http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 23.02.2007r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 5/2007

z przebiegu obrad V Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 23 lutego 2007r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.     Otwarcie obrad sesji.

2.     Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.     Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.     Omówienie Lokalnego Programu Rewitalizacji Ulanowa na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013.

5.     Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006 oraz pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Walki z Narkomanią.

6.     Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. – projekt uchwały przedstawi Pan Józef Wójcik.

7.     Ocena działalności Gminnego Centrum Kultury za rok 2006 oraz plan działania na rok 2007.

8.    Ocena funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych za 2006rok.

9.     Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków – projekt uchwały przedstawi Pan Mieczysław Łabęcki.

10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców wodno – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Usług Komunalnych w Ulanowie – projekt uchwały przedstawi Pan Mieczysław Łabęcki.

11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działek w Kurzynie Średniej – projekt uchwały przedstawi Pan Grzegorz Bandyga.

12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii obszaru Natura 2000 na terenie Gminy Ulanów – projekt uchwały przedstawi Pan Szczepan Wójcik.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

         Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła V Sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pana Burmistrza, pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, radnych powiatu niżańskiego, radnego województwa podkarpackiego, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, radnych, wszystkich zebranych gości. Przywitała nowych sołtysów i przewodniczącego rady mieszkańców, gratulując im wyboru na nową kadencję.

         Przewodniczący Rady stwierdziła quorum. Przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad V sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący odczytała porządek sesji, a następnie zapytała, czy radni mają wnioski formalne do porządku obrad. Wniosków nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

 

Ad. 2

         Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

             

Ad. 3

            Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

- zebraniach wiejskich,

- wyborze sołtysów;

- pracach w parku w Bielinach,

- remoncie przedszkola,

- pracach przy budynku gospodarczym,

- przerwie w pracach przy „Błękitnym Sanie”,

- założonych lampach w Kurzynie – Wymysłów,

- projekcie oświetlenia w Dąbrowicy,

- projekcie pozwolenia na budowę kanalizacji w Kurzynie,

- projekcie kanalizacji w Bukowinie i Bielinach,

- projekcie na oczyszczalnię ścieków,

- projekcie na budowę kolektora,

- zakupie samochodu służbowego,

- wyjeździe do Krakowa z projektantem przejazdu kolejowego w celu uzgodnienia projektu,

- konwencie wójtów i burmistrzów z powiatu niżańskiego, na którym zostały poruszone sprawy ochrony środowiska, w szczególności wysypiska śmieci w Sigiełkach, a także programu Lider +,

- rozmowach starosty i burmistrzów z Ulanowa i Rudnika na temat budowy kładki na rzece San,

- spotkaniu powiatu niżańskiego, tarnobrzeskiego i stalowowolskiego w sprawie lokalizacji wysypiska śmieci na terenach byłej kopalni siarki,

- spotkaniu z osobą wykonującą projekt rewitalizacji Ulanowa i Programu Rozwoju Lokalnego.

 

        

Ad. 4

         Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Ulanowa na lata 2007-2013 przedstawił pan Dariusz Gawlik. Program stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W programie znajdują się priorytetowe zadania, które mogą być cały czas aktualizowane. Program ten jest potrzebny do starania się o środki w ramach rewitalizacji obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. Obligatoryjne jest posiadanie takiego programu. Rewitalizacja odnosi się m.in. do poprawy wizerunku Ulanowa. Projekt zbiornika pozwoli stworzyć nowy produkt turystyczny, zabezpieczyć tereny powodziowe, rozwój wokół obszaru planowanego na budowę zbiornika, przyciągnięcie turystów, nowych mieszkańców.

Zaplanowane zostały również zadania związane z:

- kulturą i turystyką (Muzeum Flisactwa),

- produkt konsultacyjny – okienko przedsiębiorczości,

- modernizacja budynków: przedszkola, ośrodka zdrowia,

- stworzenie pasów zieleni,

- modernizacja budynku sądu,

- modernizacja cmentarza żydowskiego,

- modernizacja dróg, chodników, placów.

Zadania te pozwolą na stworzenie nowego wizerunku miasta. Program jest dokumentem, który podlega weryfikacji.

 

         Przewodniczący Rady Elżbieta Olszówka skierowała pytanie do autora programu o wyrażenie swojego stanowiska na temat, które zadanie zaplanowane w programie rewitalizacji powodowałoby największy rozwój gospodarczy regionu. Ideą rewitalizacji jest nie tylko poprawa wizerunku miasta, ale rozwój gospodarczy.

        

         Pan Gawlik odpowiedział, że wszyscy chcą tworzyć strefy gospodarcze. W każdy powiecie są takie strefy. Jego zdaniem, charakterystyczna rzeczą, która odróżniałaby od innych gmin jest stworzenie zbiornika retencyjnego na rzece Tanew, który stworzy produkt turystyczny. Można przy nim rozwijać bazę gastronomiczną, zmianę wizerunku miasta.

 

         Przewodniczący rady zapytała, które z zaplanowanych zadań nie będą możliwe do realizacji ze względu na strefę Natura 2000.

 

         Pan Gawlik odpowiedział, że nie będzie można zrealizować obszaru strefy przemysłowej i utworzenia zbiornika.

 

         Pan Burmistrz poinformował, że zbiornik jest wpisany do strategii rozwoju województwa podkarpackiego i powinien być zrealizowany.

 

         Radny Roman Pokora zapytał, jakie zadania są jeszcze ważne, aby rozwijać produkt turystyczny.

 

         Pan Gawlik odpowiedział, że należy zwrócić jeszcze na:

- projekt „Błękitny San”,

- ścieżki rowerowe,

- stworzenie nowych atrakcji turystycznych – stworzenie Muzeum Flisactwa,

- zagospodarowanie terenów nad rzeką San i Tanew,

- budowę basenu w Ulanowie,

- utworzenie Centrum Informacji Turystycznej.

 

         Radny Roman Pokora zapytał, czy do programu może być wpisane stworzenie Centrum Miasta Sportowego – zrobienie z Ulanowa ośrodka sportowego.

 

         Pan Gawlik odpowiedział, że program rewitalizacji odnosi się tylko do miasta. Taki ośrodek sportowy można wpisać do Programu Rozwoju Lokalnego. Można je promować, ale na takie projekty uzyskuje się pieniądze ze środków centralnych. Do Programu Rozwoju Lokalnego można wpisać wszystko, ale  należy się zastanowić, czy są realne szanse wykonania tego projektu.

 

Ad. 5

 

         Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006 oraz pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Walki z Narkomanią przedstawił pan Józef Wójcik - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

         Pan Józef Wójcik powiedział, że najważniejszym problemem jest palenie papierosów i picie alkoholu przez młodzież. Część środków finansowych z programu zostało przeznaczonych na inne działania, które ograniczałyby zużycie alkoholu poprzez zagospodarowanie czasu młodzieży. Ze środków zostały zakupione broszury, książki, dofinansowano imprezy sportowo – rekreacyjne, wyjazdy młodzieży z rodzin patologicznych na kolonie, obozy, zwrot kosztów podróży osobom uzależnionym do poradni w Nisku.

 

         Przewodnicząca Rady poprosiła o rozszerzenie informacji zawartych w sprawozdaniu:

1)     pkt 1 – ile osób z terenu gminy leczyło się w tym roku w Poradni w Nisku, jaka jest skala problemu

2)     pkt 4 – jakie kwoty były przeznaczone na poszczególne materiały i programy profilaktyczne            

3)     pkt 5 – jaką kwotę przeznaczono dla klubu sportowego „Tęcza” przy Zespole Szkół w Ulanowie, jaką na wyjazdy na zawody sportowe, na basen, na nagrody

4)     pkt 7 – jakie kwoty wydano na poszczególne imprezy w Ulanowie

5)     pkt 9 – jakie materiały zakupiono na wyposażenie świetlic w Bukowinie i Kurzynie Wielkiej i kto w tych świetlicach jest odpowiedzialny za realizację programu alkoholowego.

 

         Radny Kazimierz Modrzewski zapytał, czy osoby po kuracji mogą się zgłaszać do Komisji po pomoc, np. w znalezieniu pracy.

 

         Pan Józef Wójcik odpowiedział, że jeżeli osoba się zwróci, to Komisja postara się jej w jakiś sposób pomóc.

 

         Radny Roman Pokora poprosił o lepsze traktowanie petentów proszących o środki finansowe.

 

         Pan Józef Wójcik poinformował, że jest instrukcja, na jakie zadania można przeznaczyć środki finansowe z programu profilaktyki. Te pieniądze powinny iść na leczenie, świetlice terapeutyczne.

 

         Pani Teresa Pracownik – dyrektor ZS w Ulanowie stwierdziła, że nie powinno być wątpliwości co do faktu, że wydaje się z tego budżetu pieniądze dla dzieci, ponieważ jest to profilaktyka alternatywna, wszelkie działania, które odciągają młodzież od alkoholizmu to profilaktyka. Nie wiedziała, że pieniądze są przeznaczane na sport szkolny w szkołach. 

 

         Pan Józef Wójcik poinformował, że są gminy które nie robią podziału na poszczególne zadania.

 

         Przewodniczący Rady poinformowała panią dyrektor, że radni nie mają najmniejszych zastrzeżeń do programów sportowych. Mówi o nich pkt 3 artykułu z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wskazującego na zadania gminy w tym zakresie: „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności prowadzenia profilaktycznych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych”. Radni nie mają żadnego zastrzeżenia, chodzi im tylko o dokładne rozważenie w jaki sposób te pieniądze zostały zużytkowane, czy społeczeństwo jest zadowolone z takiego podziału, bo przecież radni są przedstawicielami społeczeństwa.

 

         Radny Mirosław Wołoszyn stwierdził, że powinny być dokładnie rozplanowane środki finansowe na poszczególne zadania.   

 

         Pan Burmistrz odpowiedział, że dokładnie nie można zaplanować podziału środków finansowych. Są to pieniądze ze sprzedaży napojów alkoholowych, jest to uzależnione od ilości punktów sprzedaży. Możemy zapisać orientacyjnie.    

 

         Radna Małgorzata Grzybowska zapytała, jak dzieci z innych miejscowości mają dojeżdżać na zajęcia do Ulanowa, czy dziecko z rodziny patologicznej ma przyjść na piechotę? Są zajęcia organizowane w szkole, zastanawia się, czym dzieci dojeżdżają z okolic, bo nie ma dojazdu. Na dojazd też powinny być pieniądze.

 

         Pan Józef Wójcik – jeżeli szkoły organizują imprezy, dzieci korzystają z dowozu autobusowego. Każdy rachunek jest opisany.

 

         Radna Krystyna Otto stwierdziła, że na organizowanie imprez jest przeznaczonych bardzo dużo środków. Jednak najwięcej działań profilaktycznych odbywa się w szkole, ale na ten cel jest zaplanowanych bardzo mało środków. Szkoły realizują programy z własnych środków, ponieważ boją się upomnieć o nie, bo słyszą, że nie ma na to pieniędzy.

 

         Radny Roman Pokora stwierdził, że należy zastanowić się jak ten problem rozwiązać, bo obecnie czas wolny dla dzieci i młodzieży trzeba zagospodarować np. zajęciami pozalekcyjnymi.

 

Ad. 6

 

         Przewodniczący Rady poprosiła pana Józefa Wójcika o odczytanie i omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

 

         Przewodniczący Rady odnośnie zapisów w projekcie uchwały zwróciła uwagę na:

1)           § 3 – dlaczego mimo realizacji od lat tego programu diagnoza sytuacji    w gminie w aspekcie programów alkoholowych jest taka sama w każdym programie; czy wobec tego nie należałoby się zastanowić nad zmianą koncepcji działania

2)           ustawa mówi, że Gminny Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie; jakie jednostki wskazuje nasz program

3)           § 4 – zadania programu

        p. IV – co rozumie się przez zadanie programu: „Zasady wydawania i cofania zezwoleń”

p.VI – czy „przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi” jest zasadne, jeśli zapis ustawy „ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych… oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami” został skreślony w 2002 roku

 

         Radny Mirosław Wołoszyn stwierdził, że dyrektorzy szkół chcieliby wiedzieć, czy mają możliwość uzyskania środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne.

 

         Pani Halina Skiba poinformowała, że wniosek wyjazdu na basen nie został jeszcze rozpatrzony. Zajęcia mogą być dofinansowane w 50%. Z klubu sportowego „Tęcza” został również złożony wniosek do Ministerstwa na basen – można uzyskać 30%.

 

         Radny Kazimierz Modrzewski proponował uściślenie podziału środków finansowych przez Przewodniczącego Komisji Alkoholowej, zaś Komisja Oświaty i Sportu powinna wydać opinię i zapobiegłoby to nieporozumieniom.

 

         Radny Roman Pokora stwierdził, że powinna być osoba, która zajmowałaby się promocją, należy ustalić, co się chce promować.

 

         Pan Burmistrz odpowiedział, że nie są to pieniądze na promocję.  Nigdy nie było problemu z dzieleniem środków. Dużo jest dawane na sport młodzieżowy.

         Radna Małgorzata Grzybowska stwierdziła, że jeżeli przeznacza się środki finansowe na sport, to powinny brać udział dzieci z rodzin patologicznych, dzieci te maja mały dostęp, powinny mieć zapewniony dojazd.

 

         Po wyczerpaniu pytań przystawiono do głosowania nad projektem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 8 przeciwnych i 1 wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Rady ogłosiła, że na następnej sesji jeszcze raz będzie omawiany projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

 

 

 

 

Ad. 7

 

         Działalność Gminnego Centrum Kultury za rok 2006 oraz plan działania na rok 2007 omówił pan Mirosław Kus – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

         Pan Mirosław Kus poinformował również, że w 2006r. został wykonany kapitalny remont sanitariatów, wstawione okna przy wejściu, a w 2007r. zaplanowano – elewację, czyszczenie parkietu, czyszczenie kotar.

 

         Radny Mirosław Wołoszyn proponował przejęcie przez GCK organizowanie imprez sportowych.

 

         Pan Mirosław Kus poinformował, że GCK może pomóc, ale przejąć w całości to raczej nie.

 

         Radny Roman Pokora stwierdził, że nie są to zawody sportowe, ale pikniki rodzinne, myśli, że w bieżącym roku będą współpracować. Poruszył również sprawę bibliotek na wsiach tzn. możliwość dofinansowania dodatkowych zajęć, atrakcyjność pobytu – stół do tenisa, szachy.

 

         Pan Mirosław Kus poinformował, że w bibliotekach jest problem lokalowy. Planowany jest udział bibliotek w programie „ikonka”. W Wólce Tanewskiej możliwe jest ustawienie komputerów.

 

Ad. 8

 

         Przewodniczący Rady poprosiła pana Mieczysława Łabęckiego o przedstawienie funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych za 2006 rok – informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

         Pan Mieczysław Łabęcki przedstawił informację i poprosił o pomoc finansową – zadłużenie na 31.12.2006r. – 176.000 zł.

 

         Radny Józef Gancarz stwierdził, że woda nie nadaje się do picia, ani do kąpieli, prania, zawiera powyżej 50% azotanów.

 

         Radny Mirosław Wołoszyn zapytał, jaka jest przyczyna takiego pogorszenia jakości wody i co robi zakład by temu zapobiec.

 

         Pan Mieczysław Łabęcki odpowiedział, że jakość wody mogłaby być lepsza. Wcześniej obowiązywały normy polskie obecnie europejskie. W 2005r. były robione badania wody przez Urząd w różnych miejscach gminy, wszystkie wyniki były dobre oprócz pH. Radni doszli do wniosku, że należy pomóc zakładowi i dali środki finansowe na zakup urządzenia do wapnowania, które powoduje, że zwiększa się pH. Sanepid przyjeżdża i stwierdza, że woda nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców. Urządzenia, studnie, pompy są wyeksploatowane. Konieczna jest modernizacja. Płacimy kary za rekultywację wysypiska, są to duże koszty. Nowe przepompownie w Hucie Deręgowskiej spaliły się – błąd konstrukcyjny. Bez modernizacji nie będzie również poprawy jakości wody. W najbliższym czasie konieczna jest modernizacja ujęcia wody i pomp.

 

         Pan Burmistrz poinformował, że Urząd może przekazać dotację do wody i kanalizacji, może również dokonać zakupu inwestycyjnego. Planujemy złożyć duży wniosek na kanalizację, składanie drugiego wniosku mija się z celem. W ramach tego wniosku można zrobić modernizację ujęcia i całej sieci.

 

         Radny Roman Pokora zapytał o ilość umów podpisanych między ZUK, a odbiorcami.

 

         Radny Mirosław Wołoszyn poinformował o wniosku do ZUK o przygotowanie wykazu osób, które zostały podłączone do sieci. Za przyłączenie do kanalizacji koszt wynosi 2.500 zł – czy nie można obniżyć tych kosztów, by pozyskać większą ilość osób podłączonych.

 

         Pan Burmistrz stwierdził, że obniżenie byłoby niesprawiedliwe wobec tych, którzy już zapłacili.

 

         Radna Małgorzata Grzybowska stwierdziła, że opłata za kanalizację jest niezasadna. Może być pobierana tylko jako darowizna. Duża liczba osób mówi, że jest za wysoka kwota.

 

         Pan Burmistrz poinformował, że tam gdzie są dobre warunki mieszkańcy płacą 1.300 zł za przyłącz. Teraz będą to umowy za wybudowanie przyłącza.  

 

         Pan Mieczysław Łabęcki stwierdził, że chciałby, aby użytkownicy byli zadowoleni, prosił o pomoc finansową. Zapytał, czy kary za rekultywację ma ponosić Zakład.

 

         Pan Burmistrz odpowiedział, że zostanie złożony wniosek na rekultywację i Urząd może kupić 1 pompę.

 

         Radna Małgorzata Grzybowska zapytała, kiedy będą podpisywane umowy w Hucie Deręgowskiej.

 

         Pan Burmistrz odpowiedział, że Huta Deręgowska będzie kontrolowana przez policję, dotyczy to również wywozu śmieci.

 

         Radny Stanisław Przemykalski poinformował, że w 2006r.gdy były ustalane taryfy za wodę, był w nich wkalkulowany zakup pompy.

 

         Radny Roman Pokora stwierdził, że spadło zużycie wody, mieszkańcy są coraz to biedniejsi.

 

         Radny Mirosław Wołoszyn zapytał, jakie dodatkowe usługi ZUK wykonuje.

 

         Pan Mieczysław Łabęcki odpowiedział, że Urząd zleca usługi. Zakład ogranicza zatrudnienie ludzi, nie był kontrolowany przez wiele lat. Ludzie pracują w trudnych warunkach.

 

         Radny Józef Gaik zapytał, co należy zrobić, aby nie śmierdziało z kanalizacji.

 

         Pan Łabęcki odpowiedział, że należy pilnować sąsiadów, żeby nie przepompowywali.    

 

         Radca prawny pan Leszek Słowik poinformował, że Gmina złoży doniesienie.         

 

    

Ad. 9

         Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków omówił pan Mieczysław Łabęcki. Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr V/ 19/2007). 

 

Ad.10

         Przewodniczący Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców wodno – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów  z Zakładem Usług Komunalnych w Ulanowie. Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie dopłaty do odbiorców wodno – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Usług Komunalnych w Ulanowie została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr V/20/2007).

 

Ad. 11

         Przewodniczący Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działek w Kurzynie Średniej. Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działek w Kurzynie Średniej została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała  Nr V/21/2007).

 

Ad. 12

         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii obszaru Natura 2000 na terenie Gminy Ulanów omówił pan Szczepan Wójcik. Przedstawił również uzasadnienie do uchwały. Na terenie obszaru Natura 2000 zabrania się działań pogarszających stan siedlisk ptaków, wszystkie inwestycje na tym obszarze muszą być uzgadniane z Wojewodą. Osoby fizyczne starające się o zezwolenie muszą mieć opinię o wpływie na obszar – ma to kosztować 7-8 tys. zł. Przykładem tego jest Dolina Rospudy. W przypadku siedlisk, przed wydaniem zezwolenia potrzebna będzie opinia Komisji Europejskiej.

 

         Radny Józef Gancarz zapytał, jaki wpływ będzie miała Natura 2000 na zbiornik. Pan Burmistrz poinformował, że strefa Natury 2000 była uzgodniona i doszło do realizacji Błękitnego Sanu. Natura 2000 utrudni życie naszym mieszkańcom.

 

         Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii obszaru Natura 2000 na terenie Gminy Ulanów została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr V/22/2007).

 

Ad. 13

 

         Radny Stanisław Garbacz poruszył sprawę budynku po Internacie. Miał być tam dom dziecka, zmieniły się władze w powiecie. Powiat powinien przeznaczyć pieniądze na dalszy remont.

 

         Pan Tadeusz Wala poinformował, że w projekcie budżetu były zaplanowane pieniądze – 200.000 zł na ten cel, ale zostały zabrane na remont szpitala.

         Pan Burmistrz stwierdził, że jest niezadowolony z obiegu sprawy.

 

         Radna Krystyna Otto poinformowała, że jest potrzeba utwardzenia drogi, którą pan Ćwikła sam poprawia. Potrzebne są 2 przepusty i utwardzenie.

 

         Pani Maria Koń poinformowała, że w Wólce Bielińskiej należy nawieźć hałdy, by na wiosnę w miarę możliwości załatać dziury.

 

         Radny Roman Pokora poinformował, że potrzebne jest oczyszczenie dróg z piasku, chaszczy na drogach powiatowych, wody przy targu.

 

         Radna Krystyna Otto zapytała, jaka jest procedura w sprawie sprzedaży mienia wiejskiego.

 

         Pan Burmistrz odpowiedział, że w pierwszej kolejności potrzebna jest uchwała zebrania wiejskiego, a następnie uchwała Rady upoważniająca Burmistrza do sprzedaży.

 

         Radna Krystyna Otto poinformowała, że znalazła się w niekomfortowej sytuacji. Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Dąbrowicy zostały zorganizowane 11 lutego, nie były zgodne ze statutem. W chwili obecnej jest już złożone pismo o ponowne wybory.

 

Radca prawny pan Leszek Słowik poinformował, że Burmistrz zapozna się z materiałami i podejmie decyzję.

 

         Pani Przewodnicząca odczytała prośbę p. Majcher o pomoc po spaleniu budynku gospodarczego i stodoły.

         Pan Burmistrz poinformował, że możemy pomóc, ale w niewielkim zakresie.

 

         Radny Roman Pokora i Mieczysław Łabęcki przedstawili prezentację zjazdów międzynarodowych.

 

         Radny Roman Pokora odczytał pismo skierowane do Burmistrza (propozycja). Wyszedł z inicjatywą utworzenia Centrum Informacji Turystycznej.

 

         Pan Burmistrz poinformował, że p. Sucharczyk, p. Dąbek i p. Bryła prosili o wstrzymanie się ze sprzedażą budynku za Ośrodkiem Zdrowia, ponieważ mogłoby tam powstać Centrum Informacji Turystycznej.

  

        

Ad. 14

         Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady V sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej komisji

Anna Mizińska

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska