http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  05-12-2007 | 08:13
data ostatniej modyfikacji:  05-12-2007 | 08:13
Protokół Nr 10/2007 z X Sesji Rady Miejskiej z dnia 25.10.2007r. 05.12.2007

P R O T O K Ó Ł  Nr 10/2007

z przebiegu obrad X Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 25 października 2007r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Informacja Starosty Niżańskiego pana Władysława Pracownia o planowanych do realizacji zadaniach inwestycyjnych na terenie Gminy  i Miasta Ulanów w roku 2008 i w latach następnych.

4.      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

5.      Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2006 – informację przedstawią Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Gminy i Miasta.

6.      Ocena funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, ich wyposażenia oraz wykorzystania środków – przedstawi Komendant OSP pan Antoni Kapuściński.

7.      Analiza pracy Ośrodka Pomocy Społecznej – przedstawi Kierownik OPS pani Leokadia Kopyto. 

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. – projekt uchwały przedstawi pani Stanisława Straub.

9.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/32/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Ośrodek rekreacyjno – sportowy „Błękitny San” – projekt uchwały przedstawi pani Stanisława Straub.

10.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku.

11.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości – projekt uchwały przedstawi pan Szczepan Wójcik.

12.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ulanów – projekt uchwały przedstawi pan Szczepan Wójcik.

13.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkaniowego wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej  związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów.

14.  Zapoznanie się z wnioskami do projektu budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2008r. które wpłynęły zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 65/2007 z dnia 24 września 2007r.

15.  Wolne wnioski i zapytania.

16.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 

= = = = = = =

 

Ad.1

            Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła X sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pana Burmistrza, pana Władysława Praconia, pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, radnych powiatu niżańskiego, radnego województwa podkarpackiego, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, radnych, wszystkich zebranych gości.

            Przewodniczący Rady stwierdziła quorum. Przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad X sesji Rady Miejskiej. Poinformowała radnych, że do przedstawionego porządku obrad wprowadza się zmiany tj. proponuje się wykreślenie z porządku obrad pkt 11 dotyczącego określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

Przewodniczący Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska o krótkie przedstawienie.

Pan Kazimierz Modrzewski wnioskował, że do czasu uściślenia powyższego projektu uchwały wykreślić ten punkt z porządku obrad. Innych wniosków nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 2

            Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 3

            Przewodniczący Rady poprosiła pana Władysława Praconia o złożenie informacji o planowanych do realizacji zadaniach inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Ulanów w roku 2008 i w latach następnych.

Sfera działania: LO i drogi powiatowe.

W tej kadencji są zaplanowane drogi:

- przez Borki do drogi powiatowej

- ciąg drogi powiatowej z Ulanowa przez Przędzel do Rudnika

Na drogę przez Borki został już wykonany projekt techniczny, aktualnie trwają prace nad pozostałymi projektami. Wszystkie remonty cząstkowe są wykonywane na bieżąco. Zostały wykonane chodniki w bielinku, Ulanowie, Kurzynie.

Sprawa LO.

Do liceum dokładamy około 300.000 zł. rocznie. Do szkoły powinno uczęszczać, co najmniej 200 uczniów. Zastanawialiśmy się nad zmianą liceum, aby mogło w dalszym ciągu funkcjonować. Odbyły się już wstępne rozmowy z zakonem, który dostały dzierżawę na 20 – 25 lat. Mogliby stworzyć szkoły o dobrej renomie. Należy dążyć do tego, aby przyciągnąć dzieci do szkoły.

Radny Józef Gancarz zapytał, czy nie można założyć klas sportowych.

Pan Starosta odpowiedział, ze nie ma problemu rozszerzenia o klasę sportową, ale należy znaleźć chętnych.

Rany Roman Pokora stwierdził, że na temat klasy sportowej były już rozmowy. Jest to dobry teren, ponieważ przyjeżdża do Hotelu Galicja kadra lekkoatletyczna.

Starosta stwierdził, że klasy sportowe mają odpowiedni program. Wstrzymałem budowę Domu Dziecka, ponieważ szkoła byłaby już zamknięta. Dom Dziecka liczył 20 wychowanków. Włożylibyśmy duże pieniądze na utrzymanie tego budynku.

Pan Burmistrz powiedział, że niepokoi nas tempo budowy chodników w Kurzynie, Hucie Deręgowskiej, Bielinach, Bielińcu.

Starosta odpowiedział, że Zarząd Dróg nie może szybciej układać kostki, ponieważ jest to robione przez osoby skazane.

 

Radny Stanisław Przemykalski zapytał o drogę Kurzyna – Golce. Były przymiarki do projektu. Powiat obiecał zrobienie tej drogi. Miała to być wspólna inwestycja z gminą Jarocin.

Droga do Dąbrowicy – połączenie drogi z Kurzyny to też miało być zrobione. Prawdopodobnie środki finansowe zostały ulokowane w Jarocinie. Prosimy o wykonanie tego odcinka.

Pan Starosta odpowiedział, że trudno mu odpowiedzieć czy będzie wykonana droga Kurzyna – Golce. Nadzień dzisiejszy nie ma dokumentacji technicznej.

Pan Burmistrz stwierdził, że dużo pieniędzy włożyliśmy do drogi Kurzyna – Banachy. Zostały środki finansowe, ale poszły do Jarocina.

Radny Stanisław Przemykalski podkreślił wagę chodnika przez Kurzynę. Zwiększyło się natężenie ruchu na tej drodze (tiry). Jest to trasa bardzo ruchliwa. Proszę o większe zaangażowanie przy budowie chodnika.

Pan Starosta odpowiedział, ze jeżeli zima nie zaskoczy to chodnik zostanie wykonany jeszcze w tym roku.

Radny Stanisław Garbacz zaproponował złożenie wniosku na połączenie drogi Golce, Borki i Jarocin. Można połączyć dwie gminy. Również podziękował za zrobienie drogi w Kurzynie. Prosił również o zabezpieczenie studzienek chłonnych znajdujących się chodnikach oraz narysowanie pasów, ustawienie znaków.

Sołtys Bukowiny wnioskował o zakaz jazdy tirami przez Bukowinę.

Sołtys Kurzyny Małej o ograniczenie prędkości.

Radny Kazimierz Modrzewski stwierdził, że na drodze Wołoszyny – Banachy kierowcy muszą uciekać przed tirami. Prosił o narysowanie linii przerywanych.

Pan Starosta poinformował, ze niektóre drogi powiatowe będą przejmowane przez województwo.

Radny Mirosław Wołoszyn poinformował, ze na odcinku drogi Ulanów – Glinianka – Wólka Bielińska znajduje się mostek, który jest niebezpieczny, przez który uczęszczają dzieci. Również na odcinku Glinianka – Wólka Bielińska znajduje się niebezpieczny łuk, należy tam poszerzyć pobocze, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Radny Roman Pokora zapytał, jak rozwija się Szpital w Nisku.

Pan Starosta poinformował, że zostało dobudowane skrzydło. Jest wstanie surowym W tym roku zostanie przykryty i wstawione okna. Brakuje jeszcze 15 mln zł aby wykończyć.

Pan Burmistrz stwierdził, że już nie będziemy dopłacać do szpitala. 

Radny Stanisław Garbacz prosił, aby pan Starosta wystąpił o ograniczenie tonażu na drodze w Kurzynie.

Pan Starosta odpowiedział, ze będzie wykonany projekt organizacji ruchu i zostanie przesłany do zaopiniowania do Dróg wojewódzkich.

 

Na zakończenie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że pan Starosta zauważył nasze priorytety. Takie sprawy jak pasy, barierki, kontynuacje chodników są to sprawy priorytetowe poprawiające bezpieczeństwo naszej gminie.      

    

Ad. 4

            Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

-spotkaniu młodzieży MOST z Niemiec;

- jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego;

- sprzedaży działki w Dąbrówce;

- przetargu na działkę w Kurzynie, który nie doszedł do skutku;

- pracach melioracyjnych przy moście na rzece Kurzynka;

- zleceniu wyceny 2 mieszkań w Agronomówce w Bielinach ( 40.000 zł - 1 mieszkanie);

- pracach inwestycyjnych przy projekcie „Błękitny San”;

- budowie parkingu przy kościele w Kurzynie i Bielinach;

- budowie chodników w Kurzynie;

- zakończonych pracach w Domu Ludowym w Wólce Bielińskiej;

- pracach przy Domu Ludowym w Bukowinie;

- remoncie drogi w Borkach;

- rozpoczętej podbudowie drogi w Wólce Tanewskiej;

- rozmowach na temat reelektryfikacji Wólki Tanewskiej – Wymysłów;

- pozwoleniu na przejazd kolejowy w Kurzynie.

 

Ad. 5

Informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2006 przedstawili Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Gminy i Miasta.

 

Ad. 6

Ocenę funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, ich wyposażenia oraz wykorzystania środków przedstawił Komendant OSP pan Antoni Kapuściński.

 

Ad. 7

Analizę pracy Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Kierownik OPS pani Leokadia Kopyto.

 

Ad. 8

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. przedstawiła pani Stanisława Straub.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr X/52/2007).         

 

Ad. 9

            Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/32/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Ośrodek rekreacyjno – sportowy „Błękitny San” przedstawił pan Burmistrz Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały  Nr VII/32/2007 Rady Miejskiej  w Ulanowie z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Ośrodek rekreacyjno – sportowy „Błękitny San” została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr X/53/2007).      

 

Ad. 10

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku przedstawił radny Roman Pokora przewodniczący Zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Nisku. Poinformował radnych, że Zespół pozytywnie zaopiniował kandydaturę pana Ryszarda Dziechciarza – zgłoszonego kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Nisku.

Przewodniczący Rady poprosiła o powołanie Komisji Skrutacyjnej, celem przeprowadzenia wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Nisku. Rada jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- radny Mirosław Wołoszyn

- radna Barbara Szoja

- radny Roman Pokora

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, które zostały oznaczone pieczęcią Rady Miejskiej.

Komisja Skrutacyjna wydała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne. Po przeliczeniu kart sporządziła protokół wyboru, z którego wynikało, że na ławnika do Sądu Rejonowego w Nisku został wybrany pan Ryszard Dziechciarz. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr X/54/2007).

 

Ad. 11

            Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ulanów przedstawił pan Szczepan Wójcik.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ulanów została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr X/55/2007). 

 

Ad. 12

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkaniowego wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów przedstawił pan Burmistrz.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za głosowało 13 radnych, wstrzymało się – 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkaniowego wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów została podjęta większością i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr X/56/2007).

 

Ad. 13

Skarbnik Gminy pani Stanisława Straub zapoznała radnych z wnioskami do projektu budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2008r. które wpłynęły zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 65/2007 z dnia 24 września 2007r.

Glinianka:

- przystanek autobusowy,

- oświetlenie uliczne

Wolka Tanewska – Publiczna Szkoła Podstawowa:

- ogrodzenie,

- zakup mebli,

- malowanie,

- cyklinowanie.

Bieliniec:

- budowa domu ludowego,

- chodniki,

- oświetlenie uliczne w Bielińcu, Kępie Rudnickiej,

- Jaruga.

Bieliny:

- poprawa jakości wody,

- budowa kanalizacji,

- poprawa dróg polnych.

Wólka Tanewska:

- kanalizacja

- reelektryfikacja Wołoszyny

- naprawa drogi Zadąbrowa – Zagóra

- wykonanie przejścia i budowa chodnika od przystanku Czekaj do remizy

Kurzyna Mała:

- lampy uliczne

Huta Deręgowska:

- obiekt użyteczności publicznej

Borki:

- przepusty,

- lampy uliczne,

- zbiornik przeciwpożarowy

Kurzyna Średnia:

- chodnik,

- parking przy Ośrodku Zdrowia

Przedszkole Ulanów:

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- modernizacja kuchni,

- gabinet lekarski,

- plac zabaw

 

Zespół Szkół w Kurzynie Średniej:

- boisko sportowe,

- ocieplenie budynku,

- remont kotłowni,

- wymiana pieca

Dąbrowica:

- ul. Pańska,

- oświetlenie uliczne,

- boisko sportowe,

- remont budynku OSP,

- zlikwidowanie dzikiego wysypiska

Zespół Szkół w Ulanowie:

- malowanie pomieszczeń,

- rolety,

- dofinansowanie wyjazdu na basen

Dąbrówka:

- budowa domu ludowego,

- droga Bagno,

- ogrodzenie szkoły

Wólka Bielińska:

- kanalizacja

Szkoła Podstawowa Dąbrówce:

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- schody wejściowe,

- zakup stolików

Bukowina:

- remont dróg bocznych,

- garaż dla OSP

 

Burmistrz stwierdził, że zadaniami priorytetowymi są: drogi, kanalizacja, szkoły i oświetlenie.

Środki finansowe możemy uzyskać składając wnioski unijne.

Przewodnicząca Rady zapytała, jakie inwestycje będą planowane w projekcie budżetu.

Pan Burmistrz odpowiedział, że w pierwszej kolejności budowa drogi Wymysłów, w Dąbrówce do drogi powiatowej, jak również kanalizacja i remont szkoły w Kurzynie.

Radny Roman Pokora stwierdził, że jest również projektowany II etap inwestycji „Błękitny San”.

Radny Mirosław Wołoszyn prosił, o ile byłoby to możliwe o spełnienie tych życzeń. Prosilibyśmy o plan dla każdej miejscowości.

Radny Roman Pokora stwierdził, że lepiej przedyskutować określone inwestycje.

Radny Józef Gancarz prosił, informacje ile środków finansowych przeznacza się na poszczególne szkoły.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że należy zaproponować rodzicom likwidacje tych najmniejszych szkół.

Radny Mirosław Wołoszyn poinformował, że minął termin składania wniosków na domy ludowe.

Pan Burmistrz poinformował, że będą składane wnioski Odnowa Wsi Polskiej.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła, aby wnioski radnych i sołtysów były ujęte w projekcie budżetu.

Radny Stanisław Przemykalski prosił, aby przy podziale były zapisane, na jakie inwestycje zostaną przeznaczone środki ( zadanie).

Radny Józef Gaik, zapytał, jak to się ma do poszczególnych sołectw.

Pan Burmistrz odpowiedział, że dużo środków zostanie przeznaczonych na budowę kanalizacji w Kurzynie.

Radny Stanisław Przemykalski stwierdził, że należy zorganizować sesję wyjazdową do Kurzyny.

Radna Barbara Szoja zapytała jak wygląda sprawa parkingu w Bielinach, potrzebne są krawężniki.

Pan Burmistrz odpowiedział, że za wykonanie należy zapłacić ZUK.

Radny Józef Gaik poinformował, że jest zniszczony przystanek autobusowy.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że należy szukać winnego.

Zostały już zniszczone przystanki autobusowe w Wólce Tanewskiej, Czekaju, Borkach.

 

   Radny Roman Pokora zapytał, jakie inwestycje zostaną wykonane.

Radny Józef Gaik zapytał, jeżeli nie zostanie wykonana reelektryfikacja Wołoszynów w tym roku, czy będzie ona zrobiona w przyszłym.

 

Radny Roman Pokora zapytał czy scena w ramach inwestycji „Błękitny San” została prawidłowo wykonana.

Radny Mirosław Wołoszyn stwierdził, że sołtysom należy się odpowiedź co będzie ujęte w projekcie budżetu.

Na zakończenie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszystkim zależy na Gminie, jakie inwestycje będą wykonywane w przyszłym roku.    

 

Ad. 14

            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady X sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

Anna Mizińska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska