http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 20/2006 z dnia 30.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego OPS w Ulanowie 24.10.2012

ZARZĄDZENIE Nr 20/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie.

 

= = = = = = = =

 

       Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm / oraz § 13 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam roczny plan finansowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie na 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W ULANOWIE NA 2006 ROK

 

DOCHODY

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

852-

Pomoc Społeczna

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu

Administracji Rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie

ustawami

 

2 217 400 zł

2030

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizacje

własnych zadań bieżących gmin

 

154 800 zł

 

Razem:

 

2 372 200 zł

 

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota

852  -

Pomoc Społeczna

85212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85213

85214

85215

85219

 

 

 

 

 

 

 

85295

3110

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4300

4350

4410

4440

4130

3110

3110

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4410

4440

3110

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenie osobowe

Dodatkowe wynagr. roczne

Składki na ubezp. społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup mater. i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do internet

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na ZFŚS

Składki na ubezp. zdrowotne

Świadczenia społeczne

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenie osobowe

Dodatkowe wynagr. roczne

Składki na ubezpiecz. Społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup mater. i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na ZFŚS

Świadczenia społeczne

 

1 984 460 zł

33 000 zł

1 345 zł

37 450 zł

842 zł

3 307 zł

5 452 zł

9 600 zł

580 zł

1 200 zł

764 zł

14 200 zł

217 000 zł

30 000 zł

89 630 zł

7 095 zł

17 594 zł

2 370 zł

2 950 zł

2 400 zł

650 zł

3 311 zł

57 000 zł

 

Razem:

 

2 522 200 zł

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska