http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 4/2007 z IV Sesji Rady Miejskiej z dnia 26.01.2007r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 4/2007

z przebiegu obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 26 stycznia 2007r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.      Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2007r.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej.

7.      Funkcjonowanie placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ulanów.

8.      Wolne wnioski i zapytania.

9.      Zamknięcie obrad sesji.

 

 

= = = = = = =

 

Ad.1

            Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła IV Sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pana Burmistrza, pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, Sołtysów, Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, Radnych oraz wszystkich obecnych.

            Przewodniczący Rady stwierdziła quorum. Przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad III sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący odczytała porządek sesji, a następnie zapytała, czy radni mają wnioski formalne do porządku obrad. Wniosków nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 2

            Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

                

Ad. 3

            Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

- spotkaniu u pana Marszałka w sprawie funduszy europejskich;

- spotkaniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Ruchu Drogowego na temat powstania w Ulanowie miasteczka ruchu drogowego.

           

Ad. 4

Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przedstawił pan Wiesław Grzywacz Komendant Posterunku Policji w Ulanowie. Informacja ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5

            Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2007r. omówiła Przewodniczący Rady Miejskiej. Nikt z obecnych nie zadawał pytań do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2007r.została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr IV/17/2007). 

 

Ad.6

            Przewodniczący Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej i otworzyła dyskusję. Nikt z obecnych na Sesji nie zadawał pytań do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr IV/18/2007).

 

Ad. 7

Przewodniczący Rady poprosiła panią Halinę Skibę – dyrektora ZEAS-u o omówienie materiałów, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, na temat funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ulanów.

Pani Halina Skiba poinformowała, że niedobór w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej wzrósł o ponad 500.000 zł, z czego został pokryty dodatkowymi środkami otrzymanymi z Gminy w wysokości 300.000 zł z Ministerstwa Edukacji w wysokości 80.000 zł. Długu pozostało ok.106.000 zł. Są to nieuregulowane rachunki za gaz, energię – 459.000 zł, niedokonane przelewy z list płac oraz nie zapłacone rachunki za materiały remontowe , środki czystości – 18.000 zł.

            Omówiła tabelę nr 1w której przedstawione zostały koszty utrzymania w poszczególnych szkołach, jak się ma to do otrzymanej subwencji, rozliczenie na poszczególne szkoły. Poza Ulanowem, we wszystkich szkołach są poważne niedobory.

Tabela nr 2 przedstawia liczbę uczniów w poszczególnych szkołach wg poszczególnych roczników, wg oddziałów. W Ulanowie liczebność uczniów jest wysoka, najwyższa w Gminie, szczególnie w gimnazjach w kl. II i III.

Koszt utrzymania poszczególnej placówki zależy też od wynagrodzenia nauczycieli – jest ono różne. Nauczyciele są wynagradzani w zależności od stopnia awansu zawodowego nauczycieli: dyplomowany, mianowany, kontraktowy, stażysta. Jest nieduży odsetek dyplomowanych w Ulanowie, Wólce Tanewskiej i Bielinach, natomiast w Dąbrówce są wszyscy nauczyciele dyplomowani.

            Tabela nr 3 przestawia liczbę uczniów w porównaniu na 1 nauczyciela.

Tabela nr 4 przedstawia liczbę uczniów w porównaniu z 2004r. Jest to duży spadek, w przypadku naszej gminy ubyło 3 oddziały. W szkołach oddziałów nie ubywa, to sprawia, że sytuacja ekonomiczna, finansowa w tym roku będzie szczególnie trudna. Związane jeszcze będzie z wypłatą wysokich odpraw emerytalnych nauczycieli odchodzących na emeryturę.

 

Pan Burmistrz stwierdził, że liczba dzieci w naszej gminie diametralnie z roku na rok się zmniejsza. Szkoła na terenie danej miejscowości, jest jedynym centrum kultury, które promuje daną miejscowość. Wspólnie należy się zastanowić nad przyszłością szkół. Koszty utrzymania będą wzrastać, na następny rok będziemy musieli dopłacić około 800 000 zł, będzie to duże obciążenie budżetu.

Stworzenie nowych miejsc pracy nie jest takie proste. Jesteśmy blisko Stalowej Woli, gdzie jest strefa specjalna, są tam potężne ulgi podatkowe. Możemy obniżać podatki, ale nie przebijemy strefy specjalnej. Możemy liczyć na turystykę. Będziemy robić wszystko, ale turystyka to okres czterech miesięcy, później przychodzi okres martwy. Musimy się zastanowić w jakiś sposób zachęcić turystów. Zmniejsza się również liczba dzieci w rodzinach.

 

Radny Józef Gancarz stwierdził, że turystykę trzeba powiązać ze sportem. Można wybudować dużą halę sportową. Ministerstwo Sportu ma do przekazania 6  mln zł. Jeśli wybudujemy halę sportową, później stadion, zaczną przyjeżdżać sportowcy z całej Polski. Powstaną nowe miejsca pracy.

 

Pani Teresa Pracownik – dyrektor Zespołu Szkół w Ulanowie poinformowała, że jest przeciwko likwidacji jakiejkolwiek szkoły, bo szkoła to centrum życia w danej miejscowości. Aby szkoły miały możliwość dobrego funkcjonowania, a dobre funkcjonowanie to budżet i świadomość tego jakimi środkami dyrektorzy dysponują. Proponowała, żeby każdej szkole przyznać budżet w porównaniu do tego, co było w poprzednim roku, żeby każdy dyrektor wiedział, czym dysponuje na początku roku. Jeżeli każda szkoła miałaby budżet wtedy jest motywacja do oszczędzania.

 

Radny Stanisław Przemykalski stwierdził, że nie wie, dlaczego pani dyrektor zwraca się do rady, żeby rada podzieliła budżet. Zapytał się od czego wy jesteście dyrektorzy, pan burmistrz i pozostali. Co rada wam będzie dzielić pieniądze na poszczególne szkoły? My jako rada chcemy usłyszeć od was co wy w zamian za to proponujecie, a my możemy to zaakceptować, bądź powiedzieć, że to i to jest źle. A rada przecież pieniędzy ani z subwencji nie przydziela, ani co. Nic poza tym, że możemy tylko z budżetu zaakceptować takie i takie pieniądze. I w zamian za to, że takie wyliczanki nam pani Skibowa porobiła. Wszystko ładnie i pięknie jest. Wiemy skąd się biorą te braki, ale nic poza tym.

Bo są proszę panią, są braki i wiemy jakie są te braki i to się powtarza z roku na rok i jakiegoś programu oszczędzania z waszej strony nie widzę. Nie ma żadnego programu, nic nie macie. Pijecie tylko o to, że chcecie dobrze zarabiać, dobrze, ja jestem za, bo uznaje, że nauczyciel to jest harówa, wszyscy o tym bardzo dobrze wiemy, tylko powiedzcie nam skąd my mamy wziąć pieniądze dla was. Wszyscy jesteście na tyle świadomi na ile opiewa wartość budżetu gminnego i ile dopłacamy do szkół. I w końcu dojdzie do tego, że nasz budżet gminny będzie mniejszy, jak potrzeby do szkół. I w zamian za co, nie wiem, jak wy to sobie wyobrażacie, że rada wam pieniądze przydzieli, ciekawe skąd? W związku z tym my możemy przydzielić, ale czekamy propozycji od urzędu, od was, bo powinniście się zebrać razem z burmistrzem i porozmawiać co z tym macie zrobić, a nam przedstawić ten program do zaakceptowania, a nie żądacie, żeby rada, co my poszczególni powiemy że pani ma dostać 100 tys. druga szkoła 200 i róbcie co chcecie, tylko żeby to powiedzieć trzeba wiedzieć skąd wziąć te pieniądze. Bo wiadomo, że do subwencji, chociaż nie wiadomo na dzień dzisiejszy ile ta subwencja będzie wynosić, ile trzeba dołożyć.

 

Pani Teresa Pracownik stwierdziła, że jest wiadome ile szkoła kosztuje i że dzieci trzeba uczyć i szkołę utrzymywać. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie środków finansowych na sieć szkół.

 

Radny Józef Gancarz zaproponował, aby zatrudnić w Urzędzie osobę, która zajmowałaby się opracowywaniem wniosków unijnych.

 

Pan Burmistrz stwierdził, że szkoły są wyremontowane, najważniejszą sprawą jest wynagrodzenie nauczycieli. Żadne fundusze unijne nie dadzą nam pieniędzy na płace. Jedyną sprawą jest likwidacja szkół, wcześniej czy później, ale od tego problemu nie uciekniemy. Możemy założyć szkołę społeczną. Polega na tym, że nie obowiązuje tam karta nauczyciela. Jeden nauczyciel może uczyć kilka klas. A jeżeli chodzi o wnioski, to te, które zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego zostały rozpatrzone pozytywnie. Będą organizowane zebrania, na których będzie poruszana sprawa likwidacji szkół.

 

Pani Maria Koń – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach poinformowała radnych, że na 10 zatrudnionych nauczycieli 4 jest dyplomowanych. W tym roku szkolnym zlikwidowano jeden etat w Bielinach. Jeżeli chodzi o przedszkole i szkołę - to etat kucharki. Jeden etat zaoszczędziliśmy, również oszczędzamy na prądzie. Gotujemy więcej, bo dla przedszkola, postarałam się dodatkowo o stażystkę, która wspomaga pracę w kuchni. Myślę, że to są duże oszczędności. Odnośnie likwidacji przedszkola, prób podejmowanych w czasie mojej kadencji dyrektora było kilka, jeżeli kiedykolwiek będzie podjęte takie działanie i przejdą dzieci z zerówki i przedszkola do szkoły to je pomieścimy, konieczne będzie przeniesienie jednej nauczycielki. Jeżeli będzie taka sytuacja, że przejdzie całość będziemy sobie jakoś z tym radzić.

 

Radny Kazimierz Modrzewski stwierdził, że jeżeli będziemy likwidować szkołę to narazimy się rodzicom. Wiemy jak w tej chwili wygląda sprawa likwidacji szkół. MEN uważa, że szkoły należy pozostawić, kuratorium uważa, że szkoły należy pozostawić, więc mieszkańcy będą słuchać nie nas, tylko ich. Uważam, że chcąc likwidować szkołę należałoby w danej społeczności przekonać wszystkich, że dziecko, które będzie dojeżdżało do Ulanowa, czy do Bielin, będzie miało lepsze warunki lokalowe. Uważam, że to jest w tej chwili nierealne w ten sposób likwidowanie szkół. W głosowaniu nigdy nie poprę likwidacji szkoły.

 

Pani Halina Skiba podkreśliła, że wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń czyli składki ZUS, NFN, Fundusz Socjalny stanowią ponad 94%  kwoty wydanej na szkoły, następne kwoty to opłaty za energię elektryczną i gaz. Dyrektorzy nie są rozrzutni.

 

Pani Ewa Pityńska – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tanewskiej poinformowała, że w szkole filialnej w Hucie Deręgowskiej są klasy łączone, w Wólce Tanewskiej również klasy I i II są połączone, fakt, że częściowo, ale to też koszty zmniejsza, w szkole w Dąbrówce również, więc nie wiem dlaczego zarzuca się nam, że na płacach nauczycieli się nie oszczędza. Jeżeli chodzi o awans zawodowy, nauczyciel ma prawo i nikt nie może mu tego zabronić, jest niezależne od dyrektorów. Jeżeli nauczyciel ten awans podejmuje on również ubogaca pracę szkoły. Jeżeli są podwyżki też one nie zależą od nas, tylko  siatkę płac dostajemy z ministerstwa.

 

Pan Jan Kosior stwierdził, że oświata w większości gmin takich jak nasza nie utrzymuje się tylko z subwencji, tylko musi być dofinansowana z dodatkowych środków własnych budżetowych. Jest to podstawowy obowiązek gminy – właśnie prowadzenie oświaty. Nie da się funkcjonować bez dołożenia pieniędzy tylko w oparciu o pieniądze ministerialne subwencji.

W szkołach pisze się projekty, większa szkoła ma większe możliwości, tak jak w Ulanowie, na wymianę młodzieży co roku pisze się projekty i dostaje się pieniądze, w tym roku dostaliśmy 16.000 zł, na 1000 złożonych wniosków znaleźliśmy się w pierwszej setce i dostaliśmy przydział.  

Kolejna rzecz, to sprawa budżetu. Uchwala się budżet dla szkół zakładając, że środków finansowych wystarczy do października czy listopada. Jest to takie fikcyjne ustalanie budżetu, zakłada się z góry niedobór. Może na początku kadencji trzeba zrezygnować z jakiś inwestycji, a środki przeznaczyć na oddłużenie oświaty. W szkole nie da się funkcjonować bez komputera, każdy konkurs, ankiety się wypełnia drogą internetową.

Nigdy nie została rozstrzygnięta sprawa dowozu, jest niby zapisane, że to obowiązek gminy, my te dyżury w czasie jazdy autobusem pełnimy. Są to rzeczy bardzo trudne, robi to bez dodatkowych środków.

            Pan Kosior zgodził się z koncepcją, żeby przy Urzędzie Gminy były osoby, które będą na bieżąco śledzić różne możliwości pozyskiwania pieniędzy, będą pisać tu na miejscu projekty. Jeżeli gmina występuje może uzyskać 80% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych budowy danych obiektów sportowych, może być to obiekt większy bądź całościowa budowa infrastruktury sportowej w całej gminie: w Bielinach, Wólce Tanewskiej, Bielińcu to boiska plus koszty funkcjonowania przez kolejne 3 lata, na utrzymanie kadry, która będzie prowadzić zajęcia sportowe, utrzymanie. Żeby dzisiaj złożyć taki wniosek, musi on być na minimum 200.000 euro, żadna szkoła nie jest w stanie tego zrobić. Gminy z rozwoju infrastruktury sportowej robią jeden projekt, są duże możliwości pozyskania tych pieniędzy.

 

Pan Burmistrz poinformował, że jeżeli chodzi o zatrudnienie drugiej osoby, jest to ok. 100.000 zł. Jeżeli chodzi o fundusze to w niedługim czasie stracimy możliwość kredytowania. Jak najwięcej pieniędzy trzeba nam teraz na inwestycje, w latach 2007- 2013 będzie potężna możliwość, żeby pozyskać te pieniądze. Jeżeli chodzi o wnioski, to te, które zostały złożone, to pieniądze dostaliśmy, dostajemy ciągle informacje o możliwości pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Radny Roman Pokora również zgodził się z tym, że taka osoba powinna być, zatrudniona w Urzędzie. Dużo można uzyskać środków na stowarzyszenia, i tam są projekty miękkie i każdy te projekty by pisał. Odpowiedzialność jest dosyć duża.

 

Pan Burmistrz zastawiał się czy jest możliwość zdobycia pieniędzy na takie sprawy, jak domy ludowe i świetlice, do tej pory nie było takich możliwości.

Radny Roman Pokora zapytał o boisko szkolne przy Zespole Szkół w Ulanowie.

 

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest problem terenu pod boisko, bo na razie gdzie byśmy mogli zrobić to boisko, jest zaprojektowany basen. Na boisko potrzebny jest projekt i pozwolenie na budowę, a nikt nam nie da pozwolenia na budowę w tym miejscu gdzie ma być wybudowany basen. Musimy się zastanowić, czy wybudować basen, czy nie. Należy pozyskać nowy teren, jest taka szansa, będziemy w Ulanowie sprzedawać przychodnię, bo jest taka uchwała podjęta, wtedy można przeznaczyć część tych pieniędzy na wykupienie terenu. Również, my musimy wspólnie się zastanowić, czy my chcemy, czy nie chcemy tego robić.

 

Radny Roman Pokora chciał dowiedzieć się jak wygląda sprawa budowy basenu.

Pan Burmistrz poinformował, że projekt trzeba zaktualizować i nie ma żadnego problemu, 1.000 zł aktualizacja projektu i dalej jest ważny. Jest to projekt na bardzo wysokim poziomie, w tym basenie są 2 niecki, zjeżdżalnia, bicze wodne.

Uważam, ze rozwój Ulanowa, budowa zbiornika retencyjnego to najważniejsza sprawa, będę jeszcze rozmawiać z Wojewodą, mamy obiecane wprowadzić go jako inwestycję wojewódzką.

 

Przewodniczący Rady zapytała, czy są jeszcze tematy do omówienia odnośnie oświaty.

 

Pan Burmistrz poinformował, że przeprowadzi konsultacje ze społeczeństwem, przedstawi jak wygląda sytuacja oświaty. Będzie rozmawiał w Dąbrowicy, Hucie Deręgowskiej, w Bielinach.

 

Pani Teresa Pracownik – dyrektor Zespołu Szkół w Ulanowie przedstawiła propozycję założenia klasy sportowej w gimnazjum, która liczyła by do 20 uczniów, i więcej w-fu - 10 godz. tygodniowo. Miałaby to być klasa nastawiona na lekkoatletykę, byłaby to szansa kiedyś dla liceum, gdyby zechciało kontynuować po 3 latach taki profil. Organ Prowadzący musi podjąć decyzję, gdyby taka decyzja była, to na pewno z korzyścią dla uczniów. Subwencja na te 6 godzin jakaś tam jest, bo jest waga, ale nie wiem czy pokrywa całość godzin.

Druga sprawa, to chcę powiedzieć Państwu, że mamy w tym roku szkolnym organizować w naszej szkole Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Jana Pawła II, jest to duże przedsięwzięcie i prawdopodobnie będziemy gościć ok. 300 osób. Ten zjazd obędzie się w dniach 25-26 maja 2007r., będzie to również promocja naszego terenu, naszej gminy.

Bardzo proszę o wsparcie inicjatywy, o wsparcie finansowe.

Ad. 8

Przewodniczący Rady poinformowała, że dnia 13 lutego 2007r. został utworzony Klub Radnych. Klub nosi nazwę: Klub Radnych Niezależnych. Klub liczy 8 członków, przewodniczącym jest pani Barbara Szoja, klub posiada regulamin, który znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

 

Pan Burmistrz poprosił Radę o wyrażenie zgody na zakup nowego samochodu, gdyż obecny samochód jest 9-letni, ciągle się go naprawia. Jest szansa, żeby kupić samochód, kosztowałby ok. 37.000 zł. Samochód jest bardzo potrzebny w Urzędzie.

Rada zajęła stanowisko, że zakup samochodu jest niezbędny.

 

Radny Roman Pokora poruszył sprawę gimbusa.

Pani Halina Skiba poinformowała, że gimbus miał być do końca roku. Czekamy również na 4 pracownie komputerowe. Środki finansowe na ten cel nie zostały wykorzystane.

 

Radny Witold Zawrotniak poruszył sprawę przystanku autobusowego w Borkach.

Pan Burmistrz obiecał, że zostaną zakupione przystanki autobusowe do Borków i Glinianki.

Radny Witold Zawrotniak poruszył również sprawę dowozu dzieci z Borków do Dąbrówki. Autobus zatrzymuje się koło sklepu, należy zrobić coś w tej sprawie.

Pani Elżbieta Kotuła – Olszówka – dyrektor szkoły w Dąbrówce odpowiedziała, że prosiła dyrektora PKS, by autobus podjeżdżał pod szkołę.

 

Radny Kazimierz Modrzewski poruszył temat:

- wałęsających się psów, które są zagrożeniem dla małych dzieci;

- utrzymania dróg – odśnieżania ulicy Buli, chodników.

Radny Roman Pokora stwierdził, że powinny być dyżury całodobowe.

Pan Mieczysław Łabęcki odpowiedział, że odpowiedzialność ciąży na ZUK, ale spadł mokry śnieg a później deszcz, przez 7 godzin sprzęt pracował, na każdy telefon reagowali natychmiast. Odśnieżanie jest od godz. 5.00. Jak będzie potrzeba będą jeździć dłużej.   

Pan Burmistrz liczy, że kierownik Łabęcki się zaangażuje w pracę.

 

Pan Wiesław Grzywacz stwierdził, że problem psów to bardzo trudny temat. Pies nie nosi tabliczki. Ciężko ustalić, kto jest jego właścicielem. Mandat wynosi 200 zł. Gmina utrzymuje psa w schronisku przez 30 dni, a koszty utrzymania są bardzo wysokie.

Odnośnie odśnieżania, prosił, aby kierowca ZUK nie jeździł za szybko.

 

Pani Maria Koń poinformowała, że na Wólce Bielińskiej ciągle jest zasypana droga na krzyżówce, należy zgarnąć śnieg, wyczyścić krzyżówkę.

 

Radny Wacław Piędel zapytał, kto odśnieża w Bielińcu, ponieważ karetka nie może dojechać.

Pan burmistrz poinformował, że uwagi odnośnie odśnieżania należy kierować do ZUK.

 

Radny Wacław Piędel skierował pytanie do Przewodniczącego Rady:

„Powstał Klub Radnych Niezależnych, wychodzi na to, że jestem radnym zależnym, niby od kogo?”.

Przewodniczący Rady odpowiedziała:

„ Kluby są domeną partii politycznych, wobec tego Klub się zwykle nazywa Klub PiS czy PSL. Radni bezpartyjni, jeżeli zawiązują się w Klub przyjmują nazwę jaką uważają, najczęściej Klub Radnych Bezpartyjnych lub Niezależnych. Radni, którzy zawiązali w naszej Radzie Klub są bezpartyjni”.

 

Radny Józef Gaik poinformował, że na Czekaju znajdują się dwa przystanki, które nie są oświetlone.

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie ma tam doprowadzonej linii energetycznej.

Radny Kazimierz Modrzewski stwierdził, że w przyszłości będą tam działki budowlane to będzie łatwiej założyć oświetlenie.

Pan Burmistrz odpowiedział, że będzie robiona reelektryfikacja na Wołoszynach.

 

           

Ad. 9

            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady IV sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji

Anna Mizińska

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska