http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Informacja o stanie majątkowym Gminy 
URZĄD
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Informacja o stanie majątkowym Gminy i Miasta Ulanów na dzień 31.12.2006r. 24.10.2012

 

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2006r.

 

            Ogółem do komunalizacji zaplanowano 500 ha gruntów położonych na terenie miasta i gminy Ulanów.

Dotychczas skomunalizowano:

- 44 ha gruntów budowlanych

- 4 ha gruntów usługowych i handlowych

- 8  ha gruntów zarządzanych przez placówki oświatowe wraz z budynkami szkolnymi i przedszkolami (14 budynków szkolnych, 8 domów nauczyciela i 2 budynki przedszkoli)

- 12 ha dróg miejskich

- 170 ha terenów zielonych, w tym park i boisko sportowe

 

            W roku bieżącym na majątek Gminy przejęliśmy 99 ha terenów zielonych, w tym boisko sportowe.

Przygotowana jest dokumentacja do komunalizacji gruntu o powierzchni 184 ha, w większości są to tereny zielone.

Stan mienia ulega zmianom w związku ze zbywaniem i nabywaniem gruntów. W roku 2006 zbyliśmy 53a 2m2 gruntów budowlanych zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy o łącznej wartości 73.285 zł (w tym 1 budynek mieszkalny).

Majątek Gminy stanowią też grunty własne będące w zasobie, 57 działek budowlanych o łącznej wartości 320.000 zł oddanych w użytkowanie wieczyste o pow. 4ha 50a, 6 ha gruntu o wartości 28.560 zł będącego w zarządzie oraz 1ha 90a gruntu o wartości 8.000 zł oddanych w dzierżawę.

Gmina nie posiada akcji, udziałów w spółkach i gruntów sprywatyzowanych przedsiębiorstw.

 

Budżet

 

Dochody budżetu gminy i Miasta Ulanów w 2006 roku wyniosły 15.277.816,00 zł – łącznie z dochodami własnymi gminy i dotacjami celowymi.

Dochody własne gminy to między innymi dochody z tytułu:

- wpłat z gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości –  113.622,41 zł

- wpływów z podatku od nieruchomości – 622.028,65 zł

w tym osoby prawne – 339.383,06

            osoby fizyczne – 282.645,59

- wpływów z podatku rolnego – 180.861,35

w tym osoby prawne – 4.674,40 zł

            osoby fizyczne – 176.186,95

- wpływów z podatku leśnego – 92.680,55 zł

w tym osoby prawne – 76.522,37 zł

            osoby fizyczne – 16.158,18

- wpływów z podatku od środków transportu – 86.044,00 zł

- wpływów z podatku i darowizn – 4.155,00 zł

- wpływów z opłaty targowej – 7.300,00 zł

- wpływów z opłaty administracyjnej – 4.530,00 zł

- wpływów z opłaty skarbowej – 25.056,55 zł

- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.423,24 zł

- opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 84.877,00 zł

- wpływów z karty podatkowej – 1.945,45 zł

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.359.069,00 zł

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.834,77 zł

- wpływów od czynności cywilno-prawnych osób prawnych – 894,00 zł

- wpływów od opłat cywilno-prawnych osoby fizyczne – 32.821,51 zł

 

 

            Wydatki budżetowe Gminy i Miasta Ulanów w 2006 roku wyniosły 15.977.816,00, w tym:

- wydatki na inwestycje stanowią ok. 22% całości wydatków,

- wydatki na oświatę i wychowanie stanowią ok. 39% całości wydatków,

- wydatki na pomoc społeczną stanowią ok. 20% całości wydatków

 

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 700.000,00 zł ma pokrycie w pożyczkach i kredytach bankowych.

 

W 2006 roku zrealizowano między innymi następujące inwestycje:

 

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Tanewskiej – Wymysłów. Wybudowano 5.475 mb kanalizacji, przyłączono do sieci 41 gospodarstw domowych. Całkowity koszt budowy kanalizacji sanitarnej wyniósł 651.133,45 zł. W 2006r. zostały zapłacone faktury na kwotę 632.656,62 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 100.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.
  2. Budowa i modernizacja dróg:

- W ramach projektu pn. „Poprawa potencjału turystycznego i gospodarczego m. Bieliny poprzez modernizacje infrastruktury drogowej” poprawiono nawierzchnię drogi powiatowej Nr 1076R łączącej Bieliny z Rudnikiem, z promem na rzece San na odcinku 1220 mb oraz przebudowano dwie drogi gminne: Parkową i Niwę na odcinku łącznie 1561mb. Wartość projektu wyniosła 691.168,37 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiły 50%, z budżetu państwa 10%, z budżetu Gminy i Miasta Ulanów 40%wartości inwestycji.

-  remont ulic w Ulanowie:

ul. Rynek

ul. Konopnickiej – długość 57 mb, szer. 4m

ul. Cmentarna – długość 197 mb, szer. 5m

ul. Retmańska – długość 57 mb, szer. 4m,

obok szkoły – długość 200mb, szer. 2,5m

ul. Zwolaki – długość 430 mb, szer. 4m

- droga Huta Deręgowska – Podborek – długość 644 mb, szer. 4m,

- Bieliniec – Kępa – długość 325 mb, szer. 4m,

- Bieliniec – Jaruga – długość 750 mb, szer. 3m,

- Bieliniec przez wieś – długość 225 mb, szer. 4m,

- Wólka Tanewska ul. Piaski – długość 200 mb, szer. 2,7m,

- Wólka Tanewska, ul. Jeziórko – długość 296 mb, szer. 4m,

- Wólka Tanewska, ul. Tobyłka – długość 296 mb, szer. 3m,

- Borki – długość 330 mb, szer. 3m,

- remont drogi pańskiej w Dąbrowscy

- przebudowa drogi powiatowej Banachy – Zarzecze

- dofinansowanie drogi wojewódzkiej Zarzecze – Biłgoraj w miejscowości Ulanów i Dąbrowica.

       Łączny koszt budowy, modernizacji dróg gminnych i powiatowych, współfinansowania dróg powiatowych i wojewódzkich oraz budowy chodników wyniósł ponad 2 mln. złotych, z tego 680 tyś. uzyskano ze środków UE, ponad 120 tyś. z budżetu państwa. Wykonano ok. 6500 mb nawierzchni asfaltowej.

3. W ramach przedsięwzięcia realizowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego” wykonano prace renowacyjne parku podworskiego w Bielinach i odnowiono budynek użyteczności publicznej mieszczący się na ul. Św. Wojciecha w Bielinach.

W ramach tego projektu wykonano:

  • prace porządkowe w parku, wycinkę i konserwacje drzew
  • renowacje stawów poprzez odmulenie oczek wodnych o łącznej powierzchni 0,35 ha, odbudowanie mnichów oraz zastawek
  • remont budynku wiejskiego (wymiana okien i drzwi, elewacja, na ułożenie przed budynkiem czeka kostka brukowa – wykonanie w najbliższych dniach)
  • odnowa ścieżek-alejek spacerowych w parku, powierzchnia ścieżek to 2508 m2  o długości 1227 mb wykonanych z żwiru rzecznego  Wartość projektu wynosi ok. 318 tyś zł, z tego 85% uzyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej, pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

4.   Budowa Ośrodka rekreacyjno – sportowego „Błękitny San” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmuje: budowle i urządzenia wodne, budynek bosmanki, scenę, trybunę sportową, infrastrukturę terenu. Jest to inwestycja do zrealizowania przez najbliższe dwa lata. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 3,8 mln zł, z tego 75% to środki pozyskane z Unii Europejskiej, 10% z budżetu państwa, a pozostałe 15% z budżetu gminy.

5. Opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w Kurzynie Małej, Kurzynie Średniej i Kurzynie Wielkiej. Koszt wykonanie projektu – 42.700,00 zł

6. Budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy i Miasta – 74.052,50 zł

7. Remont Strażnicy w Kurzynie Średniej – 90.000,00 zł

8. Zakup ciągnika i pługu dla Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie – 93.164,00 zł

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego Wolka Tanewska – Wymysłów oraz Dąbrówka – Majdan – 33.920,00 zł

10. Kontynuowanie remontu Świetlic w Bukowinie, Wólce Bielińskiej, Kurzynie Wielkiej – 49.550,75 zł

11. Częściowa modernizacja stacji uzdatniania wody – 18.168,24 zł

            Ponadto zakupiono kilka komputerów i drukarek do tut. Urzędu, dokonano montażu hydrantów w 9 miejscowościach gminy. W 2006 roku wykonywano bieżące remonty w szkołach prowadzonych przez Gminę (remont łazienek, zakup mebli, wyposażenie, zakup windy w ZS w Ulanowie).

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska