http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Informacja o stanie majątkowym Gminy 
URZĄD
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Informacja o stanie majątkowym Gminy Ulanów na dzień 31.12.2004r. 24.10.2012

Informacja o stanie majątkowym Gminy Ulanów na dzień 31.12.2004r.

 

I.                   Składniki mienia komunalnego

Gmina Ulanów jest właścicielem:

 

-         42 ha gruntów budowlanych

-         4 ha gruntów usługowych i handlowych

-         8 ha działek oświatowych wraz z budynkami szkolnymi i przedszkolnymi

(14 budynków szkolnych, 8 domów nauczyciela i 2 budynki przedszkolne)

-         5,5 ha dróg miejskich

-         46 ha zieleni, w tym park o pow. 4 ha

-         193,7 ha lasów

 

 

W 2004 roku Gmina Ulanów przejęła na swój majątek 16 ha gruntu budowlanego wraz z budynkiem o wartości 91.900 zł.

Obecnie regulowany jest stan prawny gruntu stanowiącego działki budowlane i tereny zielone o łącznej pow. 23 ha 72 a.

Przygotowany jest do komunalizacji grunt przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę zalewu i projektowaną zieleń urządzoną, związaną z turystyką i budownictwem mieszkaniowym o pow. 14 ha oraz 161 ha gruntu stanowiącego dawne mienie wiejskie.

Stan mienia komunalnego ulega zmianie w związku ze zbyciem nieruchomości.

W roku 2004 Gmina Ulanów sprzedała 3 działki budowlane o łącznej pow. 58 a, o wartości 63.050 zł.

Majątek Gminy stanowią grunty własne będące w zasobie, grunty oddane w użytkowanie wieczyste, w zarząd i dzierżawę.

-         w użytkowaniu wieczystym jest 57 działek o łącznej wartości 320.000 zł

o pow. 4 ha 80 a,

-         w zarządzie jest 6 ha gruntów o wartości 28.560 zł,

-         w dzierżawie jest 1 ha 90 a gruntu o wartości 8.000 zł.

 

Nie posiadamy udziałów w spółkach, akcji ani gruntów sprywatyzowanych przedsiębiorstw.

Na mieniu komunalnym działalność prowadzą:

  1. Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie wraz z Ujęciem wody w miejscowości Bieliniec
  2. Gminne Centrum Kultury w Ulanowie
  3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  4. VII Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Ulanowie
  5. Szkoły Podstawowe i Gimnazja na terenie Gminy Ulanów
  6. Przedszkola  w Ulanowie i Bielinach
  7. Posterunek Policji w Ulanowie
  8. Usytuowany jest budynek Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie przy ul. Rynek 5

W 2004 roku Gmina Ulanów uzyskała korzyści z gospodarowania mieniem w wysokości:

-         z tytułu użytkowania wieczystego – 4.992 zł

-         z tytułu dzierżawy – 1.020 zł

-         z tytułu najmu (domy nauczyciela) – 12.296 zł

-         ze sprzedaży majątku gminy – 69.326 zł

 

II                   Budżet

 

Dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2004 rok przedstawiają się na kwotę ogółem 11.262.712 zł., w tym dochody własne oraz dotacje celowe.

Dochody własne Gminy to między innymi z tytułu

-         wpłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości, najem czy sprzedaż majątku – 87.634 zł

-         wpływy z podatku od nieruchomości – 654.518 zł

-         wpływy z podatku rolnego – 220.737 zł

-         wpływy z podatku leśnego – 76.463 zł

-         wpływy z podatku od środków transportu – 66.807 zł

-         wpływy z podatku od rzemiosła – 2.043 zł

-         wpływy od spadku i darowizn – 2.525 zł

-         wpływy z opłaty targowej – 6.535 zł

-         wpływy z opłaty administracyjnej – 12.012 zł

-         wpływy z czynszów – 16.256 zł

-         wpływy za czynności cywilnoprawne – 25.263 zł

-         odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych – 4.206 zł

-         wpływy z opłaty skarbowej – 26.050 zł

-         opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 81.839 zł

-         udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 922.839 zł

-         udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.854 zł

-         wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji – 67.611 zł

 

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2004 rok przedstawiają się na kwotę ogółem 12.498.667 zł, z tego ok. 29% wydatkowano na zadania inwestycyjne na terenie gminy Ulanów między innymi na:

-         remont dróg, wykonanie i naprawę chodników – 779.261 zł (pokrycie ze środków SAPARD i budżetu gminy)

-         remont szkoły Podstawowej w Bielinach – 107.813 zł

-         remont starej Szkoły Podstawowej w Ulanowie – 657.000 zł

-         prace budowlane i wykończeniowe przy budowie sali gimnastycznej w Kurzynie Średniej – 482.168 zł

-         budowa sieci kanalizacyjnej w Hucie Deręgowskiej – 1.300.385 zł

-         modernizacja oświetlenia Dąbrówka Ruda i Kurzyna – 29.764 zł

-         remont Domu Ludowego w Bukowinie, Wólce Bielińskiej i w Kurzynie Wielkiej – 51.344 zł

-         modernizacja boiska sportowego w Ulanowie – 46.360 zł

-         modernizacja boiska szkolnego w Bielinach – 36.966 zł

-         wyposażenie i remont świetlicy w Dąbrówce – 19.562 zł

-         zakup komputerów, drukarek, mebli biurowych – 63.599 zł

 

na oświatę i wychowanie przeznaczono ok. 53% wydatków budżetu

na opiekę społeczną przeznaczono ok. 10% wydatków budżetu

 

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu w kwocie 1.235.955 zł ma pokrycie w pożyczkach i kredytach bankowych.

 

 

 

III.             Stan zadłużenia Gminy Ulanów

 

Stan zadłużenia Gminy Ulanów na dzień 31.12.2004 r. wynosi 1.867.000 zł – są to kredyty i pożyczki bankowe zaciągnięte na zadania inwestycyjne:

-         remont budynku starej szkoły w Ulanowie (siedziba Urzędu Gminy i Miasta) – 300.000 zł

-         budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Deręgowska – 600.000 zł

-         budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Deręgowska – 420.000 zł

-         budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bieliny – 137.000 zł

-          budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka – 410.000 zł

 

IV.       Pomoc publiczna

 

Gmina Ulanów w 2004 roku udzieliła pomocy publicznej w formie umorzeń podatkowych oraz umorzeń odsetek od podatku osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom.

Łącznie wpłynęło 91 wniosków o zastosowanie zwolnień w postaci umorzenia podatków.

Osoby fizyczne:

-         podatek rolny 55 wniosków – umorzono łącznie kwotę 2.089,70 zł

-         podatek leśny – umorzono kwotę 66,00 zł

-         podatek od nieruchomości – umorzono kwotę 2.800,00 zł

 

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono podatek od nieruchomości:

1.      Gminna Spółdzielnia „SCH” – 23.688,90 zł

2.      EKO PLAST – 15.242,30 zł ;

2.741,60 – za 2001r.

1.268,30 – za 2002r.

11.232,40 – za 2003r.

3.      Nagier Stanisław – 2.997,10 zł

4.      Gancarz Józef – 1.257,40 zł + odsetki 684,30 zł

5.      Żyła Tadeusz – 432,20 zł

6.      Nikolas Zdzisław – 596,80 zł

7.      Hasiak Teresa – 415,10 zł

8.      Nicałek Jan – 390,20 zł

9.      Maziarz Zygmunt – 157,60 zł

10.  Jabłońska Elżbieta – 246,70 zł

11.  Szczepan Marzanna – 1.415,00 zł

12.  Budziński Jacek – 81,30 zł

13.  Budziński Stanisław – 111,50 zł

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska