http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2004r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 6/2004 z dnia 08.03.2004r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Ulanów na 2004r. 24.10.2012

ZARZĄDZENIE Nr 6/2004

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 8 marca 2004r.

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Ulanów na 2004r.

 

= = = = = = = =

 

       Na podstawie art.126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.              o finansach publicznych / Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 z p.zm /,

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

 

Opracowuję układ wykonawczy budżetu gminy i miasta Ulanów na 2004r.            z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, tj:

 

-         dochody budżetowe – zgodnie z załącznikiem Nr 1,

-         wydatki budżetowe  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2004r.

 

 

 

                                                                                                                                       Załącznik Nr 1

Dochody Budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2004 rok.

 

 

Dział

 

 

Nazwa

 

§

 

Treść

 

Kwota

020

Leśnictwo

 

02095 – Pozostała działalność

 

075

 

Czynsz za dzierżawę

obwodów łowieckich

 

         2 000,-

 

         2 000 ,-

700

Gospodarka

Mieszkaniowa

 

70005 – Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

 

 

 

70095 – Pozostała działalność

 

 

 

047

 

 

075

 

084

 

Wpływy z opłat

za wieczyste użytkowanie.

 

Czynsz za dzierżawę

 

Wpływy ze sprzedaży

wyrobów i składników

majątkowych

      108 000,-

 

         6 000,-

 

         2 000,-

 

 

     100 000,-

 

750

Administracja

Publiczna

 

75011 – Urzędy Wojewódzkie

 

 

 

201

 

 

 

Dotacja celowa

otrzymana z budżetu

państwa na realizację zadań

 

       58 000,-

 

       58 000,-

 

751

Urzędy

Naczelnych

Organów

Władzy

Państwowej

 

75101 – Urzędy Naczelnych

Organów Władzy Państwowej

 

201

 

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań

         1 390,-

 

         1 390,-

754

Bezpieczeństwo

Publiczne

 

75414 – Obrona Cywilna

 

631

 

Dotacja celowa z budżetu

państwa na realizację zadań

 

       10 000,-

 

       10 000,-

756

Dochody od osób

prawnych, od

osób fizycznych

i od innych

jednostek nie

 posiadających

osobowości

prawnej

 

75601 – Wpływy z podatku

od osób fizycznych

 

75615 – Wpływy z podatku od

osób prawnych i fizycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75618 – Wpływy z opłaty

skarbowej

 

 

 

75621 – Udziały gmin

w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa

 

 

035

 

 

031

032

033

034

 

036

 

043

045

 

049

 

050

 

091

092

041

048

 

 

 

001

 

 

002

 

Podatek od działalności

gospodarczej.

 

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków

transportowych

Podatek od spadków

i darowizn

Opłata targowa

Wpływy z opłaty

administracyjnej

Wpływy z czynszu najmu

 

Od czynności cywilno-

prawnych

Odsetki

Pozostałe odsetki

Opłata skarbowa

Wpływy z opłat

za zezwolenie na sprzedaż

napojów alkoholowych

 

Udział w podatku

dochodowym od osób

fizycznych

Udział w podatku

dochodowym od osób

prawnych

  2 153 939,-

 

            300,-

 

     700 000,-

      220 000,-

       73 000,-

          

       60 000,-

 

         5 500,-

         7 000,-

 

         5 000,-

       12 000,-

      

 

       30 500,-

         5 023,-

            300,-

       20 000,-

 

       70 000,-

 

 

 

     944 966,-

 

 

            350,-

758

Różne

rozliczenia

 

75801 – Część oświatowa

subwencji ogólnej

 

75807 – Część wyrównawcza

subwencji ogólnej

 

75809 – Rozliczenia między

jednostkami samorządu

terytorialnego

 

292

 

 

292

 

 

069

 

Subwencja oświatowa

 

 

Subwencja ogólna

 

 

Wpływy z różnych opłat

  7 201 011,-

  4 344 281,-

 

 

  2 846 730,-

 

 

10 000,-

801

Oświata

i wychowanie

 

80101 – Szkoły Podstawowe

 

80101 -Urząd Wojewódzki –

dofin. aktyw. obszar. wiejskich

 

80104 – Przedszkola

 

80110 -Urząd Wojewódzki –

dofin. aktyw. obszar. wiejskich

 

049

 

203

 

 

083

 

203

 

Wpływy z opłat lokalnych

 

Dotacja celowa na zadania

bieżące

 

Wpływy z usług

 

Dotacja celowa na zadania

bieżące

     113 654,-

       13 000,-

 

      17 976,-   

 

     

 54 000,-

 

28 678,-

852

Opieka Społeczna

 

 

85313 – Składki

na ubezpieczenia społeczne

 

85314 – Zasiłki i pomoc

w naturze

 

85316 – Zasiłki rodzinne

i pielęgnacyjne

 

85319 – Ośrodki Pomocy

Społecznej

 

201

 

 

201

 

 

201

 

 

201

 

Dotacja celowa otrzymana  z budżetu państwa

 

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa

 

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa

 

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa

     386 500,-

 

       12 500,-

 

 

     267 500,-

 

 

         5 000,-

 

     101 500,-

900

Gospodarka

Komunalna

i Ochrona

Środowiska

 

90001 – Gospodarka ściekowa

i ochrona wód

 

 

 

097

 

 

 

 

Środki od ludności

na kanalizację

 

       84 000,-

 

       84 000,-

 

 

RAZEM

 

10 118 494,-

 

 

                                                                                                   Załącznik Nr 2

Wydatki Budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2004 rok.

 

 

Dział

 

Nazwa

 

§

 

Treść

 

Kwota

 

010-

Rolnictwo

i Łowiectwo

 

 

01030-Izby Rolnicze

 

 

01095 –

Pozostała działalność

 

 

 

2850

 

 

4210

 

4300

 

 

 

 

Wpłaty gmin na rzecz

Izb Rolniczych

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

       14 400,-

      

         4 400,-

 

      

         1 000,-

 

         9 000,-

 

600-

Transport

i Łączność

 

60016 – Transport

i Łączność

 

4210

 

4270

 

4300

 

6050

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

remontowych

Zakup usług

pozostałych

Wydatki majątkowe

     500 000,-

    

       10 000,-

 

     315 939,-

 

       20 000,-

     154 061,-

 

700-

Gospodarka

Mieszkaniowa

70005-Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

 

4210

 

4300

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

 

       82 214,-

    

       10 000,-

 

       72 214,-

710-

Działalność

usługowa

 

71004-Plany

zagospodarowania

przestrzennego

 

 

71095-Pozostała działalność

 

4210

 

4300

 

 

4210

 

4300

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

       52 000,-

     

         5 000,-

 

       45 000,-

 

 

         1 500,-

 

            500,-

 

750Administracja

Publiczna

 

75011-Urzędy Wojewódzkie

 

 

 

 

 

75022-Rady Gmin          

i Miast

 

 

 

 

 

 

75023-Urzędy Gmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75095 –

Pozostała działalność

 

 

4010

 

4110

 

4120

 

 

3030

 

4210

 

4300

 

 

 

4010

 

4040

 

4110

 

 

4120

 

4210

 

4260

4270

 

4300

 

4410

 

4440

6050

 

 

 

4210

 

4300

 

6010

 

 

 

Wynagrodzenie osobowe

Składki na

ubezpieczenia społecz.

Składki na F.Pracy

 

 

Różne wydatki na

rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

 

 

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe

wynagrodzenie roczne

Składki na

ubezpieczenie

społeczne

Składki na Fundusz

Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług

remontowych

Zakup usług

pozostałych

Podróże służbowe

krajowe

Odpis na ZFŚS

Wydatki inwestycyjne

 

 

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

Wydatki na zakup

i objęcie akcji

  1 198 996,-

       58 000,-

    

       48 000,-

 

         8 600,-

         1 400,-

 

       48 000,-

    

       40 000,-

 

         4 000,-

 

         4 000,-

 

  1 057 996,-

    

     724 000,-

 

       54 400,-

 

   

     130 000,-

 

       14 208,-

 

       30 996,-

       20 000,-

 

         5 000,-

    

       40 000,-

 

       12 000,-

       17 392,-

       10 000,-

   

 

       35 000,-

    

       10 000,-

 

       10 000,-

 

       15 000,-

 

751-Urzędy

Naczelnych

Organów Władzy

Państwowej

75101-Urzędy Naczelnych

Organów Władzy

Państwowej

 

4010

 

4110

 

4120

 

4210

 

4300

 

Wynagrodzenia osobowe

Składki na

ubezp.społeczne

Składki na Fundusz

Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

         1 390,-

 

            912,-

 

            157,-

           

              23,-

 

            150,-

 

148,-

754-

Bezpieczeństwo publiczne

i Ochrona

przeciwpożarowa

 

75412-Ochotnicze straże

pożarne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75414 – Obrona Cywilna

 

 

3030

 

4110

 

 

4120

 

4210

 

4260

4270

 

4300

 

4430

 

 

6050

 

 

Różne wydatki na

rzecz osób fizycznych

Składki na

ubezpieczenia

społeczne

Składki na Fundusz

Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług

remontowych

Zakup usług

pozostałych

Różne podatki i składki

 

 

Wydatki inwestycyjne

   110 000,-

     100 000,-

 

       27 000,-

 

 

         1 600,-

 

     400,-

 

      35 000,-

       6 000,-

 

     5 000,-

 

     10 000,-

     15 000,-

 

10 000,-

10 000,-

 

756 –

Dochody od osób

prawnych

i od osób

fizycznych

 

5647 – Pobór podatków

i opłat

 

4100

 

Wynagrodzenia

agencyjno-prowizyjne

30 000,-

 

30 000,-

757 –

Obsługa długu

publicznego

 

75702-Obsługa papierów

wartościowych i kredytów

 

 

8010

 

Odsetki od pożyczek

    30 000,-

30 000,-

758-Różne

rozliczenia

 

75818-Rezerwy ogólne

i celowe

 

 

4810

 

Rezerwy

117 485,-

117 485,-

801 – Oświata

i Wychowanie

 

80101-Szkoły Podstawowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80104 - Przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80110-Gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80113-Dowożenie uczniów do szkół

 

80114-Zespoł Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80146-Dokształcenie

i doskonalenie

nauczycieli

 

 

 

 

80195 – Pozostała

działalność

 

 

3020

 

 

4010

 

4040

 

4110

4120

4210

 

4240

 

4260

4270

 

4280

 

4300

4410

 

4440

6050

 

 

3020

 

 

4010

 

4040

 

4110

4120

4210

 

4220

4240

 

4260

4270

 

4280

 

4300

 

4410

 

4440

 

 

3020

 

 

4010

 

4040

 

4110

4120

4210

 

4240

 

4260

4270

 

4280

 

4300

 

4410

 

4440

6050

 

 

4300

 

 

4010

 

4040

 

4110

4120

4210

 

4270

 

4300

4410

 

4440

 

 

4210

 

4300

4410

 

 

 

4010

 

4110

4120

 

 

Nagrody i wydatki

osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń

Wynagrodzenia

osobowe

Dodatkowe

wynagrodzenie roczne

Składki na ubezp.społ.

Składki na F. Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup pomocy

naukowych

Zakup energii

Zakup usług

remontowych

Zakup usług

zdrowotnych

Zakup usług pozost.

Podróże służbowe

krajowe

Odpis na ZFŚS

Wydatki inwestycyjne

 

 

Nagrody i wydatki

osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń

Wynagrodzenie

osobowe

Dodatkowe

wynagrodzenia roczne

Składki na ubezp.społ.

Składki na F.Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup żywności

Zakup pomocy

naukowych

Zakup energii

Zakup usług

remontowych

Zakup usług

zdrowotnych

Zakup usług

pozostałych

Podróże służbowe

krajowe

Odpis na ZFŚS

 

 

Nagrody i wydatki

osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń

Wynagrodzenia

osobowe

Dodatkowe

wynagrodzenie roczne

Składki na ubezp.społ.

Składki na F.Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup pomocy

naukowych

Zakup energii

Zakup usług

remontowych

Zakup usług

zdrowotnych

Zakup usług

pozostałych

Podróże służbowe

krajowe

Odpis na ZFŚS

Wydatki inwestycyjne

 

 

Zakup usług pozost.

 

 

Wynagrodzenie

osobowe

Dodatkowe

wynagrodzenie roczne

Składki na ubezp.społ.

Składki na F. Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

remontowych

Zakup usług pozost.

Podróże służbowe

krajowe

Odpis na ZFŚS

 

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług pozost.

Podróże służbowe

krajowe

 

 

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezp.społ.

Składki na F. Pracy

5 978 921,-

3 175 981,-

  

 

120 000,-

 

1 704 300,-

 

   148 000,-

355 000,-

     47 798,-

    

50 000,-

 

33 700,-

120 000,-

    

22 000,-

 

       4 000,-

 40 000,-

 

       4 000,-

 137 397,-

  389 786,-

 

   647 000,-

    

 

23 200,-

 

397 800,-

 

    32 672,-

79 093,-

     10 696,-

      

9 500,-

33 000,-

 

2 000,-

18 000,-

 

3 000,-

 

1 500,-

 

9 500,-

 

1 000,-

26 039,-

 

1 832 300,-

    

 

58 000,-

 

640 000,-

 

     53 252,-

126 500,-

     16 948,-

    

15 000,-

 

      39 000,-

80 000,-

 

5 000,-

 

       3 000,-

 

     13 000,-

 

       1 000,-

41 600,-

740 000,-

 

     80 000,-

     80 000,-

 

205 000,-

 

   140 863,-

 

     10 559,-

27 000,-

       3 600,-

    

10 000,-

 

3 000,-

       5 000,-

 

       1 500,-

       3 478,-

    

18 000,-

    

2 000,-

   13 000,-

 

3 000,-

 

20 640,-

 

17 220,-

3 000,-

420,-

851-Ochrona

Zdrowia

 

85154-Przeciwdziałanie

alkoholizmowi

 

3030

 

4210

 

4300

 

 

Różne wydatki na

rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług pozostał.

     70 000,-

      

3 000,-

 

     35 000,-

32 000,-

 

852-Opieka

Społeczna

 

85213-Składki na

ubezpieczenia zdrowotne

 

 

85214-Zasiłki i pomoc

w naturze oraz składki na

ubezpieczenia

 

 

85215-Dodatki

mieszkaniowe

 

85216-Zasiłki rodzinne,

pielęgn. i wychowawcze

 

85219-Ośrodek Pomocy

Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85295-Pozostała działalność

 

 

4130

 

 

 

3110

4110

 

 

 

3110

 

 

3110

 

 

4010

 

4040

 

4110

 

4120

4210

 

4300

4410

 

4440

 

 

3110

 

 

Składki na ubezpiecz.

zdrowotne

 

 

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpiecz.

społeczne

 

 

Świadczenia społeczne

 

 

Świadczenia społeczne

 

 

Wynagrodzenie

osobowe

Dodatkowe

wynagrodzenie roczne

Składki na

ubezp. społeczne

Składki na F.Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług pozost.

Podróże służbowe

krajowe

Odpisy na ZFŚS

 

 

Świadczenia społeczne

   481 500,-  

    12 500,-

 

12 500,-

 

   294 500,-

   277 500,-

    

17 000,-

 

20 000,-

20 000,-

 

    5 000,-

5 000,-

 

     111 500,-

 

79 852,-

 

       6 196,-

 

     15 648,-

 2 108,-

 

       1 800,-

1 600,-

 

1 400,-

2 896,-

 

38 000,-      

38 000,-

 

854-Edukacyjna

opieka

wychowawcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85401-Świetlice szkolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3020

 

 

4010

4040

 

4110

4120

4210

 

4260

4440

 

 

 

 

Nagrody i wydatki

osobowe zaliczane

do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osob.

Dodatkowe

wynagrodzenie roczne

Składki na ubezp.społ.

Składki F.Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup energii

Odpis na ZFŚS

 

  300 400,- 

 

   300 400,-

      

 

8 000,-

210 500,-

 

     16 835,-

39 919,-

       5 500,-

      

3 300,-

       5 000,-

     11 346,-

 

900-Gospodarka

Komunalna

i Ochrona

Środowiska

 

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

 

 

 

90003-Oczyszczanie miast

i wsi

 

 

 

90004-Utrzymanie zieleni

w miastach i gminach

 

 

 

90015-Oświetlenie placów

i dróg

 

 

2650

 

 

6050

 

 

4210

 

4300

 

 

4210

 

4300

 

 

4260

4270

 

6050

 

 

Dotacja przedmiotowa

z budżetu dla zakładu

budżetowego

Wydatki inwestycyjne

 

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług pozost.

 

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług pozost.

 

 

Zakup energii

Zakup usług

remontowych

Wydatki inwestycyjne

2 421 188,-

 2 165 388,-  

  

   121 200,-

 

  2 044 188,-

 

     85 800,-

   

  25 000,-

60 800,-

 

    20 000,-    

 

15 000,-

      5 000,-

 

  150 000,-

 100 000,-

  

  20 000,-

  30 000,-

 

921-Kultura

i Ochrona

Dziedzictwa

Narodowego

 

92109-Domy i Ośrodki

Kultury

 

 

92116-Biblioteki

 

 

 

92195-Pozostała

działalność

 

 

2550

 

 

 

2550

 

 

 

4210

 

4300

 

 

Dotacje podmiotowe

budżetu do instytucji

kultury

 

Dotacje podmiotowe

z budżetu do bibliotek

 

 

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

   320 000,-  

   160 000,-

 

160 000,-

 

   130 000,-

 

130 000,-

    

30 000,-

 

   25 000,-

 

5 000,-

926-Kultura

Fizyczna i Sport

 

92695- Pozostała

działalność

 

3030

 

 

4210

 

4300

 

Różne wydatki

na rzecz osób

fizycznych

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług

pozostałych

 

     40 000,-

    

 

10 000,-

   

20 000,-

 

10 000,-

 

         RAZEM

 

 

11 748 494,-

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska