http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Informacja o stanie majątkowym Gminy 
URZĄD
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Informacja o stanie majątkowym Gminy Ulanów na dzień 31.12.2005 rok 24.10.2012

 

 

 

Informacja o stanie majątkowym gminy Ulanów na dzień 31.12.2005r.

 

 

I.                   Składniki mienia komunalnego

 

Dotychczas skomunalizowano:

 • 44 ha gruntów budowlanych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę
 • 8h a działek oświatowych wraz z budynkami szkolnymi i 8 domami nauczyciela, 2 budynki przedszkoli
 • 4 ha gruntów usługowych handlowych
 • 12 ha dróg miejskich
 • 165 ha 70a terenów zielonych, w tym o powierzchni 4 ha

 

W 2005 roku gmina Ulanów przejęła na majątek 94 ha 70a gruntów, gruntów tym 2 ha gruntów budowlanych przeznaczonych pod zabudowę.

Przygotowywana jest dokumentacja do komunalizacji 183 ha gruntów stanowiących dawne mienie wiejskie, tzw. dobro gromadzkie.

Gmina w 2005 roku zbyła 1ha 28a 38m2  gruntu budowlanego na łączną kwotę 189.468,00 zł, w tym dwa budynki mieszkalne i jedną działkę zabudowaną przeznaczone pod usługi.

            Na majątek gminy składają się grunty własne będące w zasobie jak również

 • oddane w użytkowanie wieczyste – 57 działek o łącznej wartości 320.000,00 zł, o pow. 44 ha 80a  
 • będące w zarządzie – 6 ha gruntu o wartości 28.560,00 zł
 • w dzierżawie – 1 ha 90a o wartości 8.000,00 zł

 

Gmina Ulanów nie posiada udziałów w spółkach ani akcji i gruntów sprywatyzowanych przedsiębiorstw.

 

Na mieniu komunalnym prowadza swoją działalność:

 1. Zakład Usług Komunalnych Ulanowie wraz z ujęciem wody w miejscowości Bieliniec
 2. Gminne Centrum Kultury w Ulanowie
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie
 4. Niepubliczne Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 5. VII Zamiejscowy Wydział Grodzki Sądu Rejonowego w Nisku z siedzibą w Ulanowie
 6. Szkoły Podstawowe i Gimnazja na terenie całej gminy
 7. Przedszkole w Ulanowie wraz z filią w Bielinach
 8. Posterunek Policji w Ulanowie
 9. Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

 

Korzyści, jakie uzyskała gmina w 2005 roku z gospodarowania mieniem:

  • z tytułu użytkowania wieczystego – 4.196,00 zł
  • z tytułu dzierżawy – 7.105,00 zł
  • ze sprzedaży majątku gminy – 190.258,00 zł
  • z najmu (w tym domy nauczyciela) – 40.430,00 zł

 

II.                Budżet

 

Dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów w 2005 roku wyniosły 14.219.758,00 zł – łącznie z dochodami własnymi i dotacjami celowymi. Dochody własne Gminy pochodzą między innymi z następujących źródeł:

·        wpłaty z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, sprzedaż majątku) – 241.989,00 zł

·        wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i osoby prawne) – 614.811,00 zł

·        wpływy z podatku rolnego – 217.033,00 zł

·        wpływy z podatku leśnego – 14.343,00 zł

·        wpływy z podatku od środków transportu – 81.300,00 zł

·        wpływy od podatku i darowizn – 4.073,00 zł

·        wpływy z opłaty targowej – 7.520,00 zł

·        wpływy z opłaty administracyjnej – 6.184,00 zł

·        wpływy z opłaty skarbowej – 24.274,00 zł

·        odsetki za nieterminowe płatności należności – 3.712,00 zł

·        opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 84.298,00 zł

·        udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.089.355,00 zł

·        udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.393,00 zł

·        wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji Hucie Deręgowskiej i w Bielinach – 54.833,00 zł

·        podatek od czynności cywilno-prawnych – 42.549,00 zł

 

Wydatki budżetowe Gminy i Miasta Ulanów w 2005 roku wyniosły13.248.111,00 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje stanowią ok. 19%

- wydatki na oświatę i wychowanie stanowią ok. 45%

- wydatki na pomoc społeczna stanowią ok. 16%

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 971.647,00 zł pokrycie ma w pożyczkach i kredytach bankowych.

            Do najważniejszych inwestycji wykonanych w 2005 roku należy zaliczyć:

 1. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Deręgowska i Wólka Tanewska – Tobyłka. W ramach powyższej inwestycji została wybudowana i przekazana do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 19.987 mb. Do gminnej sieci kanalizacyjnej przyłączono kolejnych 163 gospodarstw domowych. Całkowity koszt kanalizacji wyniósł 1.893.961,46 zł , w tym w 2005 roku zostały poniesione koszty na kwotę 538.235,31 zł. Gmina otrzymała dotację z Funduszu SAPARD w wysokości 1.174.051,45 zł.
 2. Budowę lub modernizacje dróg gminnych w miejscowościach:

- Ulanów – ul. Św. Zofii, Podleśna, T. Buli, Zwolaki, Tanewska, Glinianecka, Podwale

- Wólka Tanewska – Jeziórko

- Dabrówka – Podbuk, Ruda

- Huta Deręgowska – Pałki

- Wólka Tanewska – Piaski

Łączny koszt wybudowania i modernizacji dróg wyniósł prawie 890.000, 00 zł. Wykonano około 4500 mb nawierzchni asfaltowej.

 1. Zakończenie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kurzynie Średniej. Całkowity koszt budowy wyniósł 1.304.871,18 zł. W 2005 roku zostały poniesione koszty w wysokości 339.781,00 zł. Gmina otrzymała dotacje z MENiS w wysokości 221.807,15 zł, w tym w 2005 roku 121.807.15 zł.
 2. Opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w Wólce Tanewskiej – Wymysłów. Koszt opracowania projektu z uzgodnieniami i pozwoleniem wyniósł 15.372,00 zł.
 3. Zakup przystanków do wszystkich miejscowości gminy na kwotę 69.000,00 zł
 4. Zakup okien do szkoły w Dąbrówce – 55.148,00 zł
 5. Zmodernizowano pomieszczenie kuchenne wraz z zapleczem w świetlicy Szkoły Podstawowej w Bielinach – 102.074,00 zł
 6. Opracowano projekt rekultywacji wysypiska odpadów w Ulanowie – 26.840,00 zł
 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego Bieliny, Ulanów, Wolka Tanewska – Jeziórko – 43.956,00 zł
 8.  Współfinansowanie remontu Domu Ludowego w Wólce Bielińskiej, Bukowinie i Kurzynie Wielkiej – 33.898,00 zł

Ponadto zakupiono kilka nowych komputerów zarówno do Urzędu Gminy i Miasta jaki szkół na terenie gminy, partycypowano w kosztach zakupu samochodu dla Policji.

 

III.             Stan zadłużenia

 

Stan zadłużenie gminy Ulanów na dzień 31.12.2005r. wyniósł 897.000,00 zł w tym:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – Warszawa w kwocie 310.000,00 zł z przeznaczeniem na kanalizacje w Dąbrówce

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska – Rzeszów w kwocie 387.000,00 zł z przeznaczeniem na kanalizację w Bielinach i Hucie Deregowskiej

- kredyt z Banku Spółdzielczego Stalowa Wola O/Ulanów w kwocie 200.000,00 zł                   z przeznaczeniem na remont budynku Urzędu

 

IV.              Pomoc publiczna

 

W 2005 roku, jak i w latach ubiegłych udzielono pomocy publicznej w postaci umorzeń zaległości podatkowych oraz odsetek od tych zaległości, zarówno osobom fizycznym (w tym przedsiębiorcom) jak i osobom prawnym.

Osoby fizyczne:

podatek rolny – rozpatrzono pozytywnie 52 podania, umorzenia wyniosły 3.140,00 zł

podatek od nieruchomości – umorzenia wyniosły 16.759,00 zł

w tym dla:

- Garncarz Józef w kwocie 10.388,00 zł

- Garncarz-Sobiło Katarzyna w kwocie 2.531,00 zł

- Kunikowski Lech w kwocie 348,00 zł

- Walicka Maria w kwocie 308,00 zł

Osoby prawne:

podatek rolny – Dobro Gromadzkie wsi Bieliniec w kwocie 820,50 zł

podatek od nieruchomości – Gminna Spółdzielnia „SCh” w kwocie 24.279,00 zł

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska