http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XXXII/231/2006 Rady Miejskiej z dnia 10.02.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 24.10.2012
 

UCHWAŁA Nr XXXII/231/2006

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 10 lutego 2006r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

= = = = = = =


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/, oraz art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. z 2001 Nr 72, poz. 747 z p.zm./, Rada Miejska w Ulanowie u c h w a l a, co następuje:


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Ulanów.

 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

  1. „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z p.zm.)

  2. „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

- umowa o zaopatrzenie w wodę;

- umowa o odprowadzanie ścieków.

c) „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną jednej z umów wymienionych w pkt b).

d) „Zakład” należy przez to rozumieć instytucję która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, a w szczególności Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie.


§ 2

Działalność gospodarcza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Burmistrza zgodnie z art. 16 Ustawy.

§ 3

Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie wykonuje swoją działalność w oparciu o uchwałę Nr XI/75/99 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 12 września 1999r.


§ 4

Zakład świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.


Rozdział II

Zawieranie umów

§ 5

 1. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość jest przyłączona do sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem.

 2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczona woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach za zgodą zakładu z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

 4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Zakład zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

  1. wszystkie punkty czerpalne wyposażone są w wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Zakładem a ich utrzymanie spoczywa na wnioskodawcy

  2. możliwy jest odczyt wodomierzy w jednym terminie

  3. wnioskodawca reguluje należności wynikające z różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych

  4. uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

§ 6

 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

 2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

 3. Umowa zawarta na czas nieokreślony winna dopuszczać jej rozwiązanie przez strony za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

 4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.


§ 7

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Zakład uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.


Rozdział III

Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład

Obowiązki Zakładu

§ 8

 1. Zakład ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod ciśnieniem w zakresie od 0,05 MPa do 0,6 MPa oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

 2. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 19.11.2002r. ( Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

 3. Prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody.

 4. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny Zakład powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

 5. Zakład zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego.


Obowiązki odbiorców usług

§ 9

 1. Odbiorca powinien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz zapewnić dostęp osób uprawnionych do tych pomieszczeń.

 2. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Zakładu o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.

 3. Odbiorca usług zobowiązany jest zapewnić prawidłowe utrzymanie połączenia wodociągowego lub kanalizacyjnego na własny koszt w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy.

 4. Odbiorca usług zobowiązany jest usunąć awarię przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego na własny koszt oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w sytuacji, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy.

 5. Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

 6. Odbiorca winien powiadomić Zakład o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

 7. Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

 8. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków zgodnie z zawartą umową.

§ 10

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający działalności Zakładu, a w szczególności do:

 1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

 2. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, a w szczególności nie odprowadzania do niej wody deszczowej,

 3. poinformowania Zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

 4. wykorzystania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci i w umowie.

§ 11

 1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

 2. w przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności – jest granica nieruchomości gruntowej.

 3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność Zakładu i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

 4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń

§ 12

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków są prowadzone przez Zakład z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.


§ 13

 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

 2. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. (Dz.U. Nr 8, poz. 70).

 3. W przypadku awarii wodomierza przyjmuje się przeciętne zużycie z dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych.

§ 14

 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.

 2. W razie braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej pomniejszoną o ilość wody bezpowrotnie zużytej.

 3. W przypadku korzystania z innych źródeł wody niż sieć wodociągowa i braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako sumę wody pobranej z sieci i innego źródła. Ilość wody pobranej z innego źródła określa się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na instalacji doprowadzającej wodę z innego źródła.

 4. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

 5. Wodomierz dodatkowy powinien być zainstalowany za wodomierzem głównym.

 6. Instalacja wody bezpowrotnie zużytej nie może budzić żadnych wątpliwości, co do jej przeznaczenia.

 7. Odbiór instalacji wody bezpowrotnie zużytej i wodomierza dodatkowego odbywa się odpłatnie.

§ 15

 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

 2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 16

 1. Przy rozliczeniach z odbiorcami, zakład obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą rady gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

 2. Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

 3. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

 4. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 17

 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków technicznych przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

 2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

 3. W uzasadnionych przypadkach Zakład może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.


§ 18

Do wniosku ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

 2. aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.


§ 19

Zakład określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia są ważne 1 rok od dnia ich wydania.

Warunki przyłączenia określają:

 1. miejsca i sposób przyłączania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

 2. maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

 3. miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

 4. dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

 5. wymagane elementy przyłącza do instalacji

 6. termin ważności warunków przyłączenia.


§ 20

 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 19, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej określonych.

 2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m.in. w przypadkach związanych z budową sieci lub ich finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie. Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 21

 1. Realizację budowy przyłącza do sieci wodociągowej oraz studni wodociągowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej.

 2. Realizację budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej oraz urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Rozdział VI

Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza

§ 22

Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie, próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach.

§ 23

 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.

 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

  1. datę odbioru;

  2. przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza ( rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości;

  3. rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;

  4. skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika;

  5. adres nieruchomości do której wykonano przyłączenie;

  6. podpisy członków komisji.

 3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania połączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

 4. Odbiór przyłącza dokonywany jest odpłatnie.
Rozdział VII

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych


§ 24

 1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

 2. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Zakładu bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

 3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział VIII

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 25

 1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu są jednostki zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

 2. Pobór wody na cele przeciwpożarowe odbywa się w miejscach uzgodnionych z Zakładem.

 3. Za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe Zakład obciąża gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie oraz pisemnej informacji składanej przez Urząd Gminy i Miasta do 15 stycznia za rok poprzedni o ilości wody pobranej na cele przeciwpożarowe. W przypadku braku tej informacji zakład obciąża Gminę ryczałtowo w ilości 1000 m3 na rok.


Rozdział IX

Obsługa i prawa odbiorcy usług

§ 26

 1. Zakład winien zapewnić odbiorcom należyty poziom usługi a szczególnie winien wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi Odbiorcy.

 2. Zakład zobowiązany jest do udzielania na życzenie klienta pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji taryfowych.

 3. Zakład winien reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu 3 dni.

 4. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Zakład winien uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.


Prawa Zakładu

§ 27

 1. Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

 2. Uprawnieni przedstawiciele Zakładu mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazania, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez zakład wodociągowo-kanalizacyjny, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Rozdział X

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 28

 1. W przypadku planowanej przerwy w ciągłości usług Zakład postępuje zgodnie z § 26 ust. 4 oraz § 8 ust. 4 regulaminu.

 2. W przypadku awaryjnego przerwania ciągłości usług lub niedotrzymania parametrów dostarczanej wody Zakład nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku:

  1. potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

  2. przerwy w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

  3. klęsk żywiołowych lub siły wyższej;

  4. w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 8 ustawy.

 3. Zakład nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku nie dotrzymania parametrów jakości wody, jeżeli jest ona dopuszczona do spożycia przez ludzi przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne.

 4. Zakład może żądać odszkodowania od Odbiorcy, który wprowadzi do urządzeń kanalizacyjnych ścieki o parametrach nie zgodnych z określonymi w umowie i warunkach przyłączenia lub wprowadzi inne substancje a w szczególności wymienione w art. 9 ustawy.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 29

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z p.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.


§ 30

Zakład zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.


§ 31

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Ulanów.


§ 32

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska