http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 15/2005 z dnia 30.03.2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Ulanów na 2005r. 24.10.2012

ZARZĄDZENIE Nr 15/2005

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Ulanów na 2005r.

 

= = = = = = = =

 

       Na podstawie art.126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 z p.zm /,

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

 

Opracowuje się układ wykonawczy budżetu gminy i miasta Ulanów na 2005r. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, tj:

 

-         dochody budżetowe – zgodnie z załącznikiem Nr 1,

-         wydatki budżetowe  – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2005r.

 

                                                                                                                                       Załącznik Nr 1

Dochody Budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2005 rok.

 

 

Dział

 

 

Nazwa

 

§

 

Treść

 

Kwota

020

Leśnictwo

 

02001- Gospodarka leśna

 

02095 – Pozostała działalność

 

0970

 

0750

 

Wpływy za drzewo

 

Czynsz za dzierżawę

obwodów łowieckich

        47 000,-

45 000,-

        

2 000 ,-

700

Gospodarka

Mieszkaniowa

 

70005 – Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

 

 

 

70095 – Pozostała działalność

 

 

 

0470

 

 

0750

 

0840

 

Wpływy z opłat

za wieczyste użytkowanie.

 

Czynsz za dzierżawę

 

Wpływy ze sprzedaży

wyrobów i składników

majątkowych

      46 000,-

 

         5 000,-

 

         1 000,-

 

 

     40 000,-

 

750

Administracja

Publiczna

 

75011 – Urzędy Wojewódzkie

 

 

 

2010

 

 

 

0690

 

Dotacja celowa

otrzymana z budżetu

państwa na realizację zadań

 

Wpływy z różnych opłat

       60 551,-

 

       59 551,-

 

 

1 000,-

 

751

Urzędy

Naczelnych

Organów

Władzy

Państwowej

 

75101 – Urzędy Naczelnych

Organów Władzy Państwowej

 

2010

 

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań

         1 367,-

 

         1 367,-

754

Bezpieczeństwo

Publiczne

 

75414 – Obrona Cywilna

 

6310

 

Dotacja celowa z budżetu

państwa na realizację zadań

 

       7 000,-

 

       7 000,-

756

Dochody od osób

prawnych, od

osób fizycznych

i od innych

jednostek nie

 posiadających

osobowości

prawnej

 

75601 – Wpływy z podatku

od osób fizycznych

 

75615 – Wpływy z podatku od

osób prawnych

 

 

 

75616 – Wpływy z podatku od osób fizycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75618 – Wpływy z opłaty

skarbowej

 

 

 

75621 – Udziały gmin

w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa

 

 

0350

 

 

0310

0320

0330

0910

 

 

0310

0320

0330

0340

 

0360

 

0430

0450

 

0490

0500

 

0690

0910

 

0410

0480

 

 

 

0010

 

 

0020

 

Podatek od działalności

gospodarczej.

 

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Odsetki

 

 

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków

transportowych

Podatek od spadków

i darowizn

Opłata targowa

Wpływy z opłaty

Administracyjnej

Wpływy z czynszu najmu

Od czynności cywilno-

Prawnych

Wpływy z różnych opłat

Odsetki

 

Opłata skarbowa

Wpływy z opłat

za zezwolenie na sprzedaż

napojów alkoholowych

 

Udział w podatku

dochodowym od osób

fizycznych

Udział w podatku

dochodowym od osób

prawnych

  2 196 973,-

 

            500,-

 

     350 000,-

      7 400,-

       64 000,-

500,-

          

     

260 000,-

220 600,-

13 000,-

 

67 000,-

 

         5 000,-

         6 000,-

 

         4 000,-

       12 000,-

      

       30 000,-

1 000,-

      4 440,-

           

       20 000,-

 

       80 000,-

 

 

 

   1 050 533,-

 

 

          1 000,-

758

Różne

rozliczenia

 

75801 – Część oświatowa

subwencji ogólnej

 

75807 – Część wyrównawcza

subwencji ogólnej

 

75809 – Rozliczenia między

jednostkami samorządu

terytorialnego

 

2920

 

 

2920

 

 

0690

 

Subwencja oświatowa

 

 

Subwencja ogólna

 

 

Wpływy z różnych opłat

  7 761 737,-

  4 797 791,-

 

 

  2 953 946,-

 

 

10 000,-

801

Oświata

i wychowanie

 

80101 – Szkoły Podstawowe

 

 

 

 

 

80104 – Przedszkola

 

80110 - Gimnazja

 

0490

2033

 

 

 

 

0830

 

2033

 

 

 

6290

 

Wpływy z opłat lokalnych

Dotacja na finansowanie zadań własnych

związanych z realizacją Podkomponent 2

 

Wpływy z usług

 

Dotacja na finansowanie

zadań własnych

związanych z realizacją

Podkomponent 2

Środki na dofinansowanie

inwestycji gminnej

     254 053,-

       38 000,-

 

 

 

4 211,-

 

     49 000,-   

 

     

 

 

22 842,-

 

140 000,-

852

Pomoc

Społeczna

 

 

85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego.

 

85213 – Składki

na ubezpieczenia społeczne

 

85214 – Zasiłki i pomoc

w naturze

 

 

 

 

 

85219 – Ośrodki Pomocy

Społecznej

 

 

85295 – Pozostała działalność

 

2010

 

 

 

 

2010

 

 

2010

 

 

2030

 

 

 

2030

 

 

 

2030

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

 

 

 

Dotacja celowa otrzymana  z budżetu państwa

 

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa

 

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa

na zadania własne

 

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych

 

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych

   1 491 710,-

 

1 214 700,-      

 

 

 

20 900,-

 

 

     113 100,-

 

 

        

 

18 100,-

 

 

 

     104 200,-

 

 

 

20 710,-

854

Edukacyjna Opieka

Wychowawcza

 

 

85401 – Świetlice szkolne

 

0830

 

Wpływy z usług

165 000,-

165 000,-

900

Gospodarka

Komunalna

i Ochrona

Środowiska

 

90001 – Gospodarka ściekowa

i ochrona wód

 

 

 

0970

 

6290

 

 

 

 

Środki od ludności

na kanalizację

Środki na dofinansowanie własnych gmin pozyskane

z innych źródeł

   1 214 051,-

 

       40 000,-

 

 

1 174 051,-

 

RAZEM

 

13 245 442,-

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                            Załącznik Nr 2

 

Wydatki Budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2005 rok.

 

 

 

Dział

 

Nazwa

 

§

 

Treść

 

Kwota

 

010-

Rolnictwo

i Łowiectwo

 

 

01030-Izby Rolnicze

 

 

01095 –

Pozostała działalność

 

 

 

2850

 

 

4210

 

4300

 

 

 

 

Wpłaty gmin na rzecz

Izb Rolniczych

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

       9 560,-

      

         4 560,-

 

      

         2 000,-

 

         3 000,-

 

020-

Leśnictwo

 

02001 – Gospodarka leśna

 

4210

 

4300

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych 

45 000,-

 

10 000,-

 

35 000,-

 

600-

Transport

i Łączność

 

60016 – Drogi publiczne gminne

 

4210

 

4270

 

4300

 

 

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

remontowych

Zakup usług

pozostałych

 

     700 000,-

    

       10 000,-

 

     670 000,-

 

       20 000,-

    

700-

Gospodarka

Mieszkaniowa

 

70005-Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

 

4210

 

4300

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

 

     300 000,-

    

        2 000,-

 

     298 000,-

710-

Działalność

usługowa

 

71004-Plany

zagospodarowania

przestrzennego

 

 

71035- Cmentarze

 

4210

 

4300

 

 

4210

 

4300

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

       42 000,-

     

         1 000,-

 

       39 000,-

 

 

         1 500,-

 

            500,-

 

750Administracja

Publiczna

 

75011-Urzędy Wojewódzkie

 

 

 

 

 

75022-Rady Gmin          

i Miast

 

 

 

 

 

 

75023-Urzędy Gmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75095 –

Pozostała działalność

 

 

4010

 

4110

 

4120

 

 

3030

 

4210

 

4300

 

 

 

4010

 

4040

 

4110

 

 

4120

 

4140

 

 

4210

 

4260

4270

 

4280

 

4300

 

4410

 

4440

6050

 

 

4210

 

4300

 

 

 

Wynagrodzenie osobowe

Składki na

ubezpieczenia społecz.

Składki na F.Pracy

 

 

Różne wydatki na

rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

 

 

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe

wynagrodzenie roczne

Składki na

ubezpieczenie

społeczne

Składki na Fundusz

Pracy

Wpłaty na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji

osób niepełnospr.

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług

remontowych

Zakup usług

zdrowotnych

Zakup usług

pozostałych

Podróże służbowe

krajowe

Odpisy na ZFŚS

Wydatki inwestycyjne

 

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

  1 414 082,-

     106 000,-

    

       88 600,-

 

       15 300,-

         2 100,-

 

       55 000,-

    

       45 000,-

 

         5 000,-

 

         5 000,-

 

  1 223 082,-

    

     739 000,-

 

       45 800,-

 

   

     127 000,-

 

       17 148,-

 

      

10 000,-

 

52 082,-

       40 000,-

 

         5 000,-

    

1 000,-     

 

60 000,-

 

       15 000,-

21 052,-      

       90 000,-

   

   30 000,-

    

       10 000,-

 

       20 000,-

 

  

751-Urzędy

Naczelnych

Organów Władzy

Państwowej

 

 

75101-Urzędy Naczelnych

Organów Władzy

Państwowej

 

 

4010

 

4110

 

4120

 

4210

 

4300

 

 

Wynagrodzenia osobowe

Składki na

ubezp.społeczne

Składki na Fundusz

Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

 

         1 367,-

 

         

   840,-

 

            145,-

           

              21,-

 

            200,-

 

161,-

754-

Bezpieczeństwo publiczne

i Ochrona

przeciwpożarowa

 

 

75412-Ochotnicze Straże

Pożarne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75414 – Obrona Cywilna

 

 

 

4110

 

 

4120

 

4170

 

4210

 

4260

4270

 

4300

 

4430

 

 

6050

 

 

 

Składki na

ubezpieczenia

społeczne

Składki na Fundusz

Pracy

Wynagrodzenie bezosobowe

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług

remontowych

Zakup usług

pozostałych

Różne podatki i składki

 

 

Wydatki inwestycyjne

   107 000,-

 

100 000,-    

 

   

   3 500,-

 

     500,-

 

28 000,-    

 

32 000,-

       8 000,-

 

     3 000,-

 

     10 000,-

     15 000,-

 

7 000,-

7 000,-

 

756 –

Dochody od osób

prawnych

i od osób

fizycznych

 

 

 

5647 – Pobór podatków

i opłat

 

 

4100

 

 

Wynagrodzenia

agencyjno-prowizyjne

30 000,-

 

30 000,-

757 –

Obsługa długu

publicznego

 

 

75702-Obsługa papierów

wartościowych i kredytów

 

 

 

8010

 

 

Odsetki od pożyczek

    40 000,-

 

40 000,-

758-Różne

rozliczenia

 

75818-Rezerwy ogólne

i celowe

 

 

4810

 

Rezerwy

124 754,-

124 754,-

801 – Oświata

i Wychowanie

 

80101-Szkoły Podstawowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80104 - Przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80110-Gimnazja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80113-Dowożenie uczniów do szkół

 

 

80114-Zespoł Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80146-Dokształcenie

i doskonalenie

nauczycieli

 

 

 

 

 

3020

 

 

4010

 

4040

 

4110

4120

4210

 

4240

 

4260

4270

 

4280

 

4300

4410

 

4440

4580

6050

 

 

3020

 

 

4010

 

4040

 

4110

4120

4210

 

4220

4240

 

4260

4270

 

4280

 

4300

 

 

4410

 

4440

 

 

3020

 

 

4010

 

4040

 

4110

4120

4210

 

4240

 

4260

4270

 

4280

 

4300

 

4410

 

4440

6050

 

 

 

4300

 

 

 

4010

 

4040

 

4110

4120

4210

 

4270

 

4280

 

4300

 

4410

 

4440

 

 

4210

 

4300

4410

 

 

Nagrody i wydatki

osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń

Wynagrodzenia

osobowe

Dodatkowe

wynagrodzenie roczne

Składki na ubezp.społ.

Składki na F. Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup pomocy

naukowych

Zakup energii

Zakup usług

remontowych

Zakup usług

zdrowotnych

Zakup usług pozost.

Podróże służbowe

krajowe

Odpis na ZFŚS

Pozostałe odsetki

Wydatki inwestycyjne

 

 

Nagrody i wydatki

osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń

Wynagrodzenie

osobowe

Dodatkowe

wynagrodzenia roczne

Składki na ubezp.społ.

Składki na F.Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup żywności

Zakup pomocy

naukowych

Zakup energii

Zakup usług

remontowych

Zakup usług

zdrowotnych

Zakup usług

pozostałych

 

Podróże służbowe

krajowe

Odpis na ZFŚS

 

 

Nagrody i wydatki

osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń

Wynagrodzenia

osobowe

Dodatkowe

wynagrodzenie roczne

Składki na ubezp.społ.

Składki na F.Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup pomocy

naukowych

Zakup energii

Zakup usług

remontowych

Zakup usług

zdrowotnych

Zakup usług

pozostałych

Podróże służbowe

krajowe

Odpis na ZFŚS

Wydatki inwestycyjne

 

 

 

Zakup usług pozost.

 

 

 

Wynagrodzenie

osobowe

Dodatkowe

wynagrodzenie roczne

Składki na ubezp.społ.

Składki na F. Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

remontowych

Zakup usług

zdrowotnych

Zakup usług pozost.

 

Podróże służbowe

krajowe

Odpis na ZFŚS

 

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług pozost.

Podróże służbowe

krajowe

 

5 634 273,-

3 137 991,-

  

 

155 000,-

 

1 915 518,-

 

160 396,-

386 800,-

50 700,-

 

55 000,-

 

13 000,-

137 900,-

 

15 000,-

 

4 800,-

44 500,-

 

4 500,-

164 377,-

500,-

 30 000,-

 

   680 000,-

    

 

31 000,-

 

410 200,-

 

31 843,-   

82 398,-

10 900,-    

     

9 000,-

36 000,-

 

2 000,-

18 000,-

 

6 400,-

 

1 500,-

 

9 000,-

 

 

500,-

31 259,-

 

1 516 282,-

    

 

60 000,-

 

768 600,-

 

54 471,-     

151 134,-

20 400,-    

    

10 000,-

 

5 000,-     

65 200,-

 

4 000,-

 

3 000,-      

 

12 000,-    

 

1 500,-      

55 895,-

305 082,-

 

     85 000,-

     85 000,-

 

 

200 000,-

 

 

135 145,-  

 

9 839,-    

25 700,-

3 500,-      

    

10 150,-

 

2 000,-

      

500,-

7 500,-      

 

 

2 000,-      

3 666,-

    

15 000,-

       

2 000,-

12 000,-

 

1 000,-

851-Ochrona

Zdrowia

 

85154-Przeciwdziałanie

alkoholizmowi

 

3030

 

4210

 

4300

6050

 

 

Różne wydatki na

rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług pozostał.

Wydatki inwestycyjne

     80 000,-

      

3 000,-

 

     30 000,-

42 000,-

5 000,-

852-Opieka

Społeczna

 

85212- Świadczenia

rodzinne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85213-Składki na

ubezpieczenia zdrowotne

 

 

 

85214-Zasiłki i pomoc

w naturze

 

85215-Dodatki

mieszkaniowe

 

 

85219-Ośrodek Pomocy

Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85295-Pozostała działalność

 

 

3110

4010

 

4110

 

4120

4210

 

4300

 

4410

 

4440

 

 

 

4130

 

 

 

3110

 

 

3110

 

 

 

4010

 

 

4040

 

4110

 

4120

4210

 

4300

4410

 

4440

 

 

3110

 

 

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenie osobowe

Składki na ubezpiecz.

społeczne

Składki na F. Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

Podróże służbowe

krajowe

Odpisy na ZFŚS

 

 

 

Składki na ubezpiecz.

zdrowotne

 

 

Świadczenia społeczne

 

 

Świadczenia społeczne

 

 

 

Wynagrodzenie

osobowe

 

Dodatkowe

wynagrodzenie roczne

Składki na

ubezp. społeczne

Składki na F.Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług pozost.

Podróże służbowe

krajowe

Odpisy na ZFŚS

 

 

Świadczenia społeczne

  1 622 610,-  

1 214 700,-   

1 164 186,-

 

13 967,-

 

28 894,-

361,-

 

1 559,-

 

4 200,-

 

800,-

733,-

 

 

20 900,-

 

20 900,-

 

174 100,-

174 100,-

 

   30 000,-

   30 000,-

    

 

     132 200,-

 

99 100,-

 

   

   6 045,-

 

     16 750,-

 2 251,-

 

       2 000,-

2 300,-

 

700,-

3 054,-

 

50 710,-      

50 710,-

 

854-Edukacyjna

opieka

wychowawcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85401-Świetlice szkolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3020

 

 

4010

4040

 

4110

4120

4210

 

4220

 

4260

 

4440

6050

 

 

 

Nagrody i wydatki

osobowe zaliczane

do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osob.

Dodatkowe

wynagrodzenie roczne

Składki na ubezp.społ.

Składki F.Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup środków

żywności

Zakup energii

 

Odpis na ZFŚS

Wydatki inwestycyjne

  556 600,- 

 

   556 600,-

      

 

9 000,-

218 000,-

 

     17 454,-

42 741,-

       5 700,-

      

4 800,-

      

165 000,-

5 000,-

 

    13 905,-

75 000,-

900-Gospodarka

Komunalna

i Ochrona

Środowiska

 

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

 

 

 

 

 

 

90003-Oczyszczanie miast

i wsi

 

 

 

90004-Utrzymanie zieleni

w miastach i gminach

 

 

 

90015-Oświetlenie placów

i dróg

 

 

2650

 

 

4300

 

6050

6052

 

 

4210

 

4300

 

 

4210

 

4300

 

 

4260

4300

 

6050

 

 

Dotacja przedmiotowa

z budżetu dla zakładu

budżetowego

Zakup usług

pozostałych

Wydatki inwestycyjne

Wyd. inwest.SAPARD

 

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług pozost.

 

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług pozost.

 

 

Zakup energii

Zakup usług

pozostałych

Wydatki inwestycyjne

1 388 196,-

 1 065 196,-  

  

   140 240,-

 

 

24 956,-

 866 788,-

33 212,-

    

88 000,-

   

  5 000,-

83 000,-

 

   60 000,-    

 

20 000,-

      40 000,-

 

  175 000,-

 110 000,-

  

  30 000,-

  35 000,-

 

921-Kultura

i Ochrona

Dziedzictwa

Narodowego

 

92109-Domy i Ośrodki

Kultury

 

 

 

 

92116-Biblioteki

 

 

 

 

 

92195-Pozostała

działalność

 

 

2480

 

 

 

 

 

2480

 

 

 

 

 

4210

 

4300

 

 

Dotacje podmiotowe

z budżetu dla

samorządowej

instytucji kultury

 

 

Dotacje podmiotowe

z budżetu dla

samorządowej

instytucji kultury

 

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

   320 000,-  

   165 000,-

 

 

 

165 000,-

 

  135 000,-

 

 

 

135 000,-

    

20 000,-

 

   12 000,-

 

8 000,-

926-Kultura

Fizyczna i Sport

 

92605- Zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu

 

3030

 

 

4210

 

4300

 

Różne wydatki

na rzecz osób

fizycznych

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

 

     60 000,-

    

 

20 000,-

   

30 000,-

 

10 000,-

 

         RAZEM

 

 

12 475 442,-

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska