http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r 24.10.2012

                                                                       Załącznik Nr 1

                                                                                              do Uchwały Nr XXXIII/238/2006

                                                                                              Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                               z dnia 16 marca 2006r.

 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

 

 

 

Dział

 

Wyszczególnienie

 

 

Kwota w zł

010

Rolnictwo i Łowiectwo

- środki z programu SPO

167.888

167.888

020

Leśnictwo

- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich

2.000

              2.000

700

Gospodarka Mieszkaniowa

-opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy

- wpływy z odsetek

- wpływy z czynszu najmu ( lokale, grunty)

7.100

3.000

 

100

4.000

750

Administracja publiczna

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dochody budżetu państwa 5% za dowody osobiste

- opłaty za centralne ogrzewanie byłego Urzędu

- wpływy z czynszu najmu ( lokale)

- specyfikacja przetargowa

83.880

60.430

 

 

 

1.450

 

9.000

 

12.000

1.000

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.330

 

 

 

1.330

 

 

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej

-podatek od nieruchomości osób prawnych

-podatek rolny osób prawnych

-podatek leśny osób prawnych

-odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych

-podatek od nieruchomości osób fizycznych

-podatek rolny osób fizycznych

-podatek leśny osób fizycznych

-podatek od środków transportowych osób fizycznych

- podatek od spadków i darowizn

-wpływy z opłaty targowej

-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

-podatek od czynności cywilno-prawnych

-odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych

- wpływy z opłaty skarbowej

-wpływy z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych

 

2.414.156

 

 

 

 

1.000

 

350.000

7.000

72.000

500

 

280.000

168.000

13.000

68.000

 

2.000

7.000

6.000

 

35.000

3.500

 

20.000

80.000

 

1.299.156

 

2.000

758

Różne rozliczenia

-część oświatowa subwencji ogólnej

-część wyrównawcza subwencji ogólnej

- część równoważąca subwencji ogólnej

-odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy

8.537.719

4.932.329

3.364.009

235.381

       6.000

 

801

 

Oświata i wychowanie

-wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola

 

50.000

50.000

 

852

 

Pomoc społeczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

2.372.200

2.217.400

 

 

 

154.800

 

 

900

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

-pieniężne darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji

 

10.000

 

10.000

 

RAZEM

 

13.646.273

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska