http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 18/2005 z dnia 31.03.2005r. w sprawie ustalenia regulaminu premiowania dla pracowników na stanowiskach pomocniczy 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 18/2005

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie ustalenia regulaminu premiowania dla pracowników

na stanowiskach pomocniczych i obsługi zatrudnionych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie.

 

 

         Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./ oraz § 16 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. Nr 33, poz. 264 z p.zm./

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam zasady przyznawania premii dla pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie.

 

§ 2

 

Umieszczone w „Regulaminie premiowania” zasady przyznawania premii dla pracowników wymienionych w § 1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  

 

                                                                                        Załącznik

                                                                                        do Zarządzenia Nr 18/2005

                                                                                     Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

                                                                                        z dnia 31 marca 2005r.

 

 

 

Regulamin Premiowania

pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi zatrudnionych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie.

 

 

 

§ 1

Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pomocniczym lub obsługi może być przyznana premia w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia do czterdziestu procent otrzymanego za dany miesiąc wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 2

Premia wypłacana jest miesięcznie z dołu łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym.

 

§ 3

Premię w pełnej wysokości może otrzymać pracownik, który:

1.      terminowo i prawidłowo wykonuje swoje obowiązki na danym stanowisku pracy i inne zadania zlecone przez przełożonych;

2.      przestrzega dyscypliny pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

3.      nie korzysta ze zwolnień lekarskich.

 

§ 4

Premia przysługuje od dnia zatrudnienia.

 

§ 5

Zmniejszenie premii następuje za:

1.      niestaranne i nieterminowe wykonanie swoich obowiązków;

2.      nie przestrzeganie czasu pracy, naruszenie dyscypliny pracy.

 

§ 6

Pracownik traci prawo do premii w przypadkach:

1.      nie wykonania w wyznaczonym terminie zadań przewidzianych na danym stanowisku;

2.      opuszczenia stanowiska pracy bez uzasadnienia;

3.      wyrządzenia ze swojej winy szkody zakładowi pracy;

4.      korzystania ze zwolnień lekarskich.

 

§ 7

Decyzję o zmniejszeniu premii podejmuje kierownik zakładu pracy po wysłuchaniu pracownika.

 

§ 8

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 31 marca 2005r.

 

 

 

 

 

            

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska