http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Informacja o stanie majątkowym Gminy 
URZĄD
 
data publikacji:  23-04-2009 | 13:07
data ostatniej modyfikacji:  23-04-2009 | 13:07
Informacja o stanie majątkowym Gminy i Miasta Ulanów na dzień 31.12.2008r. 23.04.2009

Informacja o stanie majątkowym Gminy Ulanów na dzień 31.12.2008 roku

 

 

 

I. Składniki mienia komunalnego

 

W skład mienia komunalnego Gminy wchodzą grunty skomunalizowane, będące dotychczas mieniem Skarbu Państwa, grunty przejęte na Gminę poprzez wykup i darowiznę.

Dotychczas Gmina nabyła:

- 44,80 ha gruntów budowlanych (zabudowanych i do zabudowy)

- 8 ha gruntów oświatowych wraz z budynkami szkolnymi i domami nauczyciela, z budynkami przedszkoli

- 4,50 ha gruntów usługowych i handlowych

- 12 ha dróg miejskich

- 450 ha terenów różnych ( łąki, pastwisko, lasy, tereny rolne, park i boisko sportowe).

            W większości są to grunty stanowiące własność Gminy, a użytkowane przez mieszkańców sołectw znajdujących się na terenie Gminy Ulanów, tzn. mienie wiejskie.

Pod koniec 2007r i w 2008r. skomunalizowaliśmy grunty mienia wiejskiego czterech sołectw. Razem 225 ha gruntów.

            Stan mienia ulega ciągłym zmianom w związku z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości. W 2008r. nabyliśmy 75 ha 12a gruntów w przeważającej ilości są to grunty rolne, łąki, pastwiska i lasy o wartości 137.900 zł. Zbyliśmy jedną działkę budowlaną o pow. 73a 30m2 zabudowaną budynkiem starej szkoły o łącznej wartości 86.200 zł.

Na majątek Gminy składają się grunty własne będące w zasobie jak również grunty oddane w użytkowanie wieczyste i dzierżawę.

Na terenie Ulanowa znajduje się 57 działek budowlanych o pow. 5 ha 80a o łącznej wartości 320.000 zł oddanych w użytkowanie wieczyste, 6 ha gruntów o wartości 28.560 zł w zarządzie oraz 1 ha 90a gruntów w dzierżawie o wartości 8.000 zł.

Gmina nie posiada udziałów w spółkach ani akcji i gruntów sprywatyzowanych przedsiębiorstw.

 

 

II Budżet.

 

Budżet Gminy i Miasta Ulanów na 2008 rok uchwalony został uchwałą Nr XIII/77/2008 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 31 stycznia 2008r.

Po stronie dochodów – plan 15.427.522,00 zł

Po stronie wydatków – plan 18.725.092,00 zł

Deficyt budżetu plan – 3.449.378,00 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów plan – 585.000,00 zł

Przychody budżetu – plan 4.034.378.00 zł i rozchody budżetu plan – 585.000,00 zł

 

Źródłem sfinansowania spłat rat kredytów i pożyczek był kredyt

Źródłem sfinansowania deficytu gminy były pożyczka i kredyt bankowy.

 

 

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone zmiany Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XIV/81 z dnia 29.02.2008r., Nr XV/95 z dnia 25.03.2008r., (zmiana uchwały Nr XIV/81/2008), Nr XVI/101 z dnia 22.04.2008r., Nr XVII/107 z dnia 01.07.2008r., Nr XVIII/112 z dnia 26.08.2008r., Nr XIX/117 z dnia 30.09.2008r., Nr XX/119 z dnia 28.10.2008r., Nr XXI/123 z dnia 25.11.2008r., Nr XXII/139 z dnia 10.12.2009r., Nr XXIII/140 z dnia 29.12.2008r.

Oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Nr 18/2008, Nr 24/2008, Nr 32/2008, Nr 34/2008, 37/2008, 38/2008, Nr 40/2008, Nr 43/2008, Nr 44/2008, Nr 45/2008, Nr 46/2008, Nr 47/2008, Nr 48/2008, Nr 49/2008, Nr 50/2008, Nr 54/2008, Nr 58/2008, Nr 59/2008, Nr 60/2008, Nr 61/2008, Nr 62/2008, Nr 62/2008, Nr 63/2008, Nr 65/2008, Nr 66/2008, Nr 68/2008, Nr 71/2008, Nr 74/2008, Nr 75/2008, Nr 80/2008, Nr 83/2008, Nr 88/2008, Nr 90/2008, Nr 91/2008, Nr 93/2008, Nr 94/2008, Nr 95/2008, Nr 96,2008, Nr 99/2008, Nr 100/2008, Nr 101/2008, Nr 102/2008, Nr 103/2008, Nr 104/2008, Nr 114/2008, Nr 115/2008, Nr 116/2008, Nr 117/2008.

 

 Plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.100.596,00 zł i po zmianach wynosił 17.528.118,00. Wykonania na kwotę 17.813.360,26 zł, co stanowi 101,62%.

 

Dochody własne, m.in.:

- czynsz za obwody łowieckie – 2.984,31 zł

- dochody z lasu gminnego Ulanów – 35.801,54 zł

- wieczyste użytkowanie gruntów – 5.992.34 zł

- czynsze za mieszkania komunalne – 10.205,49 zł

- dzierżawa działek – 4.310,.07 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 98.006.85 zł

-podatek od nieruchomości osób prawnych – 310.011.60 zł   (zaległości na koniec 2008r. 30.255.00 zł)

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 323.174,00 zł  (zaległości na koniec 2008r. 31.354.00 zł)

- podatek rolny osób prawnych – 7.011,55 zł

- podatek rolny osób fizycznych – 191.622,00 zł  (zaległości na koniec 2008r. wynoszą 23.977,00 zł. Na zalegających podatników wystawiono 53 tytuły wykonawcze na kwotę 4.320,00 zł)

- podatek leśny osób prawnych – 86.821,32 zł  (zaległości na koniec 2008r. wynoszą 2.739,00 zł dotyczą Wspólnoty Serwitutowej Dąbrowica i Huta Deręgowska)

- podatek leśny osób fizycznych – 18.577,20 zł  

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 81.923,00 zł (zaległość na koniec 2008r. wynosi 7.880,00 zł dotyczy 1 podatnika – egzekucja bezskuteczna)

- wpływy z karty podatkowej – 2.053,00 zł

- wpływy od czynności cywilno-prawnych – 65.607,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 5.718,78 zł

- podatek od spadków i darowizn – 10.280,00 zł

- wpływy z opłaty targowej – 6.410,00 zł

- opłata skarbowa – 20.943,60 zł

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 87.476,75 zł

- opłaty za czynności urzędowe – 4.450,00 zł

- udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.870.345,00 zł

- udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – 6.211,35 zł

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2008 roku wyniosły 17.652.379,61 zł.

W tym:

wydatki inwestycyjne stanowią ok. 25%

wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią ok. 41%

wydatki na pomoc społeczną stanowią ok. 18%

 

 

Do ważniejszych inwestycji realizowanych w 2008 roku należy zaliczyć:

 

Z zakresu drogownictwa

Drogi publiczne powiatowe:

- dofinansowanie drogi powiatowej Nr 1044 R-Golce – Kurzyna – ok. 50.000 zł

- dofinansowanie chodników na drodze powiatowej w miejscowościach Bieliniec, Bieliny, Huta Deregowska – ok. 50.000 zł

Drogi publiczne gminne:

- przebudowa drogi Dąbrówka-Bagno 500mb – ok. 82.400 zł

- przebudowa drogi Bieliny Płończyska 200mb – ok. 62.700 zł

- przebudowa drogi Bieliny do kościoła100mb – ok. 24.200 zł

- przebudowa drogi Wólka Tanewska Tobyłka 210mb ok. 44.200 zł

- studium wykonalności na drogę Wólka Tanewska Wymysłów – 25.500 zł

- modernizacja drogi Wólka Tanewska ul. Cegielniania 130mb – ok. 23.600 zł

- modernizacja drogi Wólka Tanewska ul. Krótka 240mb – ok. 33.100 zł

- odnowa drogi w Wólce Tanewskiej Wołoszyny 800mb – ok. 106.400 zł

- modernizacja drogi Dąbrówka Podbuk 530mb – ok.68.000 zł

- przebudowa nawierzchni drogi w Dąbrowicy 430mb – ok.44.200 zł

- odnowa drogi Kurzyna, Wymysłów 500mb – ok. 72.600 zł

- odnowa drogi Ulanów Zwolaki 480mb – ok. 103.900 zł

- modernizacja drogi Kępa Rudnicka 600mb – ok. 87.300 zł

- modernizacja drogi Kurzyna Zarowie 600mb – ok. 92.150 zł

- modernizacja drogi Ulanów Osiedle – ok. 87.200 zł

- przebudowa drogi przejazdu kolejowego Borsuczyny – ok. 60.000 zł

- przebudowa drogi Huta Deregowska – Szyperki – ok. 490.000 zł

- modernizacja drogi gminnej Wólka Tanewska Tobyłka

- ułożenie chodników, kostki przy przystankach, Domu Ludowym w Wólce Bielińskiej

Drogi polne:

- modernizacja drogi polnej – Kurzyna Borsuczyny 530mb – ok.53.000 zł

- modernizacja drogi rolniczej w Dąbrowicy 300mb – ok. 2.400 zł

- dofinansowanie prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych – Dąbrówka Dyjaki, ciek Jaruga w Bielińcu – ok.11.000 zł

 

Z zakresu kultury fizycznej i sportu:

- prace przy ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Błękitny San” – ok. 544.800 zł

- budowa Boiska Orlik – ponad 1112.000 zł W ramach inwestycji Moje Boisko Orlik 2012 wybudowane zostały: boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne, oświetlenie terenu boisk, budynek socjalny. Gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 666.000 zł

 

Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- roboty budowlane przy budowie Domu Ludowego w Bielińcu – koszty poniesione w 2008r. – ok. 187.600 zł

- opracowanie projektu budowy Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce – 20.000 zł

- remont świetlic wiejskich w Bukowinie, Kurzynie Wielkiej, zakup okiem do Wólki Tanewskiej – ok. 46.300 zł

 

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- wykonanie studium wykonalności projektu – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka – ok. 14.600 zł

- projekt na kanalizację sanitarną Dąbrowica, Zwolaki – ok. 47.6000 zł

- modernizacja przepompowni Wólka Tanewska – ok. 135.200

 

Ponadto:

- modernizacja oświetlenia ulicznego Wólka Tanewska – Wołoszyny i Tobyłka – ok. 50.300 zł

- zakupiono dom wraz z działką przy Urzędzie Gminy i Miasta – 63.900 zł

- działanie 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – ok. 230.000 zł, w tym zakup samochodu strażackiego Citroen (budżet gminy 80.000 zł, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 35.000 zł), wykonanie prac wykończeniowych w budynku OSP w Kurzynie Średniej

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – ok. 44.450 zł.

- dopłata dla odbiorców usług wodociągowych i usług kanalizacyjnych do 1m3 posiadających podpisane umowy z ZUK w Ulanowie – 91.000 zł

- dowóz uczniów do szkół – ok.77.900 zł (ogółem dowożonych jest 460 osób, ponadto dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Rudniku i 2 uczniów do Stalowej Woli)

- realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – ok.62.300 zł

- świadczenia rodzinne (realizowane z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – ok. 2.399.000 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (realizowane od października 2008r.) – 24.000 zł

zasiłki stałe, okresowe, celowe i w naturze – ok.300.000 zł

- program dożywiania – ok. 159.000 zł (w tym objęto dożywianiem 333 uczniów w szkołach, 288 osobom wypłacono zasiłki celowe)

- dodatki mieszkaniowe – ok. 13.700 zł (w mieście wypłacono 50 dodatków, na wsiach 55)

- pomoc materialna dla uczniów – ok.176.300 zł ( w tym: stypendia szkolne dla 366 uczniów – ok. 123.000 zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla klas 0-III – ok.11.800 zł, stypendia za wyniki w nauce i sporcie – 6.000 zł, realizacja trzech programów w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  - ok.35.500 zł

- utrzymanie czystości w gminie ok. 38.150 zł

- dotacja na kościoły – parafia Ulanów, Bieliny, Kurzyna Średnia i Dąbrówka – 40.000 zł

 

 

III.  Stan zadłużenia

 

W 2008r. zostały spłacone pożyczki w kwocie: 522.000 zł:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Warszawa, zaciągnięta na kanalizację w Dąbrówce – 110.000zł

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, zaciągnięta na budowę dróg – 130.000 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zaciągnięta na budowę kanalizacji w Hucie Deręgowskiej – 57.000 zł i Wólka Tanewska Wymysłów – 125.000 zł

- BS Stalowa Wola Oddział Ulanów, zaciągnięta na remont Urzędu i dofinansowanie szkół – 100.000 zł

W drugim półroczu 2008r. został zaciągnięty kredyt długoterminowy w BS Stalowa Wola  Oddział Ulanów w kwocie 300.000 zł

 

Stan zadłużenia Gminy i Miasta Ulanów na dzień 31 grudnia 2008r. wynosił 750,000 zł, w tym:

- 500,00 zł pożyczka na pokrycie deficytu zaciągnięta w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli Oddział Ulanów

- 250,000 zł pożyczka na budowę kanalizacji Wólka Tanewska Wymysłów zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

 

 

IV.              Pomoc publiczna

 

Podatek od nieruchomości osób prawnych – przyznano trzy ulgi w postaci umorzenia zaległości i odroczenia terminu płatności zaległości. Odroczenie na kwotę 5.360.15 zł, umorzenia na łączną kwotę 16.076.55 zł – dotyczy EKO-Plast Ulanów.

 

Podatek od nieruchomości osób fizycznych – zastosowano 21 ulg (umorzenia zaległości) na łączna kwotę 1.666,00 zł.

Umorzenia przyznano: Biesiadecka Maria – 406,00 zł

                                     Makowski Zbigniew – 350,00 zł

                                     Kunikowski Lech – 179,00 zł

 

Podatek rolny osób fizycznych – przyznano 37 ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 3.376,00 zł.

 

Podatek leśny osób fizycznych – umorzenia na kwotę 63,50 zł

 

Podatek od środków transportowych osób fizycznych – przyznano umorzenia na kwotę 6.920,00 zł. Umorzenia przyznano:

Gancarz Józef – 5.055,00 zł

Maziarz Stefan – 333,00 zł

Sudoł Stanisław – 67,00 zł

Maziarz Stefan – 1.465,00 zł

 

  

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska