http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  08-10-2007 | 11:29
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2007 | 11:29
Protokół Nr 8/2007 z VIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 12.06.2007. 08.10.2007

P R O T O K Ó Ł  Nr 8/2007

z przebiegu obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 12 czerwca 2007r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Ulanów na lata 2007 – 2014.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007 - 2014 dla Gminy i Miasta Ulanów. 

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.  - projekt uchwały przedstawi pani Stanisława Straub.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem sieci kanalizacyjno – sanitarnej w miejscowościach położonych na terenie Gminy Ulanów.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki położonej na terenie Gminy Ulanów od Wspólnoty Gruntowej wsi Bieliniec.

9.      Informacja o stanie nawierzchni ulic i dróg oraz ich oznakowanie na terenie gminy i oświetlenie uliczne.

10.  Stopień realizacji programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

11.  Sprawy mieszkańców poszczególnych sołectw oraz Ulanowa.

12.  Wolne wnioski i zapytania.

13.  Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

            Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła VIII sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pana Burmistrza, pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, radnych powiatu niżańskiego, radnego województwa podkarpackiego, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, radnych, wszystkich zebranych gości.

            Przewodniczący Rady stwierdziła quorum. Przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej. Poinformowała radnych, że wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy i miasta Ulanów w 2008 roku na finansowanie inwestycji pod nazwą: „ Zagospodarowanie parku i wykonanie ogrodzenia w miejscowości Bieliny gm. Ulanów” oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/18/2007 rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na 2007r. Innych wniosków nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 2

            Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

                

Ad. 3

            Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

- spotkaniu wójtów, burmistrzów, którego tematem była gospodarka odpadami;

- wyjeździe z Przewodniczącą Rady do Bałtowa;

- XX Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II;

- przetargach na drogi Kurzyna Zarowie, Bieliny do cmentarza, Dąbrowica, ul.Sikorskiego;

- rozpoczętych robotach drogowych w Kępie i na Majdanie;

- zakończonych pracach przy renowacji parku w Bielinach;

- remoncie budynku GCK w Ulanowie;

- pracach przy inwestycji „Błękitny San” – umacnianie brzegu, budowa trybun, sceny i bosmanki;

- usuwaniu dzikich wysypisk śmieci w Dąbrowicy.

 

Ad. 4

            Przewodniczący Rady poprosiła pana Krzysztofa Zalewskiego – przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Nisku o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Ulanów na lata 2007 – 2014.

            Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała                  w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Ulanów na lata 2007 – 2014 została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VIII/34/2007).

 

Ad. 5

            Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007 - 2014 dla Gminy i Miasta Ulanów przedstawił pan Krzysztof Zalewski – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nisku.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała                  w sprawie Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007 - 2014 dla Gminy i Miasta Ulanów została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VIII/35/2007).           

 

 

Ad. 6

            Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. przedstawiła pani Stanisława Straub.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała                  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VIII/36/2007). 

 

 

Ad. 7

            Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem sieci kanalizacyjno – sanitarnej w miejscowościach położonych na terenie Gminy Ulanów przedstawił pan Leszek Słowik – radca prawny .

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za głosowało 9 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 3. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem sieci kanalizacyjno – sanitarnej w miejscowościach położonych na terenie Gminy Ulanów została podjęta większością i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VIII/37/2007).

 

Ad. 8

Przewodniczący Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki położonej na terenie Gminy Ulanów od Wspólnoty Gruntowej wsi Bieliniec

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki położonej na terenie Gminy Ulanów od Wspólnoty Gruntowej wsi Bieliniec została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VIII/38/2007).

 

Ad. 9

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy i miasta Ulanów w 2008 roku na finansowanie inwestycji pod nazwą: „ Zagospodarowanie parku i wykonanie ogrodzenia w miejscowości Bieliny gm. Ulanów” przedstawił pan Burmistrz.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała                  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy i miasta Ulanów w 2008 roku na finansowanie inwestycji pod nazwą „ Zagospodarowanie parku i wykonanie ogrodzenia w miejscowości Bieliny gm. Ulanów” została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VIII/39/2007). 

 

Ad. 10

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2007 rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na 2007r.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała                  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia  26 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na 2007r. została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VIII/40/2007). 

 

 

Ad. 11

Informację o stanie nawierzchni ulic i dróg oraz ich oznakowanie na terenie gminy i oświetlenie uliczne przedstawił pan Adam Martyna. Informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radny Józef Hasiak zapytał, czy burmistrz myślał nad remontem drogi do Rędzin.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że mieszkańcy Majdanu zgłaszali remont drogi po kanalizacji.

Radna Małgorzata Grzybowska zapytała, czy jest szansa wyremontowania drogi powiatowej do Jarocina przez Szyperki.

Pan Burmistrz odpowiedział, że będzie rozmawiał w tej sprawie z Wójtem Jarocina.

Radny Józef Gancarz prosił o remont drogi do Ośrodka Wypoczynkowego „Tanew”.

Radny Roman Pokora prosił o wykonanie drogi obok szkoły na Podlądzie.

Radny Stanisław Przemykalski zaproponował zaprosić na sesję Starostę i poruszyć temat modernizacji dróg powiatowych, np. położenie chodnika w Kurzynie Małej.

Radny Mirosław Wołoszyn prosił o załagodzenie łuku i naprawę mostku przy drodze powiatowej w Kurzynie i mostku z Glinianki do Wólki Bielińskiej.

Prosił również o założenie lamp ulicznych w Gliniance w stronę Ulanowa i Wólki Bielińskiej.

Radny Roman Pokora stwierdził, że należy usunąć doły z wodą obok Straży Pożarnej w Ulanowie.

Radny Józef Gaik mówił o remoncie przystanku w Wólce Tanewskiej na Czekaju.

 

Ad. 12

Stopień realizacji programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych omówił pan Adam Martyna. Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Sprawy mieszkańców poszczególnych sołectw oraz Ulanowa przedstawili sołtysi i przewodniczący Samorządu Mieszkańców.

 

Pani Paulina Maziarz – sołtys Kurzyny Małej:

- remont drogi na Wymysłów;

- tablice informacyjne – Kurzyna Mała – Borsyczyny, Wymysłów;

- pojemnik na szkło – 1 szt. na Zakurzynkę;

- pojemnik na plastik – Kurzyna Mała Górka;

- wykonanie chodnika przy drodze powiatowej.

 

Pan Janusz Wołoszyn – sołtys Dąbrówki:

- budowa drogi obok szkoły;

- hydrant na Podbuku;

- zamontowanie lamp oświetleniowych;

- znaki informacyjne, oznakowanie miejscowości.

 

Pani Mieczysława Dziedzic – sołtys Dąbrowicy:

- usunięcie dzikiego wysypiska;

- 2 pojemniki na plastik i szkło;

- dokończenie parkingu;

- zrobienie zjazdu za mostem;

- wykonanie ulicy Pańskiej i Rozdół.

Pani Halina Zięba – sołtys Bielińca:

- czyszczenie Jarugi;

- chodniki.

 

Pan Józef Wojtowicz – sołtys Bielin:

- kradzież kostki obok kościoła;

- wykonanie tablicy ogłoszeniowej.

 

Pan Józef Owanek – sołtys Wólki Tanewskiej:

- pojemnik na plastik obok Remizy;

- reelektryfikacja Wymysłowa;

- założenie lampy na ul. Cegielnianej;

- poprawa drogi na Wymysłów po kanalizacji.

 

Radna Małgorzata Grzybowska – sołtys Huty Deręgowskiej:

- wykonanie chodników;

- założenie lamp;

- wykoszenie ostrego zakrętu.

 

Radny Mirosław Wołoszyn:

- uzupełnienie oświetlenia na ul. Wólczańskiej i Ulanowskiej;

- zakup przystanku;

- wykończenie chodnika obok Kościoła;

- wykonanie tablic informacyjnych;

- czyszczenie koryta rzeki Jaruga;

- czyszczenie rowów melioracyjnych;

- modernizacja hydrantów;

- modernizacja budynku byłej szkoły;

- poprawa drogi Ulanów – Glinianka;

- mostek przed Wólką Bielińską;

- budowa szatni na boisku sportowym;

- dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego.

 

Radny Józef Hasiak:

- prace przy budynku wiejskim w Wólce Bielińskiej;

- budowa drogi;

- droga dojazdowa do p. Sobiny;

- hydranty;

- tablice informacyjne.

 

Radny Stanisław Garbacz – Kurzyna Wielka:

- budowa chodników;

- wybudowanie studzienek chłonnych i zabezpieczenie przepustów;

- kontynuacja remontu budynku po byłej szkole;

- wykonanie drogi na Zarowie;

- remont przystanku na Górce;

- wykonanie kanalizacji.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wiele próśb się powtarzało, m.in.: wykonanie tablic miejscowości, tablic ogłoszeniowych, zwiększenie liczby pojemników na szkło i plastik, modernizacja oświetlenia ulicznego i hydrantów.

            Ponieważ są to sprawy ważne dla mieszkańców, a nie wymagają dużych nakładów należy zadbać o ich realizację.

 

 

Ad. 14

W wolnych wnioskach głos zabrali:

 

Radny Kazimierz Modrzewski zapytał o przystanek autobusowy obok cmentarza.

 

Radny Roman Pokora poinformował, że za 3 dni odbędą się Ogólnopolskie Dni Flisactwa, prosił o wydelegowanie grupy osób z Urzędu  do pomocy.

Pytał również, ile powstanie nowych miejsc pracy z chwilą zakończenia inwestycji „Błękitny San”?.

Zapytał radnych czy są za zatrudnieniem w Urzędzie osoby odpowiedzialnej za promocję gminy.

Radny Roman Pokora wnioskował o zatrudnienie takiej osoby.

Radni przegłosowali wniosek radnego Romana Pokory i większością głosów stwierdzili, że w Gminie jest potrzebna osoba do promocji.

 

Pani Sekretarz Elżbieta Kapuścińska poinformowała, że 30 czerwca 2007r. upływa termin zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nisku i Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

 

 

Ad. 15

            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji

Anna Mizińska

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska