http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr IV/17/2007 z dnia 26.01.2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Ulanowie na 2007r. 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr IV/17/2007

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 26 stycznia 2007r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Ulanowie na 2007r.

 

= = = = = = = =

 

        Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm/, Rada Miejska w Ulanowie

 

 

p o s t a n a w i a ,  co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje do realizacji plan pracy Rady Miejskiej w Ulanowie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr  IV/17/2007

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 26 stycznia 2007r.

 

PLAN PRACY

RADY MIEJSKIEJ  NA 2007R.

 

Data sesji

( piątki

godz. 10.00)

Tematyka sesji

Rady Miejskiej w Ulanowie

w 2007 roku

Osoby

odpowiedzialne

za przygotowanie

materiałów

Termin przedłożenia materiałów

w Biurze Rady

Miejskiej

 

 

 

26

 stycznia

1. Zatwierdzenie planu pracy Rady  

    Miejskiej na rok 2007.

2. Zatwierdzenie planów pracy Komisji

    Rady Miejskiej.

3. Informacje o stanie bezpieczeństwa

    publicznego na terenie gminy.

4. Funkcjonowanie placówek

    oświatowych prowadzonych przez

    Gminę Ulanów.

 

1. Przewodniczący

    Rady Miejskiej

2. Przewodniczący   

    Komisji Rady 

    Miejskiej

3. Komendant

    Policji

4. Dyrektor ZEAS

 

 

 

17

stycznia

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 lutego

1. Ocena realizacji Gminnego Programu

    Profilaktyki i Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych za rok 2006 oraz pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Walki z Narkomanią.

    Przyjęcie Programu na rok 2007.

2. Ocena działalności Gminnego

    Centrum Kultury ( wraz z pracą

     bibliotek) za rok 2006 oraz plan

    działania na rok 2007.

3. Ocena funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych za 2006 rok.

    Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie  

    w wodę i odprowadzanie ścieków.

4. Zatwierdzenie regulaminu

    wynagradzania nauczycieli

    zatrudnionych w szkołach

    i przedszkolach prowadzonych

    przez Gminę Ulanów na rok 2007.

 

1. Przewodniczący 

    Komisji ds.

    Rozwiązywania

    Problemów

    Alkoholowych

 

 

2. Dyrektor GCK

 

 

 

3. Kierownik ZUK

 

 

 

4. Dyrektor ZEAS

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 lutego

 

 

 

16

marca

1. Uchwalenie programu współpracy

    z organizacjami pozarządowymi

    oraz podmiotami, o których mowa

    w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

    24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Informacja o dokonanych umorzeniach podatków w 2006r.

3. Uchwalenie budżetu Gminy na rok

    2007.

1. Burmistrz

 

 

 

 

 

2. Burmistrz

 

3. Burmistrz

 

 

 

26

 lutego

 

27

kwietnia

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu

    Gminy i Miasta.

2. Udzielenie absolutorium

    Burmistrzowi.

 

 

1. Komisja Rewizyjna

 

16

kwietnia

 

 

25

 maja

1. Informacja o stanie nawierzchni ulic

    i dróg oraz ich oznakowanie na terenie gminy i oświetlenie uliczne.

2. Sprawy mieszkańców poszczególnych

    sołectw oraz Ulanowa.

1. Burmistrz

 

 

2. Sołtysi

   i Przewodniczący

   Samorządu   

   Mieszkańców

 

 

 

14

 maja

 

 

29

czerwca

1. Stopień realizacji programów

    i projektów realizowanych z udziałem

    środków pochodzących z funduszy

    strukturalnych.

2. Informacja o pozyskiwaniu przez

    Gminę Ulanów środków

    pozabudżetowych, w tym funduszy

    unijnych.

 

1. Burmistrz

 

 

 

2. Burmistrz

 

 

18

 czerwca

 

14

 września

1. Informacja o wykonaniu budżetu

    gminy za I półrocze.

2. Informacja na temat funkcjonowania

    oświaty oraz sportu szkolnego.

 

1. Burmistrz

 

2. Dyrektorzy szkół

    Dyrektor ZEAS

 

3

 września

 

 

 

19 października

1. Informacja dotycząca złożonych

    oświadczeń majątkowych za rok 2006.

 

2. Ocena funkcjonowania Ochotniczych

    Straży Pożarnych, ich wyposażenia

    oraz wykorzystania środków.

3. Analiza pracy Ośrodka Pomocy

    Społecznej.

 

1. Burmistrz

    Przewodniczący

    Rady Miejskiej

2. Komendant OSP

 

 

3. Kierownik OPS

 

 

 

8

 października

 

 

30

 listopada

1. Podjęcie uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych

    na rok 2008.

2. Ocena współpracy z organizacjami

    pozarządowymi, klubami sportowymi.

3. Przedstawienie projektu budżetu

    na rok 2008.

 

1. Burmistrz

 

 

2. Burmistrz

 

3. Burmistrz

 

 

19

listopada

 

28

grudnia

1. Sprawozdanie z działania Komisji

    Rady Miejskiej za rok 2007.

2. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej

    za rok 2007.

 

1. Przewodniczący

    Komisji

2. Przewodniczący

    Rady Miejskiej

 

17

grudnia

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska