http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 1/2006 z inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.11.2006r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 1/2006

z inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie

odbytej w dniu 24 listopada 2006r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, jak w załączonej liście obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Złożenie przez Radnych ślubowania.

3.      Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:

a/ zgłaszanie kandydatur,

b/ wybór Komisji Skrutacyjnej,

c/ przeprowadzenie głosowania,

d/ ogłoszenie wyników głosowania.

4.      Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:

a/ zgłaszanie kandydatur,

b/ wybór Komisji Skrutacyjnej,

c/ przeprowadzenie głosowania,

d/ ogłoszenie wyników głosowania.

5.      Powołanie stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenie ich składu osobowego.

6.      Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz ustalenie składu osobowego.

7.      Przedyskutowanie projektów i podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.

8.      Zamknięcie obrad sesji.

 

= = = = = = =

 

Ad.1

            Sesję nowowybranej Rady Miejskiej w Ulanowie otworzył najstarszy wiekiem radny Pan Józef Gancarz.

            W związku z tragedią w kopalni „Halemba” minutą ciszy wszyscy obecni uczcili pamięć górników.

 

Ad. 2

            Następnie radny Senior odczytał rotę ślubowania radnych i alfabetycznie wyczytywał nazwiska radnych, którzy składali ślubowanie poprzez wypowiedzenie słów: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. W ten sposób wszyscy nowowybrani radni złożyli ślubowanie, nabywając prawa radnych.

Ad. 3

            Radny Senior zapoznał radnych z zasadami i trybem wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, które następnie poddał pod głosowanie. Zasady zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

            Prowadzący sesję poprosił Radę, by powołała Komisję Skrutacyjną, celem przeprowadzenia wyborów wynikających z następnych punktów porządku obrad sesji. Rada jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- Pani Krystyna Otto

- Pan Mirosław Wołoszyn

- Pan Józef Gaik

Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została radna Krystyna Otto.

            Radny Senior poprosił Radę o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Pierwszą kandydaturę radnego Romana Pokorę zgłosił radny Mirosław Wołoszyn. Radny Roman Pokora nie wyraził zgody na kandydowanie.

Drugą kandydaturę radnego Józefa Garbacza zgłosił radny Stanisław Przemykalski. Pan Józef Garbacz wyraził zgodę na kandydowanie.

Trzecią kandydaturę – radną Elżbietę Olszówkę zgłosił radny Witold Zawrotniak. Pani Elżbieta Olszówka wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

            Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, które zostały oznaczone pieczęcią Rady Miejskiej, a nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów były pisane pismem drukowanym w kolejności alfabetycznej.

Komisja Skrutacyjna wydała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne. Po przeliczeniu kart sporządziła protokół wyboru, z którego wynikało, że radni wybrali na Przewodniczącego Rady panią Elżbietę Olszówkę. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego rady została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr I/1/2006)

Radny Senior wręczył nowowybranemu Przewodniczącemu Rady łańcuch, pogratulował wyboru i przekazał dalsze prowadzenie sesji.

 

Ad. 4

            Radna Elżbieta Olszówka podziękowała za wybór, a następnie zapoznała radnych z zasadami i trybem wyboru Wiceprzewodniczących Rady, które zostały przyjęte jednogłośnie. Poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących.

 

Kandydaci na pierwszego Wiceprzewodniczącego:

- radny Roman Pokora

- radny Józef Hasiak

- radny Witold Zawrotniak

- radny Kazimierz Modrzewski

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Komisja Skrutacyjna, w tym samym składzie, co do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła tajne głosowanie, sporządzając protokół. Na pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady został wybrany radny Józef Hasiak

Przewodniczący Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na drugiego Wiceprzewodniczącego.

Zostali zgłoszeni:

- radny Kazimierz Modrzewski – nie wyraził zgody

- radny Roman Pokora – wyraził zgodę

- radny Witold Zawrotniak – nie wyraził zgody

- radna Krystyna Otto – nie wyraziła zgody

- radny Józef Garbacz – nie wyraził zgody

- radna Barbara Szoja – nie wyraziła zgody

- radna Małgorzata Grzybowska – nie wyraziła zgody

- radny Wacław Piędel – wyraził zgodę

Kandydatami na drugiego Wiceprzewodniczącego zostali:

- radny Roman Pokora

- radny Wacław Piędel

 

            Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła tajne głosowanie, sporządzając protokół wyboru. Drugim Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej został radny Roman Pokora.

Wiceprzewodniczącymi Rady zostali radny Józef Hasiak i radny Roman Pokora. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do protokołu (Uchwała Nr I/2/2006)

 

Ad. 5

            Przystąpiono do powołania stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia ich składu osobowego. Ustalono jednogłośnie 5 osobowe składy komisji.

 

I.                    Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

Na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania zgłoszono 2 kandydatów:

- radnego Stanisława Garbacza

- radnego Romana Pokorę

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przeprowadzono jawne głosowanie.

Radny Stanisław Garbacz – 8 głosów

Radny Roman Pokora – 6 głosów

                                               1 wstrzymujący się

Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Planowania został radny Stanisław Garbacz.

Przystąpiono do powołania członków komisji:

Zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

- radny Roman Pokora – 8

- radny Wacław Piędel – 8

- radna Krystyna Otto – 8

- radny Józef Gancarz – 7

- radny Mirosław Wołoszyn – 7

- radny Stanisław Przemykalski – 8

- radny Józef Gaik – 7

Członkami Komisji zostali :

- radny Roman Pokora

- radny Wacław Piędel 

- radna Krystyna Otto

- radny Stanisław Przemykalski

 

II.                 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.

Na Przewodniczącego Komisji Oświaty zostali zgłoszeni:

- radny Mirosław Wołoszyn – wyraził zgodę

- radna Krystyna Otto - wyraziła zgodę

- radna Małgorzata Grzybowska – nie wyraziła zgody

- radna Barbara Szoja – wyraziła zgodę

Przeprowadzono głosowanie jawne:

- radny Mirosław Wołoszyn – 5 głosów

- radna Krystyna Otto- 5 głosów

- radna Barbara Szoja – 4 głosy

                                               1 wstrzymujący się

Głosowanie dokonano spośród 2 kandydatów, którzy uzyskali równą ilość głosów:

- radny Mirosław Wołoszyn – 7

- radna Krystyna Otto – 8

Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych została radna Krystyna Otto.

Przystąpiono do powołania członków komisji:

Zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

- radny Mirosław Wołoszyn – 9

- radny Stanisław Garbacz  – 10

- radna Barbara Szoja  – 15

- radny Wacław Piędel  – 7

- radny Witold Zawrotniak  – 8

 

Członkami Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych zostali:

- radny Mirosław Wołoszyn

- radny Stanisław Garbacz 

- radna Barbara Szoja 

- radny Witold Zawrotniak

 

III.               Komisja Rolnictwa i Handlu

Na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Handlu zostali zgłoszeni:

- radny Józef Garbacz

- radny Józef Gaik

- radna Małgorzata Grzybowska

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przeprowadzono głosowanie jawne:

 - radny Józef Garbacz – 8 głosów

- radny Józef Gaik – 5 głosów

- radna Małgorzata Grzybowska – 2 głosy

Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Handlu został radny Józef Garbacz.

 Przystąpiono do powołania członków komisji:

Zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

- radny Józef Gaik – 6

- radna Małgorzata Grzybowska   – 9

- radny Józef Hasiak   – 12

- radny Kazimierz Modrzewski   – 12

- radny Wacław Piędel  – 7

Członkami Komisji Rolnictwa i Handlu zostali:

- radna Małgorzata Grzybowska

- radny Józef Hasiak  

- radny Kazimierz Modrzewski  

- radny Wacław Piędel 

 

IV.             Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.

Na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska zostali zgłoszeni:

- radny Witold Zawrotniak

- radny Kazimierz Modrzewski

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przeprowadzono jawne głosowanie:

- radny Witold Zawrotniak – 7 głosów

- radny Kazimierz Modrzewski – 8 głosów

Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska został radny Kazimierz Modrzewski.

Przystąpiono do powołania członków komisji:

Zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

- radny Witold Zawrotniak – 11

- radny Mirosław Wołoszyn   – 9

- radny Józef Garbacz   – 8

- radny Józef Gancarz    – 15

- radny Józef Gaik   – 10

Członkami Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska zostali:

- radny Witold Zawrotniak

- radny Mirosław Wołoszyn  

- radny Józef Gancarz   

- radny Józef Gaik  

Projekt uchwały ze składem wszystkich komisji poddano pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr I/3/2006)

 

 

Ad. 6

            Przystąpiono do powołania składu Komisji Rewizyjnej.

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono 2 kandydatów:

- radnego Józefa Gancarza

- radnego Stanisława Przemykalskiego,

Radni otrzymali następującą liczbę głosów:

- radny Józef Gancarz – 8

- radny Stanisław Przemykalski – 7

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Józef Gancarz.

Przystąpiono do powołania członków komisji:

Zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

- radny Stanisław Przemykalski – 8

- radny Witold Zawrotniak   – 7

- radny Józef Garbacz   – 8

- radna Barbara Szoja    – 10

- radny Mirosław Wołoszyn   – 7

- radny Józef Gaik – 8

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

- radny Stanisław Przemykalski

- radny Józef Garbacz  

- radna Barbara Szoja

- radny Józef Gaik

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej został poddany pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr I/4/2006).

 

Ad. 7

            Przewodniczący Rady poprosiła panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta. Pani Skarbnik oraz Pan Burmistrz omówili zmiany w budżecie. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr I/5/2006).

 

            Pani Skarbnik omówiła również drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr I/6/2006).

 

 

Ad.8

            Na zakończenie radca prawny poinformował radnych o obowiązku złożenia w ciągu 30 dni od dnia ślubowania oświadczenia majątkowego.

 

            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowała za uczestnictwo i zamknęła obrady I Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.      

 

 

Protokółował:

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej komisji

 Anna Mizińska

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska