http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XXXIII/237/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i ... 24.10.2012

 UCHWAŁA  Nr XXXIII/237/2006

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 16 marca 2006r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  na 2006 rok.

= = = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/, art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U.z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z p.zm./ oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485/, Rada Miejska w Ulanowie

 

p o s t a n a w i a,  co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

§ 2

1.  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii zwany dalej Programem - reguluje  prowadzenie  działań  związanych z  profilaktyką i  rozwiązywaniem  problemów  alkoholowych i narkomanii na  terenie  Gminy i  Miasta  Ulanów.

 

  1. Program  jest  zbudowany  w  oparciu  o  realistyczne  rozeznanie  potrzeb  oraz  możliwości.

§3

Diagnoza  sytuacji  w  gminie  w  aspekcie  problemów  alkoholowych.

1.      Zwiększenie  liczby  przypadków  zgłoszeń  osób  uzależnionych.

2.      Stałe  obniżanie  się  wieku  osób  spożywających  alkohol  ( z  obserwacji  młodzieży

gimnazjalnej  i  licealnej  można  dostrzec  negatywne  zjawisko  pierwszych  kontaktów  z  alkoholem,  jak  również  z  narkotykami.

     Ze  zjawiskiem  tym  wiążą  się  :

-         przejawy  agresji

-         zaniedbywanie  obowiązków  szkolnych

-         zjawisko  picia  alkoholu  w  obrębie  szkoły,  palenie  papierosów

-         dość  niska  wiedza  o  skutkach  spożywania  alkoholu.

3.      Naruszanie  prawa  i  porządku  publicznego

-         wzrost  przestępstw  popełnionych  pod  wpływem  alkoholu  ( zjawisko  przemocy  w   rodzinie,  liczne  interwencje  Policji.)

-         zakłócenia  porządku  w  miejscach  publicznych.

 

§4

Cele  i  zadania  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Cele  programu:

-         promocja  zdrowego,  wolnego  od  środków  uzależniających,  stylu  życia

-         zmniejszenie  rozmiaru  aktualnie  istniejących  problemów  alkoholowych

-         zapobieganie  powstawaniu  nowych,  niekorzystnych  problemów  społecznych  wynikających  z  używania  środków  uzależniających,  zwłaszcza  przez  dzieci i  młodzież.

 

Zadania  Programu :

 

I. Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób uzależnionych od alkoholu.

 

  1. Zwiększenie  dostępności  leczenia  odwykowego  poprzez  finansowanie  programów  dla  mieszkańców   Gminy  i  Miasta  Ulanów  realizowanych  przez  placówki  terapii  uzależnień.
  2. Finansowanie  kosztów  dojazdu  osób  uzależnionych  do  Poradni  Uzależnień w  Nisku .
  3. Wsparcie  dla  członków  rodzin  z  problemem  alkoholowym .
  4. Kierowanie  osób  nadużywających  alkohol  do  Sądu  celem  ich  zobowiązania do podjęcia leczenia (opłaty  sądowe,  opinie  biegłego).

 

 

 

II.                Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy alkoholowe,  pomocy psychospołecznej  i  prawnej,  a  w  szczególności  ochrony przed  przemocą w  rodzinie  poprzez :

 

1.      Pomoc  w  organizowaniu  spędzenia  wolnego  czasu  przez  dzieci  i  młodzież zagrożoną  patologią  społeczną   w  świetlicy  Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanowie, w świetlicach  szkolnych  na   terenie  gminy  i  miasta  poprzez  finansowanie. 

2.     Organizowanie i finansowanie wypoczynku (kolonie, obozy, wyjazdy integracyjne) z  programem profilaktycznym  dla  dzieci  z  rodzin  dotkniętych 

      chorobą alkoholową.

3.     Finansowanie szkoleń  z  zakresu  profilaktyki  przeciwalkoholowej.

4.     Kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

III.             Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania narkomanii,  w  szczególności  dla  dzieci  i młodzieży.

 

1.      Zakup broszur, książek, ulotek o tematyce profilaktycznej, podręczników i  pomocy  dla  dzieci  i  młodzieży.

2.      Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży   wg  następujących  zadań :

-              prowadzenie  w  formie  zajęć  pozalekcyjnych  z  wykorzystaniem  różnych form  oddziaływań  o  charakterze  sportowym,  kulturalnym  w  połączeniu z  oddziaływaniami  o  charakterze  psychologiczno-pedagogicznym i  edukacyjno-informacyjnym  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień . 

-              adresowane  w  pierwszej  kolejności  do  dzieci  zaniedbanych  wychowawczo i  zmierzające  do  nawiązania  współpracy  z  rodzicami.

-              realizowane  przez  współpracujące  ze  sobą  instytucje ( szkoły,  uczniowskie kluby  sportowe,  gminne  zespoły  sportowe).

3.     Tworzenie  warunków  zaspokajania  potrzeb  kulturalnych ( spektakle  teatralne,  kino,  występy  muzyczne,  konkursy)  o  tematyce  profilaktycznej.

4.      Prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych  .

5.     Wspieranie  i  prowadzenie  działań  promujących  trzeźwość,  podejmowanych  przez    społeczność  lokalną.

 

         IV. Zasady wydawania i cofania zezwoleń.

 

Obowiązują  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  26 października  1982 r.  o  wychowaniu w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz  uchwałami  rady

 

  V.   Podejmowanie  interwencji  w  związku  z  naruszeniem  przepisów określonych  w   art. 13 i 15 w/w ustawy.

 

W  przypadku  złamania  zakazu  sprzedaży  alkoholu  osobom  nieletnim  lub nietrzeźwym  gmina  może  podejmować  interwencje  i  kierować  bezpośrednio sprawę  do  Sądu i  występować  jako  oskarżyciel  publiczny.

 

   VI.   Kontrola  w  zakresie  sprzedaży  napojów  alkoholowych.

 

Organ  wydający  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych   zleca przeprowadzenie   kontroli  przestrzegania  zasad  obrotu  napojami  alkoholowymi  na  podstawie   pisemnych  upoważnień  wydanych  przez  Burmistrza.

 

VII.  Działalność  Gminnej  Komisji  ds.  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.

 

 Gminna  Komisja  jest  ciałem  opiniującym  i  nadzorującym  wykonanie  Gminnego  Programu  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.

Do  zadań  Komisji   należą:

-         opiniowanie  wniosków  w  sprawie  wydania  zezwolenia  na  sprzedaż 

napojów  alkoholowych,

-         kierowanie  na  badania  osób  uzależnionych  od  alkoholu  w  myśl  art. 24-26  ustawy 

           wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi ,

-         opracowanie  założeń  do  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania 

problemów  alkoholowych.

-         dokonywanie  kontroli  placówek  handlowych .

 

Za  prace  związane  z  inicjowaniem  działań  na  rzecz  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  na  terenie  gminy  oraz  za  udział  w  organizowanych  kontrolach  punktów  sprzedaży  oraz  posiedzeniach  komisji   -  członkowie  Komisji  otrzymują  wynagrodzenie  w  wysokości  80.00 złotych. / brutto  -  na  podstawie  potwierdzonej  listy  obecności/.

 

§ 5

1.      Wydatki na realizację zadań wynikających z Programu finansowane będą z budżetu gminy z wpływów rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.      Plan dochodów i wydatków ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

 

§ 7

Traci moc uchwała Nr XXIII/155/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                          

             

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska