http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 19/2006 z dnia 29.03.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 19/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 29 marca 2006r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.

 

= = = = = = = = = =

 

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/ oraz § 16 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/238/2006 z 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r.,

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

 

1. Zwiększam dochody budżetowe o kwotę  98.250,- zł jak poniżej:

852   85212      2010              83.100,-     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

                                                                       na realizację zadań bieżących z zakresu

                                                                       administracji rządowej na świadczenia

                                                                       rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

                                                                       emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

                                                                       społecznego

852   85214      2010                   700,-     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

                                                                       na realizację zadań bieżących z zakresu

                                                                       administracji rządowej na zasiłki i pomoc

                                                                       w naturze

852   85214      2030                1.200,-     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

                                                                       na realizację własnych zadań bieżących gmin

854   85415      2030              13.250,-     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

                                                                       na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

2. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę 98.250,- zł jak poniżej:

852   85212      3110              80.607,-     świadczenia społeczne

852   85212      4010                1.500,-     wynagrodzenie osobowe

852   85212      4110                   271,-     składki na ubezpieczenie społeczne

852   85212      4120                     37,-     składki na fundusz pracy

852   85212      4170                     12,-     wynagrodzenie bezosobowe

852   85212      4210                   573,-     zakup materiałów i wyposażenia

852   85212      4410                   100,-     podróże służbowe krajowe

852   85214      3110                1.900,-     świadczenia społeczne

854   85415      3240              13.250,-     stypendia dla uczniów             

 

 

 

§ 2

 

1. Zmniejszam dochody budżetowe o kwotę  9.300,- zł jak poniżej:

852   85213      2010                2.200,-     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

                                                                       na realizację zadań bieżących z zakresu

                                                                       administracji rządowej – składki

                                                                       na ubezpieczenie zdrowotne

852   85219      2030                   400,-     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

                                                                       na realizację własnych zadań bieżących gmin

852   85295      2030                6.700,-     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

                                                                       na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

2. Zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę 9.300,- zł jak poniżej:

852   85213      4130                2.200,-     składki na ubezpieczenie zdrowotne

852   85219      4210                   200,-     zakup materiałów i wyposażenia

852   85219      4300                   200,-     zakup usług pozostałych

852   85295      3110                6.700,-     świadczenia społeczne           

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska