http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 3/2006 z III Sesji Rady Miejskiej z dnia 27.12. 2006r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 3/2006

z przebiegu obrad III Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 27 grudnia 2006r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.     Otwarcie obrad sesji.

2.     Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.     Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.     Informacja o realizacji zadań z zakresu opieki społecznej.

5.     Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie.

6.     Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie.

7.     Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.

8.     Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

9.     Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży działki w Kurzynie Średniej.

10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

         Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła III Sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pana Burmistrza, pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, Sołtysów, Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, Radnych oraz wszystkich obecnych.

         Przewodniczący Rady stwierdziła quorum. Przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad III sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący odczytała porządek sesji, a następnie zapytała, czy radni mają wnioski formalne do porządku obrad. Wniosków nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

 

Ad. 2

         Przewodniczący Rady przypomniała, że zgodnie z § 28 Statutu Gminy               i Miasta Ulanów protokół wykłada się do wglądu w biurze Rady Miejskiej, a radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu. W związku z tym, że nie zostały zgłoszone poprawki, przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

             

Ad. 3

            Informację o pracy w okresie między sesjami złożył Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk. Mówił między innymi o:

- rozmowach prowadzonych w Krakowie w sprawie dofinansowania projektu „Błękitny San”;

- pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy unijnych;

- rozmowach z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na temat zbiornika retencyjnego;

- spotkaniu ze Starostą Powiatu Niżańskiego na temat współfinansowania dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy: Jarocin – Borki, Golce – Kurzyna, Ulanów – Krzeszów, Glinianka – Ulanów;

- rozmowach z przedstawicielami Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim na temat reelektryfikacji w Wólce Tanewskiej;

- konwencie wójtów i burmistrzów.  

        

Ad. 4

Informację o realizacji zadań z zakresu opieki społecznej przedstawiła pani Leokadia Kopyto kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie omówiła Sekretarz Gminy - pani Elżbieta Kapuścińska. Nikt z obecnych nie zadawał pytań do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta            w Ulanowie została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji                   i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr III/11/2006). 

 

Ad.6

Przewodniczący Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie i otworzyła dyskusję. Nikt z obecnych na Sesji nie zadawał pytań do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała  Nr III/12/2006).                           

 

Ad. 7

         Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania radny Stanisław Garbacz poinformował, że w dniu 27 grudnia 2006r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, na którym zostały szczegółowo omówione zmiany w budżecie. Członkowie komisji wydali pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. i otworzyła dyskusję.

         Radna Barbara Szoja zapytała, dlaczego zmniejszane są środki finansowe z materiałów i wyposażenia w świetlicach szkolnych.

         Pani Halina Skiba – Dyrektor ZEAS w Ulanowie odpowiedziała, że w świetlicach zmniejszyły się wydatki, a w innych działach wystąpiły niedobory m.in.: wynagrodzenie, gaz, energia elektryczna, i dlatego te środki zostały przeniesione. 

         Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała  Nr III/13/2006).  

 

Ad. 8

         Przewodniczący Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i otworzyła dyskusję.

Radny Kazimierz Modrzewski zapytał, czym podyktowane zostało podjęcie takiej uchwały. Pan Burmistrz wyjaśnił, że Kierownikiem USC jest pan Antoni Kapuściński, który jest również radnym Powiatu Niżańskiego i członkiem Zarządu. Do tej pory nie było potrzeby powołania Z-cy Kierownika USC.

Radca prawny pan Leszek Słowik wyjaśnił, że osoba powołana na Z-cę musi spełniać określone wymagania dotyczące zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach, tj. 4-letni staż pracy i wyższe wykształcenie. Nie został przeprowadzony konkurs ponieważ ta osoba pracuje w Urzędzie. Osoba otrzyma z tego tytułu dodatek funkcyjny.

Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 – wstrzymał się od głosu. Uchwała w sprawie Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr III/14/2006).

 

Ad. 9

         Przewodniczący Rady przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży działki w Kurzynie Średniej i otworzyła dyskusję.

Radny Stanisław Przemykalski wnioskował, aby środki finansowe ze sprzedaży działki były przeznaczone ogólnie, na potrzeby wsi.

Radny Stanisław Garbacz wnioskował, o przeznaczenie ich na Straż Pożarną w Kurzynie.

Radny Roman Pokora podtrzymał wniosek radnego Stanisława Przemykalskiego.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego Stanisława Przemykalskiego. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych.

Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży działki w Kurzynie Średniej została podjęta jednogłośnie przez  15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała  Nr III/15/2006).

 

Ad. 10

Przewodniczący Rady przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy i otworzyła dyskusję.   

Nikt z obecnych nie zadawał pytań do przedstawionego projektu uchwały. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr III/16/2006).

        

Ad. 11

            Przewodniczący Rady otworzyła listę chętnych do zabrania głosu.

Zgłosi się:

1.     radny Józef Gancarz

2.     radny Roman Pokora

3.     radna Małgorzata Grzybowska

4.     radny Kazimierz Modrzewski

Przewodniczący Rady zamknęła listę.

1.     Radny Józef Gancarz zapytał, w jakim kierunku będzie się rozwijać gmina. Poinformował, że córka, która jest właścicielem hotelu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ma zamiar wybudować kort tenisowy, poinformował  również, że hotel został wytypowany jako ośrodek szkoleniowy kadry polskich sportowców.  

2.      Radny Roman Pokora stwierdził, że jest coraz mniej miejsc pracy. Chciał się dowiedzieć w jakim kierunku będzie rozwijać się gmina, czy będzie to kierunek rekreacyjno-turystyczno-sportowy.

         Pan Burmistrz poinformował, że Gmina rozwija się w kierunku rekreacyjnym, budowany będzie zbiornik retencyjny, ścieżki rowerowe, dofinansowujemy kościoły. Przez teren naszej gminy biegnie Szlak Architektury Drewnianej, znajduje się dużo terenów rekreacyjnych. Prosił  radnych o zgłaszanie propozycji jak promować nasze miejscowości, aby przyciągnąć turystów.

         Radny Stanisław Garbacz zarzucił radnemu Romanowi Pokorze i radnemu Józefowi Gancarzowi, że na sesji chcą prowadzić swoje własne interesy, że radny Roman Pokora wykorzystał kalendarz Bractwa w kampanii wyborczej.

              Radny Roman Pokora odpowiedział, że z działalności w Bractwie nie czerpał żadnej korzyści materialnej, a wiele razy sam finansował przedsięwzięcia rodzinnego spędzania wolnego czasu. Stwierdził, że kalendarz Bractwa był jego projektem, tak jak materiały promocyjne imprez organizowanych na terenie gminy, a kalendarz wydany przez KWW ULANÓW ZIEMIA OJCZYSTA odzwierciedlał jego społeczną pracę dla promocji gminy. Radny przeprosił za wykorzystanie herbu Ulanowa i logo Bractwa i podkreślił, że nie zostało to zrobione świadomie, ale wynikało z promocji gminy.

              Radny Roman Pokora nadmienił, że jest cechmistrzem Bractwa i będzie się starał o zorganizowanie imprezy flisackiej – Międzynarodowego Zjazdu Flisaków w 2009r. –  mającej na celu promowanie tradycji flisackiej i walorów turystycznych naszej gminy i Podkarpacia.

              Pan Burmistrz prosił o nie wracanie do kampanii wyborczej i wyraził nadzieję, że wspólnie podejmowane przez radnych decyzje będą przyczyniać się do rozwoju całej gminy.

 

3.     Radna Małgorzata Grzybowska poinformowała, że są zniszczone tablice informacyjne, ogłoszeniowe.

4.     Radny Kazimierz Modrzewski stwierdził, że mieszkańcy Gminy nie doceniają walorów turystycznych swoich miejscowości. Zaproponował aby wykonać tablice informacyjno – reklamowe.

Przewodniczący Rady stwierdziła, że należy zastanowić się czy znajdą się w budżecie środki finansowe na wykonanie tablic (jedna ogłoszeniowa, a druga informacyjno - promocyjna).

 

         Przewodniczący Rady poprosiła panią Skarbnik o przygotowanie dla radnych dokładnych objaśnień do projektu budżetu na 2007r., tak, by radni wiedzieli, jakie kwoty planuje się na konkretne zadania w poszczególnych rozdziałach, aby z zapisów wynikało, że zaplanowane kwoty zapewniają utrzymanie konkretnych placówek, itd. Radni, nie posiadając szczegółowych danych na temat planowanych wydatków budżetowych nie będą mieć podstawy do głosowania na sesji zatwierdzającej budżet gminy, bo nie mogą wiedzieć,  jakie będą konsekwencje uchwalonego budżetu.

         Pan Burmistrz zaproponował, aby pod koniec stycznia odbyła się sesja dotycząca funkcjonowania szkół znajdujących się na terenie gminy i na tej sesji  pani Skarbnik wyjaśni wątpliwości dotyczące budżetu.        

 

        

Ad.12

         Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady III sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

Inspektor d/s obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji

Anna Mizińska

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska