http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Parlamentarne 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 5
Wyboru do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu- 2007 rok
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
WYBORY-OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  09-06-2011 | 13:37
data ostatniej modyfikacji:  09-06-2011 | 13:37
Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na ławników 09.06.2011

 

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na ławników


W bieżącym roku dobiega końca kadencja ławników do sądów powszechnych. Rada Miejska w Ulanowie jest zobowiązana na podstawie art. 162 § 1  ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, ze zm.) dokonać wyboru ławników do końca października br. na nową kadencję 2012 – 2015:


• do Sądu Rejonowego w Nisku, gdzie ma być wybrany 1 ławnik
• do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, gdzie ma być wybrany 1 ławnik

Kto ma prawo zgłaszania kandydatów na ławników:
1)prezesi sądów,
2)stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
3)co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie
w terminie do dnia 30 czerwca 2011r.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)jest nieskazitelnego charakteru,
3)ukończył 30 lat,
4)jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)nie przekroczył 70 lat,
6)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Ławnikiem nie mogą być:
1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)duchowni,
7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek załączyć:
1)3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2)informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3)oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4)zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. 

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Oświadczenie o braku wytoczenia postepowania karnego

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska