008

P R O T O K Ó Ł  Nr 11/2007

z przebiegu obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 27 listopada 2007r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.      Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi – przedstawi pan Szczepan Wójcik.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Ulanów.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. – projekt uchwały przedstawi pani Stanisława Straub.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2008r. – projekt uchwały przedstawi pani Elżbieta Andrasik.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt uchwały przedstawi pani Elżbieta Andrasik.

9.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów na 2008r. – projekt uchwały przedstawi pani Elżbieta Andrasik.

10.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008r. – projekt uchwały przedstawi pani Elżbieta Andrasik.

11.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Dąbrówka.

12.  Przedstawienie projektu budżetu na rok 2008 – pani Stanisława Straub.

13.  Wolne wnioski i zapytania.

14.  Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

Ad.1

            Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła XI Sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pana Burmistrza, panią Sekretarz, panią Skarbnik, pracowników Gminy i Miasta Ulanów, Sołtysów, Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, Radnych oraz wszystkich obecnych.

            Przewodniczący Rady stwierdziła quorum. Rozpoczęła sesję od gratulacji dla pana Burmistrza z okazji otrzymania 4 listopada 2007r. nagrody im. Grzegorza Palki. Nagroda ta jest prestiżowym wyróżnieniem za zasługi w promowaniu samorządu terytorialnego i przyznawana jest od 1996r.Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek sesji.  Zaproponowała wykreślenie z porządku obrad pkt 11 – „Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Dąbrówka”  ponieważ, plan rozwoju musi wynikać ze Strategii Rozwoju Gminy, a ten dokument ma być dopiero uchwalony. Ta uchwała zostanie podjęta na innej sesji.

            Radny Stanisław Przemykalski zaproponował, aby takie plany opracować dla innych miejscowości, nie tylko dla Dąbrówki.

Przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej wraz z propozycją wykreślenia pkt 11. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 2

            Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 3

            Pan Burmistrz podziękował za gratulacje, stwierdził, że nie jest to tylko nagroda dla Burmistrza, ale też dla radnych.

            Następnie Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk złożył informację o pracy w okresie między sesjami. Mówił między innymi o:

- dofinansowaniu do inwestycji z funduszy na takie zadania jak: budowa domów ludowych, program operacyjny - kanalizacja i wodociągi, zagospodarowanie odpadów, drogi, rewitalizacja;

- dalszy ciąg błękitnego Sanu

- remonty dróg: Wymysłów, Kręta, Cegielniana;

-nawożonych hałdach na Podbuk, Bukowinę, Dąbrowicę;

- kontynuowanych pracach przy świetlicach w Wólce Bielińskiej i Bukowinie;

- ogłoszono II przetarg na sprzedaż działki ;

- została zoczona dokumentacja o pozwolenie na kanalizację Dąbrowicy i Zwolaki;

- pożarze w miejscowości Bieliniec, rodzina została bez środków do życia.

 

 

Ad. 4

            Ocenę współpracy z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi przedstawił pan Szczepan Wójcik.

 

Ad. 5

            Przewodniczący Rady Miejskiej poprosiła Sekretarz Gminy i Miasta panią Elżbietę Kapuścińską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Ulanów.

            Pani Sekretarz przedstawiła strategię rozwoju społeczno – gospodarczego gminy na lata 2007 – 2015. Podkreśliła, że dokument jest potrzebny przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. Na podstawie diagnozy stanu obecnego, mocnych i słabych stron naszej Gminy a także w wyniku konsultacji społecznych została wypracowana misja i wizja strategii rozwoju gminy.

Misja: rozwój turystyki, rozwój przedsiębiorczości, poszanowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowych.

Wizja: gmina jako atrakcyjne miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, ogólnopolskie centrum flisactwa wraz z rozwiniętą ofertą rekreacyjno – turystyczną.

Cele strategiczne analogiczne do strategii z roku 2006. Opracowujący dokument kierowali się ankietami z Urzędu Gminy i Miasta.

            Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Ulanów została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XI/57/2007). 

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. przedstawiła pani Stanisława Straub.

            Pan Stanisław Garbacz przedstawił opinię Komisji Budżetowej.

Radny Józef Gancarz – podniósł problem powolnych prac nad zbiornikiem.

Burmistrz argumentował powolny tok prac przez problemy z wywłaszczeniem i wykupieniem działek, podkreślił, że procedury o zagospodarowaniu przestrzennym są wyjątkowo skomplikowane.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XI/58/2007).       

 

 

 

Ad. 7

            Przewodniczący Rady poprosiła panią Kierownik Referatu Podatków i Opłat, Elżbietę Andrasik o przedstawienie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2008r.

            Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, radny Stanisław Garbacz poinformował, że w dniu 16 listopada 2007r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Rolnictwa i Handlu, na którym zostały szczegółowo omówione propozycje podatków i opłat lokalnych na 2008r., tj. stawki podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, od środków transportowych oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Członkowie komisji wydali pozytywną opinię przedstawionych propozycji. Nikt z obecnych nie zadawał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2008r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XI/59/2007). 

           

Ad. 8

            Pani Elżbieta Andrasik przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  Nikt z obecnych nie zadawał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XI/60/2007).

 

Ad. 9

            Kierownik Referatu Podatków i Opłat przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów na 2008r. Nikt z obecnych na Sesji nie zadawał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów na 2008r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XI/61/2007).

                       

 

Ad. 10

            Kierownik Referatu Podatków i Opłat przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008r.

            Radny Józef Gancarz wypowiedział się na temat zbyt wysokich stawek podatku od środków transportowych, a zwłaszcza od ciągników siodłowych i naczep, za które są naliczane oddzielne stawki, a zarówno ciągnik, jak i naczepa nie mogą funkcjonować osobno.

            Radca prawny przypomniał, że górne i dolne stawki ustalane są przez Ministerstwo Finansów, a wysokość opłat ustalana jest przez Radę.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008r. została podjęta większością głosów ( za podjęciem – 14 głosów, 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr XI/62/2007).

 

Ad. 11

Przewodnicząca Rady przypomniała uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu. W związku z obowiązującymi terminami zaproponowała zwołanie komisji na wtorek 11 grudnia 2007r. w celu wystawienia opinii do projektu budżetu.

Pani Stanisława Straub – Skarbnik Gminy i Miasta przedstawiła projekt budżetu na 2008r.

Pan Piędel – zapytał o środki, stwierdził, że mają najbardziej zaawansowane prace. Burmistrz wypowiedział się że wystąpi o dotacje o odnowę wsi polskiej. Zwiększenie deficytu. 70 - 80 procent uzyskamy z dotacji UE.

Ad. 12

Radny Wacław Piędel podziękował wszystkim, którzy udzielili pomocy rodzinie Penców. Zwrócił się o pomoc finansową dla tej rodziny. Są plany zbudowania domu dla rodziny – koszt ok. 80.000 zł.

Radny Roman Pokora poruszył sprawę sprzedaży działek i budynków w Wólce Tanewskiej.

Pan Burmistrz odpowiedział, że sprzedaż została zablokowana przez sąsiadów. Odbędzie się spotykanie, na którym mieszkańcy podejmą decyzję czy te działki będą do sprzedaży. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży działek zostają w tej miejscowości.

Radny Stanisław Przemykalski, poruszył sprawę opracowania planów odnowy wsi. Proponował opracowanie planu dla Kurzyny, który będzie potrzebny przy składaniu wniosków.

Radny Mirosław Wołoszyn zgłosił, że zostały zniszczone uprawy przez zwierzęta (dziki). Prośba, aby Komisja Rolnictwa i Handlu zajęła się problemem i pomogła poszkodowanym rolnikom.

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie jest to tylko problem, który się pojawił na naszym terenie, obejmuje on również sąsiednie gminy. Jest powoływana komisja do oszacowywania szkód, która się tym zajmuje.

Radny Mirosław Wołoszyn stwierdził, że stawki proponowane przez komisję są zdecydowanie za niskie do poniesionych strat.

Propozycja, aby koła łowieckie wspierały rolników.

Radny Mirosław Wołoszyn poruszył problem tworzenia się grup przestępczych na terenie gminy. Są liczne pobicia, kradzieże i włamania. Należy zastosować środki zapobiegawcze.

Pan Komendant Policji odpowiedział, że grup przestępczych nie ma na terenie naszej gminy. Występują włamania. Mamy do czynienia z porachunkami między wsiami. Wszystkie przestępstwa ścigane są na wniosek, a nie z urzędu. Odwety obcej młodzieży mają swój początek w różnego rodzaju pubach, dyskotekach poza naszą gminą. Są liczne spory pomiędzy mieszkańcami wiosek. Mamy mało pracowników i godzin nadliczbowych z powodu braku środków finansowych. Nie ma środków finansowych na zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa. Jest mało etatów z powodu niskiej liczby ludności w gminie, policja obciążona jest różnymi konwojami. Koszt dodatkowego etatu policjanta miesięcznie to około 5 tys zł.

Radny Stanisław Przemykalski zapytał, czy jeszcze w tym roku będzie zakupiona kostka do Kurzyny.

Radny Mirosław Wołoszyn stwierdził, że nie ma na stronie internetowej zamieszczonych bieżących informacji, np. o terminach sesji.

 

Ad.13

            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji

Anna Mizińska

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska