http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  05-12-2007 | 07:58
data ostatniej modyfikacji:  05-12-2007 | 07:58
Protokół Nr 9/2007 z IX Sesji Rady Miejskiej z dnia 14.09.2007r. 05.12.2007

P R O T O K Ó Ł  Nr 9/2007

z przebiegu obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 14 września 2007r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Ulanów – projekt uchwały przedstawi pan Władysław Gurdak.

3.      Przedstawienie sytuacji w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w przedmiocie wywożenia śmieci – informacja Prezesa Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Krzeszowie.

4.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5.      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

6.      Informacja na temat funkcjonowania oświaty oraz sportu szkolnego – przedstawią dyrektorzy szkół i dyrektor ZEAS.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania – projekt uchwały przedstawi dyrektor ZEAS pani Halina Skiba.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego.

9.      Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego.

10.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.  - projekt uchwały przedstawi pani Stanisława Straub.

11.  Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli na dofinansowanie deficytu w 2007r.

12.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Nisku.

13.  Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

14.  Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu do działki położonej w Hucie Deręgowskiej.

15.  Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i miasta w Ulanowie do nabycia działki w Ulanowie.

16.  Dyskusja na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze.

17.  Wolne wnioski i zapytania.

18.  Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

            Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła IX sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pana Burmistrza, pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, radnych powiatu niżańskiego, radnego województwa podkarpackiego, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, radnych, wszystkich zebranych gości.

            Przewodniczący Rady stwierdziła quorum. Przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej. Poinformowała radnych, że do przedstawionego porządku obrad wprowadza się zmiany tj. proponuje się wykreślenie z porządku obrad pkt 13 dotyczącego udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz wprowadzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ulanowie w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż trzy lata. Następnie proponuje się wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkaniowych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów.

Nad tymi zmianami do porządku obrad Przewodniczący zaproponowała oddzielne głosowania. Przewodniczący Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o krótkie przedstawienie powyższych zmian.

Pan Stanisław Garbacz poinformował, że odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej na którym członkowie zapoznali się z prośbą pani Anny Mozul o wydzierżawienie Ośrodka Zdrowia na okres 20 lat. Opinia Komisji jest pozytywna. Również członkowie zapoznali się z pismem odnośnie sprzedaży mieszkania dla pani Trznadel – opinia Komisji jest negatywna. Dlatego jest propozycja wycofania pkt 13 z dzisiejszych obrad. Wpłynęła również prośba w sprawie sprzedaży mieszkań w Bielinach po byłej Agronomówce. Odbyło się zebranie wiejskie – opinia zebrania jest pozytywna, Komisji Budżetowej również pozytywna. Innych wniosków nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 2

            Przewodniczący Rady porosiła pana Władysława Gurdaka o przedstawienie projektu uchwały w sprawie I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Ulanów.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała                  w sprawie I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Ulanów została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr IX/41/2007).

 

Ad. 3

 

Informację o sytuacji w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w przedmiocie wywożenia śmieci przedstawił Prezes Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Krzeszowie.

 

Ad. 4

            Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

                

Ad. 5

            Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

- konwencie wójtów, burmistrzów, którego tematem było zorganizowanie dożynek, sprawa rozbudowy szpitala;

- sprzedaży działek w Kurzynie;

- sprzedaży działki w Dąbrówce;

- wykonaniu 15 tablic ogłoszeniowych;

- wykonaniu drogowskazów;

- pracach na cieku wodnym Jaruga;

- pracach przy budowie Domu Ludowego w Wólce Bielińskiej, Bukowinie;

- przeprowadzonych remontach w szkołach w Dąbrówce, Wólce Tanewskiej;

- remontach dróg;

- pracach przy projekcie „Błękitny San”;

- odbytych „Ogólnopolskich Dniach Flisactwa”.

 

Ad. 6

Informację na temat funkcjonowania oświaty oraz sportu szkolnego przedstawiła pani Halina Skiba.

Ad. 7

            Przewodniczący Rady poprosiła panią Halinę Skibę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania.

            Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych  na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr IX/42/2007).            

 

Ad. 8

            Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego ( Szpital w Nisku) przedstawił pan Burmistrz Gminy i Miasta.

            Przewodniczący Rady odczytała pismo w sprawie wsparcia finansowego dla szpitala.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr IX/43/2007).     

 

Ad. 9

            Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego ( kładka na Sanie) przedstawił pan Burmistrz Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr IX/44/2007).

 

Ad. 10

            Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. przedstawiła pani Stanisława Straub.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr IX/45/2007). 

 

 

Ad. 11

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli na dofinansowanie deficytu w 2007r. przedstawił pan Burmistrz.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli na dofinansowanie deficytu w 2007r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr IX/46/2007).

 

Ad.12

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Nisku przedstawił pan Leszek Słowik – radca prawny .

Radni powołali do Zespołu:

- radną Małgorzatę Grzybowską;

- radnego Józefa Gaika;

- radnego Romana Pokorę.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Nisku została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr IX/47/2007).

 

Ad. 13

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ulanowie  w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż trzy lata przedstawił pan Burmistrz. Poinformował radnych, że wszystkie remonty będą wykonywane na koszt dzierżawcy.

 Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ulanowie w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż trzy lata została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr IX/48/2007).

 

Ad.14

Przewodniczący Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu do działki położonej w Hucie Deręgowskiej.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu do działki położonej w Hucie Deręgowskiej została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr IX/49/2007).

 

Ad.15

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do nabycia działki w Ulanowie przedstawił pan Burmistrz.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do nabycia działki w Ulanowie została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr IX/50/2007).

 

Ad.16

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkaniowych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów przedstawił pan Burmistrz.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za głosowało 14 radnych, wstrzymało się – 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkaniowych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów została podjęta większością i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr IX/51/2007).

 

Ad. 17

Przewodniczący Rady zaprosiła radnych do dyskusji na temat wykonania budżetu za I półrocze.

Pani Skarbnik odczytała opinię RIO w Rzeszowie.

           

 

Ad. 18

W wolnych wnioskach głos zabrali:

Pani Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że:

1)        RIO przesłało wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i miasta. Protokół z kontroli jest do wglądu w Biurze Rady.

2)        Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w GCK w Ulanowie. Również protokół z tej kontroli znajduje się w Biurze Rady.

3)        Zaplanowana jest kontrola w Zakładzie Usług Komunalnych.

 

Radca Prawny – pan Leszek Słowik poinformował radnych, że weszła w życie uchwała w sprawie opłaty adiacenckiej. Od października będą wysyłane decyzje osobom, które nie uiściły wpłaty. Zostaną napisane ogłoszenia.

 

Sołtys wsi Bieliny prosił o wykonanie zadaszenia w budynku wiejskim w Bielinach.

Radna Małgorzata Grzybowska  zapytała czy będzie robiony chodnik w Hucie Deręgowskiej.

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie w tym roku.

 

Radny Józef Gaik zapytał kiedy będzie wykonana droga na Zadąbrowę, Zagórę.

Pan Burmistrz odpowiedział, ze muszą te drogi być skomunalizowane i w przyszłym roku zostaną wykonane.

 

Radny Roman Pokora poinformował radnych, że Flisacy zostali przyjęci do organizacji w 2009 r. imprezy w Ulanowie. Prosił o pomoc w zorganizowaniu komitetu organizacyjnego.

 

Ad. 19

            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady IX sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

Anna Mizińska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska