http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2004r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 10/2004 z dnia 22.03.2004r. w sprawie przygotowania sprawozdania budżetu gminy i miasta Ulanów za 2003r. 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 10/2004

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 22 marca 2004r.

w sprawie przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu gminyi miasta Ulanów za 2003 rok.

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz.1591 z p.zm./

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§ 1

 

Opracowuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów za 2003 rok jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Opracowane sprawozdanie stanowi materiał do wydania opinii przez Komisję Rewizyjną i opracowania wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Tabelaryczne wykonanie budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2003 rok.
    Dochody Wydatki
Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %
               
               
010 Rolnictwo i łowiectwo 648 585 zł 648 585 zł 100,00 1 632 283 zł 1 091 467 zł 66,9
020 Leśnictwo 2 000 zł 1 491 zł 74,55 0 zł 0 zł X
600 Transport i łączność 203 805 zł 203 805 zł 100,00 1 040 748 zł 1 040 401 zł 100,0
700 Gospodarka mieszkaniowa 113 600 zł 116 722 zł 102,75 169 502 zł 169 167 zł 99,8
710 Działalność usługowa 12 000 zł 12 000 zł 100,00 22 100 zł 21 170 zł 95,8
750 Administracja publiczna 86 115 zł 81 428 zł 94,56 1 263 456 zł 1 250 212 zł 99,0
751 Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej 34 974 zł 34 974 zł 100,00 34 974 zł 34 974 zł 100,0
754 Bezp. Publ. I Ochr. Przeciw pożarowa X X X 100 000 zł 99 671 zł 99,7
756 Doch. Od osób prawnych i fizycznych 2 029 654 zł 1 926 810 zł 94,93 X X X
757 Obsługa długu publicznego X X X 16 000 zł 15 326 zł 95,8
758 Różne rozliczenia 7 124 922 zł 7 124 682 zł 100,00 X X X
801 Oświata i wychowanie 44 449 zł 45 049 zł 101,35 5 099 318 zł 5 098 179 zł 100,0
851 Ochrona zdrowia X X X 75 000 zł 75 000 zł 100,0
853 Opieka społeczna 697 412 zł 697 412 zł 100,00 795 382 zł 795 332 zł 100,0
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 63 570 zł 61 385 zł 96,56 757 125 zł 754 940 zł 99,7
900 Gospodarka Kom. I Ochr. Środowiska 158 600 zł 162 797 zł 102,65 235 098 zł 232 951 zł 99,1
921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narod. X X X 317 400 zł 317 383 zł 100,0
926 Kultura fizyczna i Sport X X X 51 300 zł 51 270 zł 99,9
               
    11 219 686 zł 11 117 140 zł 99 11 609 686 zł 11 047 443 zł 95,2

 

SPRAWOZDANIE

 

Z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za 2003 rok.

 

 

            Budżet Gminy i Miasta został uchwalony w dniu 3 marca 2003 roku uchwałą Nr V/29/03 po stronie dochodów na kwotę 10.089.110 zł.  W trakcie całego roku dokonano zmian po stronie dochodów z tytułu zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa, środki z SAPARD oraz dochodów własnych. Na 31 grudnia budżet zamknął się kwotą 11.219.686 zł po stronie dochodów.

 

 

DOCHODY

PLAN

WYKONANIE

%

Ogółem

11.219.686 zł

11.117.140 zł

99

Subwencja ogólna

7.124.922

7.124.682

100

- w tym oświatowa

4.283.563

4.273.563

100

- podstawowa

2.583.361

2.583.361

100

- rekompensująca

302.998

302.998

100

Różne rozliczenia z Urzędu Skarbowego

0

-240

 

Administracja rządowa

829.840

829.840

100

Dotacja na zadania własne

933.170

933170

100

- w tym dotacje na drogi polne

19.000

19.000

100

Dni Ulanowa

9.785

9.785

100

FŚS nauczycieli

28.064

28.064

100

Dodatki mieszkaniowe

8.031

8.031

100

Dożywianie uczniów

19.400

19.400

100

Dotacje NFOŚ na imprezę ekologiczną

3.500

3.500

100

SAPARD dot. Na kanalizacje Bieliny

629.585

629.585

100

SAPARD droga Glinianka

203.805

203.805

100

Dotacja na cmentarze

12.000 zł

12.000 zł

100

Udział we wpływach z podatku od osób fizycznych

 

808.854

 

751.351

 

92,8

Udział we wpływach w podatku od osób prawnych, nadpłata I Urzędu Skarbowego W-wa

 

 

800

 

 

-18.146

 

 

 

Dochody własne

1.522.100

1.496.243

98

Obwody łowieckie (środki te wpływają za czynsze z Nadleśnictwa)

 

2.000

 

1.491

 

74,4

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

 

22.000

 

23.375

 

106

Dzireżawa gruntów wieczyste użytkowanie

1.000

1.880

188

Wpływy z majątku gminy (są to dochody ze sprzedaży weterynarii w Ulanowie)

 

90.600

 

91.467

 

100,9

Opłata administracyjna wpływy z opłat za specyfikacje

 

5.000

 

3.906

 

78

Odsetki od środków na rachunkach

15.000

11.407

76

Podatek od rzemiosła US Stalowa Wola

1.500

1.060

70,6

Dochody z czynszów domów nauczyciela

12.500

13.100

104,8

Wpływy z opłat za przedszkole

63.000

60.815

96,5

Wpływy od ludności na kanalizacje Bieliny Dąbrówka, Wólka Tanewska

 

91.000

 

95.197

 

104,60

Podatek od nieruchomości, osoby prawne

500.000

436.501

87,3

 

Dochody wpływają głównie od Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego, Zakładu  Ochrony Środowiska HSW S.A., telekomunikacja Polska S.A., Zakład Gazowniczy w Sandomierzu. Niewykonanie planu spowodowane było zawyżeniem podatku od Zakładu Gazowniczego, oraz zastosowaniem umorzeń na łączną kwotę 20.488 zł.

Zastosowano umorzenia:

-        GS Ulanów       18.279 zł

-        Eko-Plast           1.864 zł

Zaległości na 31-12-2003 wynoszą 43.863 zł. Największe zaległości posiadają:

-        Eko –Plast              19.087 zł

-        Przed. „DUET”             14.939 zł

-        GS Ulanów                     5.690 zł

-        Przed. ATEXIM Sp. Z O.O.          4.132 zł

 

 

Plan

Wykonanie

%

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

225.400 zł

255.361 zł

113

Wysokie wykonanie spowodowane zostało przez duże ściągnięcie zaległości tj. 32.151 zł

Umorzenia w podatku od nieruchomości osób fizycznych łącznie kwota 29.779 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 71.918 zł. Główne zaległości to Przedsiębiorstwo CERAMENT Bieliny 31.006 zł. Na w/w zaległości wystawiono 49 tytuły wykonawcze na kwotę 4.560 zł.

 

 

Plan

Wykonanie

%

Podatek rolny osoby prawne

3.600 zł

4.862 zł

136

Duże wykonanie podatku spowodowane jest zaniżeniem planu na 2003 rok, podatek rolny płaci 11 płatników. Na koniec zaległości nie wystąpiły.

 

 

Plan

Wykonanie

%

Podatek rolny osoby fizyczne

211.010 zł

204.259 zł

97

Zaległości na koniec roku wynoszą 22.263 zł.

Dochody z tego podatku wpływają z 13 sołectw i miasta Ulanów. Opodatkowanych jest 5.732 ha fizyczne. Umorzenie na koniec 2003 roku wynoszą 14.937 zł.

W roku 2003 ściągnięto 2.208 zł  zaległości na pozostałe zaległości wystawiono 37 tytuły wykonawcze.

 

 

Plan

Wykonanie

%

Podatek leśny osoby prawne

66.000 zł

67.057 zł

101,6

 

Dochody tego podatku wpływają głównie z Nadleśnictwa Rudnik i Rozwadów oraz z 21 wspólnot serwitutowych opodatkowanych jest 3.720 ha lasów.

 

 

Plan

Wykonanie

%

Podatek leśny osoby fizyczne

11.400 zł

12.919 zł

113

 

Podatek leśny wpływa z 12 sołectw i miasta Ulanów. Wysokie wykonanie podatku spowodowane jest zaniżonym planem na 2003 r.

 

Plan

Wykonanie

%

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

 

58.200 zł

 

61.557 zł

 

105,7

Podatek od środków transportowych płacony jest od 60 pojazdów. Wysokie wykonanie podatku wynika z przypisu podatku w trakcie roku podatkowego.

W 2003 roku wydano 3 decyzje umorzeniowe na kwotę 1.999 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 7.935 zł wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

- Podatek od spadków i darowizn                                  1.300 zł                                    508 zł

Dochody te spływają z Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli.

- Opłata targowa                                                            7.000 zł                                    5.936 zł                        84 %

Pobieracie opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i rozlicza się na bieżąco w kasie tutejszego urzędu.

- Opłaty lokalne                                                            10.000 zł                     11.727 zł         117 %

Dochody te wpływają głównie z telekomunikacji, ZOZ Nisko, ZOZ Ulanów.

- Podatek od czynności cywilno-prawnych                      23.700 zł         28.586 zł         120,6 %

Dochody te spływają z Urzędu Skarbowego.

 

Odsetki

5.890 zł

6.809 zł

115,6 %

Opłata skarbowa

20.000 zł

16.639 zł

83 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

75.000 zł

79.824 zł

106 %

Dochody te wpływają w trzech ratach i są wykonane w 106 % ponieważ zostały zarejestrowane nowe punkty sprzedaży napojów alkoholowych.

 

 

Wydatki w 2003 roku.

 

Zmiany budżetu po stronie wydatków spowodowały wzrost planu wydatków do wysokości 11.609.686 zł z czego wykonano na koniec roku 11.047.443 zł tj.  95,2 % .

 

 

Plan

Wykonanie

%

Rolnictwo i łowiectwo

1.632.283

1.091.467

66,8

- w tym kan. Bieliny

1.600.991

1.060.310

66,2

 

 

 

 

 

W dziale tym jest niskie wykonanie z powodu zawyżonego planu. Została wprowadzona pożyczka w kwocie 550.000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie przyznał tylko pożyczki w kwocie 207.000 zł.

 Z kwoty tej została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5.796 mb.

Całkowity koszt budowy wyniósł 877.912 zł.

Dfotacja z Funduszu SAPARD wyniosła 629.585 zł. Wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej i Wólce Tanewskiej ul. Tobyłka. Koszt wykonania projektu wraz z mapami wyniósł 24.000 zł.

Aktualizacje map w miejscowości Kurzyna Mała i Kurzyna Średnia do celów projektowych, koszt wyniósł 9.000 zł. Końcowa zapłata kanalizacji III etap w Wólce Tanewskiej.

 

Remont rowów melioracyjnych Glinianka-Bieliniec

8.000 zł

8.000 zł

100 %

 

 

Plan

Wykonanie

%

Izby Rolnicze

4.292

4.157

96,8

Drogi polne (remont drogi w Bielińcu)

19.000

19.000

100

Transport i łączność

1.040.748

1.040.401

99,9

Z tej kwoty finansowano budowę drogi gminnej w Gliniance ul. Rzeczna, Leśna Łączki i Wólczańska o łącznej długości 1.048 mb. Koszt budowy wyniósł 274.521 zł. W tym dotacja z Funduszu SAPARD 203.805 zł.

 

Budowa dróg gminnych:

 

Wólka Tanewska ul. Szewcy

115.952 zł

695 mb

Wólka Tanewska ul. Suche Laski

33.861 zł

260 mb

Wólka Tanewska ul. Wołoszyny

33.100 zł

420 mb

Dąbrowica - Buława

59.025 zł

340 mb

Dąbrówka

33.154 zł

280 mb

Kępa Rudnicka

19.271 zł

550 mb

Glinianka Leśna

31.109 zł

250 mb

 

Budowa dróg w Ulanowie:

 

Ul. Szewska

22.327 zł

60 mb

Ul. Jagiellończyka

5.484 zł

60 mb

Ul. Słowackiego

4.600 zł

80 mb

Ul. Mickiewicza

36.392 zł

100 mb

ul. Koszykarska

53.696 zł

150 mb

ul. 1-go Maja (pomnik)

16.226 zł

633 m/kw

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ulanowie przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich – wybudowany został chodnik o długości 614 mb. Wkład Urzędu Gminy i Miasta to kwota 35.136 zł. Remont drogii Wojewódzkiej w Dąbrowicy, nawierzchnia asfaltowa na długości 1.000 mb. Zakup kostki i krawężników na kwote 43.000 zł.  Wkład finansowy gmin wyniósł 50.000 zł. Pozostała kwota to zapłata zaległości kwot drodze Borki Dyjaki.

Gospodarka mieszkaniowa                          169.502 zł                     169.167 zł

w tym dotacje do ZUK                                                149.502 zł                     149.502 zł

Pozostała kwota to wykonanie map do celów projektowych, wypisu z rejestru gruntów, mapy uzupełniające, wykonanie szacunków nieruchomości, ogłoszenie o przetargu nieruchomości, spisanie aktu notarialnego wpisu do ksiąg wieczystych.

Działalność usługowa                          22.100 zł                     21.170 zł

W tym planowanie przestrzenne                              8.100 zł                          7.635 zł

Zapłata za wykonanie III i IV fazy opracowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów opracowanie 2 decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę.

Cmentarze                                            14.000 zł                     13.535 zł

Z kwoty tej zapłacono za pomnik z piaskowca z okresu powstania styczniowego na cmentarzu parafialnym w Kurzynie Średniej kwotę 10.370 zł, zakup kwiatów i zniczy na groby w całej gminie.

 

 

Administracja Rządowa i Samorządowa

1.263.456 zł

1.250.212 zł

99 %

- w tym Administracja Rządowa

56.330 zł

56.330 zł

100 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem 3 pracowników referatu Spraw Obywatelskich tj. kierownik USC, inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz inspektora ds. wojskowych i obrony cywilnej.

 

Rada Gminy

47.500 zł

47.201 zł

99,4 %

W/w środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej i diety radnych, zakup Dzienników Urzędowych, drobnych materiałów biurowych oraz zapłatę rachunków telefonicznych i przesyłek pocztowych.

Administracja samorządowa

1.118.626 zł

1.105.768 zł

99 %

Wynagrodzenie osobowe

675.000 zł

669.720 zł

99 %

Jest to wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy oraz pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

            48.278 zł

48.256 zł

99,9 %

Wydatki obejmują wypłatę w wysokości 8,5 % funduszu płac za 2003 rok.

Składki ZUS

104.705 zł

104.705 zł

100 %

Wydatki obejmują składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Fundusz Pracy

16.000 zł

16.000 zł

100 %

PEFRON

5.000 zł

4.152 zł

83 %

Materiały i wyposażenie

59.040 zł

58.140 zł

98,5 %

 

 

 

 

Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do kserokopiarki, paliwo do samochodu służbowego.

Energia i gaz

19.475 zł

19.171 zł

98 %

Są to opłaty za ogrzewanie budynków i za energię elektryczną.

Zakup usług remontowych

87.826 zł

84.149 zł

95,8 %

W/w środki wydatkowano na remont budynku urzędu.

Delegacje

11.800 zł

11.782 zł

99,9 %

Są to podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy i Miasta.

Zakup usług zdrowotnych

200 zł

185 zł

92,5 %

Świadectwa zdrowia dla pracowników z robót publicznych.

Zakup usług pozostałych

74.785 zł

72.991 zł

97,6 %

Koszty poniesione za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, drobne prace remontowe i obsługa bankowa.

Fundusz Świadczeń Socjalnych

16.517 zł

16.517 zł

100 %

Inkaso sołtysów

26.000 zł

25.971 zł

99,9 %

Promocja Gminy

15.000 zł

14.942 zł

99,9 %

Zakup folderów, drobnych materiałów, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania, utrzymanie BIP.

Spis wyborców

1.272 zł

1.272 zł

100 %

Referendum

33.702 zł

33.702 zł

100 %

Straże pożarne

100.000 zł

99.671 zł

99,7 %

Płace kierowców

24.600 zł

24.520 zł

99,7 %

Wydano na płace 7 kierowców – mechaników zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz na wynagrodzenie komendanta gminnego OSP.

Składki ZUS

1.200 zł

1.103 zł

91,9 %

Fundusz Pracy

200 zł

157 zł

78,5 %

Materiały i wyposażenie

41.500 zł

41.500 zł

100 %

Zakup części zamiennych, zakup akumulatorów, zakup sprzętu p.poż., zakup umundurowania zakup materiałów budowlanych, paliwa, olejów.

Energia elektryczna

8.000 zł

8.000 zł

100 %

Wydatkowano na zużytą energię elektryczną przez jednostki OSP, w tym za energię dwóch remiz.

Zakup usług remontowych

5.000 zł

5.000 zł

100 %

Zakup usług pozostałych

5.000 zł

4.946 zł

99,9 %

 

Usługi remontowe to przede wszystkim badania techniczne pojazdów strażackich, dofinansowanie obozu MDP dla 2 uczestników, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej, szkolenia członków OSP, zawody sportowo-pożarnicze.

Różne opłaty i składki

14.500 zł

14.445 zł

99,9 %

Zapłacono ubezpieczenia wozów OC, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze.

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

 

16.000 zł

 

15.326 zł

 

95,8 %

 

Oświata i wychowanie

5.099.318 zł

5.098.179 zł

99,9 %

Szkoły podstawowe

3.299.390 zł

3.298.252 zł

99,9 %

Oddziały „0”

218.081 zł

218.080 zł

100 %

Gimnazja

1.236.908 zł

1.236.908 zł

100 %

Dowóz uczniów

70.939 zł

70.939 zł

100 %

Zespół Ekonom. Adm. Szkół i Przedszkoli

187.780 zł

187.780 zł

100 %

Dokształcanie nauczycieli

16.751 zł

16.751 zł

100 %

Pozostała działalność

69.469 zł

69.469 zł

100 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

75.000 zł

75.000 zł

100 %

W 2003 roku wykonano zadania związane z imprezami szkolnymi, oraz organizacje imprez masowych, takich jak Dni Ulanowa, Święto Ziemi. Z terenu gminy placówki szkolne wytypowały młodzież z rodzin patologicznych, które były na obozie w Bieszczadach.

 

Opieka społeczna

795.382 zł

795.332 zł

99,9 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

16.670 zł

16.670 zł

100 %

Zasiłki i pomoc w naturze

531.171 zł

531.171 zł

100 %

Dodatki mieszkaniowe

21.031 zł

20.981 zł

99,7 %

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

24.693 zł

24.693 zł

100 %

Ośrodek Pomocy Społecznej

123.720 zł

123.720 zł

100 %

Usługi opiekuńcze

5.620 zł

5.620 zł

100 %

Pomoc dla repatriantów

8.384 zł

8.384 zł

100 %

Dożywianie uczniów

41.800 zł

41.800 zł

100 %

Edukacyjna Opieka wychowawcza

757.125 zł

754.940 zł

99,7 %

- w tym świetlice szkolne

315.270 zł

315.270 zł

100 %

Przedszkola

441.285 zł

439.100 zł

99,5 %

FŚS nauczycieli

570 zł

570 zł

100 %

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

235.098 zł

232.951 zł

99 %

- w tym dotacja na zakup nagród związanych z ekologią

3.500 zł

3.500 zł

100 %

Oczyszczanie miast i wsi

66.500 zł

65.731 zł

98,8 %

Transport  nieczystości stałych z ulic i pojemników na wysypisko śmieci, sprzątanie ulic, akcja zimowa.

Zieleń w mieście

9.000 zł

8.555 zł

95 %

Zakup sadzonek na klomby, koszenie trawy, obcinanie żywopłotów.

Oświetlenie planów i dróg

156.098 zł

155.165 zł

99,4 %

Bieżąca zapłata rachunków za energię i konserwacje, oraz budowa oświetlenia ulicznego w Bukowinie 29.194 zł.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

317.400 zł

317.383 zł

99,9 %

Dotacja GCK

158.000 zł

158.000 zł

100 %

Biblioteki

130.000 zł

130.000 zł

100 %

Pozostała działalność

29.400 zł

29.383 zł

99,9 %

Drobny remont Domu Ludowego Bukowinie i Wólce Bielińskiej.

Kultura Fizyczna i Sport

51.300 zł

51.270 zł

99,9 %

Zakup sprzętu sportowego, transport zawodników na mecze, delegacje sędziów.

 

Sprawozdanie

z wykonania  budżetu za  2003 r .

Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół Podstawowych

i Przedszkoli w Ulanowie

 

            W zespole zatrudnionych jest 5 osób.

Obsługą finansową obejmujemy 2 Zespoły Szkół w skład których wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe wraz z 2 punktami filialnymi,                         3 przedszkola i inwestycje szkolne.

 

Zespół posiada dochód:

§ 292 – subwencja oświatowa                                                                  187.780,-

Koszty:

 

§

Treść

Plan

Wykonanie

3030

Różne wydatki na rzecz osób fiz.

       160

      160

4010

Wynagrodzenia osobowe

 133.573

133.573

4040

ZFN

   10.157

  10.157

4110

Składki ZUS

   24.849

   24.849

4120

Składki na FP

     3.240

     3.240

4210

Materiały i wyposażenie

     3.789

     3.789

4300

Usługi materialne 

     7.665

     7.665

4410

Podróże krajowe

        965

        965

4440

ZFŚS

     3.382

     3.382

 

Ogółem

 187.780

187.780

 

Objaśnienie do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3030 – wydatki obejmują wynagrodzenia z tytułu podatku od umowy

§ 4010 – wydatki obejmują wynagrodzenia wg umów o pracę

§ 4040 – wydatki obejmują wypłatę ZFN w wysokości 8,5% f. płac za 2003 r.

§ 4110 – wydatki obejmują – składki ZUS w wysokości 18,19 % od wypłaconych          

               wynagrodzeń

§ 4120 – wydatki obejmują – składkę na FP w wysokości 2,45% od wypłaconych             

                wynagrodzeń.

§ 4210 – materiały – wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych druków szkolnych,                             prasy 

                                                                                                                                                     

§ 4300 – usługi  mat. – wydatki  dotyczą – rozmowy telefoniczne                  3.051,-                                                                                   usługi remontowe                         2.367,-

                                                                           szkolenia                                         620 ,-

usługi informatyczne                       1.627,-         § 4410 - wydatki obejmują koszty delegacji związane z wyjazdami służbowymi                       

       

SPRAWOZDANIE

 

z wykonania budżetu świetlice przy Szkołach Podstawowych

za  2003 r.

 

Świetlice szkolne funkcjonalną w dwóch szkołach podstawowych:

-        Szkoła Podstawowa Bieliny

-        Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska

i dwóch Zespołach Szkół:

-        Zespół Szkół Ulanów

-        Zespół Szkół Kurzyna Średnia.

 

W świetlicach pracują 4 nauczycielki z tego dwie na ½ etatu i 11 pracowników obsługi. Z wyżywienia korzysta 600- 650 dzieci. W świetlicach tych prowadzone są zajęcia pozaszkolne dla dzieci.

 

Świetlice posiadają dochód

§ 292 – subwencja oświatowa                                                      315.270,-

 

Koszty

 

§

Treść

Plan

Wykonanie

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wygrodzenia

    7.496

    7.496

4010

Wynagrodzenia osobowe

230.435

230.435

4040

ZFN

  14.803

  14.803

4110

Składki ZUS

  39.415

  39.415

4120

Składki na FP

    5.439

    5.439

4210

Materiały i wyposażenie

    2.446

    2.446

4260

Zakup energii

    3.206

    3.206

4440

ZFŚS

  12.030

  12.030

 

Ogółem

315.270

315.270

 

Objaśnienie do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 – wydatki obejmują  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie    -                     7.060,-

                                                  - odzież ochronną dla pracowników -                        436,-                                            

§ 4010 – wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wg umów

§ 4040 – wydatki obejmują ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2003 r.

§ 4110 – wydatki obejmują składki ZUS w wysokości 17,99 % od wypłaconych

               wynagrodzeń.

§ 4120 – wydatki obejmują składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%

               od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4210 – materiały – wydatki dotyczą zakupu naczyń i środków czystości

§ 4260 – wydatki dotyczą opłat za gaz

 

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2003 rok –

dowóz dzieci

 

 

 

            W 2003 roku dowożone były dzieci  do  Szkół Podstawowych i Gimnazjów           w Ulanowie i Kurzynie Średniej, Szkoły Podstawowej w Bielinach i Dąbrówce

Ogółem dziennie dowozi się ponad 519 dzieci i młodzieży szkolnej. Uczniowie dowożeni są przez PKS Stalowa Wola.

 

 

Na dowóz uczniów uzyskaliśmy środki:

 - dotacja budżetowa                                                                                               70.939,-

 

Koszty.

 

§

Treść

Plan

Wykonanie

4300

Zakup usług pozostałych

70.939

70.939

 

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego.

§ 4300 – wydatki dotyczą dowozu uczniów do szkół.

   Do Zespołu Szkół w Ulanowie dowozi się 292 uczniów.

   Do Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej dowozi się 153 uczniów.

   Do Szkoły Podstawowej w Dąbrówce dowozi się 32 uczniów.

   Do Szkoły Podstawowej w Bielinach dowozi się 42 uczniów.

                

             

               

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania zadań budżetowych za 2003 rok –

Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

 

 

            W gminie jest 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych                   i 2 oddziały przedszkolne w przedszkolach, w których pracuje 7 nauczycielek.

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 65 dzieci,                a w przedszkolach – 50.

 

Oddziały przedszkolne posiadają dochód.

 - dotacja budżetowa                                                                              218.081,-

 

Koszty

 

§

Treść

Plan

Wykonanie

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

  14.770

  14.770

4010

Wynagrodzenia osobowe

 146.937

146.937

4040

ZFN

   11.310

   11.310

4110

Składki na ZUS

   31.290

   31.290

4112

Składki na FP

    4.089

     4.088

4440

ZFŚS

    9.685

     9.685

 

Ogółem

218.081

 218.080

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

 

§ 3020 – wydatki dotyczą wypłaty – dodatków  mieszkaniowych i wiejskich

§ 4010 – wydatki obejmują wynagrodzenia wg umów

§ 4040 – wydatki obejmują ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2003 r.

§ 4110 – wydatki dotyczą składek ZUS  w wysokości 17,99 % wypłaconych

               wynagrodzeń,

§ 4120 – wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% wypłaconych

               wynagrodzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2003r.

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy i Miasta Ulanów.

 

 

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 2 Zespoły Szkół w skład których wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe oraz 2 punkty filialne 3 – klasowe.

Ogółem we wszystkich szkołach zatrudnionych jest 68 nauczycieli                             i 21 pracowników obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszcza 742 uczniów, którzy uczą się w 39 oddziałach.

 

Szkoły posiadają dochód:

§.  292 – subwencja oświatowa                                                          3.298.252 ,-

 

Koszty

 

§

Treść

Plan

Wykonanie

3020

Nagr. i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń

 143.263

  143.263

3030

Różne wyd. na rzecz osób fizycznych

       5.987

       5.987

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

       4.455

       4.455

4010

Wynagrodzenia osobowe

1.782.355

1.782.355

4040

ZFN

   133.681

    133.681

4110

Składki ZUS

   355.008

    355.008

4120

Składki na FP

     49.699

      49.699

4210

Materiały i wyposażenie

     53.461

      53.461

4240

Zakup pomocy naukowych

       3.569

        3.569

4260

Zakup energii

   217.996

    217.996

4270

Zakup usług remontowych

     11.021

      11.021

4280

Zakup usług zdrowotnych

       1.441

        1.441

4300

Zakup usług pozostałych

     56.611

     56.582

4410

Krajowe podróże służbowe

       4.356

       4.356

4440

ZFŚS

   109.037

  109.037

6050

Wydatki inwestycyjne

   367.450

  366.341

 

Ogółem

3.299.390

3.298.252

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

 

Koszty:

 

§ 3020 – wydatki obejmują wypłatę - dodatków mieszkaniowych i wiejskich  - 139.118,-

                                                           - odzież ochronna –                                         4.145,-

§ 3030 – wydatki dotyczą wypłat za umowy – zlecenia z tytułu nauczania języka

               angielskiego. 

§ 4010 – wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wg umów,   

§ 4110 – wydatki dotyczą składek ZUS w wysokości 17,99 % wypłaconego         

               wynagrodzenia,

§ 4120 – wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% wypłaconego

               wynagrodzenia,

§ 4210 – wydatki obejmują:

               - zakup farb na odnowienie pomieszczeń klasowych                            5.233,-

               - różne materiały                                                                                  20.934,-

                - zakup wyposażenia  w sprzęt szkolny                                                      8.192,-                           - zakup węgla                                                                                                          2.390,-                           - zakup materiałów biurowych                                                             10.779,-

               - zakup środków czystości                                                                      5.933,-

 

§ 4240 - wydatki obejmują zakup czasopism, książek i pomocy naukowych niezbędnych

               do realizacji programu nauczania

 

§  4260 – wydatki obejmują:

                - zakup energii                                                                                       69.889,-

                - zakup gazu                                                                                         140.968,-      

     - zakup wody                                                                                            7.139,-

 

§ 4270 – wydatki obejmują usługi remontowe dachu D. Naucz. w Bielinach –     7.449,-

                remont kserokopiarek i innych śr. trwałych                                                       3.572,-          

                       

§ 4280 – wydatki dotyczą badań okresowych pracowników

 

§  4300 – wydatki dotyczą:

-         rozmowy telefoniczne                                                  15.248,-                                       

-         - usługi komunalne                      16.509,-                                                                                     

-         drobne naprawy                                8.676,-

-          prowizja bankowa                             3.493,-                                                                            

- kursy i szkolenia -                                                                                  4.254,-

- umowy zlecenia                                                                                     5.834,-

- usługi kominiarskie                                                                                   321,-

- usługi transportowe                                                                                2.182,-

 

§ 4410- wydatki obejmują koszty związane z wyjazdami służbowymi    

 

§ 6050 – środki inwestycyjne przeznaczone zostały na  remont budynku starej szkoły podstawowej w Ulanowie. Wykonano nowe stropy, wylewki pod podłogi, sufity i ściany                 z płyt gipsowych oraz wymienione zostały okna.                                              

 Wykonano również elewację budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Tanewskiej wraz           z malowaniem. Wykonano również modernizację i remont schodów zewnętrznych.

W Szkole Filialnej, w Hucie Deręgowskiej oraz Dąbrowicy wykonano sanitariaty i łazienkę wewnątrz budynku. 

W Szkole Podstawowej w Bielinach zostały wymienione okna i związane z tym niezbędne prace remontowe.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2003r.

Przedszkola.

           

 

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów znajduje się 2 Przedszkola, w których pracuje 8 nauczycieli i 9 pracowników obsługi z tego 3 osoby na ½ etatu.

Do przedszkoli uczęszcza 43 dzieci.

 

Dochody:

§    – dotacja budżetowa                                                                         439.100,-

 

Koszty:

§

Treść

Plan

Wykonanie

3020

Nagr. i wydatki nie zal. do wynagr.

  15.355

  15.355

4010

Wynagrodzenia osobowe

256.908

256.908

4040

ZFN

   21.983

   21.983

4110

Składki ZUS

   51.620

   51.620

4120

Składki na FP

     6.854

     6.854

4210

Materiały i wyposażenie

     8.582

     8.582

4220

Środki żywności

   35.340

    33.155

4240

Pomoce naukowe

         38

          38

4260

Zakup energii

   16.015

   16.015

4270

Zakup usług remontowych

     2.498

     2.498

4280

Zakup usług zdrowotnych

        597

        597

4300

Zakup usług pozostałych

    8.236

    8.236

4410

Podróże służbowe

        42

         42

4440

ZFŚS

  17.217

  17.217

 

Ogółem

441.285

439.100

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

 

§ 3020 – wydatki obejmują wypłatę - dodatku mieszkaniowego i wiejskiego –       7.101,-

                                                           -  odzież ochronna                                              137,-

§ 4010 – wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wg umów

§ 4040 – wydatki obejmują ZFN w wysokości 8.5% funduszu płac za 2003 r.

§ 4110 – wydatki dotyczą składki ZUS w wysokości 17,99 % wypłacanych

               wynagrodzeń

§ 4120 – wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% wypłaconych

               wynagrodzeń

 § 4210 – wydatki dotyczą zakupu 

                - zakup opału                                                                                            2.300,-          

                - zakup zabawek i wyposażenia                                                          1.399,-

                - zakup środków czystości, farb i innych materiałów                           3.838,-

                - zakup druków                                                                                        1.045,- 

§ 4220 – środki żywności w tym:

           - Przedszkole Ulanów                                                                                       19.096.-

           - Przedszkole Bieliny                                                                                             9.785,-

           - Przedszkole Wólka Tanewska                                                                            4.274,-

§ 4240 – wydatki dotyczą zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i prasy

§ 4260 – wydatki dotyczą zakupu:

                                energii                                                                                       6.985,-

                                gazu                                                                                                 8.057,-

                                wody                                                                                                   973,-

§ 4300 – wydatki obejmują drobne naprawy i usługi komunalne, rozmowy telefoniczne 

                i prowizje bankową

§ 4410 – wydatki obejmują delegacje pracowników przedszkoli.

Z dniem 31.08.2003r. została zlikwidowana filia przedszkola w Wólce Tanewskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2003 r.

 

Gimnazja.

 

Na terenie gminy znajdują się dwa Zespoły Szkół w skład których wchodzą Gimnazja. Jeden Zespół Szkół znajduje się w Ulanowie drugi  na Kurzynie Średniej.              W gimnazjach pracuje 27 nauczycieli. Do Gimnazjów uczęszcza 355 uczniów,                    w 16 oddziałach.

 

 

Gimnazja posiadają dochód:

§ 292 – subwencja oświatowa                                                                      1.236.908,-

 

 

Koszty

§

Treść
Plan
Wykonanie

3020

Nagr. i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia

  55.922

  55.922

4010

Wynagrodzenia osobowe

638.752

638.752

4040

ZFN

  45.065

  45.065

4110

Składki ZUS

126.526

126.526

4120

Składki na FP

  16.604

 16.604

4210

Materiały i wyposażenie

    9.077

   9.077

4240

Pomoce naukowe

   2.826

   2.826

4280

Usługi zdrowotne

   1.176

   1.176

4300

Usługi pozostałe

15.039

 15.039

 

4410

Krajowe podróże służbowe

      621

      621

4440

ZFŚS

40.300

40.300

6050

Środki inwestycyjne

          285.000

        285.000

 

Ogółem

       1.236.908

     1.236.908

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 – wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich pracującym 

               nauczycielom

§ 4010 – wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wg umów

§ 4040 – wydatki obejmują wypłatę ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2003r.

§ 4110 – wydatki obejmują składkę ZUS w wysokości 17,99% wypłaconych

               wynagrodzeń,

§ 4120 – wydatki obejmują składki na FP w wysokości 2,45% od wypłaconych

               wynagrodzeń

§ 4210 – wydatki obejmują zakupu:

-         materiałów biurowych                     4.317,-

-         różnych materiałów i śr. czystości –  4.046,-

-         wyposażenie      714,-

§ 4240 – wydatki dotyczą  zakupu prasy fachowej  i książek do biblioteki

§ 4280 – wydatki dotyczą badań okresowych pracowników

§ 4300 -  wydatki dotyczą:

ochrona szkoły                                 2.196,-

-                    pozostałe drobne usługi                               892,-

-                    ubezp. pr. komp.     271,-

-          rozmowy telefoniczne                              3.788,-

.                                                       -          usł . komunalne                                        6.632,-

                                                          -          usł. transportowe                                           60,-

                                                                        zezwolenie na pracę dla obcokrajowców  1.200,-

   

§ 4410 – wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników

 

 § 6050 -  wydatki dotyczą zakupu obieraczki na wyposażenie kuchni, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej, ogrodzenie placu szkolnego, wykonanie śniegołapów na budynkach ZS Ulanów oraz drobnych prac wykończeniowych.

Przy gimnazjum w Kurzynie Średniej budowana jest sala gimnastyczna z zapleczem kuchennym. Budynek został wybudowany i wykonano pokrycie dachowe. Zakupiono okna, które nie zostały zamontowane. Prace budowlane wykonywała grupa interwencyjna, która była częściowo finansowana przez Wojewódzki Urząd Pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania zadań budżetowych za  2003 r.

dla placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

                                                                                                                          

Na dokształcenia i szkolenia dla wszystkich nauczycieli w gminie zostały wydzielone środki:

Dotacja budżetowa:                                                         16.751,-

 

Koszty:

 

§

Treść

Plan

Wykonanie

4110

Składki ZUS

   128

   128

4120

Składki na FP

     18

     18

4210

Zakup materiałów i wyp.

2.005

2.005

4300

Usługi pozostałe

           11.479

          11.479

4410

Delegacje

             3.121

3.121

 

Ogółem

           16.751

           16.751

 

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

 

§ 4110 - wydatki dotyczą składek ZUS od umowy zlecenia za przeprowadzone szkolenie

               rady pedagogicznej.

 

§ 4120 – wydatki dotyczą składek na FP od umowy – zlecenia za przeprowadzone

               szkolenie rady pedagogicznej 

     

§ 4300 – usługi pozostałe – wydatki dotyczą szkolenia rad pedagogicznych i zwrot 

               kosztów związanych ze szkoleniem nauczycieli

 

§ 4410 – podróże służbowe – wydatki dotyczą wypłat delegacji studiujących nauczycieli.

 

§ 4210 – zakup materiałów szkoleniowych

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania zadań budżetowych za  2003 r.

pozostała działalność

                                                                                                                          

Na terenie naszej gminy objętych opieką socjalną jest 47 emerytów.

Na potrzeby własne szkół została stworzona grupa interwencyjna , która wykonuje pracę przy budowie sali gimnastycznej w Kurzynie Średniej. W grupie interwencyjnej zatrudnionych było 18 pracowników.

 

Dotacja                                                                                                   69.469,-

 

Koszty:

§

Treść

Plan

Wykonanie

4010

Wynagrodzenia osobowe

 35.222

 35.222

4110

Składki ZUS

   5.587

    5.587

4120

Składki na FP

   1.162

    1.162

4210

Zakup materiałów

         4

          4

4300

Zakup usług pozostałych

     156

     156

4440

ZFŚS

27.338

27.338

 

Ogółem

69.469

69.469

 

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

     

§ 4010 – wydatki dotyczą wypłat wynagrodzenia dla pracowników grupy interwencyjnej

§ 4110 – wydatki obejmują składkę ZUS w wysokości 17,46% wypłaconych

               wynagrodzeń

§ 4120 -  wydatki obejmują składkę na FP w wysokości  2,45% wypłaconych

               wynagrodzeń            .

§ 4300 – wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia za pracę komisji przyznającej awans

                zawodowy nauczycieli.                                                     

§ 4440 – wydatki dotyczą kosztów związanych z ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

               Wynagrodzenia grupy interwencyjnej były refundowane przez Wojewódzki

               Urząd Pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania zadań budżetowych za 2003 r.

pozostała działalność.

 

 

Na terenie naszej gminy objętych opieką socjalną jest dwóch nauczycieli emerytów przedszkoli.

 

 

Dotacja                                                                                              570 zł

 

§

Treść

Plan

Wykonanie

4440

ZFŚS

570

570

 

Ogółem

570

570

 

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

 

§ 4440 – wydatki dotyczą pomocy socjalnej dla nauczycieli emerytów przedszkoli.

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK

 

 

         Zakład Usług Komunalnych Ulanów przedstawia wykonanie budżetu 2003r., które przedstawia się następująco:

 

Dochody:

 

Lp.

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1.

083

Opłaty różne

813.478,-

766.147,-

2.

261

Dotacje

149.502,-

149.502,-

3.

092

Odsetki kapitałowe

    5.000,-

    1.228,-

                         Razem:

      967.980,-

916.877,-

 

Plan: 813.478 zł

Wykonanie: 766.147 zł

1.    Opłata za wodę i kanalizację – 471.156,-

2.    pozostała sprzedaż – 261.228,-

3.    Opłata za podłącz – 23.755,-

4.    Opłata za czynsze i działki – 10.007,-

 

Koszty przedstawiają się następująco:

 

Lp.

§

Wyszczególnienie

Plan 2003r.

Wykonanie 2003r.

1.

4010

Płace

433.990,-

433.359,-

2.

4040

Fundusz nagród

  67.900,-

 67.872,-

3.

4110

Koszty ZUS

  67.980,-

 67.971,-

4.

4120

Fundusz Pracy

  11.600,-

 11.589,-

5.

4210

Materiały

171.000,-

170.952,-

6.

4260

Energia

130.210,-

130.208,-

7.

4300

Usługi materialne

  64.000,-

 63.778,-

8.

4410

Delegacje

    3.800,-

  3.752,-

9.

4440

Fundusz socjalny

  17.500,-

 17.402,-

                        Razem:

967.980,-

966.883,-

 

§ 4010 – są to koszty płac dla 25 pracowników zakładu za 2003r.                       plan – 433.990 zł, wykonanie – 433.359 zł. i nagrody jubileuszowe które przypadły na wypłacenie za 2003r.

§ 4040 – Fundusz nagród na wypłatę 13-tki dla 26 pracowników , plan –         67.900 zł, wykonanie - 67.872 zł za 2002r. i 2003r.

§ 4110 – Koszty ZUS, pan – 67.980 zł, wykonanie – 67.971 zł, są to koszty ubezpieczenia pracowników przez zakład.

§ 4120 – Fundusz pracy, są to koszty funduszu pracy naliczone od funduszu płac, plan – 11.600 zł, wykonanie – 11.589 zł.

§ 4210 – Materiały – są to koszty zakupu materiałów takich jak: paliwo, materiały do wykonywania remontu szkoły, materiały do wykonywania podłączy wody i kanalizacji, materiały do wykonania remontu ciągników i samochodu. Plan – 171.000 zł, wykonanie – 170.952 zł.

§ 4260 – energia, są to koszty energii elektrycznej zakładu, przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni , plan – 130.210 zł, wykonanie – 130.208 zł.

§ 4300 – Usługi materialne – plan – 64.000 zł, wykonanie – 63.778 zł, są to koszty opłat do ochrony środowiska za pobór wody i spust ścieków oraz koszty rozmów telefonicznych i opłat za prowizje.

§ 4410 – delegacje służbowe , są to koszty delegacji służbowych, plan – 3.800 zł, wykonanie – 3.752 zł .

§ 4440 – Fundusz socjalny – są to koszty funduszu socjalnego dla 26 pracowników zakładu, plan – 17.500 zł , wykonanie – 17.402 zł.

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ULANOWIE

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK

 

 

         Plan Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie za rok 2003 na zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy wynosił ogółem kwotę 765.967 zł.

 

Dział

Rozdział

Plan

Wykonanie

853

85313

  16.670,-

   16.670,-

853

85314

553.464,-

553.464,-

853

85316

  24.693,-

   24.693,-

853

85319

 123.720,-

 123.720,-

853

85395

   41.800,-

   41.800,-

853

85328

     5.600,-

     5.620,-

Razem:

 

 765.967,-

 765.967,-

 

Na wielkość wydatków na pomoc społeczną składają się:

1.     zasiłki stałe dla 20 osób na kwotę                                               71.060,-

2.     zasiłki wyrównawcze dla 30 osób na kwotę                                    104.656,-

3.     renty socjalne dla 77 osób na kwotę                                             270.025,-

4.     zasiłki okresowe gwarantowane dla 3 osób na kwotę                   11.433,-

5.     zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa                                35.647,-

6.     składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę                            22.293,-

7.     składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych           16.670,-

8.     zasiłki jednorazowe dla 190 osób na kwotę                                     38.350,-

9.     wyprawka szkolna                                                                5.400,-

10. dożywianie w szkołach dla 193 dzieci na kwotę                            36.400,-

11. zasiłki rodzinne 8 i pielęgnacyjne 17 na kwotę                            24.693,-

12. płace, pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie ośrodka              123.720,-

13. place i pochodne od wynagrodzeń opiekunki społecznej             5.620,-

 

Zobowiązania OPS wynoszą 7.475,- i dotyczą ZFN i ZUS na 2004 rok.

 

 

 GMINNE CENTRUM KULTURY W ULANOWIE

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  za 2003 rok

 

 

 

BIBLIOTEKI

 

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów działa 5 bibliotek :

Ulanów, Bieliny, Kurzyna, Wólka Tanewska, Glinianka.

 

1. Główne zadania realizowane w 2003 roku : 

-         działalność upowszechniania bibliotek ze szkołami

-         praca kulturalno-oświatowa z czytelnikami

-         doskonalenie pracy poprzez dokładne katalogi

-         dbanie o estetyczny wygląd lokali bibliotecznych.

 

2. Realizacja wskaźnika zakupu nowości :

Ogółem przybyło 498 vol. W tym ze środków budżetowych 394 vol.,     z innych źródeł 33 vul., z darów 57 vol., inne 14 vol.. Na zakup książek w 2003 roku wydano 4.625,57 zł.

 

3. Czytelnictwo :

    W bibliotekach ogółem zarejestrowano 1.353 czytelników.

 

4. Wypożyczenia :

    Ogółem wypożyczono 28.376 vol.

 

 

DOM KULTURY

 

Zatrudnionych 5 osób w tym : dyrektor, instruktor artystyczny i dwóch dozorców w pełnym wymiarze czasu pracy natomiast księgowa,                i sprzątaczka w 1/2 wymiaru czasu pracy. Dla potrzeb bieżących pracy kół zainteresowań zatrudnionych było dwóch instruktorów w ramach umowy-zlecenia.

 

Do najważniejszych form pracy Domu Kultury należą :

Zajęcia taneczne, wokalne, teatralne, nauka gry w klasie fortepianu         i gitary, działalność filmowa, kółko fotograficzne, kapela regionalna. Ponadto odbyły się imprezy okolicznościowe, spektakle teatralne, konkursy, turnieje i wystawy plastyczne.

 

zajęcia taneczne :

Bardzo szerokim zainteresowaniem cieszyły się wprowadzone w drugim półroczu zajęcia taneczne. Uczestnicy zajęć uczyli się układów choreograficznych jak i wybranych tańców standardowych. Prowadząca zajęcia dostosowywała program do potrzeb GCK oraz indywidualnych oczekiwań uczestników. Grupa taneczna występowała podczas imprez organizowanych przez GCK oraz uświetniała swoimi występami inne imprezy okolicznościowe.

 

zajęcia wokalne :

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2003 roku działała w GCK grupa wokalna. Uczestniczki zajęć ćwiczyły nowy repertuar, brały udział           w imprezach organizowanych przez GCK jak również imprezach zewnętrznych. Przez cały czas doskonaliły swój warsztat wokalny. Szczególnym uznaniem cieszyły się występy grupy „LARGO” oraz solowe prezentacje poszczególnych uczestniczek grupy.

 

nauka gry w klasie fortepianu i gitary :

Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzona była edukacja muzyczna. Nauka odbywała się tokiem indywidualnym. Z nauki gry korzystało          2 osoby. Podczas zajęć dzieci korzystały z pianina GCK oraz własnych instrumentów muzycznych. Opłata za zajęcia wynosiła 60.00 złotych miesięcznie.

 

kółko teatralne :

W 2003 roku działało kółko teatralne. Uczestnicy kółka brali udział         w konkursach recytatorskich na terenie GCK oraz na scenach innych ośrodków kultury. Podczas zajęć uczestnicy ćwiczyli dykcję, ekspresję werbalną pracowali metodą dramy.

 

działalność filmowa :

W związku z małym zainteresowaniem filmami kinowymi i brakiem odpowiedniego standardu kina w 2003 roku odbył się tylko jeden seans filmowy. Był to seans organizowany dla młodzieży LO w Ulanowie.

 

kółko fotograficzne :

W 2003 roku w GCK działało kółko fotograficzne. Uczestnicy kółka pracowali na własnych materiałach i sprzęcie. Aktualne wyposażenie ciemniowe do obróbki fotografii czarno-białej znajdujące się w GCK jest własnością prywatną. Działalność kółka fotograficznego była eksponowana na wystawie stałej w galerii Gminnego Centrum Kultury.

 

 

kapela regionalna :

Podobnie jak w latach ubiegłych w  2003 roku działała przy GCK kapela regionalna. Kapela ćwiczyła charakterystyczny repertuar regionalny         i tradycyjne melodie flisackie. Prezentowała też kilkakrotnie swoje umiejętności na różnych imprezach okolicznościowych. Próby odbywały się raz na dwa tygodnie oraz w zależności od potrzeb.

 

imprezy odbyte w GCK

·  Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej,

·  „Krajobraz wokół mnie”- gminny konkurs plastyczny,

·  Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Ekologicznej,

·  Projekcja filmu dla młodzieży szkolnej pt „Pianista”

·  Eliminacje wstępne konkursu „Wygraj Sukces”,

·  Montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Matki w wykonaniu dzieci i młodzieży z kółek zainteresowań działających w GCK,

·  Eliminacje Gminne Konkursu „Poeci i pisarze dzieciom”

·  Współorganizacja „Ogólnopolskich Dni Flisactwa – Ulanów 2003,

·  Występ grupy teatralnej z MDK w Tarnobrzegu,

·  „Wesołe wakacje”- gry i zabawy świetlicowe,

·  Koncert w wykonaniu zespołów GCK z okazji pożegnania wakacji, 

·  V Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej,

·  Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów,

·  Przedstawienie teatralne dla dzieci młodszych,

·  V Powiatowy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej - „Partyzancka dola”,

·  „Flisacki Ulanów” – wystawa fotograficzna,

·  Montaż słowno-muzyczny z okazji flisackiego święta,

·  Mikołajkowy bal,

·  Bal Sylwestrowy.

  

udział w imprezach zewnętrznych :

·  Eliminacje finałowe Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Ekologicznej

w Tarnobrzegu,

·  „Poeci i pisarze dzieciom”- eliminacje rejonowe w Nisku,

·  „Śpiewaj razem z nami”- eliminacje rejonowe w Nisku,

·  „Wygraj sukces”- eliminacje rejonowe w Przeworsku,

·  Śpiewaj razem z nami”- Eliminacje finałowe w Przemyślu,

·  „Poeci i pisarze dzieciom”- eliminacje finałowe w Rzeszowie,

·  Dożynki Powiatowe w Zdziarach,

 

Podobnie jak w latach ubiegłych uzupełnieniem jest działalność mająca na celu wypracowanie środków finansowych dla potrzeb utrzymania i eksploatacji budynku GCK. Głównym źródłem dochodów własnych są wynajmy sali widowiskowej na wesela. Rodzajowo wypracowane dochody i koszty obrazuje tabelaryczne zestawienie, które stanowi załącznik do niniejszej części opisowej.

 

 


 

 

Wykonanie zadań finansowych

Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie

 za rok 2003

 

Biblioteka

 

Paragraf

Dział – 921

Plan

2003 r.

Wykonanie

2003 r.

 

Dochody – rozdział 92116

- dotacja z budżetu

- dochody własne

130.000

-

130.000

-

 

Razem - dochody

130.000

130.000

 

§ 401

§ 402

§ 409

 

 

§ 411

§ 412

§ 421

 

 

 

 

 

§ 424

§ 426

§ 430

§ 441

§ 444

 

Wydatki

- osobowy fundusz płac

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- honoraria

   - w tym

          - wynagr. (umowy-zlecenia)

- składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na fundusz pracy                                            

- zakup materiałów i wyposażenia

   - w tym:

        - zakup opału

        - zakup środków czystości

        - zakup druków i katalogów,

        - zakup prasy

- zakup książek

- energia

- prowizje bankowe

- krajowe podróże służbowe

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

  socjalnych

 

84.000

6.500

  200

  200

 

16.200

2.200

5.500

 

2.100

   150

1.950

1.300

8.000

1.900

  400

  300

4.800

 

 

82.254

4.484

   100

   100

 

14.943

2.065

5.399

 

2.064

   135

1.918

1.282

4.602

1.364

  250

  300

3.630

 

                        Razem – wydatki                   130.000                   119.391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                               Dom  Kultury

 

Paragraf

Dział – 921

Plan

2003 r.

Wykonanie

2003 r.

 

Dochody – rozdział  92109

- dotacja z budżetu

- 083 - dochody własne

   - w tym:

   - wynajem sali

   - odpłatność za naukę gry na pianinie

   - odpłatność za spektakle

   - bilety wstępu na zabawy

   - pozostałe

- 092 - odsetki

 

158.000

  40.000

 

9.000

   600

 3.000

27.400

-

    350

 

158.000

 34.475

 

  3.914

     500

  1.140

21.230

  7.691

      49

 

Razem dochody

198.350

192.524

 

§ 401

§ 402

§ 411

§ 412

§ 421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 426

§ 427

 

 

§ 430

 

 

 

 

 

 

 

§ 441

 

§ 444

Wydatki

- osobowy fundusz płac

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- składniki na ubezpieczenie społeczne

- składki na fundusz pracy

- zakup materiałów i wyposażenia

   - w tym:

      - zakup opału

      - zakup środków czystości

      - zakup art. biurowych i dekoracyjnych

      - zakup głośników mikrofonu,

        magnetofonu oraz innych  przed.            

        nietrwałych

      - zakup okien

      - pozostałe

- zużycie energii elektrycznej i gazu

- usługi remontowe

   - w tym :

      - remont kuchni

- usługi pozostałe

   - w tym:

   - wynajem filmów

   - prowizje bankowe

   - usługi pocztowo-telekomunikacyjne

   - usługi komunalne

   - usługi pozostałe

   - umowy zlecenia

- krajowe podróże służbowe

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

  socjalnych   

 

82.700

  6.300

15.900

  2.150

36.000

 

  3.000

  1.000

  2.000

 

  6.000

 

 

 16.000

   8.000

12.000

12.000

 

12.000

24.900

 

   600

  900

4.100

   600

2.700

16.000

1.900

    4.500

 

 

74.835

  4.191

14.101

  1.960

34.435

 

  2.777

    986

  1.864

 

  5.463

 

 

15.597

  7.748

11.438

11.998

 

11.998

24.221

 

   570

   670

 4.001

   579

2.488

15.913

 1.851

 2.400

 

            Razem – wydatki                         198.350         181.430                                                                              

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska