http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r 24.10.2012

                                                                      Załącznik Nr 2

                                                                                             do Uchwały  Nr XXXIII/238/2006

                                                                                             Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                             z dnia 16 marca 2006r.

 

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2006 ROK

 

Dział

 

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

010

 

01008

 

01030

 

Rolnictwo i Łowiectwo

Melioracje wodne

a)wydatki bieżące

Izby rolnicze

a)wydatki bieżące

9.500

6.000

6.000

3.500

3.500

400

 

 

40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące

w tym dotacja przedmiotowa

b) wydatki majątkowe

107.610

 

107.610

89.440

89.440

18.170

600

 

60013

 

 

 

60014

 

 

 

 

 

60016

Transport i Łączność

Drogi publiczne wojewódzkie

a) wydatki majątkowe

w tym dotacje „Pomoc finansowa dla Woj.Podk.”

Drogi publiczne powiatowe

a) wydatki majątkowe – w tym dotacje – pomoc finansowa dla Starostwa Nisko- modernizacja drogi Nr 1048R Wołoszyny  do drogi 858

Drogi publiczne gminne

a)wydatki bieżące

b)wydatki majątkowe

1.345.390

50.000

50.000

 

 

200.000

 

 

200.000

 

 

1.095.390

100.000

995.390

700

 

70005

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a)wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

180.000

180.000

 

30.000

150.000

710

 

71004

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

a)wydatki bieżące

   w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

49.000

25.000

 

25.000

15.000

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

a) wydatki bieżące

20.000

 

20.000

71035

Cmentarze

a) wydatki bieżące

4.000

4.000

750

 

75011

 

 

 

75022

 

 

75023

 

 

 

 

 

75075

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a)wydatki bieżące

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a)wydatki bieżące w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a)wydatki bieżące

 

1.608.365

115.362

115.362

115.362

 

55.000

 

55.000

1.428.003

 

1.298.003

1.030.000

 

130.000

 

10.000

10.000

751

 

 

75101

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

1.330

 

 

 

1.330

 

 

 

1.330

1.006

754

 

 

 

75412

 

 

 

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

 

Ochotnicze Straże Pożarne

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

 

190.000

 

 

190.000

90.000

30.700

 

100.000

 

756

 

 

 

 

75647

 

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem

Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

 

40.000

 

 

 

 

40.000

 

 

40.000

28.000

757

 

75702

Obsługa długu publicznego.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

a)wydatki bieżące w tym:

-obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

 

35.000

 

35.000

 

 

35.000

758

 

75818

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

a) wydatki bieżące

Rezerwa ogólna

142.122

142.122

142.122

142.122

801

 

 

80101

 

 

 

80103

 

 

 

 

80104

 

 

 

80110

 

 

 

 

 

80113

 

80114

 

 

 

 

80146

 

Oświata i wychowanie

 

Szkoły Podstawowe

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Przedszkola

a)wydatki bieżące

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Gimnazja

a)wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b)wydatki majątkowe

 

Dowożenie uczniów do szkół

a)wydatki bieżące

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

a)wydatki bieżące

 

5.612.329

 

3.302.000

3.302.000

2.926.000

 

200.000

 

200.000

189.000

 

520.000

520.000

430.000

 

1.256.329

1.231.329

1.058.329

 

25.000

 

85.000

85.000

234.000

234.000

211.500

 

 

15.000

15.000

 

851

 

 

85153

 

85154

 

Ochrona Zdrowia

Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a)wydatki bieżące

 

 

80.000

1.000

1.000

79.000

79.000

852

 

85212

 

 

 

 

 

 

85213

 

 

 

 

 

 

 

85214

 

 

 

85215

 

85219

 

 

 

85295

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a)wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

a)wydatki bieżące w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a)wydatki bieżące

Dodatki mieszkaniowe

a)wydatki bieżące

Ośrodki Pomocy Społecznej

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe działalności

a)wydatki bieżące

 

2.522.200

2.078.000

 

 

 

2.078.000

76.708

 

14.200

 

 

 

 

 

14.200

14.200

217.000

 

 

217.000

30.000

30.000

126.000

126.000

120.000

 

57.000

57.000

854

 

85401

 

 

 

 

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące

 

346.000

 

340.000

340.000

316.300

 

6.000

6.000

900

 

90001

 

 

 

 

 

90003

 

 

90004

 

 

 

90015

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a)wydatki bieżące w tym :

-dotacje przedmiotowe

b)wydatki majątkowe

Oczyszczanie miast i wsi

a)wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a)wydatki bieżące

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a)wydatki bieżące

b)wydatki majątkowe

997.746

 

546.120

 

56.120

56.120

490.000   

146.626

64.796

81.830

55.000

 

55.000

 

250.000

210.000

40.000

921

 

 

92109

 

 

 

92116

 

 

92120

 

 

92195

Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego

Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

a)wydatki bieżące w tym:

-dotacje

Biblioteki

a)wydatki bieżące w tym :

-dotacje

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

a) wydatki majątkowe

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące

582.938

 

195.000

 

195.000

195.000

137.000

137.000

137.000

220.938

220.938

 

30.000

30.000

926

 

92605

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a)wydatki bieżące w tym:

    dotacje

b) wydatki majątkowe

362.743

362.743

 

65.000

65.000

297.743

RAZEM

14.212.273

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska