http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  08-10-2007 | 11:17
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2007 | 11:17
Protokół nr 7 z VII/2007 Sesji Rady Miejskiej z dnia 27.04.2007r. 08.10.2007

P R O T O K Ó Ł  Nr 7/2007

z przebiegu obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 27 kwietnia 2007r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.      Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2006r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2006r. - pani Stanisława Straub

b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2006r. – przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Józef Gancarz

        c) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu – pani Stanisława Straub

       d) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej – pan Józef Gancarz

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów. 

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. - projekt uchwały przedstawi pani Stanisława Straub.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Ośrodek rekreacyjno – sportowy „Błękitny San”.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Dąbrówce.

8.      Wolne wnioski i zapytania.

9.      Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

            Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła VII Sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pana Burmistrza, pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, radnych powiatu niżańskiego, radnego województwa podkarpackiego, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, radnych, wszystkich zebranych gości.

            Przewodniczący Rady stwierdziła quorum. Przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

 

Ad. 2

            Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

                

Ad. 3

            Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

- spotkaniu wójtów, burmistrzów z Marszałkiem Cholewińskim,

- wyjeździe do Lublina i Zamościa w sprawie przejazdu kolejowego w Kurzynie,

- wyjeździe do Krakowa związanego z programem Lider +,

- spotkaniu z burmistrzem Rudnika w sprawie prac związanych z budową kładki na rzece San,

- przetargach na drogi Kępa Rudnicka i Majdan,

- pracach porządkowych przy Szkole w Ulanowie w związku ze Zjazdem Szkół,

- odbytym przetargu na dostawę kostki,

- uzgodnieniach zmiany Studium w związku z zaakceptowanym projektem budowy zbiornika na rzece Tanew,

- pracach przy inwestycji „Błękitny San” – umacnianie brzegu, budowa trybun i sceny

 

Ad. 4

       Przewodniczący Rady Miejskiej Pani Elżbieta Olszówka poprosiła Skarbnika Gminy i Miasta Panią Stanisławę Straub o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2006r.

W wyniku tego, że sprawozdanie było przedmiotem obrad wszystkich komisji Rady Miejskiej na których wątpliwości i niejasności zostały wyjaśnione nie podjęto dyskusji na ten temat.

       W związku z tym Przewodniczący Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2006r. i wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta.

       Następnie zostały odczytane Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczące sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej.

       Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

       Za wnioskiem o udzielenie absolutorium głosowało 15 radnych obecnych na sesji. Ustawowy skład Rady to 15 radnych.

       Przewodniczący stwierdziła, iż Rada Miejska w Ulanowie jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów za 2006r. ( Uchwała Nr VII/30/2007).

 

Ad. 5

            Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. przedstawiła pani Stanisława Straub.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VII/31/2007).            

 

Ad. 6

            Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Ośrodek rekreacyjno – sportowy „Błękitny San” omówił Pan Burmistrz Andrzej Bąk.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Ośrodek rekreacyjno – sportowy „Błękitny San” została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VII/32/2007). 

 

Ad. 7

            Przewodniczący Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Dąbrówce. Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Dąbrówce została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VII/33/2007).

 

Ad. 8

            Przewodnicząca zapoznała radnych z prośbą Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie o nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego Volkswagen Polo.

Rada Miejska prośbę zaopiniowała pozytywnie.

Radny Józef Gancarz prosił o skontaktowanie się z hutą szkła i poinformowanie o zapełnionych pojemnikach.

 

Radna Małgorzata Grzybowska zapytała czy jest szansa na tablice informacyjne.

Pan burmistrz prosił, aby osoba, która ma wykonywać te tablice skontaktowała się.

 

Pan Roman Pokora poruszył sprawę podpisywania umów na wywóz śmieci.

 

Radna Krystyna Otto prosiła o podjęcie decyzji w sprawie likwidacji dzikich wysypisk.

Pan Burmistrz poinformował, że na taką akcję likwidacji wysypisk należy zabezpieczyć środki finansowe w budżecie gminy, a następnie zlecić wykonanie ZUK.

 

Pani Teresa Pracownik wręczyła radnym zaproszenia na XX Zjazd Szkół.

 

Radny Stanisław Przemykalski prosił, o założenie drugiej lampy na słupie w Kurzynie.

 

Radna Barbara Szoja wnioskowała, o ustawienie znaków o ograniczeniu tonażu, z jakim należy poruszać się po drogach w Bielinach.

 

 

Ad. 9

            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady VII sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.       

 

 

Protokółował:

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji

Anna Mizińska

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska