http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 2/2006 z II Sesji Rady Miejskiej z dnia 05.12.2006r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 2/2006

z przebiegu obrad II Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 5 grudnia 2006r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2.      Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy i Miasta.

3.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2007r.

4.      Przedyskutowanie projektu i podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów na 2007r.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007r.

7.      Wolne wnioski i zapytania.

8.      Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

            Przewodniczący Rady pani Elżbieta Olszówka otworzyła II Sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Przywitała pana Burmistrza, Wicestarostę oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego, pracowników Gminy i Miasta Ulanów, Sołtysów, Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, Radnych oraz wszystkich obecnych.

            Przewodniczący Rady stwierdziła quorum. Przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad II sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący odczytała porządek sesji, a następnie zapytała, czy radni mają wnioski formalne do porządku obrad. Wniosków nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

            Przewodniczący Rady przypomniała procedurę dotyczącą przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Zgodnie z § 28 Statutu Gminy i Miasta Ulanów protokół wykłada się do wglądu w biurze Rady Miejskiej, a radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu.

            Przewodniczący zapytała wszystkich radnych, czy zapoznali się z treścią protokołu z ostatniej sesji. Ze względu na fakt, że niektórzy radni oczekiwali odczytywania protokołu, jak w poprzedniej kadencji, Przewodniczący Rady poprosiła protokolanta o zapoznanie radnych z treścią protokołu i zapowiedziała, że radni mogą zdecydować, czy na następnych sesjach przyjęcie protokołu będzie poprzedzone odczytaniem go.

            Protokół z dnia 27 listopada 2006r. został odczytany i przystąpiono do głosowania za przyjęciem go. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji.

                

 

Ad. 2

            Przewodniczący Rady Miejskiej poprosiła Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wręczenie panu Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. Pani Elżbieta Kapuścińska – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Ulanowie wręczyła panu Burmistrzowi Andrzejowi Bąkowi zaświadczenie o wyborze Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.

            Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Bąk w obecności Rady Miejskiej złożył uroczyste ślubowanie, po czym Przewodniczący Rady pogratulowała Panu Burmistrzowi wyboru na V kadencję, a także odczytała list gratulacyjny od Senatora RP Mieczysława Maziarza skierowany do pana Burmistrza. Gratulowali również Wicestarosta Krzysztof Krawiec oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Pan Eugeniusz Trzuskot.

            Pan Burmistrz podziękował i również odczytał list gratulacyjny od Senatora RP skierowany do Przewodniczącego Rady.

            Następnie Burmistrz poinformował radnych o inwestycjach zrealizowanych w poprzedniej kadencji, m.in.: o programie „Odnowa Wsi Polskiej” realizowanym w miejscowości Bieliny, o rozpoczęciu programu „Błękitny San”, budowie Domu Ludowego Bukowinie, rozbudowie Remizy Strażackiej w Kurzynie, budowie Domu Ludowego w Wólce Bielińskiej.

Przedstawił również program, który zamierza wykonać:

- zakończenie infrastruktury na terenie gminy (budowa kanalizacji, remont oczyszczalni ścieków);

- budowa dróg;

- oświetlenie na terenie całej gminy;

- budowa Domów Ludowych w Bielińcu i Hucie Deręgowskiej;

- poprawa estetyki gminy ( ułożenie chodników);

- budowa kładki w Bielinach ( wspólnie z gminą Rudnik i Starostwem

  Powiatowym w Nisku);

- wykonanie ścieżek rowerowych;

- budowa zbiornika retencyjnego na rzece Tanew;

- wspieranie sportu na terenie gminy;

- zakup wozu strażackiego;

- wspieranie zabytkowych obiektów sakralnych.

Wspomniał również o problemach związanych ze zmniejszającą się liczbą dzieci w szkołach, w związku, z czym podwyższają się koszty utrzymania szkół.

Na zakończenie wyraził nadzieję, że wspólnie podejmowane przez radnych decyzje będą przyczyniać się do rozwoju całej gminy.

 

 

Ad. 3

            Przewodniczący Rady objaśniła, że po przedstawieniu każdego z przygotowanych na sesję projektów uchwał, będzie można uzyskać dodatkowe wyjaśnienia od Przewodniczących Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Rolnictwa i Handlu, a także od pani Kierownik Referatu Podatków. Przewodniczący Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2007r., po czym poprosiła zachęciła do zadawania pytań i zabierania głosu w dyskusji.

            Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania radny Stanisław Garbacz poinformował, że w dniu 29 listopada 2006r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Rolnictwa i Handlu, na którym zostały szczegółowo omówione propozycje podatków i opłat lokalnych na 2007r., tj. stawki podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, od środków transportowych oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Członkowie komisji wydali pozytywną opinię przedstawionych propozycji.

            Nikt z obecnych nie zadawał pytań do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2007r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr II/7/2006).  

           

Ad. 4

            Przewodniczący Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów na 2007r. i otworzyła dyskusję. Nikt z obecnych na Sesji nie zadawał pytań do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwala w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów na 2007r. została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr II/8/2006).

           

Ad. 5

            Przewodniczący Rady przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i otworzyła dyskusję. Nikt z obecnych nie zadawał pytań do przedstawionego projektu uchwały. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr II/9/2006).

           

 

Ad. 6

            Przewodniczący Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007r. i otworzyła dyskusję.

            Radny Józef Gancarz wypowiedział się na temat zbyt wysokich stawek podatku od środków transportowych, a zwłaszcza od ciągników siodłowych i naczep, za które są naliczane oddzielne stawki, a zarówno ciągnik, jak i naczepa nie mogą funkcjonować osobno.

            Pan Burmistrz w odpowiedzi przedstawił stawki podatku od środków transportowych w ościennych gminach. Górne i dolne stawki ustalane są przez ministerstwo, a wysokość opłat ustalana jest przez Radę.

            Pani Kierownik Referatu Podatków, Elżbieta Andrasik, wyjaśniła, że podatek płaci się za posiadanie pojazdu i jest uiszczany w tej gminie, na terenie, której pojazd jest zarejestrowany. Przedstawiła wysokość górnych i dolnych stawek ciągników siodłowych oraz naczep, o co zapytał radny Roman Pokora. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały.

            Radny Józef Gancarz zgłosił wniosek o obniżenie wysokości opłaty za ciągniki siodłowe i naczepy.

            Radny Stanisław Garbacz również zgłosił wniosek o utrzymanie wysokości stawek takich jak w projekcie uchwały.

            Innych wniosków nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego Józefa Gancarza. Głosowało 15 radnych: za przyjęciem - 7 głosów, przeciwnych 7 i 1 wstrzymujący się. Następnie głosowano za przyjęciem uchwały w brzmieniu takim, jak w przedstawionym projekcie. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 7 - przeciwko.

            Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007r. została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr II/10/2006).

  

Ad. 7

            Przewodniczący Rady otworzyła listę chętnych do zabrania głosu.

Zgłosi się:

 1. radny Roman Pokora
 2. radny Stanisław Przemykalski
 3. radny Sejmiku Wojewódzkiego – Bogusław Tofilski
 4. radny Stanisław Garbacz
 5. radny Mirosław Wołoszyn
 6. radny Małgorzata Grzybowska

Przewodniczący Rady zamknęła listę.

 1. Radny Roman Pokora podziękował wszystkim za przybycie na uroczystość zorganizowaną w 15 rocznicę Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej. Na ręce Przewodniczącego złożył podziękowanie dla Rady Miejskiej za szczególny wkład w kultywowanie polskich tradycji flisackich w latach 1991 – 2006. Poinformował radnych o odbywających się corocznie Światowych Dniach Flisactwa i propozycji zorganizowania takich Dni w Ulanowie w 2009r.
 2. Radny Stanisław Przemykalski zapytał, kiedy będzie uruchomiony przejazd kolejowy w Kurzynie oraz zgłosił potrzebę oznakowania drogi na zakręcie (koło p. Andresa) strzałkami odblaskowymi lub słupkami.
 3. Radny Bogusław Tofilski podziękował za poparcie, jakie otrzymał w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego oraz oferował swoją pomoc dla gminy.
 4. Radny Stanisław Garbacz zgłosił potrzebę wykonania studzienek w pustych miejscach zostawionych w chodniku w Kurzynie Wielkiej, wykonania pobocza oraz oznakowania lub poszerzenia przepustu (grozi niebezpieczeństwem) przy poszerzonej drodze oraz zgłosił wniosek o czytanie protokołów z sesji.
 5. Radny Mirosław Wołoszyn zgłosił potrzebę poszerzenia przepustów znajdujących się na łukach jezdni miedzy Glinianką a Wólką Bielińską.
 6.  Radny Małgorzata Grzybowska poinformowała o konieczności wykoszenia traw i zarośli powodujących zagrożenie dla ruchu na skrzyżowaniu drogi do Szyperek ( Huta Deręgowska).
 7. Radny Roman Pokora zapytał, czy będą zamykane szkoły.

          Pan Burmistrz odpowiedział, że jest symulacja, które szkoły są najtańsze, a które najdroższe. Stwierdził, że nie jest za likwidacją szkół, ale niektóre szkoły zostaną rozwiązane z konieczności ze względu na brak dzieci. Rada może podjąć uchwałę w sprawie zmniejszenia sieci szkół. Analizę o szkołach możemy przygotować.

           Pani dyrektor Zespołu Szkół w Ulanowie Teresa Pracownik poinformowała, że subwencja, która należy się dla szkoły w Ulanowie nie jest przeznaczana w całości na jej szkołę. Subwencja na ucznia wynosi 3600 zł., a szkoła otrzymuje o wiele mniej, niż wynosi subwencja. Już w październiku brakuje pieniędzy dla szkoły. Zwróciła się do Rady, aby zatwierdzając budżet na rok 2007 zabezpieczyli środki finansowe dla Zespołu Szkół w Ulanowie. Zaznaczyła, że dyrektorzy szkół chcieliby mieć możliwość podziału pieniędzy na poszczególne szkoły.

 

            Przewodniczący Rady podsumowała wszystkie zgłoszone wnioski, i stwierdziła, że wnioski dotyczące dróg będą zebrane w całość i przekazane do Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.

            Wniosek radnego Stanisława Garbacza dotyczący odczytywania protokołu Przewodniczący Rady poddała pod głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych – za wnioskiem głosowało 7 radnych, 8 – przeciwko odczytywaniu protokołu na sesji. Przewodniczący stwierdziła, że protokół będzie napisany w ciągu 7 dni i wyłożony do wglądu. Jeżeli radni zgłoszą poprawki lub uwagi na piśmie, przewodniczący może je uwzględnić.

            Przewodniczący Rady poinformowała wszystkich obecnych na sesji, że pełni dyżur w każdy wtorek od godz. 13.00 – 15.00.

           

 

Ad.8

            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady II Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej komisji

Anna Mizińska

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska