http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XXXII/235/2006 Rady Miejskiej z dnia 10.02.2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/151/2005 Rady Miejskiej ... 24.10.2012
 

UCHWAŁA Nr XXXII/235/2006

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 10 lutego 2006r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/151/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ulanów na lata 2005-2010 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy


= = = = = = = = = = = = =


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.), Rada Miejska w Ulanowie

u c h w a l a, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XXIII/151/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ulanów na lata 2005-2010 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Zasób mieszkaniowy gminy stanowi 29 mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni 1601 m2”.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„W zasobie mieszkaniowym wyodrębnia się 13 lokali mieszkaniowych o łącznej powierzchni 815 m2 – są to lokale mieszkalne związane ze stosunkiem pracy”.

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„ Zasobem mieszkaniowym Gminy zarządza Burmistrz”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Ulanowie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska