http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r 24.10.2012

                                                 Załącznik Nr 6

                                                do Uchwały Nr XXXIII/238/2006

                                                                 Rady Miejskiej w Ulanowie                                       

                                                                 z dnia 16 marca 2006r.

 

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ w 2006 roku.

DOCHODY

Dział

Wyszczególnienie

Kwota  w zł

750

Administracja publiczna

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

60.430

 

60.430

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie

1.330

 

 

1.330

852

Pomoc społeczna

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2.217.400

 

2.078.000

 

 

 

 

 

 

14.200

 

 

125.200

Razem

2.279.160

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

750

    75011

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

a)wydatki bieżące ,w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

60.430

60.430

60.430

60.430

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa

a)      wydatki bieżące

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.330

 

 

1.330

1.006

852

85212

 

 

 

85213

 

 

 

 

85214

 

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a)wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

a)wydatki bieżące w tym:

-pochodne od wynagrodzeń

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a)wydatki bieżące

2.217.400

2.078.000

 

 

2.078.000

76.708

 

14.200

 

 

 

14.200

14.200

 

125.200

 

 

125.200

Razem

2.279.160

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska