http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 27/2005 z dnia 25.04.2005r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 27/2005

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które może być przyznane dofinansowanie oraz określenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania.

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z p.zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybów przyznawania tych środków / Dz.U. Nr 46, poz. 430 /

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§ 1

Zatwierdzam plan doskonalenia zawodowego nauczycieli w gminie Ulanów    na 2005 rok na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół według załącznika Nr 1.

 

 

§ 2

Ustala się maksymalna kwotę dofinansowania w 2005r. opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% pobieranych opłat za semestr i nie więcej jak 700 zł.

 

 

§ 3

1. Ustala się następujące formy kształcenia, na które dofinansowywanie może być przyznawane:

-         studia podyplomowe;

-         kursy kwalifikacyjne;

-         inne kursy doskonalące pracę nauczycieli;

-         w uzasadnionych przypadkach studia i uzupełnienie studiów.

 

2. Ustala się następujące specjalności na które w pierwszej kolejności może być przyznane dofinansowanie:

-         języki obce;

-         specjalności w zakresie których przekwalifikowywać się będą nauczyciele mianowani i zatrudnieni na czas nieokreślony, oprócz nauczycieli planujących przejść na emeryturę do 2006 roku lub będących w wieku przedemerytalnym;

-         inne specjalności niezbędne do pracy w szkole.

 

 

§ 4

Wnioski nauczycieli o dopłatę czesnego / wg wzoru załącznika Nr 2 / rozpatruje i ustala jego kwotę dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy i Miasta, a w przypadku dyrektorów szkół Burmistrz Gminy i Miasta.

W 2005 roku wnioski należy złożyć nie później niż do końca października.

 

Do wniosku należy dołączyć:

-         zaświadczenie ze szkoły wyższej, zakładu kształcenia nauczycieli potwierdzające odbywanie studiów lub kursu kwalifikacyjnego;

-         potwierdzenie wysokości opłaty za II semestr roku akademickiego 2004/2005 lub za I semestr roku akademickiego 2005/2006;

-         oświadczenie dyrektora szkoły o potrzebie kształcenia lub przekwalifikowania się nauczyciela wraz z uzasadnieniem;

-         oświadczenie nauczyciela, że w przypadku otrzymania dofinansowania, zobowiązuje się do przepracowania w szkołach prowadzonych przez gminę Ulanów co najmniej 3 lat szkolnych, licząc od roku szkolnego następującego po roku w którym nauczyciel otrzymał dofinansowanie w wymiarze nie niższym niż ½ etatu, zaś w przypadku nie dotrzymania tego warunku do zwrotu  kwoty dofinansowania / Załącznik Nr 3 /.

 

§ 5

W uzasadnionych przypadkach Organ Prowadzący może zwolnić nauczyciela w całości lub w części od obowiązku zwrotu, otrzymanego dofinansowania czesnego.

 

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Szkół oraz Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno – Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Ulanowie.    

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 27/2005

Burmistrza Gminy i Miasta

z dnia 25 kwietnia 2005r.

 

 

Plan finansowy doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli Gminy Ulanów na 2005 rok.

 

 

 

Lp.

 

Nazwa szkoły

 

Szkolenia RP, dopłaty do czesnego, kursy doskonalące  i inne formy dokształcania nauczycieli

 

Zakup materiałów

szkoleniowych

 

 

Delegacje

 

Razem

1.

ZS Ulanów

4 600,-

500,-

   200,-

5 300,-

2.

ZS Kurzyna  Średnia

1 500,-

500,-

   -

2 000,-

3.

PSP Wólka Tanewska

1 900,-

400,-

   200,-

2 500,-

4.

PSP Bieliny

2 500,-

300,-

   200,-

3 000,-

5.

PSP Dąbrówka

   700,-

300,-

   200,-

1 200,-

6.

Przedszkole Ulanów

   800,-

-

   200,-

1 000,-

             Ogółem:

12 000,-

 2 000,-

1 000,-

15 000,-

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska