http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Protokół Nr 28 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 20.09.2005r. 24.10.2012

P R O T O K Ó Ł  Nr 28/2005

z przebiegu obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie odbytej                                w dniu 20 września 2005r.

 

 = = = = = = = =

 

       W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych jak w załączonej liście obecności, Kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zaproszeni goście.

 

Porządek obrad Sesji:

 

1.     Otwarcie  obrad sesji.

2.     Odczytanie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Ulanowie.

3.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej.

4.     Informacja o funkcjonowaniu Liceum Ogólnokształcącego w Ulanowie.

5.     Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2005r.

6.     Podjęcie uchwał w sprawie:

-         dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.;

-         udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego;

-         pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Nisko;

-         oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów;

-         uchylenia Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 12 maja 2005r. w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ulanów.

7.     Wolne wnioski i zapytania.

8.      Zamknięcie obrad sesji.                                                                                                         

 

= = = = = = =

 

Ad.1

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył Sesję, przywitał wszystkich przybyłych, stwierdził, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.  

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Sesji.

         Porządek obrad został przez Pana Przewodniczącego poddany pod głosowanie. Został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 2

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał protokół z ostatniej XXVII Sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 3

Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie od ostatniej Sesji do chwili obecnej przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Józef Wójcik. 

 

Ad. 4

Pan Przewodniczący przywitał Starostę Powiatu Niżańskiego Pana Janusza Nawrockiego oraz Dyrektor LO Panią Katarzynę Deryło.

Pan Starosta złożył informację na temat funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Ulanowie.

 

Ad. 5

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2005r.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował aby nie czytać informacji, bo radni powinni się z nią zapoznać, tylko prosił o zadawanie pytań.

Pytań nie było. Informacja została przyjęta.

 

Ad. 6 

Przystąpiono do podejmowania uchwał, i tak:

 

a) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. przedstawiła Pani Skarbnik.

     Radny Stanisław Przemykalski – pytał kto podzielił środki finansowe uzyskane ze sprzedaży SKR w Kurzynie. Co będzie miało społeczeństwo ze sprzedaży?

     Pani Skarbnik – była uchwała 3 lata temu, że wszystkie środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na Szkołę w Kurzynie.

     Radny Stanisław Przemykalski – ostatnio została podjęta uchwała, że na szkołę, chodnik i potrzeby wsi. Należy również dofinansować Ośrodek zdrowia. Prosiłbym o zwołanie zebrania wiejskiego w sprawie podziału środków finansowych ze sprzedaży SKR w Kurzynie Średniej.

     Po wyjaśnieniach Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.

 

b) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego omówił Pan Przewodniczący.

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

c) Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Nisko omówiła Pani Skarbnik. Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.

 

d) Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów omówił Pan Zastępca Burmistrza. 

     Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.

 

e) Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 12 maja 2005r. w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ulanów omówił Pan Przewodniczący Rady. Poddał projekt uchwały pod głosowanie – została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 7

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

 

Pan Przewodniczący zapoznał Radnych z:

 

- prośbą mieszkańców Kurzyny Wielkiej o podjęcie decyzji w sprawie wodociągu.

Pan Przewodniczący – musimy znaleźć rozwiązanie. Możemy wykopać studnię z której korzystałyby te dwie rodziny, możemy również zabezpieczyć środki finansowe w przyszłorocznym budżecie na budowę wodociągu.

Ta sprawa będzie również poruszana na następnej Sesji. 

 

- prośbą Pani Grząśko Stanisławy z Dąbrowicy o pomoc finansową na pokrycie domu.

Pan Przewodniczący Rady – uważam, że Pan Burmistrz przychyli się do tej sprawy. Apelujemy o pomoc w tej sprawie. Uważam, że będzie pozytywna decyzja Burmistrza w sprawie udzielenia środków finansowych.

 

Pan Przewodniczący Rady przywitał Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Juliana Ozimka. Pan Marszałek podziękował za zaproszenie i poruszył sprawy dotyczące województwa a także naszej gminy.

 

Ad. 8

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego obrad Sesji, Przewodniczący Rady Pan Józef Garbacz podziękował wszystkim za przybycie  i udział w obradach i zamknął Sesję. 

 

 

Protokółował:

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska