http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r. 24.10.2012

       

UCHWAŁA  XXXIII/238/2006

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 16 marca 2006r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006 r.

 

= = = = = = = = = =

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10, art.51 ust.2 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm./, art. 24 ust.11, art.165 ust. 1, art.184, art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z p.zm./, Rada Miejska w Ulanowie

 

u c h w a l a , co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006 rok według źródeł i działów klasyfikacji w kwocie13.646.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1  do uchwały.

2.  Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta na 2006 rok  na kwotę14.212.273 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków zgodnie  z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

      - wydatki majątkowe w kwocie 1.035.000 zł / załącznik Nr 2a /

         - wydatki objęte wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 1.514.071 zł / załącznik Nr 2b /

3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 566.000 zł.

4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 367.000 zł.

5. Źródłem sfinansowania deficytu gminy w kwocie 566.0000 zł ustala się pożyczkę i kredyt bankowy.

6. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 933.000 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie 367.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

 

§ 2

 Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 142.122 zł.

  

§ 3

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi określa załącznik Nr 4 do uchwały.

 

§ 4

Wydatki na programy i projekty pochodzące z funduszy strukturalnych określa załącznik Nr 5 do uchwały.

 

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 2.279.160 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

 

§ 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska określa załącznik Nr 7 do uchwały.

 

§ 7

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik Nr 8 do uchwały.

 

§ 8

Ustala się roczne limity:

1.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 566.000 zł

2.      zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 367.000 zł.

3.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 200.000 zł.

 

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

      a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki.

      b) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program inwestycyjny: Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Błękitny San”:

            rok 2007 – 3.525.980 zł

            rok 2008 – 313.083 zł

 

§ 10

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 223.100 zł oraz plan wydatków z nimi sfinansowanych w wysokości 223.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 79.000 zł i Gminnym Programie Walki z Narkomanią 1.000 zł.

 

§ 12

1. Ustala się pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie drogi „Zarzecze – Biłgoraj” w kwocie 50.000 zł.

2. Ustala się w dziale 600 „Transport i Łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki w kwocie 200.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Niżańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1048R Wołoszyny do drogi 858.

 

§ 13

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie w wysokości 145.560 zł na pokrycie różnicy ceny wody, ścieków zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

§ 14

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – w kwocie 332.000 zł,          

       w tym:

     a) Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanowie          137.000 zł

     b) Gminne centrum Kultury w Ulanowie          195.000 zł

 

§ 15

Ustala się dotacje z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych  w piłce nożnej, szkolenia sportowe dzieci i młodzieży dla mieszkańców gminy Ulanów” w kwocie 65.000 zł.

                                                     § 16

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów do dokonywania zmian w planach wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

                                                                       Załącznik Nr 1

                                                                                              do Uchwały Nr XXXIII/238/2006

                                                                                              Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                               z dnia 16 marca 2006r.

 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

 

 

 

Dział

 

Wyszczególnienie

 

 

Kwota w zł

010

Rolnictwo i Łowiectwo

- środki z programu SPO

167.888

167.888

020

Leśnictwo

- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich

2.000

                    2.000

700

Gospodarka Mieszkaniowa

-opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy

- wpływy z odsetek

- wpływy z czynszu najmu ( lokale, grunty)

7.100

3.000

 

100

4.000

750

Administracja publiczna

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dochody budżetu państwa 5% za dowody osobiste

- opłaty za centralne ogrzewanie byłego Urzędu

- wpływy z czynszu najmu ( lokale)

- specyfikacja przetargowa

83.880

60.430

 

 

 

 

1.450

 

9.000

 

12.000

1.000

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.330

 

 

 

1.330

 

 

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej

-podatek od nieruchomości osób prawnych

-podatek rolny osób prawnych

-podatek leśny osób prawnych

-odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych

-podatek od nieruchomości osób fizycznych

-podatek rolny osób fizycznych

-podatek leśny osób fizycznych

-podatek od środków transportowych osób fizycznych

- podatek od spadków i darowizn

-wpływy z opłaty targowej

-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

-podatek od czynności cywilno-prawnych

-odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych

- wpływy z opłaty skarbowej

-wpływy z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych

 

2.414.156

 

 

 

 

 

1.000

 

350.000

 

7.000

72.000

500

 

280.000

 

168.000

13.000

68.000

 

2.000

7.000

 

6.000

35.000

3.500

 

20.000

80.000

 

1.299.156

 

2.000

758

Różne rozliczenia

-część oświatowa subwencji ogólnej

-część wyrównawcza subwencji ogólnej

- część równoważąca subwencji ogólnej

-odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy

8.537.719

4.932.329

3.364.009

235.381

       6.000

 

801

 

Oświata i wychowanie

-wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola

 

50.000

50.000

 

852

 

Pomoc społeczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

2.372.200

2.217.400

 

 

 

154.800

 

 

900

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

-pieniężne darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji

 

10.000

 

10.000

 

RAZEM

 

13.646.273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska