http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XXXII/233/2006 Rady Miejskiej z dnia 10.02.2006r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z .... 24.10.2012
 

UCHWAŁA Nr XXXII/233/2006

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 10 lutego 2006r.

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Usług Komunalnych w Ulanowie.


= = = = = = = =


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm/ w związku z art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 72, poz. 747 z p.zm./, Rada Miejska w Ulanowie


u c h w a l a , co następuje:


§ 1


Ustala dopłatę dla odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków posiadających zawarte umowy z Zakładem Usług Komunalnych w Ulanowie ul. Lipnik 1


1.Dla odbiorców usług wodociągowych do każdego m3 wody 0,52 zł

2.Dla odbiorców usług kanalizacyjnych do każdego m3 ścieków 0,61 zł§ 2

Dopłaty w wysokości określonej w §1 Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie przekaże Zakładowi Usług Komunalnych w Ulanowie ul. Lipnik 1 w formie dotacji przedmiotowej.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006r. tj. z dniem wejścia w życie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i Miasta Ulanów.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska