http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 37/2005 z dnia 8.06.2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania dla Kierownika Zakładu Usług Komunalnych 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 37/2005

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 8 czerwca 2005r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania dla Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie.

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art. 30 ust.1, art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z p.zm./ oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U. Nr 61, poz. 708 z p.zm. /

 

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam Regulamin premiowania zwany dalej „regulaminem” określający zasady przyznawania i wypłacania premii Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie.

 

§ 2

 

Premia dla Kierownika Zakładu Usług Komunalnych przyznawana jest miesięcznie.

 

§ 3

 

Przyznaną premię wypłaca się z dołu łącznie z wynagrodzeniem za pracę.

 

§ 4

Premię przyznaje się za:

1.        właściwą realizację powierzonych zadań,

2.        przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

3.        podnoszenie jakości pracy, świadczonych usług.

 

 

§ 5

 

Ustala się maksymalną wysokość premii do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

 

 

§ 6

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych traci prawo do premii za dany miesiąc w wypadku niewłaściwego wywiązywania się z powierzonych zadań, a także      w razie:

1.        niewykonania zadań wskazanych w § 4 regulaminu,

2.        narażenia Zakładu na straty finansowe,

3.        zastosowania wobec niego kary porządkowej na podstawie art. 108 Kodeksu Pracy,

4.        nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

5.        usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby ( zwolnienie L – 4) lub urlopu bezpłatnego przez łączny okres powyżej 14 dni roboczych w danym miesiącu.

 

 

§ 7

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska