http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr IV/18/2007 z dnia 26.01.2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na 2007r. 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr IV/18/2007

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 26 stycznia 2007r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

na 2007r.

 

= = = = = = = =

 

        Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm/, Rada Miejska w Ulanowie

 

 

p o s t a n a w i a ,  co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się do realizacji plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Alanowie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Komisji.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr  IV/18/2007

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 26 stycznia 2007r.

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU

 I SPRAW SOCJALNYCH  NA 2007R.

 

Lp.

Tematyka posiedzeń

 

Termin realizacji

 

1.

 

1)      Opracowanie planu pracy Komisji na 2007r.

2)      Analiza, ocena oraz wyrażenie opinii do projektu budżetu gminy i miasta Ulanów na 2007r.

3)      Opiniowanie projektów uchwał dotyczących oświaty, opieki społecznej.

4)      Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r.

5)      Problematyka realizowanych zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu.

 

I kwartał 2007r.

 

2.

 

1)      Przegląd obiektów szkolnych, bibliotek i obiektów sportowych na terenie gminy.

2)      Opiniowanie projektów uchwał dotyczących oświaty, opieki społecznej.

3)      Problematyka realizowanych zadań z zakresu oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu.

 

II kwartał 2007r.

 

3.

 

1)      Informacja na temat realizacji budżetu gminy za                   I półrocze 2007r.

2)      Ocena przygotowania placówek oświatowych                       do nowego roku szkolnego 2007/2008.

3)      Opiniowanie projektów uchwał dotyczących oświaty, opieki społecznej.

 

III kwartał 2007r.

 

4.

 

1)      Informacja o realizacji zadań w zakresie opieki społecznej.

2)      Opiniowanie projektów uchwał dotyczących oświaty, opieki społecznej.

3)      Opracowanie planu pracy Komisji na 2008r.

 

IV kwartał 2007r.

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr IV/18/2007

Rady Miejskiej w Ulanowie

 z dnia 26 stycznia 2007r.

 

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA I HANDLU NA 2007 R.

 

 

Lp.

 

Tematyka posiedzeń

 

Termin realizacji

 

1.

 

1)      Opracowanie planu pracy Komisji na 2007r.

2)      Wyrażenie opinii do projektu budżetu gminy i miasta Ulanów na 2007r.

3)      Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r.

4)      Opiniowanie projektów uchwał dotyczących rolnictwa i handlu.

5)      Informacja o dokonanych umorzeniach podatków lokalnych w 2006r.

 

I kwartał 2007r.

 

2.

 

1)      Opiniowanie projektów uchwał dotyczących rolnictwa i handlu.

 

 

II kwartał 2007r.

 

3.

 

1)      Informacja na temat realizacji budżetu gminy

      za I półrocze 2007r.

2)      Opiniowanie projektów uchwał dotyczących rolnictwa i handlu.

 

 

III kwartał 2007r.

 

4.

 

1)      Opinia do projektów uchwał w sprawach podatków

      i opłat lokalnych na 2008r.

2)      Opracowanie planu pracy Komisji na 2008r.

 

 

IV kwartał 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                    Załącznik do Uchwały

Nr IV/18/2007

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 26 stycznia 2007r.

 

                   

 

PLAN PRACY

KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2007R.

 

 

 

Lp.

Tematyka posiedzeń

 

Termin realizacji

 

1.

 

1)      Opracowanie planu pracy Komisji na 2007r.

2)      Wyrażenie opinii do projektu budżetu gminy i miasta Ulanów na 2007r.

3)      Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

      za 2006r.

4)      Opiniowanie projektów uchwał dotyczących bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 

I kwartał 2007r.

 

2.

 

1)      Ocena stanu dróg na terenie gminy.

2)      Opiniowanie projektów uchwał dotyczących bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

 

II kwartał 2007r.

 

3.

 

1)      Informacja na temat realizacji budżetu gminy

      za I półrocze 2007r.

2)      Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

3)      Opiniowanie projektów uchwał dotyczących bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

 

III kwartał 2007r.

 

4.

 

1)        Opiniowanie projektów uchwał dotyczących bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

2)        Opracowanie planu pracy Komisji na 2008r.

 

IV kwartał 2007r.

 

 

Załącznik doUchwały

Nr IV/18/2007

 Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 26 stycznia 2007r.

 

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA NA 2007R.

 

 

 

 

Lp.

Tematyka posiedzeń

 

Termin realizacji

 

1.

 

1)      Opracowanie planu pracy Komisji na 2007r.

2)      Wyrażenie opinii do projektu budżetu gminy i miasta Ulanów na 2007r.

3)      Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy

      za 2006r.

4)      Informacja o dokonanych umorzeniach podatków lokalnych w 2006r.

5)      Analiza i wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Ulanów

      z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok”.

 

 

I kwartał 2007r.

 

2.

 

1)      Opiniowanie projektów uchwał finansowych.

 

 

II kwartał 2007r.

 

3.

 

1)      Informacja na temat realizacji budżetu gminy

      za I półrocze 2007r.

2)      Opiniowanie projektów uchwał finansowych.

 

III kwartał 2007r.

 

4.

 

1)      Opinia do projektu uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2008r.

2)      Opracowanie planu pracy Komisji na 2008r.

 

IV kwartał 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik do Uchway

Nr IV/18/20007

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 26 stycznia 2007r.         

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2007R.

 

Lp.

Tematyka posiedzeń

 

Termin realizacji

1.

1)      Opracowanie planu pracy Komisji na 2007r.

2)      Zaopiniowanie projektu budżetu na 2007r.

3)      Analiza wykonania budżetu gminy i miasta za 2006r.

4)      Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta.

5)      Sprawy bieżące wynikające z potrzeb oraz pracy Komisji.

 

 

I kwartał 2007r.

 

2.

 

1)      Kontrola realizacji budżetu Gminnego Centrum Kultury.

2)      Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych

      w I i II kwartale.

3)      Sprawy bieżące wynikające z potrzeb oraz pracy Komisji

 

 

II kwartał 2007r.

 

3.

 

1)      Informacja na temat realizacji budżetu Gminy

      za I półrocze 2007r.

2)      Kontrola realizacji budżetu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół

3)      Sprawy bieżące wynikające z potrzeb oraz pracy Komisji

 

 

III kwartał 2007r.

 

4.

  

1)      Kontrola realizacji wybranych inwestycji

2)      Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji

3)      Sprawy bieżące wynikające z potrzeb oraz pracy Komisji

4)      Przygotowanie planu pracy Komisji na 2008r.

 

 

IV kwartał 2007r.

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska