http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 22.02.2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Achitektonicznej 24.10.2012

                                          

 

                                         Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 7/2005

                                    Burmistrza Gminy i Miasta  Ulanów

                                                        z dnia 22 lutego 2005 r

               w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

 

             Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) oraz art.8 ust. 3 i 6 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz .U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 , z późn. zm. ) zarządzam co następuje :

 

                                                                      § 1

 

1.Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną , zwaną dalej „Komisją” jako organ opiniodawczo-doradczy  w sprawach planowania i zagospodarowania  przestrzennego.

2. Komisja składa się z czterech członków na dwuletnią kadencję o wykształceni i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania  przestrzennego , z których połowa jest rekomendowana przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe. 

3. W skład powołanej komisji wchodzą :  Pan Władysław Gurdak , Pan Krzysztof Kuźniar,Pan Józef Wójcik , Pani Zofia Bronkiewicz   .

 

                                                                      § 2

 

Organizację i zasady działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia .

 

                                                                       § 3

 

Wydatki związane z działalnością Komisji będą pokrywane z budżetu gminy w ramach  środków zaplanowanych na wydatki z zakresu planowania przestrzennego .

 

                                                                       § 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej.

 

                                                                        § 5

 

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

                                                           § 1     

 

1.Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  zwana dalej „Komisją” jest organem doradczym Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów w sprawach opiniowania analiz i projektów określonych ustawą z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

                                                                     § 2

 

 

1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają Przewodniczącego   i  Wiceprzewodniczącego .

2.   Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów .

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji odpowiada za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji oraz reprezentuje ją na zewnątrz .

5. Sekretarz Komisji odpowiada za obsługę techniczną prac Komisji , w tym sporządzenie protokołów z posiedzeń . 

 

§ 3

 

1. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele samorządu gminnego  oraz innych organów i instytucji .

2 . W posiedzeniu Komisji biorą udział autorzy opracowań rozpatrywanych na posiedzeniu.

 

§ 4

 

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Burmistrz zawiadamiając członków Komisji na piśmie o tematyce i terminie posiedzenia .

2. Posiedzenia Komisji zwoływane są w miarę potrzeb .

3. Zawiadomienie członków Komisji o temacie i terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz zaproszenia dla osób przewidzianych do udziału w posiedzeniu Komisji należy wysłać co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

§ 5

 

1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia .

2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinno być podane  w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

 

 

                                                            

§ 6

 

1 .Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności.

2. Quorum Komisji stanowi połowa jej składu osobowego plus jedna osoba .

3.  W przypadku rozpatrywania tego samego tematu na dwóch lub więcej posiedzeniach  do quorum z zastrzeżeniem ust.2 , zaliczani zostaną członkowie Komisji , którzy  brali udział we wszystkich posiedzeniach dotyczących danego tematu.

 

§ 7

 

1. Komisja w toku dyskusji winna opracować istotne elementy opinii .

2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący upoważniony jest do przyjęcia protokołu  z posiedzenia Komisji oraz zredagowania opinii w oparciu o ustalenia wynikające z przeprowadzonej dyskusji. Opinia prezentowana jest członkom Komisji na kolejnym posiedzeniu. Członkowie Komisji mogą zgłaszać uwagi do przedstawionej opinii, które zostaną odzwierciedlone w protokole.

 

§ 8

 

 W przypadku gdy członek  Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania , na czas dyskusji w tym zakresie podlega wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu .

 

§ 9

 

Opinia Komisji nie będzie wykorzystywana w innych celach niż wymienione w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

 

§ 10

 

Za udział w posiedzeniu Komisji ustala się wynagrodzenie dla przewodniczącego – 250 zł brutto oraz wiceprzewodniczącego – 200 zł brutto. Podstawą do wynagrodzenia jest obecność na posiedzeniu, podpisana lista obecności oraz umowa-zlecenie zawarta pomiędzy Burmistrzem a członkiem Komisji.

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska