http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 6/2007 z VI Sesji Rady Miejskiej z dnia 16.03.2007r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 6/2007

z przebiegu obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 16 marca 2007r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.     Otwarcie obrad sesji.

2.     Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.     Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.     Informacja o dokonanych umorzeniach podatków w 2006r.

5.     Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata  2007 – 2013 – projekt uchwały przedstawi Pan Adam Martyna.6.     Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego – projekt uchwały przedstawi Pani Halina Skiba.

7.     Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 – projekt uchwały przedstawi Pan Szczepan Wójcik.

8.     Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007r. – projekt uchwały przedstawi Pan Józef Wójcik.

9.     Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – projekt uchwały przedstawi Pan Józef Wójcik.

10. Uchwalenie budżetu Gminy na 2007r.

     a) odczytanie projektu uchwały budżetowej:

         - projekt uchwały odczyta Skarbnik Gminy Pani Stanisława Straub

     b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

                - uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie odczyta  Skarbnik Gminy Pani Stanisława Straub

             c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej i wniosków  

                 radnych

         - opinie odczytują Przewodniczący stałych Komisji Rady

     d) odczytanie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie

          opinii komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych

     e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

     f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany kwot wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym na rok 2007 w gminie Ulanów - projekt uchwały przedstawi Pan Czesław Konecki.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

         Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła VI Sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pana Burmistrza, pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, radnych powiatu niżańskiego, radnego województwa podkarpackiego, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, radnych, wszystkich zebranych gości.

         Przewodniczący Rady stwierdziła quorum. Przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad V sesji Rady Miejskiej. Poinformowała, ze wpłynął wniosek Burmistrza odnośnie pkt 11, o wycofanie z porządku obrad Sesji projektu uchwały w sprawie zmiany kwot wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym na rok 2007 w gminie Ulanów oraz o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie wstrzymania realizacji wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym w 2007 roku w gminie Ulanów. Przewodniczący odczytała porządek sesji, a następnie zapytała, czy radni mają wnioski formalne do porządku obrad. Wniosków nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

 

Ad. 2

         Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

            

Ad. 3

            Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

- konwencie wójtów i burmistrzów z terenu powiatu:

   a) rozwoju Internetu na terenie powiatu niżańskiego,

   b) budowie kładki na rzece san w miejscowości Bieliny,

- udziale w komitecie monitorującym w Rzeszowie na temat sprawozdania z realizacji kontraktu wojewódzkiego,

- spotkaniu w Janowie lubelskim z p. Franią w sprawie reelektryfikacji Wołoszynów i Wólki Bielińskiej w 2007r.

- wyjeździe do Lublina w sprawie przejazdu kolejowego w Kurzynie,

- pracach na terenie gminy wykonywanych przez firmy i grupę interwencyjną w Bielinach – remont biblioteki, prace wykończeniowe w parku w ramach „Odnowy Wsi Polskiej”,

- sprzedaży Domu Nauczyciela w Dąbrowicy,

- problemach z kanalizacją: w Wólce Tanewskiej został wykonany projekt modernizacji oczyszczalni ścieków nad Tanwią, uzyskano pozwolenie na budowę nowej oczyszczalni,

- wykonano projekt na modernizację oczyszczalni ścieków,

- zlecono projekt na budowę dróg na Wymysłów, w Dąbrówce do drogi powiatowej,

- zostało zlikwidowane składowisko śmieci w Kurzynie,

- otrzymaliśmy 20.000 zł na meliorację rzeki Jarugi.

 

 

Ad. 4

         Informację o dokonanych umorzeniach podatków w 2006r. przedstawiła pani Elżbieta Andrasik. Informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5

         Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata  2007 – 2013 przedstawił pan Adam Martyna.

Radny Jozef Gancarz zapytał, czy jeżeli wejdzie Natura 2000 zostanie zatrzymany projekt budowy basenu.

Pan Burmistrz poinformował, że Natura 2000 zostanie wyjaśniona już w najbliższym czasie, w ciągu miesiąca. Wniosek o powiększenie zbiornika na rzece Tanew został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli zostanie zaopiniowany pozytywnie, to znaczy, że ten zbiornik możemy robić.

 Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata  2007 – 2013 została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VI/23/2007).           

Ad. 6

         Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego omówiła Pani Halina Skiba.

Radny Kazimierz Modrzewski zapytał, czy jest opinia Komisji Oświaty.

Radna Krystyna Otto – przewodnicząca Komisji poinformowała, że odbyło się posiedzenie Komisji na którym to Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.

Pani Halina Skiba poinformowała, że istnieje wymóg ustawowy, że do regulaminu potrzebna jest opinia ZNP.

Pan Zdzisław Kumik odczytał opinię ZNP – jest to opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VI/24/2007). 

 

Ad. 7

         Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 omówił pan Szczepan Wójcik.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VI/25/2007). 

 

Ad. 8

         Przewodniczący Rady poprosiła pana Józefa Wójcika o odczytanie i omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007r.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VI/26/2007). 

 

Ad. 9

         Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii omówił pan Józef  Wójcik.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VI/27/2007). 

 

Ad. 10

         Uchwalenie budżetu Gminy na 2007r.

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej.

    Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2007r. odczytała pani Stanisława Straub – Skarbnik Gminy.

 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Pani Stanisława Straub odczytała uchwałę RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rok 2007, informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach.

 

c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania odczytał ostateczną opinię Komisji Budżetu o projekcie budżetu Gminy i Miasta na 2007 rok wypracowaną na podstawie opinii wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

d) odczytanie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych

Pan Burmistrz odczytał stanowisko w sprawie opinii Komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych do przedłożonego projektu budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2007r., która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

Radny Kazimierz Modrzewski zgłosił wniosek o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na wybudowanie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Ulanowie.

Pan Burmistrz poinformował, że jest szansa wybudowania boiska sportowego przy placu szkolnym. Koszt 600.000 zł. Gmina musiałaby wnieść 175.000 zł swojego wkładu, nie musiałyby to być środki finansowe, ale praca grup interwencyjnych. Jeżeli chcielibyśmy wykonać to boisko, to należałoby podnieść deficyt o 175.000 zł.

Przewodniczący Rady odpowiedziała, ze jako radna swojej miejscowości uszanowała pracę radnych poprzedniej Rady i swoich propozycji, które wiązałyby się ze zmianą nie wnosiła. Tej propozycji też nikt nie przedstawił, a były Komisje, które opiniowały projekt budżetu.

Radny Stanisław Przemykalski zapytał o § 15 tj. o zwiększenie środków finansowych na sport, czy to już musi być ujęte w budżecie.

Pan Burmistrz odpowiedział, że środki finansowe zostaną przekazane z rezerwy.

 

Radny Kazimierz Modrzewski wycofał swój wniosek.

 

f)  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2007r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VI/28/2007). 

Pan Burmistrz podziękował za uchwalenie budżetu na 2007r.

 

    

Ad.11

         Przewodniczący Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie wstrzymania realizacji wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym w 2007 roku w gminie Ulanów. Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie wstrzymania realizacji wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym w 2007 roku w gminie Ulanów została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr VI/29/2007).

 

Ad. 12

 

         Pan Tadeusz Wala poinformował, że w projekcie budżetu były zaplanowane pieniądze – 200.000 zł na ten cel, ale zostały zabrane na remont szpitala.

Radny Stanisław Garbacz podziękował panu Tadeuszowi Wali za zainteresowanie się sprawą Internatu stwierdził że radni powinni poprzeć starania. Starostwo obcina środki finansowe, które miały iść do naszej gminy, możemy nie dofinansować dróg powiatowych.

Pan Burmistrz odczytał wniosek do starostwa w sprawie remontu Internatu.

 

         Radny Witold Zawrotniak zapytał, co należy zrobić, gdy zostało przegrodzone mienie wiejskie.

Radca prawny poinformował, że jako wspólnota gromadzka może wystąpić o ochronę posiadania. Należy zgłosić się do Burmistrza.  

 

         Radny Kazimierz Modrzewski poinformował, że był artykuł na temat lokalizacji przystanku autobusowego na Osiedlu. PKS twierdzi, że oni są zgodni lokalizacji, tylko burmistrz powinien działać.

 

         Radny Roman Pokora poinformował, że wszystkie rzeczy są bardzo ważne, m.in.:

- przystanki autobusowe,

- tablice ogłoszeniowe,

- zagospodarowanie błonia,

- wywieziony gruz.

 

         Pan Władysław Misiurek stwierdził, ze rewitalizacja Ulanowa daje ogromną szansę na poprawę wizerunku miasta.

 

         Pani Elżbieta Kapuścińska poinformowała, że Burmistrz w piśmie                 do pana Romana Pokory – Cechmistrza Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej – które dotyczyło Organizacji Międzynarodowego Zjazdu Flisaków w Ulanowie w 2009 roku zobowiązał się, że w wolnych wnioskach przedstawi, aby był zapis w protokole, którego wypisem pan Pokora mógłby się przedstawić w innych instytucjach, że jest akceptacja rady na organizację tej imprezy w 2009 roku na terenie naszej Gminy.

Pan Burmistrz odczytał pismo skierowane do pana Pokory, w którym pan Burmistrz akceptuje wniosek Bractwa o organizację Międzynarodowego Zjazdu Flisaków w 2009r. w Ulanowie.

 

Rada Miejska zaopiniowała pozytywnie wniosek o zorganizowanie Międzynarodowego Zjazdy Flisaków w 2009r.

 

Pan Mieczysław Łabęcki poinformował, że zorganizowanie takiego Zjazdu łączy się z ogromną pracę mieszkańców Ulanowa, a także całej gminy. Jeszcze nie było w Ulanowie takiej imprezy. Należy zabezpieczyć tłumaczy, a na najbliższe spotkanie flisaków należy mieć już materiały promocyjne. Taka decyzja musi być przemyślana.

Pan Burmistrz poinformował, że należy już powołać Komitet Organizacyjny. Jest to potężna promocja, ale także i zysk dla Ulanowa. Na tej imprezie możemy zarobić, na pewno będzie to duży wysiłek dla organizatorów.

Radny Roman Pokora poinformował, że spotkał się już z panem Marszałkiem w Rzeszowie. Pani Marszałek obiecała, że w tym roku przyjedzie do Ulanowa zespół ze Szczecina.

 

         Pani Teresa Pracownik poinformowała, że istnieje Rodzina Jana Pawła II. Rada Rodzin Szkół powierzyła zorganizowanie w Ulanowie Zjazdu Rodzin, który odbędzie się 25-26 maja. Będzie to okazja do promowania Ulanowa, naszych wyrobów. Poprosiła Radę Miejską o pomoc w organizacji a także uporządkowanie wokół szkoły, dokończenie prac przy budowie szkoły, parkingi. Jest już program. Prosiła o wsparcie i pomoc przy organizacji. Przyjadą osoby dorosłe – jest to zjazd dyrektorów szkół, katechetów i nauczycieli. Ksiądz biskup obiecał swoją obecność i wsparcie.

 

Pani Elżbieta Kapuścińska odczytała pisma:

1)     Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli o wsparcie finansowe i podpisanie umowy pn. „Kompleksowe usprawnienie pacjentów stacjonarnej opiece długoterminowej”

2)     Koła Stalowowolskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w celu budowy obiektu na hospicjum.

Przewodnicząca zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem utworzenia hospicjum. Radni jednogłośnie zaopiniowali wsparcie utworzenia hospicjum w Stalowej Woli.

 

         Pan Władysław Misiurek stwierdził, że należy zatrzymać dewastację tego, co mamy, tj. Rozdołów, cmentarza w Ulanowie. Zaproponował utworzenie Towarzystwa.

 

         Radny Stanisław Przemykalski poruszył temat przejazdu kolejowego w Kurzynie.   

Pan Burmistrz poinformował, że planowany jest wyjazd do Zamościa.

 

         Pan Bogusław Tofilski pogratulował uchwalenia budżetu. Poruszył sprawę zorganizowania Międzynarodowego Zjazdu Flisaków.

 

 

Ad. 13

         Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady VI sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej komisji

Anna Mizińska

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska