http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Informacja o stanie majątkowym Gminy 
URZĄD
 
data publikacji:  13-03-2008 | 13:36
data ostatniej modyfikacji:  13-03-2008 | 13:36
Informacja o stanie majątkowym Gminy i Miasta Ulanów na dzień 31.12.2007r. 13.03.2008

Informacja o stanie majątkowym Gminy Ulanów na dzień 31.12.2007 roku

 

 

I.                   Składniki mienia komunalnego

 

Dotychczas skomunalizowano:

- 44 ha 81a terenów budowlanych

- 4 ha 52a terenów usługowych i handlowych

- 8 ha gruntów oświatowych wraz z budynkami szkolnymi i przedszkolami (14 budynków szkolnych, 8 domów nauczyciela i 2 budynki przedszkoli)

- 12 ha dróg miejskich

- 225 ha terenów zielonych, w tym park i boisko sportowe

 

W 2007 roku na majątek Gminy Ulanów przejęliśmy:

- 81a terenów budowlanych wraz z budynkiem mieszkalnym o wartości 69.500 zł

- 55 ha 40a gruntów zielonych (łąki, pastwiska, tereny rolne, lasy i nieużytki) o wartości 255.000 zł

- 52a terenów usługowych wraz z budynkiem o wartości 650.000 zł

 

Opracowywana jest dokumentacja do komunalizacji mienia gminnego. W większości są to działki rolne o powierzchni około 130 ha.

 

W 2007 roku zbyto 69a 28m2  gruntu budowlanego o wartości 63.253 zł

Na majątek Gminy składają się też grunty znajdujące się w zasobie – oddane w użytkowanie wieczyste 57 działek o powierzchni 5 ha 80a o wartości 320.000 ł i 6 ha gruntów w zarządzie o wartości 28.560 zł.

 

Za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę uzyskano 9.545,88 zł

Za czynsze za mieszkania komunalne 11.019,39 zł

 

 

II.       Budżet

 

Budżet Gminy i Miasta Ulanów na 2007 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w dniu 16 marca 2007 roku..

Budżet ten obejmował:

-  Plan dochodów na kwotę 17.881.929 zł

-  Plan wydatków na kwotę 18.941.254 zł

- Plan wydatków związanych ze spłatą rat pożyczek i kredytów na kwotę 645.000

- Plan przychodów zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.704.325 zł

-Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.990.995 zł

- Plan zadań inwestycyjnych na 2007r.

- Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszu celowego

- Plan dotacji dla gminnych instytucji kultury i bibliotek

 

 

            W trakcie roku zostały wprowadzone do budżetu zmiany Uchwałami Rady Miejskiej Nr VII/31, VIII/36, IX/45, XI/58, XII/65 oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Nr 12, 25, 29, ,31, 34, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 105, 106.

 

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31.12.2007r. wynosił 18.973.402 zł, łącznie z dochodami własnymi i dotacjami.

Dochody własne stanowią m.in.:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.818,53 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 338.886,18 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 297.651,70 zł

- podatek rolny od osób prawnych – 6.425,10 zł

- podatek rolny od osób fizycznych – 178.365,10 zł

- podatek leśny od osób prawnych – 80.681,74 zł

- podatek leśny od osób fizycznych – 16.736,48 zł

- podatek od środków transportowych – 81.660,10 zł

- podatek od spadków i darowizn – 10.031,00 zł

- opłata targowa – 7.060,00 zł

- wpływy od czynności cywilno-prawnych – 48.096,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 4.027,87 zł

- opłata skarbowa – 26.169,00 zł

- wpływy z karty podatkowej – 1.169,66 zł

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 83.706,00 zł

- udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.563.466,00 zł

- udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – 6.006,78 zł

- opłaty za czynności urzędowe – 4.300,00 zł

 

            Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2007 roku wyniosły 18.522.316,84 zł

w tym:

wydatki na inwestycje stanowią ok. 31%

wydatki na oświatę i wychowanie stanowią ok. 33%

wydatki na pomoc społeczną – ok. 18%

 

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2007 roku należy zaliczyć:

  1. Budowa i modernizacja dróg gminnych, budowa chodników – ponad 1,25 mln zł
  2. Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Błękitny San” – ok. 3,75 mln. zł. W ramach powyższej inwestycji prowadzone były pracy przy budowie obiektów: sceny, budynku bosmanki, trybuny oraz regulacja brzegu rzeki San, infrastruktura terenu.
  3. Dalszy etap prac w parku w Bielinach (alejki w parku)– ok. 150 tyś.zł
  4. Kanalizacja Wólka Tanewska – Wymysłów (prace dodatkowe) – ok. 20 tyś.zł
  5. Projekty kanalizacji Kurzyna Mała, Średnia i Wielka, Dąbrowica, Dąbrówka, Borki, Bieliny, Bukowina – ok. 15 tyś.zł.
  6. Zakończono remont Strażnicy w Kurzynie Średniej – ok. 60 tyś.zł.
  7. Projekt rozbudowy oczyszczalni – ok. 56 tyś.zł.
  8. Rekultywacja wysypiska – ok. 17,5 tyś.zł.
  9. Modernizacja oświetlenia Dąbrowica, Wólka Tanewska, - ok. 44 tyś.zł.
  10. Dalsze prace remontowe świetlic w Bukowinie, Wólce Bielińskiej, Kurzynie Wielkiej – 50 tyś.zł.

 

 

Ponadto:

- Zakup samochodu osobowego

- Zakup komputerów

- Dokończenie budowy budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy i Miasta

W 2007 roku na terenie Gminy:

- organizowany był dowóz uczniów do szkół. Dowożonych było 500 uczniów, kwota nakładów na ten cel wyniosła ok. 72tyś.zł

- finansowano dożywianie w szkołach, objęto pomocą 354 dzieci, kwota poniesiona 99 tyś.zł.

- pomoc materialna dla uczniów, kwota ok. 155 tyś.zł.

 

 

III.             Stan zadłużenia

 

Stan zadłużenia Gminy Ulanów na dzień 31.12.2007 roku wynosi ogółem (Urząd Gminy i jednostki organizacyjne) – 1210.747.75 zł

W tym:

- 300.000 zł – pożyczka w BS Stalowa Wola O/Ulanów na pokrycie deficytu

- 120.000 zł – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację w Hucie Deręgowskiej

- 375.000 zł – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację w Wólce Tanewskiej – Wymysłów

- 110.000 zł – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację w Dąbrówce

- 130.000 zł – pożyczka w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie na drogi gminne

- 140.408,92 zł – jest to kwota zadłużenia Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie

- 35.338,83 zł – jest to kwota zadłużenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ulanowie.

 

 

IV. Pomoc publiczna

 

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – zastosowano cztery ulgi w podatku tj. odroczenie terminu płatności dla EKO-PLAST Ulanów na kwotę 16.994,80 zł oraz trzy umorzenia Gminna Spółdzielnia „SCH” dwie decyzje na łączną kwotę 23.876,00 zł oraz EKO-PLAST Ulanów na kwotę 8.958,60 zł.

 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 57 ulg (umorzenia zaległości podatkowych) na łączną kwotę 11.942.40 zł.

 

Podatek rolny od osób prawnych – jedna ulga (umorzenie) dla Zarządu Spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej w Bielińcu na kwotę 655,00 zł

 

Podatek rolny od osób fizycznych – zastosowano 64 umorzenia na łączną kwotę 2.571,40 zł

 

Podatek leśny od osób fizycznych – umorzenia na kwotę 226,00 zł.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska