http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
 
data publikacji:  05-01-2016 | 09:32
data ostatniej modyfikacji:  14-03-2016 | 08:30
autor dokumentu: Stanislaw Garbacz
ostatnio modyfikowal: Stanislaw Garbacz

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255), od 1 stycznia 2016 r. zapewniony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.


Na terenie Gminy Ulanów PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ mieści się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, przy ul. Rynek 5.
Dni i godziny otwarcia:
PONIEDZIAŁEK: 11:30 – 15:30
WTOREK: 8:00 – 12:00
Środa: 11:00 – 15:30


Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej na terenie powiatu niżańskiego ustalono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Szczegółowy harmonogram działania 3 punktów stałych, wraz z ich filiami przedstawia się następująco:


1) stały punkt w Nisku, z filią w Krzeszowie - prowadzony przez Fundację „Masz Prawo” w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg
Nisko – lokal na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 Maja 10


    Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 12.30
    Wtorek: od godz. 11.00 do godz. 15.30
    Środa: od godz. 8.00 do godz. 12.30
    Czwartek: od godz. 11.00 do godz. 15.30
filia w Krzeszowie – lokal na parterze budynku – sala narad – Urzędu Gminy w Krzeszowie, ul. Rynek 2
    Piątek:  od godz. 11.30 do godz. 16.00

2) stały punkt w Jeżowem, z filią w Rudniku nad Sanem – nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez radców prawnych
  Jeżowe – lokal na parterze budynku Urzędu Gminy w Jeżowem, Jeżowe 136a


    Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 12.00
    Środa:  od godz. 11.30 do godz. 15.30
    Piątek:  od godz. 8.00 do godz. 12.00

filia w Rudniku nad Sanem – lokal na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, ul. Kilińskiego 19
    Poniedziałek: od godz. 11.30 do godz. 15.30
    Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 12.00

3) stały punkt w Ulanowie, z filią w Harasiukach i Jarocinie - nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów    
Ulanów - lokal na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5


    Poniedziałek: od godz. 11.30 do godz. 15.30
    Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 12.00
    Środa: od godz. 11.30 do godz. 15.30

filia w Harasiukach - lokal na parterze budynku Zespołu Szkół w Harasiukach, Harasiuki 106
    Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 12.00


filia w Jarocinie - lokal na parterze budynku Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie, Jarocin 114
    Piątek: od godz. 11.00 do godz. 15.00
                    

Uprawnieni do nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym):


•    młodzież do 26. roku życia,
•    osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
•    osoby, które ukończyły 65. lat,
•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•    kombatanci,
•    weterani,
•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez (art. 4 ust. 2 ustawy):


•    przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia
z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
•    przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
•    przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
•    przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
•    przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
•    złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w ww. punktach.

Pomoc prawna będzie polegała na:


•    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
•    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
•    pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
•    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:


•    prawa pracy,
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
•    prawa cywilnego,
•    spraw karnych,
•    spraw administracyjnych,
•    ubezpieczenia społecznego,
•    spraw rodzinnych,
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
•    Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

 
 


Interaktywna Polska